Meclis Karar Özetleri

07.04.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

478
12-04-2017

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ  DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
07.04.2017         CUMA                17.00            2017           4                   5        1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Nurullah CAHAN,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Ergün KIRDİNLİ, Özer ERKEK, Murat KİRİŞ,  Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Akın DEMİR, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

7.İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesi 755 ada 243 parsel, 1233,20 m² miktarındaki, imar planında H=24,50 ve ayrık nizam 8 kata müsaadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 807 ada 95 parsel, 217,24 m² miktarındaki, imar planında H=6,50 ve bitişik nizam 2 kata müsaadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
13.Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, K22c08a pafta, 779 numaralı parselin 17988,945 m²’lik kısmının kamu hizmet alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, K22c08a3a ve K22c08a3d paftalarda, 779 numaralı parselin 17988,945 m²’lik kısmının E=2.25, Yençok=serbest yapılaşma koşullarında Resmi Kurum Alanı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası ve Sosyal Tesisleri) olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; Uşak Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde halihazır haritası bulunmayan 1000 hektar alanda 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli halihazır harita üretilmesi; 1000 hektar alanda imar planına esas olacak jeolojik ve jeoteknik etüt raporu hazırlanması;1000 hektar alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 500 hektar alanda 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması; 6500 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu, 6500 hektar alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.İlimiz İmar Planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda Belediyemiz, Vatandaşlar ve Resmi Kurumlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri hakkındaki 6 adet taleplerin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediyemiz Encümenine Belediye Meclis Üyeleri arasından 3 adet üyenin bir yıl süre ile gizli oyla seçilmesi konusunun görüşülmesi.
24.5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre Belediyemiz İhtisas Komisyonlarının kurulması, üye sayıları ile görev sürelerinin belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması konusunun görüşülmesi.
25.Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev alacak 1 adet Asıl, 1 adet Yedek üyenin seçimi konusunun görüşülmesi.
27.İlave Madde  2: Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih 104  ve 105 sayılı Meclis Kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  24.01.2017 tarihli talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c1c pafta, 755 ada 243 numaralı parselin A-8, TAKS=0.28, KAKS=2.25 yapılaşma koşullarında konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca 28.02.2017 tarihinden itibaren otuz gün süreyle Belediye ilan tahtasında asılmak ve Belediye internet sitesinde yayınlanmak suretiyle askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde Mesire ERBİL ve Ali YILMAZ tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
28.İlave Madde 3: Mehmet Emin SARIKAYA’nın İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08a3d pafta, 2926 ada 6 numaralı parselde yan bahçe mesafesinin 3.00 metre olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32.İlave Madde 7:  İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, Üniversite Kavşağının bulunduğu alanda imar yolu düzenlenmesine yönelik plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
33.İlave Madde 8: Balkan Derneği olarak, 11 – 17 Mayıs 2017 tarihlerinde İtalya’da Türk günü düzenlenmesi düşünülmüştür. Ayrıca Belediyeniz içinde faydalı olacağını düşündüğümüz bütçe, performans programı ve stratejik plan çalışmalarında kurumsal kapasitenin artırılması amacı ile yaşam şartları zor olan bölgelerde belediyecilik ve şehircilik faaliyetlerinin yürütülüş şekli, hizmet kalitesi, imar planlamaları, şehir planlamaları, alt yapı çalışmaları gibi konularında incelenerek ilimiz gelişimine katkıda bulunacak projelerin üretilmesi amacı ile tetkik gezi düzenlemesi planladığı,  Söz konusu Türk gününe ve tetkik geziye katılmak üzere, Belediye Başkanı, Meclis üyeleri ve beraberindeki heyetin görevlendirilmesi, harcırah ve masrafların karşılanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

Gündemin 33. (İlave Madde 8) maddesinin gündemin 7.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

