Meclis Karar Özetleri

07.03.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

741
17-03-2017

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ  DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
07.03.2017         SALI                  17.00           2017                 3       5                  1

Katılan Üyeler; Meclis 2.Başkan V. : Zeki ERCEL, Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Özer ERKEK, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ,  Ercan ALKAN,  Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

25.İlave Madde 13: Hacer DİNÇ’in İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1190 ada 13 numaralı parselin mülkiyetinin kendisinin olduğu ve 2011 yılında komşu parsel olan o yılda sağlık tesisi alanı olarak görülen 10 numaralı parselin olduğu cepheden 3.00 metre bahçe mesafesi bırakarak yapısını tamamladığından bahsedildiği, 1190 ada 10 numaralı parselde 03.02.2014 tarih ve 87 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile mahkeme kararına göre işlem yapılmış ve bu parsel B-3 yapı düzeninde konut alanı olarak düzenlendiği, ancak bu durumda talep sahibinin parselinin olduğu cepheden herhangi bir çekme mesafesi belirlenmediği, Hacer DİNÇ’in talebine istinaden1190 ada 10 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.İlave Madde 14: Ayşe KARABAŞ ve Müştereklerinin İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 5600 ada 9 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
27.İlave Madde 15: İlimiz, Merkez, Stadyum Kavşağı olarak bilinen alanda imar planında düzenleme yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
14.İlave Madde  2: İlimiz, Merkez İlçesi, Karaağaç, Işık ve Özdemir Mahalleleri’ nde yer alan, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ nun 17.10.2001 tarih ve 10172 sayılı kararıyla son şeklini alan kentsel sit sınırları içinde ve aynı Koruma Bölge Kurulunun 26.07.2007 tarih ve 3215 sayılı kararıyla onaylı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Gediz Uluyolu Sokak’ a yönelik sokak sağlıklaştırma ve kentsel alt yapı projesi hazırlanması planlandığı, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ nun alt mevzuatında yer alan, “Korunması Gerekli Doku ve Sokakları Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi Teknik Şartnamesi” nin 2. maddesinde “Proje yapılacak alan sınırları ile projelendirilecek yapılar ve eklerinin sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında değerlendirileceğine ilişkin ilgili Koruma Bölge Kurulu onayı ve ilgili Belediye Meclis kararının alınmış olması esastır.”  denildiği, talep yazı  ekinde yer alan paftada sınırları belirlenen öneri proje alanının sınırları ile projelendirilecek yapılar ve eklerinin sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
30.İlave Madde 18: Uşak Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde halihazır haritası bulunmayan 1000 hektar alanda 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli halihazır harita üretilmesi; 1000 hektar alanda imar planına esas olacak jeolojik ve jeoteknik etüt raporu hazırlanması;1000 hektar alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 500 hektar alanda 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması; 6500 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu, 6500 hektar alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

