Meclis Karar Özetleri

06.03.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

410
17-03-2017

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ  DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
06.03.2017    PAZARTESİ          17.00           2017               3                   4        1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Nurullah CAHAN,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Ergün KIRDİNLİ, Özer ERKEK, Murat KİRİŞ,  Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Akın DEMİR, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

12.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 18 adet talebin görüşülerek karara bağlanması. 
13.İlave Madde 1: Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması.
14.İlave Madde 2: İlimiz, Merkez İlçesi, Karaağaç, Işık ve Özdemir Mahalleleri’ nde yer alan, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ nun 17.10.2001 tarih ve 10172 sayılı kararıyla son şeklini alan kentsel sit sınırları içinde ve aynı Koruma Bölge Kurulunun 26.07.2007 tarih ve 3215 sayılı kararıyla onaylı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Gediz Uluyolu Sokak’ a yönelik sokak sağlıklaştırma ve kentsel alt yapı projesi hazırlanması planlandığı, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ nun alt mevzuatında yer alan, “Korunması Gerekli Doku ve Sokakları Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi Teknik Şartnamesi” nin 2. maddesinde “Proje yapılacak alan sınırları ile projelendirilecek yapılar ve eklerinin sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında değerlendirileceğine ilişkin ilgili Koruma Bölge Kurulu onayı ve ilgili Belediye Meclis kararının alınmış olması esastır.”  denildiği, talep yazı  ekinde yer alan paftada sınırları belirlenen öneri proje alanının sınırları ile projelendirilecek yapılar ve eklerinin sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
15.İlave Madde 3: İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesi 1067 ada 148 parselde bulunan, mülkiyeti Uşak Belediyesine ait Zemin+1+2 kat, 10 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın takas veya satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16.İlave Madde 4: Türkiye İş Bankası A.Ş. Uşak Dörtyol Şubesi’nin para transferleri sırasında otopark sıkıntısı yaşanması ve risk teşkil etmesi nedeni ile Fevzi Çakmak Mahallesi Çivril Caddesi No: 3 UŞAK adresinde bulunan şube arkasına para taşıma zırhlı grup aracına ait  park yeri talebinin görüşülerek karara bağlanması.
17.İlave Madde 5: Ramazan KESKİN’in İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 293 ada 292 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
18.İlave Madde 6: Uşak Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliğinin Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek, karara bağlanması.
19.İlave Madde 7: İlimiz İmar Planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda Belediyemiz ve Resmi Kurumlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri ve ilave plan hakkındaki uygun görülen 3 adet taleplerin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.İlave Madde 9: Belediyemizce yeni yapılan stadyum köprülü kavşağına Hakkari Çukurca’da şehit olan Uşaklı Hemşehrimiz Pilot Üsteğmen Müjdat Kerem ŞAHAN’ın isminin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
22.İlave Madde 10: Manisa 1. İdare Mahkemesinin 2015/269 Esas nolu dosyası ile davacı Seyit Ahmet ATEŞ vekili Av. Ogün KARA tarafından Belediyemiz aleyhine açılan dava; Belediye Meclisince 07.03.2005 tarih ve 11.04.2006 tarihinde alınan kararlarda hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile dava konusu işlemleri iptal etmiştir. Mahkeme kararı doğrultusunda İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi 1909 ada 13 ve 14 numaralı parsellerin bulunduğu alanda yeni plan kararı getirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.İlave Madde 11: Manisa 1. İdare Mahkemesinin 2015/270 Esas nolu dosyası ile davacı Seyit Ahmet ATEŞ vekili Av. Ogün KARA tarafından Belediyemiz aleyhine açılan dava; Belediye Meclisince 07.03.2005 tarih ve 11.04.2006 tarihinde alınan kararlarda hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile dava konusu işlemleri iptal etmiştir. Mahkeme kararı doğrultusunda İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi 1664 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 13 numaralı parsellerin bulunduğu alanda yeni plan kararı getirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
