Meclis Karar Özetleri

07.08.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

437
15-08-2017


T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ  DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
07.08.2017   PAZARTESİ           17.00             2017              9                  5        1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Nurullah CAHAN,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Ergün KIRDİNLİ, Özer ERKEK, Murat KİRİŞ, Zeki ERCEL, Hakan ULUDAĞ, Akın DEMİR, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

2.İlimiz Merkez Elmalıdere Mahallesi 765 ada 212 parsel, 241,85 m² miktarındaki, imar planında H=6,50 ve ikiz nizamda 2 kata müsaadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 1007 ada, 17 parsel nolu 925 m² miktarındaki taşınmazın Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ait olduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 69.maddesi gereğince satın alınıp alınmayacağı, satın alınmasına karar verilmesi halinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.Ömer COŞKUN’un İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi, 2643 adada İmar planı değişikliği yapılmasına yönelik talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarih ve 579 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 7 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarih ve 579 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 28 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 33 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 07.07.2017 tarih ve 374 sayılı kararı ile Belediye Trafik Komisyonu ve Hukuk Komisyonlarına havale edilen Uşak Belediyesi Özel Servis Araçlarının Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’ne “Servis plakası verilmesi işlemlerinin Uşak İl Emniyet Müdürlüğünün 17.04.2006 tarih ve 18 sayılı yazısı ile belediyemize devredildiği 30.03.2006 tarihinden başlayarak bugüne kadar adına kayıtlı S plaka bulunan, özel servis araçlarına ait çalışma ruhsatını hiç almamış olan veya şartlarını gerçekleştiremediği için yeniden özel servis araçlarına ait çalışma ruhsatını alamayan hak sahiplerinden 31.12.2017 tarihine kadar Uşak Belediyesi Özel Servis Araçlarına ait Çalışma Ruhsatını almayanların tüm hakları belediye encümen kararı ile iptal olunur” maddesinin eklenmesi konusunun Trafik Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporlarıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.İlave Madde 1: Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Uşak İl Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09d paftada, 6081 ada 1 parselde 10x6.5 m. ölçülerinde trafo alanı, park ve yeşil alan düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.İlave Madde 2: Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Uşak İl Müdürlüğünün  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09d2d paftada, 6081 ada 1 parselde 10x6.5 m. ölçülerinde trafo alanı ve park düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.İlave Madde 3: Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Uşak Şubesinin Hali hazır yeni bir dernek olmaları, malzeme ve finans problemleri nedeniyle Uşak Belediyesinden İslice Mahallesi Oto Garaj İçi Sokak No:40-A’daki işyerini dernek merkezi olarak kullanmak için  talep edildiği, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin (d) bendine istinaden İlgili derneğe bahsi geçen yerin tahsisinin yapılıp yapılmayacağı konusunun görüşülerek karara bağlanması.
15.İlave Madde 4: Belediyemiz hizmetlerini hızlı ve zamanında yerine getirebilmek, kentin teknolojik gelişimi için destek alabilmek, İlimizdeki hizmetlerde birlikte çözümler üretebilmek amacıyla TÜRKSAT A.Ş. ile yapılması planlanan iş ve işlemler için TÜRKSAT ile yapılacak işbirliği protokolünün imzalanması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
17.İlave Madde 6: Kuyucak Köyü Muhtarı Ali YILDIZ’ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü ile Belediyemiz mücavir alan içerisinde Kuyucak Köyü mevcut yerleşik alanı (meskun mahal) ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı arasındaki alanın planlamaya dahil edilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
18.İlave Madde 7: Adem BAYSAL’ın İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 1031 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
19.İlave Madde 8: Ceylanlar Otelcilik  Turizm Sağlık Hiz. Tekstil İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3084 ada 4 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
20.İlave Madde 9: Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Uşak İl Müdürlüğü’nün Belediyemiz imar planları sınırları içerisinde iki adet trafo alanı düzenlenmesine yönelik plan değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
22.  İlave Madde 11: İlimiz Merkez Sarayaltı  Mahallesi 6770  ada 1 parsel nolu imar planına göre E=0,60 Yençok=27,50 Ticaret Alanı olan 8,244.48 m2 miktarındaki taşınmaz ve üzerindeki 4 adet bina Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait olduğundan, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi gereğince satın alınıp alınamayacağı, satın alınmasına karar verilmesi halinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
23.İlave Madde 12: Belediye Meclisi’nin 01.06.2017 tarihli meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen “Türkiye Gençlik Vakfı’nın başvurusu üzerine Sosyal Belediyecilik adına ortak proje ve çalışmalar yapılması ve Proje kapsamında yapılacak iş ve işlemlerde Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” konusu Plan ve Bütçe Komisyonu’nca görüşüldüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c maddesi’nde; “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.” denilmektedir. Türkiye Gençlik Vakfı’nın başvurusunda belediyemiz ile ortak çalışmalar ve projeler için vakfa yer tahsis edilmesinin talep edildiği, 17/10/2016 tarih ve 2016/9378 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla Vakfa vergi muafiyeti tanındığından 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c maddesine uygun olarak ortak hizmet projeleri gerçekleştireceği görüldüğü konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu kararıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.İlave Madde 13: Müsiad Makedonya Şubesinin, 11 – 18 Eylül 2017 tarihlerinde Makedonya’da düzenleyeceği Türk gününe ve tarihi, kültürel gezi ve seminerlere, Belediye Başkanı, Meclis üyeleri ve beraberindeki heyetin görevlendirilmesi, harcırah ve masrafların karşılanması konusunun görüşülerek karara bağlanması. 

