Meclis Karar Özetleri

01.03.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

1032
14-03-2018

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
01.03.2018      PERŞEMBE        17.00             2018               3                   1        1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Nurullah CAHAN,  Üyeler; Emine YILDIRIM, Ergün KIRDİNLİ, Zeki ERCEL, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Fadime Aylin DOKUR, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

1.2018 Şubat ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.İsa  Gürbüz'ün  İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 4853  ada 7 numaralı parselin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
3.Kazım ERDOĞAN'ın  İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 252  ada 4 numaralı parselin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
4.06.07.2012 tarih ve 444 sayılı Belediye Meclisi Kararının iptali istemiyle Mediha GÜCÜK tarafından Belediyemize açılan dava ile ilgili; T.C. Manisa 1.İdare Mahkemesinin 28.12.2017 tarihli dava konusu işlemlerin iptaline ilişkin karar Belediyemize ulaştığı, söz konusu karar ile plansız hale gelen İlimiz, Işık  Mahallesi, 548 ada 17,18,19,41 ve 42  numaralı parselde yeni imar planı kararı getirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 162 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, 1107 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı parsellerde koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 161 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Özdemir  Mahallesi, 558  ada 15 ve 16  numaralı parsellerde koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 156 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün  İlimiz, Merkez, Kurtuluş   Mahallesi, 64  ada 20  numaralı parselin  güney cephesindeki 3 metrelik yapı yaklaşma mesafesi kaldırılması  konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İlimiz Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 4965 ada 1 numaralı parselin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarih ve 678 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli Uygulama İmar Plan Notları genel hükümler 7. maddesinin Uşak İli Uygulama İmar Planında konut bölgesi olarak belirtilen yapı adalarında parselin bulunduğu sokak yada caddelerde daha önce zemin katında ticari kullanımlı olarak ruhsat verildiği tespit edilenlerde yönetmelik maddesindeki şartlar çerçevesinde uygulama yapılabilmesi mümkündür olarak düzenlenmesi  konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 157 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, K22c09a paftada, 1038 ada 34 numaralı parselde ve 1042 ada 1 numaralı parselin yaklaşık 1200 m²’sinde mezarlık alanı, 1038 ada 34 numaralı parselin geri kalan kısmının ise orta yoğunlukta gelişme konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 157 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, K22c09a2b paftada, 1038 ada 34 numaralı parselde ve 1042 ada 1 numaralı parselin yaklaşık 1200 m²’sinde mezarlık alanı, 1038 ada 34 numaralı parselin geri kalan kısmının ise A-2 TAKS=0.35 KAKS=0.70 yapılaşma koşullarında konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih ve 145 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarih ve 675-676 sayılı Belediye Meclis Kararları onaylanan imar planı revizyonuna askı süresinde İbrahim SAĞLAM tarafından yapılan itirazın  imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 01.02.2018  Tarih ve 95 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mehmet ŞANIVAR’ın İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi  K22c09a paftada, 896 Ada 32 numaralı parselin yüksek yoğunlukta mevcut konut  alanı olarak düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 01.02.2018  Tarih ve 95 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mehmet ŞANIVAR’ın İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi  K22c09a4a paftada, 896 Ada 32 numaralı parselin B-4 yapı düzeninde konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile görüşülerek karara bağlanması.
15.Uşak Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğüne Mülkiyeti Belediyemize ait Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Belediye İş Hanı 3. Katta 331 nolu ve 4. katında bulunan 401- 402- 403- 404- 405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421- numaralı büroların tahsis edilip edilmeyeceği, tahsis edilecek ise süresinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliye görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2018 Şubat ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.İsa  Gürbüz'ün  İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 4853  ada 7 numaralı parselin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İsa  Gürbüz'ün  İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 4853  ada 7 numaralı parselin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Kazım ERDOĞAN'ın  İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 252  ada 4 numaralı parselin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kazım ERDOĞAN'ın  İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 252  ada 4 numaralı parselin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.06.07.2012 tarih ve 444 sayılı Belediye Meclisi Kararının iptali istemiyle Mediha GÜCÜK tarafından Belediyemize açılan dava ile ilgili; T.C. Manisa 1.İdare Mahkemesinin 28.12.2017 tarihli dava konusu işlemlerin iptaline ilişkin karar Belediyemize ulaştığı, söz konusu karar ile plansız hale gelen İlimiz, Işık  Mahallesi, 548 ada 17,18,19,41 ve 42  numaralı parselde yeni imar planı kararı getirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 06.07.2012 tarih ve 444 sayılı Belediye Meclisi Kararının iptali istemiyle Mediha GÜCÜK tarafından Belediyemize açılan dava ile ilgili; T.C. Manisa 1.İdare Mahkemesinin 28.12.2017 tarihli dava konusu işlemlerin iptaline ilişkin karar Belediyemize ulaştığı, söz konusu karar ile plansız hale gelen İlimiz, Işık  Mahallesi, 548 ada 17,18,19,41 ve 42  numaralı parselde yeni imar planı kararı getirilmesi konusunun İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 162 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, 1107 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı parsellerde koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, 1107 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı parsellerde koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 161 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Özdemir  Mahallesi, 558  ada 15 ve 16  numaralı parsellerde koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Özdemir  Mahallesi, 558  ada 15 ve 16  numaralı parsellerde koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 156 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün  İlimiz, Merkez, Kurtuluş   Mahallesi, 64  ada 20  numaralı parselin  güney cephesindeki 3 metrelik yapı yaklaşma mesafesi kaldırılması  konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün  İlimiz, Merkez, Kurtuluş   Mahallesi, 64  ada 20  numaralı parselin  güney cephesindeki 3 metrelik yapı yaklaşma mesafesi kaldırılması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Nurullah CAHAN; Gündemin kalan maddelerinin 02.03.2018 Cuma günü saat 17.00 de görüşmek üzere 1. Birleşimi kapatmıştır.

                   
Nurullah CAHAN               Emine YILDIRIM          Sevgi COŞKUN
 Belediye Başkanı                       Katip                              Katip
  (Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediyesi'nden Arefe Mesaisi UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK HEDİYESİ UŞAK BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞA KADİR GECESİ İKRAMI Zeyilname 3 Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması UŞAKTA MİNİKLER SABAHA UŞAK BELEDİYESİ'NİN SÜRPRİZİYLE UYANDI Uşak Belediyesi'nden Renkli Etkinlik UŞAK BELEDİYESİ'NDEN NORMALLEŞME SÜRECİNE DEZENFEKTE DESTEĞİ KIZILAY'IN KAN VERME KAMPANYASINA UŞAK BELEDİYESİ'NDEN DESTEK
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.03.2018