Meclis Karar Özetleri

03.04.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

668
12-04-2017

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ  DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
03.04.2017    PAZARTESİ         17.00           2017               4                   1        1

Katılan Üyeler; Meclis 2.Başkan V. : Zeki ERCEL, Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Özer ERKEK, Murat KİRİŞ, Hasan ERDOĞAN, Hakan ULUDAĞ, Akın DEMİR, Mehmet  DEMİRHİNDİ,  Ercan ALKAN,  Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

1.2017 Mart ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediyemiz Denetim Komisyonunun 2016 yılına ait Denetim Raporunun okunması.
3.Belediye Başkanlığının 2016 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
4.Uşak Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nün  Diyarbakır-Sur İlçe Jandarma Komutanlığınca 18 Şubat 2016 tarihinde icra edilen Mayın/EYP araması faaliyeti dönüşünde, Kocaköy-Sur karayolu Ali Bardak Köyü yol ayrımında, bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı maddenin infilak ettirilmesi sonucunda şehit düşen, Jandarma Astsubay Başçavuş Halit Zilani ÇELİK’in isminin Kamu Kurum ve Kuruluşlarca yürütülen projelere (köprü, okul, mahalle, cadde, sokak vb) verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.Uşak Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nün İlimiz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, ilimizde yapılmakta olan ve yapılması planlanan yapılardan birisine Uşak Adliyesinde şehit yakını olarak hizmetli kadrosunda görev yapan Ali PEHLİVAN’ın, 22 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Barış Harekatı esnasında şehit düşen kardeşi Ali PEHLİVAN’ın isminin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye sınırları içinde yapılan imar uygulamaları sonunda yeni oluşan cadde ve sokaklara adres ve numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11. Maddesi gereğince isim verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesi 755 ada 243 parsel, 1233,20 m² miktarındaki, imar planında H=24,50 ve ayrık nizam 8 kata müsaadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 807 ada 95 parsel, 217,24 m² miktarındaki, imar planında H=6,50 ve bitişik nizam 2 kata müsaadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.Mustafa DEMİR’in İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, 330, 351, 352 numaralı parsellerde koruma amaçlı imar planı yapılması yönündeki talebinin  görüşülerek karara bağlanması.
10.Rasık DEMİR’in İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi 54 ada, 224 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin  görüşülerek karara bağlanması.
11.İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 22 ada ve 1 numaralı parsel ve çevresinde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12.Zehra ŞENGÜL’ün İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 732 ada 426 numaralı parselin bulunduğu alanda imar planı sayısallaştırma çalışmaları sırasında sehven çizilen ada kenarı çizgisi ile mağduriyeti oluştuğundan, parselinin bulunduğu kısımda eski imar planına göre düzenleme yapılması yönündeki talebinin  görüşülerek karara bağlanması.
13.Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, K22c08a pafta, 779 numaralı parselin 17988,945 m²’lik kısmının kamu hizmet alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, K22c08a3a ve K22c08a3d paftalarda, 779 numaralı parselin 17988,945 m²’lik kısmının E=2.25, Yençok=serbest yapılaşma koşullarında Resmi Kurum Alanı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası ve Sosyal Tesisleri) olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; Uşak Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde halihazır haritası bulunmayan 1000 hektar alanda 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli halihazır harita üretilmesi; 1000 hektar alanda imar planına esas olacak jeolojik ve jeoteknik etüt raporu hazırlanması;1000 hektar alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 500 hektar alanda 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması; 6500 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu, 6500 hektar alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.SS. Safa 10. Köy Konut Yapı Kooperatifi, Fatma KILINÇ, Sami YİĞİT, Hayri YOKUŞ ve Cemil MANAV’ın 08.01.2013 tarih ve 86-87 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan imar planı değişikliklerinde parsellerinin imar yolunda kalmasından dolayı mağduriyetleri anlatılmış ve söz konusu imar planı değişikliğinin iptal edilmesi taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
17.İlimiz İmar Planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda Belediyemiz, Vatandaşlar ve Resmi Kurumlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri hakkındaki 6 adet taleplerin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Musa ULUSOY’un İlimiz, Merkez, Karaağaç Köyü, 146 numaralı parselde tarımsal niteliği korunacak alan amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı yapılması yönündeki talebinin  görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 06.03.2017  tarih ve 156 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 4 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 06.03.2017  tarih ve 156 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  14 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen  29 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarih ve 159 sayılı kararı ile Belediye Trafik Komisyonuna havale edilen Türkiye İş Bankası A.Ş. Uşak Dörtyol Şubesi’nin Fevzi Çakmak Mahallesi Çivril Caddesi No: 3 Uşak adresinde bulunan şube arkasına para taşıma zırhlı grup aracına ait park yeri talebinin Trafik Komisyonu Raporuyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediyemiz Encümenine Belediye Meclis Üyeleri arasından 3 adet üyenin bir yıl süre ile gizli oyla seçilmesi konusunun görüşülmesi.
24.5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre Belediyemiz İhtisas Komisyonlarının kurulması, üye sayıları ile görev sürelerinin belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması konusunun görüşülmesi.
25.Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev alacak 1 adet Asıl, 1 adet Yedek üyenin seçimi konusunun görüşülmesi.
26.İlave Madde 1: Erol AYDIN’ın İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, 2270, 2271, 2275, 2276, 2277 ve 2278 numaralı adalarda plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin  görüşülerek karara bağlanması.
27.İlave Madde 2: Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih 104  ve 105 sayılı Meclis Kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  24.01.2017 tarihli talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c1c pafta, 755 ada 243 numaralı parselin A-8, TAKS=0.28, KAKS=2.25 yapılaşma koşullarında konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca 28.02.2017 tarihinden itibaren otuz gün süreyle Belediye ilan tahtasında asılmak ve Belediye internet sitesinde yayınlanmak suretiyle askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde Mesire ERBİL ve Ali YILMAZ tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
28.İlave Madde 3: Mehmet Emin SARIKAYA’nın İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08a3d pafta, 2926 ada 6 numaralı parselde yan bahçe mesafesinin 3.00 metre olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.  2017 Mart ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 2.Başkan V. Zeki ERCEL; Gündemin kalan maddelerinin 04.04.2016 Salı günü saat 17.00 de görüşmek üzere 2. Birleşimi kapatmıştır.

                  
  Zeki ERCEL                      Emine YILDIRIM        Sevgi COŞKUN
Meclis 2.Başkan V.                     Katip                        Katip

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 07.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Yorulmak Bilmeyen Başkan Cahan, 24 Haziran'a Kadar Durmamaya Kararlı UŞAK'IN 24 HAZİRAN KARARI AK PARTİ 05.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı MİNİKLERİN HAYALLERİ UŞAK BELEDİYESİYLE GERÇEK OLDU Uşak Belediyesi 6 branşta yaz okulu açıyor ŞAMPİYONDAN BELEDİYE ZİYARETİ
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.04.2017