Meclis Karar Özetleri

01.02.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

1192
13-02-2017

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ  DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
01.02.2017    ÇARŞAMBA         17.00           2017               2                   1        1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Nurullah CAHAN,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Ergün KIRDİNLİ, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Akın DEMİR, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

1.2017 Ocak ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Ahmet CEYLAN’ın; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 2363 ada 2, 3 ve 4 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
3.Ali KAVAK’ın; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, 4343 ada, 664 ve 665 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
4.Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, 779 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
5.Hatice Nurdan ÖZYÜNLÜ’nün; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 5085 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
6.Kalfa Köyü Muhtarı Tekin MANAV’ın İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, 182 ada 5 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesinde, Stadyum, Eğitim Tesisi Alanları ve Resmi Kurum alanlarının bulunduğu alanda kent park projesine yönelik park alanı düzenlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
8.Selahattin SARIKAYA’nın; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 994 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması
9.Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih 683 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c pafta, 755 ada 243 numaralı parselin yüksek yoğunlukta konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih 683 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c1c pafta, 755 ada 243 numaralı parselin A-8, TAKS=0.28, KAKS=2.25 yapılaşma koşullarında konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarih 10 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Dokuz Sele Deresi üzerinde, K22c09a4a paftada bulunan Eski Tabakhane Köprüsünün tescilli anıt yapı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarih 11 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Köme Mahallesinde Halı Pazarı Köprüsünün tescilli anıt yapı olarak imar planlarına işlenmesine yönelik Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulanması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğe uygun Koruma amaçlı imar planı değişikliklerinin yapılması konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 06.12.2016 tarih 850 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Hotaklar Gıda Nakliye Kömür San. Tic. Ltd. Şti.’nin; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, K22c08b3a pafta, 5713 adanın yapılaşma koşullarının E=0.70 Yençok=9.50 olarak ve her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.İlimiz İmar Planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda vatandaşlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerine ait 3 adet taleplerin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Şehrimizin batı kısmında meydana gelebilecek yangın ve kazalara en kısa sürede müdahale edilebilmesi için, Şehrimizin batı kısmında uygun bir noktaya İtfaiye Müfrezesi açılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarih ve 87 sayılı kararı ile Belediye Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 4 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarih ve 87 sayılı kararı ile Belediye Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 5 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 9 adet talebin görüşülerek karara bağlanması. 
19.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması.
20.İlave Madde 1: İsmail ve Yaşar BALABAN'ın İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, 158 ada 17 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
21.İlave Madde 2: Coşkun ÖZYÜNLÜ ve müştereklerinin İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 3667 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
22.İlave Madde 3: İlimiz sınırları dahilinde bulunan ve Devlet Su İşleri Müdürlüğünce "Uşak İli, Bozkuş, İkisaray, Kılcan ve Uşak Havalimanı Taşkın Zararlarından Korunması" projesi kapsamında yapılacak olan işlerin, bu güzergâhta bulunan istimlâki icap edilen tarla, bahçe, ev v.s. bilimum gayrimenkulleri istimlâk veya zarar-ziyan tazminatı uygulamaları gibi sorunların çözülmesinde vatandaşın hiç bir şekilde D.S.İ. ile muhatap edilmemesi ve halktan böyle bir talep vukuu bulduğu zaman ise çözümün ve muhatabın Uşak Belediye Başkanlığı olacağı, arazilerin kamulaştırılmasının Belediye Başkanlığı tarafından yapılacağı ve iş bitiminde tesisin DSİ.'den devralınacağı konularını içeren protokolün imzalanabilmesi için Belediye Meclisi tarafından Belediye Başkanına yetki verildiğine dair Belediye Meclis Kararı İstendiği, ilgili protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2017 Ocak ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.Ahmet CEYLAN’ın; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 2363 ada 2, 3 ve 4 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ahmet CEYLAN’ın; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 2363 ada 2, 3 ve 4 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Ali KAVAK’ın; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, 4343 ada, 664 ve 665 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ali KAVAK’ın; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, 4343 ada, 664 ve 665 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, 779 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, 779 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Hatice Nurdan ÖZYÜNLÜ’nün; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 5085 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Hatice Nurdan ÖZYÜNLÜ’nün; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 5085 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Kalfa Köyü Muhtarı Tekin MANAV’ın İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, 182 ada 5 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kalfa Köyü Muhtarı Tekin MANAV’ın İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, 182 ada 5 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesinde, Stadyum, Eğitim Tesisi Alanları ve Resmi Kurum alanlarının bulunduğu alanda kent park projesine yönelik park alanı düzenlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesinde, Stadyum, Eğitim Tesisi Alanları ve Resmi Kurum alanlarının bulunduğu alanda kent park projesine yönelik park alanı düzenlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.Selahattin SARIKAYA’nın; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 994 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması yönündeki talebi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Selahattin SARIKAYA’nın; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 994 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c pafta, 755 ada 243 numaralı parselin yüksek yoğunlukta konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c pafta, 755 ada 243 numaralı parselin yüksek yoğunlukta konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 14 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
10.İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c1c pafta, 755 ada 243 numaralı parselin A-8, TAKS=0.28, KAKS=2.25 yapılaşma koşullarında konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c1c pafta, 755 ada 243 numaralı parselin A-8, TAKS=0.28, KAKS=2.25 yapılaşma koşullarında konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 14 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Nurullah CAHAN; Gündemin kalan maddelerinin 02.02.2017 Salı günü saat 17.00 de görüşmek üzere 1. Birleşimi kapatmıştır.

                
Nurullah CAHANEmine YILDIRIMSevgi COŞKUN
 Belediye Başkanı             Katip             Katip
 (Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi personeli bulduğu yaklaşık 6 bin lirayı yetkililere teslim etti Uşak Belediyesi'nin Yardımları Doğu Guta'ya Ulaştı Bakkallar ve Bayiler Belediye Desteği İle Çanakkale Yolcusu Bakan Ağbal: Uşak'a AK Parti Belediyeciliğinin Mührü Vurulmuş 02.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Cahan Belediye Meclisini Ziyaret Eden Miniklerin Davetini Kırmadı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.02.2017