33.İlave Madde 8: Balkan Derneği olarak, 11 – 17 Mayıs 2017 tarihlerinde İtalya’da Türk günü düzenlenmesi düşünülmüştür. Ayrıca Belediyeniz içinde faydalı olacağını düşündüğümüz bütçe, performans programı ve stratejik plan çalışmalarında kurumsal kapasitenin artırılması amacı ile yaşam şartları zor olan bölgelerde belediyecilik ve şehircilik faaliyetlerinin yürütülüş şekli, hizmet kalitesi, imar planlamaları, şehir planlamaları, alt yapı çalışmaları gibi konularında incelenerek ilimiz gelişimine katkıda bulunacak projelerin üretilmesi amacı ile tetkik gezi düzenlemesi planladığı,  Söz konusu Türk gününe ve tetkik geziye katılmak üzere, Belediye Başkanı, Meclis üyeleri ve beraberindeki heyetin görevlendirilmesi, harcırah ve masrafların karşılanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Balkan Derneği olarak, 11 – 17 Mayıs 2017 tarihlerinde İtalya’da Türk günü olarak düzenlenmiş olduğu tetkik geziye Gurup Başkanları Ergün KIRDİNLİ, Mehmet KARAKOÇ ve Mehmet ALEV in sözlü olarak önerdikleri; Belediye Başkanı Nurullah CAHAN Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Sevgi COŞKUN, Akın DEMİR, Mehmet YAŞAR, Hasan ERDOĞAN, Ercan ALKAN, Mesut ÖZBEY, Sedat AYDIN, Murat KİRİŞ, Salih KÜÇÜK, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Başkan Yardımcısı Hüseyin Ufuk UĞUR, Kültür ve Sos.İşl.Müd.V. Yusuf GÖRGÜLÜ, Temizlik İşl.Müd.V. İsmail ÜNAL, İtfaiye Müd. Nurullah FURUNCU, Ulaşım Hiz.Müd.V. Kemal YİĞİT, Ali GENÇ ve Habib ZEYBEK in  Müdürlük yazısında belirtildiği şekliyle görevlendirilmelerine, harcırah ve masraflarının karşılanması teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 23. maddesinin gündemin 7.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.


23.Belediyemiz Encümenine Belediye Meclis Üyeleri arasından 3 adet üyenin bir yıl süre ile gizli oyla seçimi için Ak Parti Gurup Başkanı Ergün KIRDİNLİ, Encümen üyeliklerine Akın DEMİR, Mesut ÖZBEY ve Mehmet ALEV’i  önermiş, Encümen üyeliklerinin Gizli Oylamasına geçilmiş olup, oy pusulaları dağıtıldı, oylama bittikten sonra oyların tasnifi neticesinde Mehmet ALEV’e  25 oy,  Akın DEMİR’e  24 oy, Mesut ÖZBEY’e 24 oy, Özer ERKEK’e 1 oy, Murat KİRİŞ’e 1 oy  çıkmış, 1 oy geçersiz olup, 5 oy da boş çıkmıştır. Belediyemiz Encümen üyeliklerine Mehmet ALEV  25,  Akın DEMİR  24, Mesut ÖZBEY  24 oyla seçilmişlerdir.

Gündemin 24. maddesinin gündemin 7.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

