Meclis Gündemi

02.01.2014 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1904
27-12-2013
26.12.2013

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.

02.01.2014 Perşembe günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzurpark Sokak No:1 deki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.
Ali ERDOĞAN
Belediye Başkanı
G Ü N D E M :

1. 2013 Aralık ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemiz denetim komisyonunun kurulması, üye sayısının belirlenmesi ve gizli oyla üye seçilmesi konusunun görüşülmesi.
3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkanı ve üyelerine 2014 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülmesi.
4. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince oluşturulan ihtisas komisyonlarına ve 25. Maddesi gereğince oluşturulan denetim komisyonuna seçilen üyelere 2014 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülmesi.
5. 2014 Mali yılında Belediye Başkan yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
6. 5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine istinaden Zabıta Personeli ve 52. Maddesine istinaden İtfaiye Personeline 2014 yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
7. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden Belediyemiz Bünyesinde 2014 mali yılında sözleşmeli statüde çalıştırılması düşünülen tam zamanlı Tekniker ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
8. Belediyemizin çeşitli birimlerinde çalışmakta olan işçilerimizin 2013 yılına ait 984 adam/ay geçici işçi vizesi 31.12.2013 tarihinde sona ereceği, 12 Ocak 2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazetede " geçici işçilerin çalışmasındaki adam/ay sayısı meclis tarafından belirlenir” denilmektedir. Belediyemizde halan devam eden 2014 yılında da yapılacak olan Alt Yapı, Park Bahçe, Fen İşleri, İtfaiye, Makine Bakım biriminde ve gerekli görülen diğer alanlarda çalıştırılmak üzere 2014 yılı için 984 adam/ay geçici işçi vizesine ihtiyacımız vardır. 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçici işçi çalıştırılması için geçici işçi vizesi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9. 19 Nisan 2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İç Denetim Genel Tebliği ’nin "İç Denetim Birimi Başkanlıklarının Kurulması ve Yönetimi” başlıklı 8.maddesine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu ’nun 02.12.2013 tarih ve 10794 sayılı Genelgesi ’ne istinaden İç Denetim Birim Başkanlığı oluşturulması ifade edilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48’inci maddesine göre Belediye birimlerinin oluşturulması, birleştirilmesi, ve kaldırılması konularında belediye meclisi kararı gerektiğinden, konunun görüşülerek karara bağlanması.
10. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca uygun görülen 8 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11. Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notları ile Uşak İli Revizyon İmar Planı Plan Notlarının tek bir başlık altında toplanmasına yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12. Belediyemiz aleyhine Manisa İdare Mahkemesinin 2013/354 Esas sayılı dosyası ile Uşak Valiliği tarafından, Dikilitaş Mahallesi, 987 ada 2, 4, 6, 7 ve 38 sayılı parsellerde mezarlık alanı ayrılmasına ilişkin Belediye Meclisinin 06.12.2012 tarih ve 844 sayılı kararı ile Dikilitaş Mahallesi, 987 ada 2, 4, 6, 7 ve 38 sayılı parsellerde mezarlık alanı ayrılması yönünde plan değişikliğinin yürütmenin durdurulması kararındaki gerekçeler kapsamında incelenmesi için teknik bir komisyon kurulması konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13. Belediyemiz aleyhine Manisa İdare Mahkemesinin 2013/162 Esas sayılı dosyası ile Uşak Valiliği tarafından, Dikilitaş Mahallesi, 989 ada 3 sayılı parselde hayvan pazarı ayrılmasına ilişkin Belediye Meclisinin 06.12.2012 tarih ve 842 sayılı kararı ile Dikilitaş Mahallesi, 989 ada 3 numaralı parselde Belediye Hizmet Alanı (Hayvan pazarı ve mezbahane) ayrılması yönünde yapılan plan değişikliğinin yürütmenin durdurulması kararındaki gerekçeler kapsamında incelenmesi için teknik bir komisyon kurulması konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca reddedilen 3 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15. İlimiz, Elmalıdere Mahallesi 1019 adada daha önceden uygulama yapılmış alanda Revizyon imar planında değişiklik yapılması nedeniyle vatandaşlara ait mağduriyetler bulunduğundan; konunun görüşülerek karara bağlanması.