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

2. İlimiz Merkez Elmalıdere Mahallesi 765 ada 212 parsel, 241,85 m² miktarındaki, imar planında H=6,50 ve ikiz nizamda 2 kata müsaadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez Elmalıdere Mahallesi 765 ada 212 parsel, 241,85 m² miktarındaki, imar planında H=6,50 ve ikiz nizamda 2 kata müsaadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 5 ret oylarına karşılık 25 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
6.İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 1007 ada, 17 parsel nolu 925 m² miktarındaki taşınmazın Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ait olduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 69.maddesi gereğince satın alınıp alınmayacağı, satın alınmasına karar verilmesi halinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 1007 ada, 17 parsel nolu 925 m² miktarındaki taşınmazın Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ait olduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 69.maddesi gereğince satın alınması için Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 5 ret oylarına karşılık 25 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
7.Ömer COŞKUN’un İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi, 2643 adada İmar planı değişikliği yapılmasına yönelik talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ömer COŞKUN’un İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi, 2643 adada İmar planı değişikliği yapılmasına yönelik talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarih ve 363 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 7 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarih ve 363 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 7 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporlarında yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarih ve 363 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 28 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarih ve 363 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 28 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporlarında yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 33 adet talebin görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 33 adet talebin Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.Belediye Meclisinin 07.07.2017 tarih ve 374 sayılı kararı ile Belediye Trafik Komisyonu ve Hukuk Komisyonlarına havale edilen Uşak Belediyesi Özel Servis Araçlarının Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’ne “Servis plakası verilmesi işlemlerinin Uşak İl Emniyet Müdürlüğünün 17.04.2006 tarih ve 18 sayılı yazısı ile belediyemize devredildiği 30.03.2006 tarihinden başlayarak bugüne kadar adına kayıtlı S plaka bulunan, özel servis araçlarına ait çalışma ruhsatını hiç almamış olan veya şartlarını gerçekleştiremediği için yeniden özel servis araçlarına ait çalışma ruhsatını alamayan hak sahiplerinden 31.12.2017 tarihine kadar Uşak Belediyesi Özel Servis Araçlarına ait Çalışma Ruhsatını almayanların tüm hakları belediye encümen kararı ile iptal olunur” maddesinin eklenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 07.07.2017 tarih ve 374 sayılı kararı ile Belediye Trafik Komisyonu ve Hukuk Komisyonlarına havale edilen Uşak Belediyesi Özel Servis Araçlarının Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’ne “Servis plakası verilmesi işlemlerinin Uşak İl Emniyet Müdürlüğünün 17.04.2006 tarih ve 18 sayılı yazısı ile belediyemize devredildiği 30.03.2006 tarihinden başlayarak bugüne kadar adına kayıtlı S plaka bulunan, özel servis araçlarına ait çalışma ruhsatını hiç almamış olan veya şartlarını gerçekleştiremediği için yeniden özel servis araçlarına ait çalışma ruhsatını alamayan hak sahiplerinden 31.12.2017 tarihine kadar Uşak Belediyesi Özel Servis Araçlarına ait Çalışma Ruhsatını almayanların tüm hakları belediye encümen kararı ile iptal olunur” maddesinin eklenmesi konusunun Trafik Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporlarında yazılı olduğu şekliyle oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