24.5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre Belediyemiz İhtisas Komisyonlarının kurulması, üye sayıları ile görev sürelerinin belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz İhtisas Komisyonlarının 1. Plan Bütçe Komisyonu, 2.İmar Komisyonu, 3.Çevre ve Sağlık Komisyonu, 4.Trafik Komisyonu, 5.Sosyal Yardım Komisyonu, 6. Kentsel Dönüşüm Komisyonu, 7.Eğitim, Kültür, Gençlik  ve Spor Komisyonu, 8.Park Bahçe Altyapı ve Doğal Afet Komisyonu, 9. Kadın Yaşlı, Engelli, Çocuk, Düşkünlerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, 10. Dış İlişkiler Komisyonu, 11. Hukuk Komisyonu ve 12. Hayvan Hakları Komisyonu olmak üzere 12 komisyonun kurulmasına, 5 üyeden oluşmasına  ve Görev süresinin 1 yıl olması teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
Gurup Başkanları Ergün KIRDİNLİ, Mehmet KARAKOÇ ve Mehmet ALEV’in sözlü olarak ortak önerisi doğrultusunda; Plan Bütçe Komisyonuna; Hasan ERDOĞAN, Mehmet YAŞAR, Sedat AYDIN, Rıfat ALAKENT, Bekir AKAĞAÇ; İmar Komisyonuna; Emine YILDIRIM, Mehmet Emin AKYAY, Ercan ALKAN, Mehmet KARAKOÇ, Mehmet ALEV;  Çevre ve Sağlık Komisyonuna; Akın DEMİR, Murat KİRİŞ, Zeki ERCEL, Mustafa EKŞİ, Nevzat YILMAZ; Trafik Komisyonuna; Sevgi COŞKUN, Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Salih KÜÇÜK, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER; Sosyal Yardım Komisyonuna; Mehmet YAŞAR, Akın DEMİR, Sevgi COŞKUN, Aynur YURTSEVER, Erdoğan VAROL; Kentsel Dönüşüm  Komisyonuna; Mehmet DEMİRHİNDİ, Zeki ERCEL, Murat KİRİŞ, Mehmet KARAKOÇ, Ufuk DÜZENLİ;  Eğitim, Kültür, Gençlik  ve Spor Komisyonuna; Sevgi COŞKUN, Mehmet Emin AKYAY, Emine YILDIRIM, Rıfat ALAKENT, Necmi DURSUN; Park Bahçe Altyapı ve Doğal Afet Komisyonuna;  Özer ERKEK, Sedat AYDIN, Ercan ALKAN, Rıfat ALAKENT, Ufuk DÜZENLİ; Kadın Yaşlı, Engelli, Çocuk, Düşkünlerin Sorunlarını Araştırma Komisyonuna; Salih KÜÇÜK, Emine YILDIRIM, Sevgi COŞKUN, Aynur YURTSEVER, Fadime Aylin DOKUR;  Dış İlişkiler Komisyonuna; Hasan ERDOĞAN, Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Mesut ÖZBEY, Mustafa EKŞİ,  Bekir AKAĞAÇ;  Hukuk Komisyonuna; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Mehmet YAŞAR, Sedat AYDIN, Mehmet KARAKOÇ, Mehmet ALEV; Hayvan Hakları Komisyonuna; Hasan ERDOĞAN, Ercan ALKAN, Mehmet YAŞAR, Rıfat ALAKENT ve Necmi DURSUN’nun seçilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 25. maddesinin gündemin 7.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

25.6183 sayılı Amme Alacakları Kanununun 90.maddesi uyarınca İl ve İlçeler de en büyük Mal Memurlarının Başkanlığında kurulan Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev alacak 1 adet Asıl, 1 adet Yedek üyenin seçilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununun 90.maddesi uyarınca İl ve İlçeler de en büyük Mal Memurlarının Başkanlığında kurulan Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev alacak Asil üyeliğe Ak Parti Grup Başkanı Ergün KIRDİNLİ’nin sözlü önerisi doğrultusunda Ergün KIRDİNLİ  Yedek üyeliğe Sedat AYDIN’ın seçilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