24.İlave Madde 12: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08a3a, K22c08a3b ve K22c08a3d paftalarda E=2.25 Yençok=Serbest yapılaşma koşullarında konut alanları, E=1.50 Yençok=20.00 metre yapılaşma koşullarında ilkokul alanı, E=1.00 Yençok=20.00 metre yapılaşma koşullarında ibadet alanı, E=1.00 Yençok=12.50 metre yapılaşma koşullarında ticaret alanı, park ve yeşil alan, spor alanı, ağaçlandırılacak alan ve bu alanlara hizmet edecek taşıt ve yaya yolları düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca 23.12.2016 tarihinden itibaren otuz gün süreyle Belediye ilan tahtasında asılmak ve Belediye internet sitesinde yayınlanmak suretiyle askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde Kamil YİĞİT ve Gülperi DOĞAN tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.İlave Madde 13: Hacer DİNÇ’in İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1190 ada 13 numaralı parselin mülkiyetinin kendisinin olduğu ve 2011 yılında komşu parsel olan o yılda sağlık tesisi alanı olarak görülen 10 numaralı parselin olduğu cepheden 3.00 metre bahçe mesafesi bırakarak yapısını tamamladığından bahsedildiği, 1190 ada 10 numaralı parselde 03.02.2014 tarih ve 87 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile mahkeme kararına göre işlem yapılmış ve bu parsel B-3 yapı düzeninde konut alanı olarak düzenlendiği, ancak bu durumda talep sahibinin parselinin olduğu cepheden herhangi bir çekme mesafesi belirlenmediği, Hacer DİNÇ’in talebine istinaden1190 ada 10 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.İlave Madde 14: Ayşe KARABAŞ ve Müştereklerinin İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 5600 ada 9 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
27.İlave Madde 15: İlimiz, Merkez, Stadyum Kavşağı olarak bilinen alanda imar planında düzenleme yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
28.İlave Madde 16: Belediye Meclisinin 02.03.2017 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen Uşak Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olarak yol üstü otoparkların ve eski garaj içi otoparkının işletilmesi planlandığı, Yol üstü otoparkların ve eski garaj içi otoparkının işletilmesi kararının alınması ve belediyemiz gelir tarifesinde otopark ücretlerinin belirlenmesi  konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.İlave Madde 17: Belediye Meclisi’nin 07.12.2016 tarihli kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen “Yol Ve Kaldırımların Güzelleştirilmesi” işi için kredi çekilmesi konusu Komisyonda görüşülerek karara bağlandığı, Yol ve kaldırımların güzelleştirilmesi” amacıyla bankalardan çekilmesi planlanan 35.000.000 TL bedelli talep edilen nakdi/gayrinakdi kredilere ilişkin sözleşmeleri ve her türlü taahhütnameleri, ödeme planını, kredi vadesini ve ilgili her türlü evrağı imzalamaya, yapılacak her türlü sözleşme şartlarını belirlemeye kredi genel sözleşmesine özel şartlar eklemeye, bunları müzakereye, imzalamaya veya gerektiğinde kredi borcunun ve taksitlerinin ertelenmesin, kredi vadesinin uzatılmasını veya kısaltılmasını talep etmeye kullanılacak kredinin faiz oranını ve diğer her türlü masraf ve komisyonunu kararlaştırmaya, kullanılacak kredilerin teminatını teşkil etmek üzere Belediyemiz mülkiyetindeki gayrimenkuller üzerinde kredi kullanılacak bankaya dilediği bedel şekil ve koşullarla, dilediği sıra ve derecede her türlü ipotek vermeye, ipotekle ilgili senet, sözleşme taahhütname beyanname ve bilcümle evrakı tanzim ve imzalamaya, serbest dereceden istifade hakkı tanıma ve şerh ettirme, kullanılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere Belediyemizin her türlü hak, alacak ve gelirlerini devir temlik etmeye, belediyemiz adına açılmış mevduat ve gelir hesapları üzerinde rehin tesis etmeye mezun ve yetkili olmak üzere ve 35.000.000 TL’ye kadar borçlanmanın ilgili finans kuruluşlarından yapılmak üzere Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması konusunun Plan ve bütçe komisyonu kararıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

12.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 18 adet talep görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 18 adet talebin Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.İlave Madde 1: Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündeme İlave 2. Madde olarak alınan Gündemin 14.maddesinin Gündemin en son maddesi olarak görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama  sonucunda  oy birliği ile kabul edilmiştir.

15.İlave Madde 3: İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesi 1067 ada 148 parselde bulunan, mülkiyeti Uşak Belediyesine ait Zemin+1+2 kat, 10 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın takas veya satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesi 1067 ada 148 parselde bulunan, mülkiyeti Uşak Belediyesine ait Zemin+1+2 kat, 10 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın takas veya satış işlemlerinde kullanılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden geldiği şekliyle takas ve satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi  oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 12 ret oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
16.İlave Madde 4: Türkiye İş Bankası A.Ş. Uşak Dörtyol Şubesi’nin para transferleri sırasında otopark sıkıntısı yaşanması ve risk teşkil etmesi nedeni ile Fevzi Çakmak Mahallesi Çivril Caddesi No: 3 UŞAK adresinde bulunan şube arkasına para taşıma zırhlı grup aracına ait  park yeri talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Türkiye İş Bankası A.Ş. Uşak Dörtyol Şubesi’nin para transferleri sırasında otopark sıkıntısı yaşanması ve risk teşkil etmesi nedeni ile Fevzi Çakmak Mahallesi Çivril Caddesi No: 3 UŞAK adresinde bulunan şube arkasına para taşıma zırhlı grup aracına ait  park yeri talebinin Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.İlave Madde 5: Ramazan KESKİN’in İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 293 ada 292 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ramazan KESKİN’in İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 293 ada 292 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.İlave Madde  6: Uşak Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliğinin Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek, karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliğinin Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.İlave Madde 7: İlimiz İmar Planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda Belediyemiz ve Resmi Kurumlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri ve ilave plan hakkındaki uygun görülen 3 adet taleplerin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda vatandaşlar tarafından  yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerine ait 3 adet taleplerin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.İlave Madde  9: Belediyemizce yeni yapılan stadyum köprülü kavşağına Hakkari Çukurca’da şehit olan Uşaklı Hemşehrimiz Pilot Üsteğmen Müjdat Kerem ŞAHAN’ın isminin verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizce yeni yapılan stadyum köprülü kavşağına Hakkari Çukurca’da şehit olan Uşaklı Hemşehrimiz Pilot Üsteğmen Müjdat Kerem ŞAHAN’ın isminin verilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
22.İlave Madde 10: Manisa 1. İdare Mahkemesinin 2015/269 Esas nolu dosyası ile davacı Seyit Ahmet ATEŞ vekili Av. Ogün KARA tarafından Belediyemiz aleyhine açılan dava; Belediye Meclisince 07.03.2005 tarih ve 11.04.2006 tarihinde alınan kararlarda hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile dava konusu işlemleri iptal etmiştir. Mahkeme kararı doğrultusunda İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi 1909 ada 13 ve 14 numaralı parsellerin bulunduğu alanda yeni plan kararı getirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Manisa 1. İdare Mahkemesinin 2015/269 Esas nolu dosyası ile davacı Seyit Ahmet ATEŞ vekili Av. Ogün KARA tarafından Belediyemiz aleyhine açılan dava; Belediye Meclisince 07.03.2005 tarih ve 11.04.2006 tarihinde alınan kararlarda hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile dava konusu işlemleri iptal etmiştir. Mahkeme kararı doğrultusunda İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi 1909 ada 13 ve 14 numaralı parsellerin bulunduğu alanda yeni plan kararı getirilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
23.İlave Madde 11: Manisa 1. İdare Mahkemesinin 2015/270 Esas nolu dosyası ile davacı Seyit Ahmet ATEŞ vekili Av. Ogün KARA tarafından Belediyemiz aleyhine açılan dava; Belediye Meclisince 07.03.2005 tarih ve 11.04.2006 tarihinde alınan kararlarda hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile dava konusu işlemleri iptal etmiştir. Mahkeme kararı doğrultusunda İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi 1664 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 13 numaralı parsellerin bulunduğu alanda yeni plan kararı getirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Manisa 1. İdare Mahkemesinin 2015/270 Esas nolu dosyası ile davacı Seyit Ahmet ATEŞ vekili Av. Ogün KARA tarafından Belediyemiz aleyhine açılan dava; Belediye Meclisince 07.03.2005 tarih ve 11.04.2006 tarihinde alınan kararlarda hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile dava konusu işlemleri iptal etmiştir. Mahkeme kararı doğrultusunda İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi 1664 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 13 numaralı parsellerin bulunduğu alanda yeni plan kararı getirilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
24.İlave Madde 12: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08a3a, K22c08a3b ve K22c08a3d paftalarda E=2.25 Yençok=Serbest yapılaşma koşullarında konut alanları, E=1.50 Yençok=20.00 metre yapılaşma koşullarında ilkokul alanı, E=1.00 Yençok=20.00 metre yapılaşma koşullarında ibadet alanı, E=1.00 Yençok=12.50 metre yapılaşma koşullarında ticaret alanı, park ve yeşil alan, spor alanı, ağaçlandırılacak alan ve bu alanlara hizmet edecek taşıt ve yaya yolları düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca 23.12.2016 tarihinden itibaren otuz gün süreyle Belediye ilan tahtasında asılmak ve Belediye internet sitesinde yayınlanmak suretiyle askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde Kamil YİĞİT ve Gülperi DOĞAN tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08a3a, K22c08a3b ve K22c08a3d paftalarda E=2.25 Yençok=Serbest yapılaşma koşullarında konut alanları, E=1.50 Yençok=20.00 metre yapılaşma koşullarında ilkokul alanı, E=1.00 Yençok=20.00 metre yapılaşma koşullarında ibadet alanı, E=1.00 Yençok=12.50 metre yapılaşma koşullarında ticaret alanı, park ve yeşil alan, spor alanı, ağaçlandırılacak alan ve bu alanlara hizmet edecek taşıt ve yaya yolları düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca 23.12.2016 tarihinden itibaren otuz gün süreyle Belediye ilan tahtasında asılmak ve Belediye internet sitesinde yayınlanmak suretiyle askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde Kamil YİĞİT ve Gülperi DOĞAN tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin  29. Maddesinin  (İlave Madde 17)  gündemin 25.maddesinden (İlave Madde 13) önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