25.İlave Madde 13: Hacer DİNÇ’in İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1190 ada 13 numaralı parselin mülkiyetinin kendisinin olduğu ve 2011 yılında komşu parsel olan o yılda sağlık tesisi alanı olarak görülen 10 numaralı parselin olduğu cepheden 3.00 metre bahçe mesafesi bırakarak yapısını tamamladığından bahsedildiği, 1190 ada 10 numaralı parselde 03.02.2014 tarih ve 87 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile mahkeme kararına göre işlem yapılmış ve bu parsel B-3 yapı düzeninde konut alanı olarak düzenlendiği, ancak bu durumda talep sahibinin parselinin olduğu cepheden herhangi bir çekme mesafesi belirlenmediği, Hacer DİNÇ’in talebine istinaden1190 ada 10 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Hacer DİNÇ’in İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1190 ada 13 numaralı parselin mülkiyetinin kendisinin olduğu ve 2011 yılında komşu parsel olan o yılda sağlık tesisi alanı olarak görülen 10 numaralı parselin olduğu cepheden 3.00 metre bahçe mesafesi bırakarak yapısını tamamladığından bahsedildiği, 1190 ada 10 numaralı parselde 03.02.2014 tarih ve 87 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile mahkeme kararına göre işlem yapılmış ve bu parsel B-3 yapı düzeninde konut alanı olarak düzenlendiği, ancak bu durumda talep sahibinin parselinin olduğu cepheden herhangi bir çekme mesafesi belirlenmediği, Hacer DİNÇ’in talebine istinaden1190 ada 10 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26.İlave Madde 14: Ayşe KARABAŞ ve Müştereklerinin İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 5600 ada 9 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ayşe KARABAŞ ve Müştereklerinin İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 5600 ada 9 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
27.İlave Madde 15: İlimiz, Merkez, Stadyum Kavşağı olarak bilinen alanda imar planında düzenleme yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Stadyum Kavşağı olarak bilinen alanda imar planında düzenleme yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.İlave Madde  2: İlimiz, Merkez İlçesi, Karaağaç, Işık ve Özdemir Mahalleleri’ nde yer alan, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ nun 17.10.2001 tarih ve 10172 sayılı kararıyla son şeklini alan kentsel sit sınırları içinde ve aynı Koruma Bölge Kurulunun 26.07.2007 tarih ve 3215 sayılı kararıyla onaylı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Gediz Uluyolu Sokak’ a yönelik sokak sağlıklaştırma ve kentsel alt yapı projesi hazırlanması planlandığı, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ nun alt mevzuatında yer alan, “Korunması Gerekli Doku ve Sokakları Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi Teknik Şartnamesi” nin 2. maddesinde “Proje yapılacak alan sınırları ile projelendirilecek yapılar ve eklerinin sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında değerlendirileceğine ilişkin ilgili Koruma Bölge Kurulu onayı ve ilgili Belediye Meclis kararının alınmış olması esastır.”  denildiği, talep yazı  ekinde yer alan paftada sınırları belirlenen öneri proje alanının sınırları ile projelendirilecek yapılar ve eklerinin sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında değerlendirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez İlçesi, Karaağaç, Işık ve Özdemir Mahalleleri’ nde yer alan, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ nun 17.10.2001 tarih ve 10172 sayılı kararıyla son şeklini alan kentsel sit sınırları içinde ve aynı Koruma Bölge Kurulunun 26.07.2007 tarih ve 3215 sayılı kararıyla onaylı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Gediz Uluyolu Sokak’ a yönelik sokak sağlıklaştırma ve kentsel alt yapı projesi hazırlanması planlandığı, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ nun alt mevzuatında yer alan, “Korunması Gerekli Doku ve Sokakları Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi Teknik Şartnamesi” nin 2. maddesinde “Proje yapılacak alan sınırları ile projelendirilecek yapılar ve eklerinin sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında değerlendirileceğine ilişkin ilgili Koruma Bölge Kurulu onayı ve ilgili Belediye Meclis kararının alınmış olması esastır.”  denildiği, talep yazı  ekinde yer alan paftada sınırları belirlenen öneri proje alanının sınırları ile projelendirilecek yapılar ve eklerinin sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında değerlendirilmesi konusunun Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
30.İlave Madde 18: Uşak Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde halihazır haritası bulunmayan 1000 hektar alanda 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli halihazır harita üretilmesi; 1000 hektar alanda imar planına esas olacak jeolojik ve jeoteknik etüt raporu hazırlanması;1000 hektar alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 500 hektar alanda 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması; 6500 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu, 6500 hektar alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde halihazır haritası bulunmayan 1000 hektar alanda 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli halihazır harita üretilmesi; 1000 hektar alanda imar planına esas olacak jeolojik ve jeoteknik etüt raporu hazırlanması;1000 hektar alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 500 hektar alanda 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması; 6500 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu, 6500 hektar alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu yapılması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2017  Nisan   ayı Meclis Toplantısının 03.04.2017  Pazartesi günü saat 17.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 2.Başkan V. Zeki ERCEL; 2017 Mart ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.

                  
    Zeki ERCELEmine YILDIRIM   Sevgi COŞKUN

Meclis 2.Başkan V.                     Katip               Katip

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 07.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Yorulmak Bilmeyen Başkan Cahan, 24 Haziran'a Kadar Durmamaya Kararlı UŞAK'IN 24 HAZİRAN KARARI AK PARTİ 04.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı MİNİKLERİN HAYALLERİ UŞAK BELEDİYESİYLE GERÇEK OLDU Uşak Belediyesi 6 branşta yaz okulu açıyor ŞAMPİYONDAN BELEDİYE ZİYARETİ
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 07.03.2017