Meclis Gündemi

02.01.2017 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

3166
28-12-2016
…/12/2016
BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN  İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 02.01.2017 Pazartesi günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.
      Nurullah CAHAN
      Belediye Başkanı

GÜNDEM: 

1.2016 Aralık ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemiz denetim komisyonunun kurulması, üye sayısının belirlenmesi ve gizli oyla üye seçilmesi konusunun görüşülmesi.
3.5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkanı ve üyelerine 2017 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülmesi.
4.5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince oluşturulan ihtisas komisyonlarına ve 25. Maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonuna seçilen üyelere 2017 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülmesi.
5.Belediyemiz Denetim Komisyonunda çalışacak kamu personelinin kaç kişinin görevlendirileceği ve günlük kişi başına ne kadar ödeme yapılacağının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.2017 Mali yılında Belediye Başkan yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
7.5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine istinaden Zabıta Personeli ve 52. Maddesine istinaden İtfaiye Personeline 2017 yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
8.5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre “Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir” denildiğinden, Belediyemiz bünyesinde 2017 Mali Yılında sözleşmeli statüde çalıştırmaya devam edilmesi düşünülen talep yazıya ekli listedeki kadro ve unvanlardaki Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
9.Bayram AYDIN, Mehmet Ali AYDIN, Müyesser AYDIN ve Kazım AYDIN’ın İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, 167 ada 3 numaralı parselde konut amaçlı ilave imar planı yaptırmak yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
10.İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 861 ada 681 numaralı parselde Belediye Hizmet Alanı düzenlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11.Uşak İli, Dokuz Sele Deresi üzerinde bulunan Eski Tabakhane Köprüsü, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.08.2016 tarih ve 3438 sayılı kararı ile tescillendiği,  Kentsel Sit Sınırları dışında kalan köprünün imar planlarına işlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12.Uşak İli, Dokuz Sele Deresi üzerinde bulunan Halı Pazarı Köprüsü, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.08.2016 tarih ve 3438 sayılı kararı ile tescillendiği, Kentsel Sit Sınırları içinde kalan köprünün imar planlarına işlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
13.Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin İlimiz, Merkez,Sarayaltı Mahallesi, 597 ada 86 numaralı parseldeki çocuk oyun alanında trafo alanı düzenlenmesine yönelik plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
14.Sefa SUDAĞIDAN’ın İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi,257 ada, 112 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve bu değişikliğe uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
15.İlimiz İmar Planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda vatandaşlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri ve ilave plan hakkındaki uygun görülen 8 adet taleplerin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Şükrü YÜCEL, Ramazan ALTINAY, Latif FİLİZ, Üstün YÜCEL, Ali Rıza KÖKER, Seçkin ALAN, İbrahim UĞUZEŞ, Mehmet SAĞLAM ve Ümit YARDIMCI’nın taleplerine istinaden; İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, K22c08c paftada, 4. Üniversite Sokak ile 9. Üniversite Sokağın kesiştiği alanda ibadet alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Şükrü YÜCEL, Ramazan ALTINAY, Latif FİLİZ, Üstün YÜCEL, Ali Rıza KÖKER, Seçkin ALAN, İbrahim UĞUZEŞ, Mehmet SAĞLAM ve Ümit YARDIMCI’nın taleplerine istinaden; İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, K22c08c4b paftada, 4. Üniversite Sokak ile 9. Üniversite Sokağın kesiştiği alanda cami alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Öztan Sağlık Hastanesi Tarım ve Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti.’nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, K22c08c paftada, 983 ada 692 numaralı parsel ile 5655 ada 20 numaralı parselin sağlık alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Öztan Sağlık Hastanesi Tarım ve Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti.’nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, K22c08c2c paftada, 983 ada 692 numaralı parsel ile 5655 ada 20 numaralı parselin h=2 kat hastane alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen,  “Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi” kapsamında 2016 yılı içinde veri üretimi ve