29.İlave Madde 17: Belediye Meclisi’nin 07.12.2016 tarihli kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen “Yol Ve Kaldırımların Güzelleştirilmesi” işi için kredi çekilmesi konusu Komisyonda görüşülerek karara bağlandığı, Yol ve kaldırımların güzelleştirilmesi” amacıyla bankalardan çekilmesi planlanan 35.000.000 TL bedelli talep edilen nakdi/gayrinakdi kredilere ilişkin sözleşmeleri ve her türlü taahhütnameleri, ödeme planını, kredi vadesini ve ilgili her türlü evrağı imzalamaya, yapılacak her türlü sözleşme şartlarını belirlemeye kredi genel sözleşmesine özel şartlar eklemeye, bunları müzakereye, imzalamaya veya gerektiğinde kredi borcunun ve taksitlerinin ertelenmesin, kredi vadesinin uzatılmasını veya kısaltılmasını talep etmeye kullanılacak kredinin faiz oranını ve diğer her türlü masraf ve komisyonunu kararlaştırmaya, kullanılacak kredilerin teminatını teşkil etmek üzere Belediyemiz mülkiyetindeki gayrimenkuller üzerinde kredi kullanılacak bankaya dilediği bedel şekil ve koşullarla, dilediği sıra ve derecede her türlü ipotek vermeye, ipotekle ilgili senet, sözleşme taahhütname beyanname ve bilcümle evrakı tanzim ve imzalamaya, serbest dereceden istifade hakkı tanıma ve şerh ettirme, kullanılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere Belediyemizin her türlü hak, alacak ve gelirlerini devir temlik etmeye, belediyemiz adına açılmış mevduat ve gelir hesapları üzerinde rehin tesis etmeye mezun ve yetkili olmak üzere ve 35.000.000 TL’ye kadar borçlanmanın ilgili finans kuruluşlarından yapılmak üzere Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu kararıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisi’nin 07.12.2016 tarihli meclis kararı ile Plan ve  Bütçe Komisyonuna havale edilen “Yol Ve Kaldırımların Güzelleştirilmesi” işi için kredi çekilmesi konusu Komisyonda görüşülerek karara bağlandığı, Yol ve kaldırımların güzelleştirilmesi” amacıyla bankalardan çekilmesi planlanan 35.000.000 TL bedelli talep edilen nakdi/gayrinakdi kredilere ilişkin sözleşmeleri ve her türlü taahhütnameleri, ödeme planını, kredi vadesini ve ilgili her türlü evrağı imzalamaya, yapılacak her türlü sözleşme şartlarını belirlemeye kredi genel sözleşmesine özel şartlar eklemeye, bunları müzakereye, imzalamaya veya gerektiğinde kredi borcunun ve taksitlerinin ertelenmesin, kredi vadesinin uzatılmasını veya kısaltılmasını talep etmeye kullanılacak kredinin faiz oranını ve diğer her türlü masraf ve komisyonunu kararlaştırmaya, kullanılacak kredilerin teminatını teşkil etmek üzere Belediyemiz mülkiyetindeki gayrimenkuller üzerinde kredi kullanılacak bankaya dilediği bedel şekil ve koşullarla, dilediği sıra ve derecede her türlü ipotek vermeye, ipotekle ilgili senet, sözleşme taahhütname beyanname ve bilcümle evrakı tanzim ve imzalamaya, serbest dereceden istifade hakkı tanıma ve şerh ettirme, kullanılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere Belediyemizin her türlü hak, alacak ve gelirlerini devir temlik etmeye, belediyemiz adına açılmış mevduat ve gelir hesapları üzerinde rehin tesis etmeye mezun ve yetkili olmak üzere ve 35.000.000 TL’ye kadar borçlanmanın ilgili finans kuruluşlarından yapılmak üzere Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması konusunun Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 12 ret oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündemin  28. Maddesinin  (İlave Madde 16)  gündemin 25.maddesinden  (İlave Madde 13) önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