16. Aysel DURMUŞ’un İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 1047 ada 14 numaralı parselin 29.04.2013 tarihli imar durumu belgesinde orman alanı, yol ve konut alanı olarak düzenlendiği belirtilen orman alanının 05.06.2013 tarihli Uşak Orman İşletme Müdürlüğü yazısında orman tahdit sınırı dışında kaldığı belirtildiğinden, parsellerinde imar düzenlemesi yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
17. Aytaç YÜCE’nin İlimiz, Merkez, İslice Mahallesi, 123 ada, 192 numaralı parselde düğün salonu inşaatı yapacağından, İmar yönetmeliğinin ilgili maddesinde verilen bina yüksekliği (saçak seviyesi) ihlal edilmemek kaydıyla ara kat döşemelerini farklı yükseklikte yapabilmek için hazırlatmış oldukları plan notu ilavesinin görüşülerek karara bağlanması.
18. Cemal SAVAŞ ve Musa DİKER’in İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 30L-Ib pafta, 3331 ada 2 numaralı parselin ve parseller üzerindeki binaların sahipleri olduklarından, söz konusu parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
19. Erkul ÇAMTEPE’nin İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 4714 ada 2 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
20. İmar planlarında yeşil alan olarak gösterilen alanların karayolu koruma kuşağı olarak düzenlenmesi amacıyla Uşak Çevreyoluna ait kamulaştırma sınırının gönderildiği Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 04.12.2013 tarih ve 195899 sayılı yazısı ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21. Mania planının, İlimiz genelinde her ölçekteki imar planlarına işaretlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
22. Mustafa DOĞRUL’un İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 31L-IIId pafta 955 ada 27 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
23. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Uşak, Merkez, 807 ada, 2 parsel nolu taşınmazda yapılan plan tadilatı neticesinde parsellerinin yolda, bir kısmının da ayrı bir parselde kaldığından yapılacak olan plan tadilatı ve uygulamalarda mevcut mülkiyetlerinin tümüyle korunması yönündeki talepleri konusunun görüşülerek karara bağlanması.
24. Manisa İdare Mahkemesinin 2008/1227 E. 2010/115 K. Sayılı kararı Danıştay 6.Daire Başkanlığının 2011/5460 K. Sayılı kararı ile bozulmasından sonra; konu ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğünün : "…dosya içeriğindeki bilirkişi raporunda, imar planı ile ilgili çeşitli sakıncalar ileri sürülmüş olduğundan, bunlar da dikkate alınarak, bölgedeki imar planı düzenlemesinin akıbeti ile ilgili olarak, Belediye Meclisinden karar alınması gerektiği düşünülmektedir.” görüşüne istinaden yeni bir işlem yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25. Şükriye GÖRGÜLÜ’nün İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 360 ada 5 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
26. Uşak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin Bakanlıkça TOKİ Uşak 400 yataklı Devlet Hastanesi içine pilot uygulama projesi kapsamında Trijenerasyon Doğalgaz Enerji Santrali planlanmakta olduğundan, söz konusu parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
27. Yusuf GÖK ve müştereklerinin farklı tarihlerde yaptıkları müracaatlarda, bahçelerinden yol geçirildiğinden, mağduriyetlerinin giderilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
28. Belediye Meclisinin 02.12.2013 tarih ve 854 ve 860 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 15 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29. Belediye Meclisinin 02.12.2013 tarih ve 860 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 22 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
30. Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 17 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
31. İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, Fabrikalar Caddesi, Numara 13’te yer alan, tapunun 388 ada, 30 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Uşak Belediyesi’ne ait olan taşınmazda 01.09.2013 tarihinde hizmete açılmış olan "Uşak Kent Tarihi Müzesi” nde bir dokümantasyon merkezi oluşturulması için; Mehmet ERSİN’ in yıllarca biriktirdiği Uşak’la ilgili olan dokümanları (kitap, dergi…vb.), Uşak Kent Tarihi Müzesi dahilinde araştırmacıların yararına sunulması, dokümanların müze dışına çıkarılmaması, Uşak Kent Tarihi Müzesi’ nin herhangi bir sebeple kapatılması veya işlevini yitirmesi halinde bağışlamak istediği dokümanların kendisine ya da mirasçılarına iade edilmesi şartı ile Uşak Kent Tarihi Müzesi’ ne bağışlamak istediğinin anlatıldığı ilgi dilekçe incelenmiştir. Mehmet ERSİN’ in Uşak Kent Tarihi Müzesi’ ne bağışlamak istediği dokümanların listesi yazımız ekinde sunulmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin g) bendine göre şartlı bağışları kabul etmek Belediye Meclisi’ nin görev ve yetkileri arasında olduğundan konunun görüşülerek karara bağlanması.
32. Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Sahiplerinin kendi araçlarına ücretle bindiklerinden kendilerine her plaka için 2 adet Serbest biniş kartı verilerek Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinden Ücretsiz faydalandırılmasını talep ettiğinden konunun görüşülerek karara bağlanması.
33. Belediyemize ait 13 kalem beton laboratuarı malzemesinin İnşaat Mühendisleri Odası Uşak şubesinden alınıp, Uşak Üniversitesi İnşaat mühendisliği Bölüm Başkanlığına tahsis edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
34. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 29.maddesi içkili yer bölgesi Mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda,Belediye mücavir alanlar içinde Belediye Meclisi tarafından tespit edilmesi gerektiği, 04.02.2013 tarih ve 151 sayılı Meclis Kararı ile konunun imar komisyonuna havalesi uygun görüldüğü meclis kararına istinaden içkili yer bölgesinin tespiti konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
35. 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12. maddesinin 1. bendinde "Ticari güvenin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacıyla, toptancı hallerinde faaliyet gösterenlerden, belediye meclisince belirlenen miktarda nakit, banka teminat mektubu, hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senedi, gayrimenkul rehni, sigorta teminatı ve nakde çevrilebilir diğer kıymetler teminat olarak alınır” Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. Maddesinin 3. Bendinde "Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarı, kiracılar için haldeki işyerinin, malikler için ise bulunduğu toptancı halinde kiralama yoluyla işletilen emsal işyerlerinin bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere her yılın ocak ayında belediye meclisince belirlenir” denilmektedir. 2014 Yılında halde faaliyet gösterenlerden 1 yıllık teminat miktarının tespiti konusunun görüşülerek karara bağlanması.
36. 12/07/2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin "Tahsisin Devri” başlıklı 16.maddesine istinaden pazaryerleri parsellerinde yapılacak olan devir işleminde 1.fıkra hariç olmak üzere diğer devir işlemlerinde, devir ücretinin alınıp alınmaması ve alınacak ise miktarının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
37. Kemalöz Mahallesinde Toki tarafından yaptırılan 1113 konut dairelerde 5000 üzerinde vatandaş yaşamakta olup, 1., 2. ve 3. Etap Toki ev sitelerinin mahalle statüsüne kavuşturulması konusunun görüşülmesi

Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Mülkiyeti Belediyemize ait, (35) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (5) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 20 Adet Ticari (S) Plakası Açık Artırma İhale İlanı UŞAK BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLER BÜTÇE İÇİ İŞLETMESİ ATAPARK ÇAYZADE BİRİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE TABE UŞAK BELEDİYESİ TÜM EKİPLERİYLE SAHADA Uşak Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliği 05.06.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı