Meclis Karar Özetleri

03.03.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

399
17-03-2017

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ  DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
03.03.2017        CUMA                17.00           2017               3                   3        1

Katılan Üyeler; Meclis 1.Başkan V. : Ergün KIRDİNLİ,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Özer ERKEK, Murat KİRİŞ, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Akın DEMİR, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Orhan TAMER, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

8.Muhammed ERGÜL’ün İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 910 ada 57 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
9.Ramazan KARAHAN ve Fatma SARAN’ın İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 578 ada 9 ve 10 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarih ve 122 sayılı kararı ile Belediye Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 4 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarih ve 122sayılı kararı ile Belediye Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 5 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 18 adet talebin görüşülerek karara bağlanması. 
13.İlave Madde 1: Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması.
14.İlave Madde 2: İlimiz, Merkez İlçesi, Karaağaç, Işık ve Özdemir Mahalleleri’ nde yer alan, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ nun 17.10.2001 tarih ve 10172 sayılı kararıyla son şeklini alan kentsel sit sınırları içinde ve aynı Koruma Bölge Kurulunun 26.07.2007 tarih ve 3215 sayılı kararıyla onaylı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Gediz Uluyolu Sokak’ a yönelik sokak sağlıklaştırma ve kentsel alt yapı projesi hazırlanması planlandığı, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ nun alt mevzuatında yer alan, “Korunması Gerekli Doku ve Sokakları Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi Teknik Şartnamesi” nin 2. maddesinde “Proje yapılacak alan sınırları ile projelendirilecek yapılar ve eklerinin sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında değerlendirileceğine ilişkin ilgili Koruma Bölge Kurulu onayı ve ilgili Belediye Meclis kararının alınmış olması esastır.”  denildiği, talep yazı  ekinde yer alan paftada sınırları belirlenen öneri proje alanının sınırları ile projelendirilecek yapılar ve eklerinin sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
15.İlave Madde 3: İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesi 1067 ada 148 parselde bulunan, mülkiyeti Uşak Belediyesine ait Zemin+1+2 kat, 10 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın takas veya satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16.İlave Madde 4: Türkiye İş Bankası A.Ş. Uşak Dörtyol Şubesi’nin para transferleri sırasında otopark sıkıntısı yaşanması ve risk teşkil etmesi nedeni ile Fevzi Çakmak Mahallesi Çivril Caddesi No: 3 UŞAK adresinde bulunan şube arkasına para taşıma zırhlı grup aracına ait  park yeri talebinin görüşülerek karara bağlanması.
17.İlave Madde 5: Ramazan KESKİN’in İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 293 ada 292 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
18.İlave Madde 6: Uşak Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliğinin Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek, karara bağlanması.
19.İlave Madde 7: İlimiz İmar Planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda Belediyemiz ve Resmi Kurumlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri ve ilave plan hakkındaki uygun görülen 3 adet taleplerin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.İlave Madde 9: Belediyemizce yeni yapılan stadyum köprülü kavşağına Hakkari Çukurca’da şehit olan Uşaklı Hemşehrimiz Pilot Üsteğmen Müjdat Kerem ŞAHAN’ın isminin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
22.İlave Madde 10: Manisa 1. İdare Mahkemesinin 2015/269 Esas nolu dosyası ile davacı Seyit Ahmet ATEŞ vekili Av. Ogün KARA tarafından Belediyemiz aleyhine açılan dava; Belediye Meclisince 07.03.2005 tarih ve 11.04.2006 tarihinde alınan kararlarda hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile dava konusu işlemleri iptal etmiştir. Mahkeme kararı doğrultusunda İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi 1909 ada 13 ve 14 numaralı parsellerin bulunduğu alanda yeni plan kararı getirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.İlave Madde 11: Manisa 1. İdare Mahkemesinin 2015/270 Esas nolu dosyası ile davacı Seyit Ahmet ATEŞ vekili Av. Ogün KARA tarafından Belediyemiz aleyhine açılan dava; Belediye Meclisince 07.03.2005 tarih ve 11.04.2006 tarihinde alınan kararlarda hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile dava konusu işlemleri iptal etmiştir. Mahkeme kararı doğrultusunda İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi 1664 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 13 numaralı parsellerin bulunduğu alanda yeni plan kararı getirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
24.İlave Madde 12: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08a3a, K22c08a3b ve K22c08a3d paftalarda E=2.25 Yençok=Serbest yapılaşma koşullarında konut alanları, E=1.50 Yençok=20.00 metre yapılaşma koşullarında ilkokul alanı, E=1.00 Yençok=20.00 metre yapılaşma koşullarında ibadet alanı, E=1.00 Yençok=12.50 metre yapılaşma koşullarında ticaret alanı, park ve yeşil alan, spor alanı, ağaçlandırılacak alan ve bu alanlara hizmet edecek taşıt ve yaya yolları düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca 23.12.2016 tarihinden itibaren otuz gün süreyle Belediye ilan tahtasında asılmak ve Belediye internet sitesinde yayınlanmak suretiyle askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde Kamil YİĞİT ve Gülperi DOĞAN tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.İlave Madde 13: Hacer DİNÇ’in İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1190 ada 13 numaralı parselin mülkiyetinin kendisinin olduğu ve 2011 yılında komşu parsel olan o yılda sağlık tesisi alanı olarak görülen 10 numaralı parselin olduğu cepheden 3.00 metre bahçe mesafesi bırakarak yapısını tamamladığından bahsedildiği, 1190 ada 10 numaralı parselde 03.02.2014 tarih ve 87 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile mahkeme kararına göre işlem yapılmış ve bu parsel B-3 yapı düzeninde konut alanı olarak düzenlendiği, ancak bu durumda talep sahibinin parselinin olduğu cepheden herhangi bir çekme mesafesi belirlenmediği, Hacer DİNÇ’in talebine istinaden1190 ada 10 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.İlave Madde 14: Ayşe KARABAŞ ve Müştereklerinin İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 5600 ada 9 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
27.İlave Madde 15: İlimiz, Merkez, Stadyum Kavşağı olarak bilinen alanda imar planında düzenleme yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
28.İlave Madde 16: Belediye Meclisinin 02.03.2017 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen Uşak Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olarak yol üstü otoparkların ve eski garaj içi otoparkının işletilmesi planlandığı, Yol üstü otoparkların ve eski garaj içi otoparkının işletilmesi kararının alınması ve belediyemiz gelir tarifesinde otopark ücretlerinin belirlenmesi  konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