28.İlave Madde 16: Belediye Meclisinin 02.03.2017 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen Uşak Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olarak yol üstü otoparkların ve eski garaj içi otoparkının işletilmesi planlandığı, Yol üstü otoparkların ve eski garaj içi otoparkının işletilmesi kararının alınması ve belediyemiz gelir tarifesinde otopark ücretlerinin belirlenmesi  konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 02.03.2017 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen Uşak Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olarak yol üstü otoparkların ve eski garaj içi otoparkının işletilmesi planlandığı, Yol üstü otoparkların ve eski garaj içi otoparkının işletilmesi kararının alınması ve belediyemiz gelir tarifesinde otopark ücretlerinin belirlenmesi  konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 12 ret oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Nurullah CAHAN; Gündemin kalan maddelerinin 07.03.2017 Salı günü saat 17.00 de görüşmek üzere 4. Birleşimi kapatmıştır.

                
Nurullah CAHANEmine YILDIRIMSevgi COŞKUN
 Belediye Başkanı             Katip             Katip

 (Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 07.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Yorulmak Bilmeyen Başkan Cahan, 24 Haziran'a Kadar Durmamaya Kararlı UŞAK'IN 24 HAZİRAN KARARI AK PARTİ 04.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı MİNİKLERİN HAYALLERİ UŞAK BELEDİYESİYLE GERÇEK OLDU Uşak Belediyesi 6 branşta yaz okulu açıyor ŞAMPİYONDAN BELEDİYE ZİYARETİ
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2017