Meclis Gündemi

02.01.2015 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

2048
29-12-2014
29.12.2014

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin Olağanüstü toplanması gerekmektedir.

Toplantı 02.01.2015 Cuma günü Saat 16.00 da Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.
Nurullah CAHAN
Belediye Başkanı
G Ü N D E M :
1. 26.12.2014 Tarihli Olağanüstü Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemiz denetim komisyonunun kurulması, üye sayısının belirlenmesi ve gizli oyla üye seçilmesi konusunun görüşülmesi.
3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre 2014 Nisan ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminde 211 sayılı karar ile Belediyemiz Dış İlişkiler Komisyonuna seçilen üyelerden Halil ÖZDEMİR’in Meclis üyeliğinden istifa etmesi ile boşalan komisyon üyeliğine, Belediye Meclisi çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 4. Paragrafına istinaden "Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.” denildiğinden, Dış İlişkiler Komisyonuna 1 adet üye seçilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4. 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkanı ve üyelerine 2015 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülmesi.
5. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince oluşturulan ihtisas komisyonlarına ve 25. Maddesi gereğince oluşturulan denetim komisyonuna seçilen üyelere 2015 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülmesi.
6. 2015 Mali yılında Belediye Başkan yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
7. 5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine istinaden Zabıta Personeli ve 52. Maddesine istinaden İtfaiye Personeline 2015 yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
8. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre "Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir” denildiğinden, Belediyemiz bünyesinde 2015 Mali Yılında sözleşmeli statüde çalıştırmaya devam edilmesi düşünülen ekli listedeki kadro ve unvanlardaki Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
9. Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarih 523 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Uşak Seramik Çalışanları Konut Yapı Kooperatifi adına Işık ÖZTÜRK’ün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, K22C13B imar planında, 120 ada 1 numaralı parselde düğün salonu alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi uyarınca 14.11.2014 tarihinde askıya çıkarılmış olup; plan değişikliğine askı süresi içerisinde Muhammet Ali BEKTAŞ tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
10. Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarih 524 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Uşak Seramik Çalışanları Konut Yapı Kooperatifi adına Işık ÖZTÜRK’ün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, K22C13B3A imar planında, 120 ada 1 numaralı parselde düğün salonu alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi uyarınca 14.11.2014 tarihinde askıya çıkarılmış olup; plan değişikliğine askı süresi içerisinde Muhammet Ali BEKTAŞ tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
11. Eğemen TEKİN’in İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2101 ada, 1 numaralı parsel için hazırlatmış olduğu imar planı değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
12. Eşe ÖZDEMİR’in İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi 6225 ada, 2 numaralı parsel için hazırlatmış olduğu imar planı değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
13. İrfan GÖRGÜLÜ ve müştereklerinin İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, Koruüstü Mevkii, 445-447-448 numaralı parseller için 1/100000 ölçekli çevre düzeni planına uygun hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı taslaklarının görüşülerek karara bağlanması.
14. Ramazan ERTUĞRUL ve müştereklerinin İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, 301-302 numaralı parseller için hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağı ve buna uygun hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı taslağının görüşülerek karara bağlanması.
15. Ramazan ERTUĞRUL ve müştereklerinin İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, Kıranardı Mevkii, 319 numaralı parsel için 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı taslağının görüşülerek karara bağlanması.
16. Yeter Kardeşler Deri Gıda Tem. Fid. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi 2176 ada, 37 numaralı parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
17. S.S. Uşak Pancar Ekicileri Kooperatifinin, İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 29M-IIIb pafta, 257 ada, 333 parsel için hazırlatmış oldukları imar planı değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
18. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca uygun görülen 6 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca reddedilen 7 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20. Belediye Meclisinin 03.12.2014 tarih ve 806 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 15 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21. Belediye Meclisinin 03.12.2014 tarih ve 806 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 12 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22. Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 24 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
23. 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesi b bendine göre hazırlanan ve aynı kanunun 18.maddesinin m bendine göre Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken Spor İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına dair Yönetmeliği, Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24. Uşak Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Ekrem ÇETİN’in Belediyemize vermiş olduğu 15.12.2014 tarih ve 2014/42 sayılı yazısında servis araçlarında vize dönemi olan eylül ayından sonra yapılan araç değişikliği ve kiralama işlemlerinde bir sonraki yılın eylül ayına kadar Belediyemizce vize ücreti alınmaması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25. 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Madde (b) bendinde belirtilen"Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir” denildiğinden 26 – 31 Ağustos 2014 tarihleri arasında Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’da yapılan Veteranlar Dünya Güreş (Büyükler) Şampiyonasında Greko Romen Stil 69 kg da Uşak Belediyesi Sporcusu Osman KARAMAN Bronz madalya alarak Dünya üçüncüsü olmuştur. Sporcumuza hediye ve plaket verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26. Belediye Meclisinin 03.12.2014 tarihli 3. Birleşiminde Kadın, Yaşlı, Engelli, Çocuk, Düşkünlerin Sorunlarını Araştırma Komisyonuna havale edilen 3 Aralık Engelliler Gününe yönelik ekli komisyon raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

Son Düzenlemeler: 29 Aralk, 2014
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediyesi'nden Arefe Mesaisi UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK HEDİYESİ UŞAK BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞA KADİR GECESİ İKRAMI Zeyilname 3 Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması UŞAKTA MİNİKLER SABAHA UŞAK BELEDİYESİ'NİN SÜRPRİZİYLE UYANDI Uşak Belediyesi'nden Renkli Etkinlik UŞAK BELEDİYESİ'NDEN NORMALLEŞME SÜRECİNE DEZENFEKTE DESTEĞİ KIZILAY'IN KAN VERME KAMPANYASINA UŞAK BELEDİYESİ'NDEN DESTEK