7.İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesi 755 ada 243 parsel, 1233,20 m² miktarındaki, imar planında H=24,50 ve ayrık nizam 8 kata müsaadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesi 755 ada 243 parsel, 1233,20 m² miktarındaki, imar planında H=24,50 ve ayrık nizam 8 kata müsaadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun Gündem Dışı bırakılması teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.İlimiz Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 807 ada 95 parsel, 217,24 m² miktarındaki, imar planında H=6,50 ve bitişik nizam 2 kata müsaadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 807 ada 95 parsel, 217,24 m² miktarındaki, imar planında H=6,50 ve bitişik nizam 2 kata müsaadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ nin 5 ret oylarına karşılık 26 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
13.Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, K22c08a pafta, 779 numaralı parselin 17988,945 m²’lik kısmının kamu hizmet alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, K22c08a pafta, 779 numaralı parselin 17988,945 m²’lik kısmının kamu hizmet alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ nin 13 ret oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
14.Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, K22c08a3a ve K22c08a3d paftalarda, 779 numaralı parselin 17988,945 m²’lik kısmının E=2.25, Yençok=serbest yapılaşma koşullarında Resmi Kurum Alanı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası ve Sosyal Tesisleri) olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, K22c08a3a ve K22c08a3d paftalarda, 779 numaralı parselin 17988,945 m²’lik kısmının E=2.25, Yençok=serbest yapılaşma koşullarında Resmi Kurum Alanı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası ve Sosyal Tesisleri) olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ nin 13 ret oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
15.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; Uşak Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde halihazır haritası bulunmayan 1000 hektar alanda 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli halihazır harita üretilmesi; 1000 hektar alanda imar planına esas olacak jeolojik ve jeoteknik etüt raporu hazırlanması;1000 hektar alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 500 hektar alanda 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması; 6500 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu, 6500 hektar alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; Uşak Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde halihazır haritası bulunmayan 1000 hektar alanda 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli halihazır harita üretilmesi; 1000 hektar alanda imar planına esas olacak jeolojik ve jeoteknik etüt raporu hazırlanması;1000 hektar alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 500 hektar alanda 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması; 6500 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu, 6500 hektar alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu yapılması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.İlimiz İmar Planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda Belediyemiz, Vatandaşlar ve Resmi Kurumlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri hakkındaki 6 adet taleplerin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz İmar Planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda Belediyemiz, Vatandaşlar ve Resmi Kurumlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri hakkındaki 6 adet taleplerin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
27.İlave Madde  2: Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih 104  ve 105 sayılı Meclis Kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  24.01.2017 tarihli talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c1c pafta, 755 ada 243 numaralı parselin A-8, TAKS=0.28, KAKS=2.25 yapılaşma koşullarında konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca 28.02.2017 tarihinden itibaren otuz gün süreyle Belediye ilan tahtasında asılmak ve Belediye internet sitesinde yayınlanmak suretiyle askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde Mesire ERBİL ve Ali YILMAZ tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c1c pafta, 755 ada 243 numaralı parselin A-8, TAKS=0.28, KAKS=2.25 yapılaşma koşullarında konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca 28.02.2017 tarihinden itibaren otuz gün süreyle Belediye ilan tahtasında asılmak ve Belediye internet sitesinde yayınlanmak suretiyle askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde Mesire ERBİL ve Ali YILMAZ tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
28.İlave Madde 3: Mehmet Emin SARIKAYA’nın İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08a3d pafta, 2926 ada 6 numaralı parselde yan bahçe mesafesinin 3.00 metre olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mehmet Emin SARIKAYA’nın İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08a3d pafta, 2926 ada 6 numaralı parselde yan bahçe mesafesinin 3.00 metre olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
32.İlave Madde 7:  İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, Üniversite Kavşağının bulunduğu alanda imar yolu düzenlenmesine yönelik plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, Üniversite Kavşağının bulunduğu alanda imar yolu düzenlenmesine yönelik plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2017 Mayıs ayı Meclis Toplantısının  02.05.2017  Salı  günü saat 17.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

    Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) Nurullah CAHAN;  2017 Nisan ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır

                  

Nurullah CAHAN         Mesut ÖZBEY     Salih KÜÇÜK
 Belediye Başkanı             Katip                  Katip

 (Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi personeli bulduğu yaklaşık 6 bin lirayı yetkililere teslim etti Bakkallar ve Bayiler Belediye Desteği İle Çanakkale Yolcusu Uşak Belediyesi'nin Yardımları Doğu Guta'ya Ulaştı Bakan Ağbal: Uşak'a AK Parti Belediyeciliğinin Mührü Vurulmuş 03.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Cahan Belediye Meclisini Ziyaret Eden Miniklerin Davetini Kırmadı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 07.04.2017