Meclis Gündemi

01.07.2013 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

2171
28-06-2013

26/06/2013

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 01.07.2013 Pazartesi günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.
Ali ERDOĞAN
Belediye Başkanı

G Ü N D E M :

1. 2013 Haziran ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2. 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesinin 2.fıkrasına göre Belediye Meclisinin 2013 dönemi içersinde tatil yapacağı ayın belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
3. Belediye Meclisinin 04.04.2013 tarih ve 285-286 nolu kararları ile onaylanan, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün talebine istinaden; Sarayaltı Mahallesi Nuri Şeker Caddesi Mevkiindeki; kuzeyde Akse Yolu, batıda Kipa AVM karşısındaki 40.00 metrelik yol, doğuda hastane alanı karşısı 40.00 metrelik yol arasında kalan sanayi alanlarının, halen çalışmaları devam eden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ilave ve revizyonu yapılması hizmet işi kapsamında tali iş merkezleri olarak yeniden düzenlenmesi yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde yapılan 19 adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
4. Belediye Meclisinin 04.03.2013 tarih ve 202-203 nolu kararları ile onaylanan, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün talebine istinaden, Belediyemiz sınırları içerisinde Sorkun Sel Kapanından TOKİ Devlet Hastanesine kadar Dokuz Sele Deresinin çevresinde düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde; Akın ŞAHİN, Arif ŞAHİN, Ferudun ŞAHİN ve Ahmet ÇANKAYA ve müşterekleri tarafından yapılan itirazların görüşülerek karara bağlanması.
5. 01.06.2013 tarihinde değişen Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6. İl Sağlık Müdürlüğünün İlimiz, Fevzi Çakmak Mahallesi, 730 ada, 299 numaralı parsel ve 730 ada 304 numaralı parseller için hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
7. Uşak Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Vedat ALTAY’ın Uşak İli, Beylerhan Köyü, 275 ada 1 ve 2 parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yaptırmak yönündeki talepleri yer almaktadır. İlgili alan için hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
8. Mustafa DEMİR’in Uşak, Merkez, Atatürk Mahallesi, 5200 ada, 1 numaralı parsel için hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
9. Mustafa DEMİR’in Uşak, Merkez, Atatürk Mahallesi, 6081 ada, 1 numaralı parsel için hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
10. Şefik KARAGÖZ’ün Uşak İli, Merkez, Bölme Köyü, Yılanlıdere Mevkii, 417 numaralı parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yaptırmak yönündeki talepleri yer almaktadır. İlgili alan için hazırlanan imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
11. Halime SAMANTIR’ın Uşak, Merkez, Ovademirler Köyü, 14 numaralı parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yaptırmak yönündeki talepleri yer almaktadır. İlgili alan için hazırlanan imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
12. İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, 753, 754, 755, 775, 776, 777, 778, 824, 825 ve 831 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülmesi.
13. İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, 753, 754, 755, 775, 776, 777, 778, 824, 825 ve 831 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülmesi.
14. Belediye Meclisinin 04.06.2013 tarih ve 455 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 6 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15. Belediye Meclisinin 04.06.2013 tarih ve 455 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 13 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16. Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 32 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
17. Belediye Meclisinin 06.06.2013 tarih ve 469 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; şehrimizde faaliyet gösteren şehir içi otobüs hattında uygulanan özürlü ücret tarifesinin, özürlülük oranına göre kademelendirilerek yeniden düzenlenmesi konusunun Trafik Komisyonu Raporuyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18. Belediye Meclisinin 06.06.2013 tarih ve 468 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; 197 adet şoför esnafının özel halk otobüsü dönüşümünden dolayı mağduriyetlerinin önlenmesi konusunun Trafik Komisyonu Raporuyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19. Uşak Üniversitesi ve ilimizin batı kısmını kapsayan kati içme suyu proje inşaatının yapımı işinde kullanılmak üzere Kredilendirilen miktar ile ihale bedeli arasında kalan 3.150.000,00 TL fark için kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankasınca teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden, İller Bankası ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankasınca talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankasınca Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya, kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası'na ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası'na terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası'na rehin vermeye, İller Bankası'nın mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun'un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Ali ERDOĞAN’IN yetkili kılınması hususunun görüşülerek karara bağlanması.
20. Fatih Mahallesi Muhtarlığı ve semt sakinlerinin Fatih Mahallesinde pazaryeri açılması ile ilgili taleplerinin ekli Pazar yeri komisyon raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21. Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Ilıcak Subaşı Parkındaki Yüzme Havuzu için 4 adet,Halı Saha için 4 adet,Elmalıdere Mahallesi Yenice köy Caddesindeki Yüzme Havuzu için 4 adet, Fatih Mahallesi Alpaslan Parkındaki Yüzme Havuzu için 4 adet,Termal Tesisler için 6 adet,Cumhuriyet Meydanı Oto Parkına 4 adet, Kurtuluş Mahallesi Acun Sokak Kapalı Oto Parkına 4 adet, İslice Mahallesi Annac Sokak Kapalı Oto Parkına 4 adet olmak üzere Özel Güvenlik Personeline ihtiyaç duyulmuştur, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine istinaden, Valilik Makamına konuyla ilgili yapılacak müracaatlarda, İlgi sayılı İçişleri Bakanlığının yazısına istinaden, Belediye Meclis Kararı istenmektedir. Konunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması.
22. Uşak Merkez Kaşbelen Köyü 5 pafta, 1031 parselde kayıtlı 21.050,00 m².miktarındaki taşınmazın sahibi olan Adem BAYSAL’ın plan yapılması şartı ile 1459 m².lik hissesinin bağış konusunun görüşülmesi.
23. İlimiz merkez Kuyucak Köyü 300 parsel 21.350,00 m2 miktarındaki taşınmazda hisseleri bulunan Helime ERTÜRK, Döndü ERDOĞAN, Hatice GÜRBÜZ ve Ayşe ERTUGRUL’un Uşak Belediyesine imar uygulaması yapılması şartı ile bağış yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Kuyucak köyü 300 parseldeki Helime ERTÜRK hissesinden 788,61 m2, Döndü ERDOĞAN hissesinden 788,61 m2, Hatice GÜRBÜZ hissesinden 788,61 m2 . ve Ayşe ERTUĞRUL hissesinden 788,61 m2 lik kısımlarının imar uygulaması yapılması şartı ile Uşak Belediyesine bağış yapması konusunun görüşülmesi.
24. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre 2013 Mayıs ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminde 340 sayılı karar ile Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına seçilen üyelerden bazılarının istifa etmesi ile boşalan komisyon üyeliklerine, Belediye Meclisi çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 4. Paragrafına istinaden "Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.” denildiğinden, Eksilen komisyon üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi konusunun görüşülmesi.
Son Düzenlemeler: 28 Haziran, 2013
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediyesi'nden Arefe Mesaisi UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK HEDİYESİ UŞAK BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞA KADİR GECESİ İKRAMI Zeyilname 3 Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması UŞAKTA MİNİKLER SABAHA UŞAK BELEDİYESİ'NİN SÜRPRİZİYLE UYANDI Uşak Belediyesi'nden Renkli Etkinlik UŞAK BELEDİYESİ'NDEN NORMALLEŞME SÜRECİNE DEZENFEKTE DESTEĞİ Uşak Belediyesi İhtiyaç Sahiplerinin Yanında