12.İlave Madde 1: Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Uşak İl Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09d paftada, 6081 ada 1 parselde 10x6.5 m. ölçülerinde trafo alanı, park ve yeşil alan düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Uşak İl Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09d paftada, 6081 ada 1 parselde 10x6.5 m. ölçülerinde trafo alanı, park ve yeşil alan düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.İlave Madde 2: Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Uşak İl Müdürlüğünün  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09d2d paftada, 6081 ada 1 parselde 10x6.5 m. ölçülerinde trafo alanı ve park düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Uşak İl Müdürlüğünün  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09d2d paftada, 6081 ada 1 parselde 10x6.5 m. ölçülerinde trafo alanı ve park düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.İlave Madde 3: Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Uşak Şubesinin Hali hazır yeni bir dernek olmaları, malzeme ve finans problemleri nedeniyle Uşak Belediyesinden İslice Mahallesi Oto Garaj İçi Sokak No:40-A’daki işyerini dernek merkezi olarak kullanmak için  talep edildiği, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin (d) bendine istinaden İlgili derneğe bahsi geçen yerin tahsisinin yapılıp yapılmayacağı konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Uşak Şubesinin Hali hazır yeni bir dernek olmaları, malzeme ve finans problemleri nedeniyle Uşak Belediyesinden İslice Mahallesi Oto Garaj İçi Sokak No:40-A’daki işyerini dernek merkezi olarak kullanmak için  talep edildiği, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin (d) bendine istinaden İlgili derneğe bahsi geçen yerin tahsisinin yapılıp yapılamayacağı konusunun Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.İlave Madde 4: Belediyemiz hizmetlerini hızlı ve zamanında yerine getirebilmek, kentin teknolojik gelişimi için destek alabilmek, İlimizdeki hizmetlerde birlikte çözümler üretebilmek amacıyla TÜRKSAT A.Ş. ile yapılması planlanan iş ve işlemler için TÜRKSAT ile yapılacak işbirliği protokolünün imzalanması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz hizmetlerini hızlı ve zamanında yerine getirebilmek, kentin teknolojik gelişimi için destek alabilmek, İlimizdeki hizmetlerde birlikte çözümler üretebilmek amacıyla TÜRKSAT A.Ş. ile yapılması planlanan iş ve işlemler için TÜRKSAT ile yapılacak işbirliği protokolünün imzalanması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.İlave Madde 6: Kuyucak Köyü Muhtarı Ali YILDIZ’ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü ile Belediyemiz mücavir alan içerisinde Kuyucak Köyü mevcut yerleşik alanı (meskun mahal) ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı arasındaki alanın planlamaya dahil edilmesi yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kuyucak Köyü Muhtarı Ali YILDIZ’ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü ile Belediyemiz mücavir alan içerisinde Kuyucak Köyü mevcut yerleşik alanı (meskun mahal) ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı arasındaki alanın planlamaya dahil edilmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.İlave Madde 7: Adem BAYSAL’ın İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 1031 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Adem BAYSAL’ın İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 1031 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.İlave Madde 8: Ceylanlar Otelcilik  Turizm Sağlık Hiz. Tekstil İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3084 ada 4 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ceylanlar Otelcilik  Turizm Sağlık Hiz. Tekstil İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3084 ada 4 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
20.İlave Madde 9: Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Uşak İl Müdürlüğü’nün Belediyemiz imar planları sınırları içerisinde iki adet trafo alanı düzenlenmesine yönelik plan değişikliği talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Uşak İl Müdürlüğü’nün Belediyemiz imar planları sınırları içerisinde iki adet trafo alanı düzenlenmesine yönelik plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
22.  İlave Madde 11: İlimiz Merkez Sarayaltı  Mahallesi 6770  ada 1 parsel nolu imar planına göre E=0,60 Yençok=27,50 Ticaret Alanı olan 8,244.48 m2 miktarındaki taşınmaz ve üzerindeki 4 adet bina Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait olduğundan, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi gereğince satın alınıp alınamayacağı, satın alınmasına karar verilmesi halinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez Sarayaltı  Mahallesi 6770  ada 1 parsel nolu imar planına göre E=0,60 Yençok=27,50 Ticaret Alanı olan 8,244.48 m2 miktarındaki taşınmaz ve üzerindeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait 4 adet binanın, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi gereğince satın alınması teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 5 ret oylarına karşılık 25 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Satın alınmasına karar verilen bu yerler ile ilgili işlemleri yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 5 ret oylarına karşılık 25 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
