Meclis Karar Özetleri

02.10.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

464
11-10-2017
T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
02.10.2017      PAZARTESİ        17.00             2017               11                   1        1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Nurullah CAHAN,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Özer ERKEK, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Akın DEMİR, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

1.2017 Eylül ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Savaş ACAR’ın İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 252 ada 2 ve 3 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
3.Cahit CİHAN’ın İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 346 ada 13 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
4.Süleyman VURAL'ın İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 741 ada 7 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih ve 563-564 sayılı Kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 30L-IIIc pafta, 730 ada, 595 ve 596 numaralı parsellerin A-7 yapı düzeninde ticaret alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Mustafa DEMİR tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
6.08.12.2015 tarih ve 836 sayılı Belediye Meclisi Kararının iptali istemiyle TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanlığı tarafından Belediyemize açılan dava ile ilgili; T.C. Manisa 2.İdare Mahkemesi 21.04.2017 tarihli kararı ile dava konusu işlemlerin iptaline karar vermiştir. Belediye Meclisinin 18.07.2017 tarih ve 392-393 sayılı Belediye Meclis Kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08b4d pafta, 4851 ada 6 numaralı parselin E=1.95 yapı yoğunluğunda, her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş yurt alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
7.Ayhan CEYLAN'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d pafta, 5135 ada 2-3-4-5-6-7-8 numaralı parsellerin yüksek yoğunlukta konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.Ayhan CEYLAN'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d3d pafta, 5135 ada 2-3-4-5-6-7-8 numaralı parsellerin yapılaşma koşullarının A-4 TAKS=0.35 KAKS=1.40 olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22c08b3c paftada bulunan Babür çeşmesinin tescilli anıt yapı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 03.07.2017 tarih ve 329-330 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c1b ve K22c08c1c paftalarda, 1609 ada 237 numaralı parselin E=0.90 Yençok=6.50 yapılaşma koşullarında Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Kazım KARGI tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri 22.05.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelik'e uygun olarak tanzim edilmiş olup, Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 08.09.2017 tarih ve 511 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 8 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 08.09.2017 tarih ve 511 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 47 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 30 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
15.Uşak Belediyesi Amatör Sporlar Başarı ve Ödül Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun  Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2017 Eylül ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.Savaş ACAR’ın İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 252 ada 2 ve 3 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Savaş ACAR’ın İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 252 ada 2 ve 3 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Cahit CİHAN’ın İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 346 ada 13 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Cahit CİHAN’ın İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 346 ada 13 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Süleyman VURAL'ın İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 741 ada 7 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Süleyman VURAL'ın İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 741 ada 7 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
5.Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih ve 563-564 sayılı Kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 30L-IIIc pafta, 730 ada, 595 ve 596 numaralı parsellerin A-7 yapı düzeninde ticaret alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Mustafa DEMİR tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih ve 563-564 sayılı Kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 30L-IIIc pafta, 730 ada, 595 ve 596 numaralı parsellerin A-7 yapı düzeninde ticaret alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Mustafa DEMİR tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.08.12.2015 tarih ve 836 sayılı Belediye Meclisi Kararının iptali istemiyle TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanlığı tarafından Belediyemize açılan dava ile ilgili; T.C. Manisa 2.İdare Mahkemesi 21.04.2017 tarihli kararı ile dava konusu işlemlerin iptaline karar vermiştir. Belediye Meclisinin 18.07.2017 tarih ve 392-393 sayılı Belediye Meclis Kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08b4d pafta, 4851 ada 6 numaralı parselin E=1.95 yapı yoğunluğunda, her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş yurt alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 08.12.2015 tarih ve 836 sayılı Belediye Meclisi Kararının iptali istemiyle TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanlığı tarafından Belediyemize açılan dava ile ilgili; T.C. Manisa 2.İdare Mahkemesi 21.04.2017 tarihli kararı ile dava konusu işlemlerin iptaline karar vermiştir. Belediye Meclisinin 18.07.2017 tarih ve 392-393 sayılı Belediye Meclis Kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08b4d pafta, 4851 ada 6 numaralı parselin E=1.95 yapı yoğunluğunda, her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş yurt alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Başkan Nurullah CAHAN; Gündemin kalan maddelerinin 03.10.2017 Salı günü saat 17.00 de görüşmek üzere 1. Birleşimi kapatmıştır.
               

         Nurullah CAHAN              Emine YILDIRIM           Sevgi COŞKUN
         Belediye Başkanı                     Katip                           Katip

         (Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 07.08.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.08.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.08.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.08.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.08.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi Evlendirme Dairesinden 08.08.18 Mesaisi UŞAK BELEDİYESİNDEN KAPADOKYA TURU UŞAK BELEDİYESİ KADIN ELİYLE TARİHİ YAŞATIYOR UŞAK BELEDİYESİ GELECEĞİN SANATÇILARINI YETİŞTİRİYOR 01.08.2018 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.10.2017