8.Muhammed ERGÜL’ün İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 910 ada 57 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Muhammed ERGÜL’ün İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 910 ada 57 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.Ramazan KARAHAN ve Fatma SARAN’ın İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 578 ada 9 ve 10 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Ramazan KARAHAN ve Fatma SARAN’ın İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 578 ada 9 ve 10 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarih ve 122 sayılı kararı ile Belediye Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 4 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarih ve 122 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 4 adet talebin Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarih ve 122sayılı kararı ile Belediye Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 5 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarih ve 122sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 5 adet talebin Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 1. Başkan V. Ergün KIRDİNLİ; 2017 Mart ayı Meclis toplantısının gündemdeki kalan konularının  06.03.2017  Pazartesi günü saat 17.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 1. Başkan V. Ergün KIRDİNLİ; Gündemin kalan maddelerinin 06.03.2016 Pazartesi  günü saat 17.00 de görüşmek üzere 3. Birleşimi kapatmıştır.

                
     Ergün KIRDİNLİEmine YILDIRIMSevgi COŞKUN

     Meclis 1.Başkan V.                     Katip             Katip

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi personeli bulduğu yaklaşık 6 bin lirayı yetkililere teslim etti Bakkallar ve Bayiler Belediye Desteği İle Çanakkale Yolcusu Uşak Belediyesi'nin Yardımları Doğu Guta'ya Ulaştı Bakan Ağbal: Uşak'a AK Parti Belediyeciliğinin Mührü Vurulmuş 04.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Cahan Belediye Meclisini Ziyaret Eden Miniklerin Davetini Kırmadı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.03.2017