23.İlave Madde 12: Belediye Meclisi’nin 01.06.2017 tarihli meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen “Türkiye Gençlik Vakfı’nın başvurusu üzerine Sosyal Belediyecilik adına ortak proje ve çalışmalar yapılması ve Proje kapsamında yapılacak iş ve işlemlerde Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” konusu Plan ve Bütçe Komisyonu’nca görüşüldüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c maddesi’nde; “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.” denilmektedir. Türkiye Gençlik Vakfı’nın başvurusunda belediyemiz ile ortak çalışmalar ve projeler için vakfa yer tahsis edilmesinin talep edildiği, 17/10/2016 tarih ve 2016/9378 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla Vakfa vergi muafiyeti tanındığından 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c maddesine uygun olarak ortak hizmet projeleri gerçekleştireceği konusunun Plan Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Belediye Meclisi’nin 01.06.2017 tarihli meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen “Türkiye Gençlik Vakfı’nın başvurusu üzerine Sosyal Belediyecilik adına ortak proje ve çalışmalar yapılması ve Proje kapsamında yapılacak iş ve işlemlerde Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” konusu Plan ve Bütçe Komisyonu’nca görüşüldüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c maddesi’nde; “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.” denilmektedir. Türkiye Gençlik Vakfı’nın başvurusunda belediyemiz ile ortak çalışmalar ve projeler için vakfa yer tahsis edilmesinin talep edildiği, 17/10/2016 tarih ve 2016/9378 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla Vakfa vergi muafiyeti tanındığından 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c maddesine uygun olarak ortak hizmet projeleri gerçekleştireceği konusunun iki yıl süre ile Plan Bütçe Komisyonu Raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 14 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
24.İlave Madde 13: Müsiad Makedonya Şubesinin, 11 – 18 Eylül 2017 tarihlerinde Makedonya’da düzenleyeceği Türk gününe, tarihi, kültürel gezi ve seminerlere, Belediye Başkanı, Meclis üyeleri ve beraberindeki heyetin görevlendirilmesi, harcırah ve masrafların karşılanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Müsiad Makedonya Şubesinin, 11 – 18 Eylül 2017 tarihlerinde Makedonya’da düzenleyeceği Türk gününe, tarihi, kültürel gezi ve seminerlere katılmak üzere, Belediye Başkanı Nurullah CAHAN, Başkan Yardımcısı Hakan ULUDAĞ, Meclis üyeleri Ercan ALKAN, Sevgi COŞKUN, Emine YILDIRIM, Mehmet Emin AKYAY, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Mustafa GÜNGÖR, Fadime Aylin DOKUR, Bekir AKAĞAÇ, Erdoğan VAROL, Arslan ÖZKAN, Nevzat YILMAZ, Orhan TAMER, Mehmet ALEV, Başkan Yardımcısı Hüseyin Ufuk UĞUR, Kültür Sos.İşl.Müd. Yusuf GÖRGÜLÜ, Fen İşl.Müd.V. Mustafa DAYIOĞLU, İnsan Kaynakları Eğt.Müd.V. Ercan YÜKSEL, Su ve Kanal İşl.Müd.V. Serdar ARICAN, Sosyal Yardım İşl.Müd.V. Ahmet OĞUZ ve Kameraman Mehmet Okan UYSAL’ın görevlendirilmelerine, görevlendirilen heyetin harcırah ve masrafların karşılanması teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Başkan Nurullah CAHAN; 2017 Eylül ayı Meclis Toplantısının 05.09.2017 Salı günü saat 17.00 de yapılması teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Başkan Nurullah CAHAN; 2017 Ağustos ayı Meclis Toplantısının konularının görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatıyorum.      
              

    Nurullah CAHAN           Emine YILDIRIM         Sevgi COŞKUN
     Belediye Başkanı                   Katip                          Katip
     (Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 07.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Yorulmak Bilmeyen Başkan Cahan, 24 Haziran'a Kadar Durmamaya Kararlı UŞAK'IN 24 HAZİRAN KARARI AK PARTİ 05.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi 6 branşta yaz okulu açıyor MİNİKLERİN HAYALLERİ UŞAK BELEDİYESİYLE GERÇEK OLDU ŞAMPİYONDAN BELEDİYE ZİYARETİ
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 07.08.2017