Meclis Karar Özetleri

01.03.2022 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

881
7-03-2022

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
01.03.2022         SALI                    15.00             2022                 3               1                  1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Osman Zeki İŞMAN, Kazım KUŞÇU, Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Turgut ÖZÇELİK, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Mehmet KESKİN, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL, Ümit AKBEL ve Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1.2022 Şubat ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, Belediyemize tahsisli Belediye Hizmet Alanı olarak planlı İlimiz, Merkez Kurtuluş Mahallesi, 82 ada 30 numaralı parselin şeklinden kaynaklı, ruhsat aşamasında yaşanan sıkıntılardan dolayı yan bahçe mesafesinin yeniden düzenlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarih ve 22 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının yeni yönetmelikler çerçevesinde yeniden değerlendirilerek düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları revizyonuna askı süresi içerisinde; Halide AKAL tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarih 17 ve 18 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Fatih ve Atatürk Mahallerinde Belediye hizmet alanı ve otopark düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde; Güray ÖZSEZER ve Ayşe ÖZSEZER tarafından yapılan itirazların görüşülerek karara bağlanması.
5.İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 898 ada 16, 17, 56, 57 ve 899 ada 6, 7, 21, 22, 27, 28, 30 nolu parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26/01/2022 tarih 6600 sayılı kararına istinaden    1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı  değişikliği  yapılması  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, yaklaşık 28 hektar büyüklüğündeki alanda, 1/5000 ve1/1000  ölçekli  imar  planı  revizyonları  ve  1/1000  ölçekli  ilave  uygulama  imar  planlarının yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.Uşak ili genelinde onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan, e-Plan Otomasyon Sistemi, Plan GML formatına uygun hale getirilebilmesi adına revizyon çalışmalarına başlanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.Tahir ÇAKIN'ın; İlimiz, Merkez, Çarıkköy Köyü 108 ada 3 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
9.Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarih 38 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Serkan BAĞBAKAN'ın  İlimiz,  Merkez,  Cumhuriyet  Mahallesi,  293  ada  305  numaralı parselin konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 01/10/2020 Tarih ve 211 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c08c paftada, yaklaşık 26 hektar büyüklüğündeki alanda  hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 01/10/2020 Tarih ve 211 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c08c4b, K22c08c3a, K22c08c4c ve K22c08c3d paftalarda, yaklaşık 26 hektar büyüklüğündeki alanda  hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarih ve 142 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İrfan GÖRGÜLÜ'nün; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c08c4a, paftada, 131 ada 1 numaralı parselde  hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.
13.İlimiz Uşak Merkez de bulunan ada parselleri talep yazıda belirtilen taşınmazlar için inşaat ruhsatı başvuruları yapıldığı,  22.02.2018 tarih ve  30340  sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan  Otopark Yönetmeliğine göre yapılacak olan inşaatların otopark ihtiyacının parselinde çözülebilmesi için cephe aldığı yollardan otopark giriş ve çıkışına uygun olup olmadığı konusunun görüşülerek karara bağlanması.
14.Ortaöğretim çağındaki öğrencilerin okula bisiklet ile gelip gitmesini özendirmek, sağlık, ekonomi ve ekoloji açısından bisikletin önemini bilen çocuklar yetiştirmek amacıyla Belediyemiz ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Sağlıklı Gelecek Bisikletle Gelecek" Projesi kapsamında protokol imzalanması için   Belediye  Başkanı  Mehmet  ÇAKIN'a  yetki  verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye  Meclisinin  01.02.2022  tarih  ve  51  sayılı  kararı  ile  Trafik  ve  Hukuk Komisyonlarına  havale  edilen;  Şehir  İçi  Belediye  Denetimli  Özel  Halk  Otobüsü  Yönetmeliğinde Değişiklik  Yapılması  konusunun Trafik Komisyonu Raporu ve Hukuk Komisyonu Raporu ile  birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
17.İlimiz, muhtelif mahallelerinde ve mücavir alan sınırları içinde cadde, sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi ve imar planı değişikliği sonucu değişen imar yollarına göre sokaklarda yeniden düzenleme yapılması konusunun  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 01.02.2022 tarihli 1. Birleşim 1. oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemize ait UB Maden ve Yatırım İşletmeciliği A.Ş.' ye sermaye artırılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
19.Uşak Belediyesi  Genç  Kuşak  Birimi  Çalışma Yönetmeliğinin görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediyemiz bünyesinde araç ve iş makinesi parkında bulunan 6400190025 plakalı BOMAG marka BW212 D-3 model Yol Silindirinin Uşak İl Özel İdaresinin ihtiyacı olduğu için hibe olarak verilmesi ve  karşılığında Cad 09-89001 küçük silindir ve 64 AB 770 plakalı Otobüsün Uşak İl Özel İdaresinden hibe olarak alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
21.(İlave Madde 1): Ali Cengiz VURAL, Yaşar VURAL ve Halime VİRAN hissedarı oldukları Uşak Merkez Cumhuriyet Mahallesi 2331 ada 109 parsel numaralı taşınmazdaki (Hacı Ahmet Semerciler Camii (Armutlu Semerciler Sultan Camii ) kendilerine ait hisselerini taşınmazın  bulunduğu  alanın gerek imar planında gerekse fiili kullanımında "Cami Alanı" olarak kalması ve başka bir amaçla kullanılmaması şartı ile Uşak Belediyesine bağış yapma taleplerinin  görüşülerek karara bağlanması.
22.(İlave Madde 2): Belediye Meclisinin 2022 yılı, Mart ayı toplantısının 1.Birleşim, 1. Oturumunda, İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarih 17 ve 18 sayılı kararları ile onaylanan plan değişikliğine askı süresi içerisinde Güray ÖZSEZER ve Ayşe ÖZSEZER tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 2022 yılı, Mart ayı toplantısının1.Birleşim, 1. Oturumunda, İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, 82 ada 30 numaralı parselde yan bahçe mesafesinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2022 Şubat  ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin  okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, Belediyemize tahsisli Belediye Hizmet Alanı olarak planlı İlimiz, Merkez Kurtuluş Mahallesi, 82 ada 30 numaralı parselin şeklinden kaynaklı, ruhsat aşamasında yaşanan sıkıntılardan dolayı yan bahçe mesafesinin yeniden düzenlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, Belediyemize tahsisli Belediye Hizmet Alanı olarak planlı İlimiz, Merkez Kurtuluş Mahallesi, 82 ada 30 numaralı parselin şeklinden kaynaklı, ruhsat aşamasında yaşanan sıkıntılardan dolayı yan bahçe mesafesinin yeniden düzenlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarih ve 22 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının yeni yönetmelikler çerçevesinde yeniden değerlendirilerek düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları revizyonuna askı süresi içerisinde; Halide AKAL tarafından yapılan itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarih ve 22 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının yeni yönetmelikler çerçevesinde yeniden değerlendirilerek düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları revizyonuna askı süresi içerisinde; Halide AKAL tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarih 17 ve 18 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Fatih ve Atatürk Mahallerinde Belediye hizmet alanı ve otopark düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde; Güray ÖZSEZER ve Ayşe ÖZSEZER tarafından yapılan itirazlar  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarih 17 ve 18 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Fatih ve Atatürk Mahallerinde Belediye hizmet alanı ve otopark düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde; Güray ÖZSEZER ve Ayşe ÖZSEZER tarafından yapılan itirazların  İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 898 ada 16, 17, 56, 57 ve 899 ada 6, 7, 21, 22, 27, 28, 30 nolu parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26/01/2022 tarih 6600 sayılı kararına istinaden 1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı  değişikliği  yapılması  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 898 ada 16, 17, 56, 57 ve 899 ada 6, 7, 21, 22, 27, 28, 30 nolu parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26/01/2022 tarih 6600 sayılı kararına istinaden 1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı  değişikliği  yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, yaklaşık 28 hektar büyüklüğündeki alanda, 1/5000 ve1/1000  ölçekli  imar  planı  revizyonları  ve  1/1000  ölçekli  ilave  uygulama  imar  planlarının yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, yaklaşık 28 hektar büyüklüğündeki alanda, 1/5000 ve1/1000  ölçekli  imar  planı  revizyonları  ve  1/1000  ölçekli  ilave  uygulama  imar  planlarının yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.Uşak ili genelinde onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan, e-Plan Otomasyon Sistemi, Plan GML formatına uygun hale getirilebilmesi adına revizyon çalışmalarına başlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak ili genelinde onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan, e-Plan Otomasyon Sistemi, Plan GML formatına uygun hale getirilebilmesi adına revizyon çalışmalarına başlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.Tahir ÇAKIN'ın; İlimiz, Merkez, Çarıkköy Köyü 108 ada 3 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Tahir ÇAKIN'ın; İlimiz, Merkez, Çarıkköy Köyü 108 ada 3 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarih 38 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Serkan BAĞBAKAN'ın  İlimiz,  Merkez,  Cumhuriyet  Mahallesi,  293  ada  305  numaralı parselin konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağı İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Serkan BAĞBAKAN'ın İlimiz, Merkez, Cumhuriyet  Mahallesi,  293  ada  305  numaralı parselin konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.Belediye Meclisinin 01/10/2020 Tarih ve 211 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c08c paftada, yaklaşık 26 hektar büyüklüğündeki alanda  hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c08c paftada, yaklaşık 26 hektar büyüklüğündeki alanda  hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.Belediye Meclisinin 01/10/2020 Tarih ve 211 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c08c4b, K22c08c3a, K22c08c4c ve K22c08c3d paftalarda, yaklaşık 26 hektar büyüklüğündeki alanda  hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c08c4b, K22c08c3a, K22c08c4c ve K22c08c3d paftalarda, yaklaşık 26 hektar büyüklüğündeki alanda  hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12. Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarih ve 142 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İrfan GÖRGÜLÜ'nün; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c08c4a, paftada, 131 ada 1 numaralı parselde  hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İrfan GÖRGÜLÜ'nün; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c08c4a, paftada, 131 ada 1 numaralı parselde  hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin  İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 11 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oylarına karşılık 20 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
13.İlimiz Uşak Merkez de bulunan ada parselleri talep yazıda belirtilen taşınmazlar için inşaat ruhsatı başvuruları yapıldığı,  22.02.2018 tarih ve  30340  sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan  Otopark Yönetmeliğine göre yapılacak olan inşaatların otopark ihtiyacının parselinde çözülebilmesi için cephe aldığı yollardan otopark giriş ve çıkışına uygun olup olmadığı konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Uşak Merkez de bulunan ada parselleri talep yazıda belirtilen taşınmazlar için inşaat ruhsatı başvuruları yapıldığı,  22.02.2018 tarih ve  30340  sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan  Otopark Yönetmeliğine göre yapılacak olan inşaatların otopark ihtiyacının parselinde çözülebilmesi için cephe aldığı yollardan otopark giriş ve çıkışına uygun olup olmadığı konusunun Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.Ortaöğretim çağındaki öğrencilerin okula bisiklet ile gelip gitmesini özendirmek, sağlık, ekonomi ve ekoloji açısından bisikletin önemini bilen çocuklar yetiştirmek amacıyla Belediyemiz ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Sağlıklı Gelecek Bisikletle Gelecek" Projesi kapsamında protokol imzalanması için  Belediye  Başkanı  Mehmet  ÇAKIN'a  yetki  verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ortaöğretim çağındaki öğrencilerin okula bisiklet ile gelip gitmesini özendirmek, sağlık, ekonomi ve ekoloji açısından bisikletin önemini bilen çocuklar yetiştirmek amacıyla Belediyemiz ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Sağlıklı Gelecek Bisikletle Gelecek" Projesi kapsamında protokol imzalanması için   Belediye  Başkanına yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.Belediye  Meclisinin  01.02.2022  tarih  ve  51  sayılı  kararı  ile   Trafik  ve  Hukuk Komisyonlarına  havale  edilen;  Şehir  İçi  Belediye  Denetimli  Özel  Halk  Otobüsü  Yönetmeliğinde Değişiklik  Yapılması  konusu Trafik Komisyonu Raporu ve Hukuk Komisyonu Raporu  ile birlikte  görüşülmüş olup, görüşmelerin  tamamlanmasından sonra;  Şehir  İçi  Belediye  Denetimli  Özel  Halk  Otobüsü  Yönetmeliğinde Değişiklik  Yapılması  konusunun Trafik Komisyonu ve Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetveli görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin  kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL, Ümit AKBEL ve Harun GÜVENÇ’in 14 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
17.İlimiz, muhtelif mahallelerinde ve mücavir alan sınırları içinde cadde, sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi ve imar planı değişikliği sonucu değişen imar yollarına göre sokaklarda yeniden düzenleme yapılması konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, muhtelif mahallelerinde ve mücavir alan sınırları içinde cadde, sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi ve imar planı değişikliği sonucu değişen imar yollarına göre sokaklarda yeniden düzenleme yapılması konusunun  İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.Belediye Meclisinin 01.02.2022 tarihli 1. Birleşim 1. oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemize ait UB Maden ve Yatırım İşletmeciliği A.Ş.' ye sermaye artırılması konusu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Belediyemize ait UB Maden ve Yatırım İşletmeciliği A.Ş.' ye sermaye artırılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 13 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
19.Uşak Belediyesi Genç  Kuşak  Birimi  Çalışma Yönetmeliği görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi  Genç  Kuşak  Birimi  Çalışma Yönetmeliğinin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir .

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Mehmet ÇAKIN; 2022 yılı Mart ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminin 1.Oturumuna on dakika sonra toplanmak üzere ara vermiştir. 

Mehmet ÇAKIN        Altan TUFAN             İlknur ERTUĞRUL     
Belediye Başkanı         Katip            Katip
(Meclis Başkanı)

(Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN, Üyelerden  Zeynep CEYLANER,  Harun GÜVENÇ ve Yasin YAVUZ oturumdan ayrılmıştır.)
Meclis 1.Başkan V. Mustafa YILDIZ; 2022 yılı Mart ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 2.Oturumunu açmıştır.

20.Belediyemiz bünyesinde araç ve iş makinesi parkında bulunan 6400190025 plakalı BOMAG marka BW212 D-3 model Yol Silindirinin Uşak İl Özel İdaresinin ihtiyacı olduğu için hibe olarak verilmesi ve  karşılığında Cad 09-89001 küçük silindir ve 64 AB 770 plakalı Otobüsün Uşak İl Özel İdaresinden hibe olarak alınması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz bünyesinde araç ve iş makinesi parkında bulunan 6400190025 plakalı BOMAG marka BW212 D-3 model Yol Silindirinin Uşak İl Özel İdaresinin ihtiyacı olduğu için hibe olarak verilmesi ve  karşılığında Cad 09-89001 küçük silindir ve 64 AB 770 plakalı Otobüsün Uşak İl Özel İdaresinden hibe olarak alınması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.(İlave Madde 1): Ali Cengiz VURAL, Yaşar VURAL ve Halime VİRAN hissedarı oldukları Uşak Merkez Cumhuriyet Mahallesi 2331 ada 109 parsel numaralı taşınmazdaki (Hacı Ahmet Semerciler Camii (Armutlu Semerciler Sultan Camii ) kendilerine ait hisselerini taşınmazın  bulunduğu  alanın gerek imar planında gerekse fiili kullanımında "Cami Alanı" olarak kalması ve başka bir amaçla kullanılmaması şartı ile Uşak Belediyesine bağış yapma talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ali Cengiz VURAL, Yaşar VURAL ve Halime VİRAN hissedarı oldukları Uşak Merkez Cumhuriyet Mahallesi 2331 ada 109 parsel numaralı taşınmazdaki (Hacı Ahmet Semerciler Camii (Armutlu Semerciler Sultan Camii ) kendilerine ait hisselerini taşınmazın  bulunduğu  alanın gerek imar planında gerekse fiili kullanımında "Cami Alanı" olarak kalması ve başka bir amaçla kullanılmaması şartı ile Uşak Belediyesine bağış yapma taleplerinin kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
22.(İlave Madde 2): Belediye Meclisinin 2022 yılı, Mart ayı toplantısının 1.Birlerşim 1.Oturumunda, İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarih 17 ve 18 sayılı kararları ile onaylanan plan değişikliğine askı süresi içerisinde Güray ÖZSEZER ve Ayşe ÖZSEZER tarafından yapılan 2 (iki) adet itiraz İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarih 17 ve 18 sayılı kararları ile onaylanan plan değişikliğine askı süresi içerisinde Güray ÖZSEZER ve Ayşe ÖZSEZER tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazların İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
23.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 2022 yılı, Mart ayı toplantısının 1.Birleşim 1.Oturumunda, İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, 82 ada 30 numaralı parselde yan bahçe mesafesinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, 82 ada 30 numaralı parselde yan bahçe mesafesinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 12 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2022  Nisan  ayı Meclis Toplantısının 01.04.2022 Cuma günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Meclis 1.Başkan V. Mustafa YILDIZ;  2022 Mart ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.

Mustafa YILDIZ               Altan TUFAN             İlknur ERTUĞRUL     
Meclis 1. Başkanı V.             Katip                          Katip
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 06.09.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK'TAKİ YAĞIŞLAR MECLİS GÜNDEMİNDE KONUŞULDU Kira İhale İlanı - 26/09/2023 06.09.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN KURTULUŞ HAFTASI PROGRAMI BELLİ OLDU Kemalöz Mahallesi 36. Bölge 2. Askı İlanı UŞAK BELEDİYESİ İLE ENGELLER BİR BİR KALKIYOR Gayrimenkul Satış İhalesi İlanı - 05/09/2023 BELEDİYEMİZ HALI SAHADA KULLANILMAK ÜZERE PLYWOOD ALIMI DOĞRUDAN TEMİN SONUCU 01.08.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
belediye karar meclis İlanı Tarihli Özetleri 01.03.2022