entegrasyonu yapılacak  iller arasında bulunan Uşak ilinde yapılan çalışmalar devam etmekte olup, bu çalışmalar kapsamında “aynı yetkili idare sınırları içinde mükerrer isimli yollar” analizi sırasında, Atatürk bulvarı-Atatürk meydanı, Cumhuriyet caddesi-Cumhuriyet meydanı isimlerinin aynı olduğu tespit edilmiş; Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 14.maddesine göre de “Bir belediye sınırları içinde, aynı ad veya numara birden fazla meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere verilemez” ibaresi yer aldığından, MAKS projesi kapsamında belirlenen sorunun çözülmesi gerektiğinden, bu isimlerden birer tanesinin değiştirilmesi ve ayrıca Belediye sınırları içerisinde ve imar planı mevcut olan alanlarda, sokak ismi olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11. Maddesi gereğince yeni sokak ismi verilmesi taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.İlimiz Merkez Çevre Köyü 2745 ada 4 parsel, 391,27 m² miktarındaki, imar planında H=6,50 ve ayrık nizam 2 kata müsadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
22.İlimiz Merkez Elmalıdere Mahallesi 6286 ada 4 parsel, 453,51 m² miktarındaki, imar planında H=6,50 ve ayrık nizam 2 kata müsadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.İlimiz Merkez Elmalıdere Mahallesi 6286 ada 12 parsel, 537,96 m² miktarındaki, imar planında H=6,50 ve ayrık nizam 2 kata müsadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
24.İlimiz Merkez Elmalıdere Mahallesi 6304 ada 3 parsel, 114,66 m² miktarındaki, imar planında H=6,50 ve bitişik nizam 2 kata müsadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25.İlimiz Merkez Elmalıdere Mahallesi 6516 ada 6 parsel, 179,79 m² miktarındaki, imar planında H=6,50 ve bitişik nizam 2 kata müsadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.İlimiz Merkez Elmalıdere Mahallesi 6516 ada 7 parsel, 168,58 m² miktarındaki, imar planında H=6,50 ve bitişik nizam 2 kata müsadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
27.İlimiz Merkez Hacıkadem Köyü 110 ada 4 parsel, 278,66 m² miktarındaki, imar planında H=6,50 ve ayrık nizam 2 kata müsadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
28.İlimiz Merkez Hacıkadem Köyü 110 ada 5 parsel, 279,20 m² miktarındaki, imar planında H=6,50 ve ayrık nizam 2 kata müsadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
29.İlimiz Merkez Hacıkadem Köyü 122 ada 1 parsel, 491,46 m² miktarındaki, imar planında H=9,50 ve ayrık nizam 3 kata müsadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
30.İlimiz Merkez Hacıkadem Köyü 126 ada 1 parsel, 2262,01 m² miktarındaki, imar planında H=9,50 ve ayrık nizam 3 kata müsadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
31.İlimiz Merkez Ovademirler Köyü 221 ada 2 parsel, 392,02 m² miktarındaki, imar planında H=12,50 ve ikiz nizam 4 kata müsadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
32.İlimiz Merkez Ovademirler Köyü 221 ada 3 parsel, 392,87 m² miktarındaki, imar planında H=12,50 ve ikiz nizam 4 kata müsadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
33.İlimiz Merkez Ovademirler Köyü 221 ada 4 parsel, 393,72 m² miktarındaki, imar planında H=12,50 ve ikiz nizam 4 kata müsadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
34.İlimiz Merkez Ovademirler Köyü 221 ada 5 parsel, 766,12 m² miktarındaki, imar planında H=12,50 ve ayrık nizam 4 kata müsadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
35.İlimiz Merkez Ovademirler Köyü 221 ada 6 parsel, 459,11 m² miktarındaki, imar planında H=12,50 ve ikiz nizam 4 kata müsadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
36.İlimiz Merkez Ovademirler Köyü 221 ada 7 parsel, 458,19 m² miktarındaki, imar planında H=12,50 ve ikiz nizam 4 kata müsadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
37.İlimiz Merkez Ovademirler Köyü 227 ada 6 parsel, 303,67 m² miktarındaki, imar planında H=6,50 ve ikiz nizam 2 kata müsadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
38.İlimiz Merkez Ovademirler Köyü 227 ada 7 parsel, 302,72 m² miktarındaki, imar planında H=6,50 ve ikiz nizam 2 kata müsadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
39.İlimiz Merkez Ovademirler Köyü 227 ada 8 parsel, 300,71 m² miktarındaki, imar planında H=6,50 ve ikiz nizam 2 kata müsadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
40.İlimiz Merkez Ovademirler Köyü 227 ada 9 parsel, 347,24 m² miktarındaki, imar planında H=6,50 ve ikiz nizam 2 kata müsadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
41.İlimiz Merkez Ovademirler Köyü 237 ada 1 parsel, 388,18 m² miktarındaki, imar planında H=12,50 ve ikiz nizam 4 kata müsadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
42.İlimiz Merkez Ovademirler Köyü 237 ada 7 parsel, 367,57 m² miktarındaki, imar planında H=12,50 ve ikiz nizam 4 kata müsadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
43.İlimiz Merkez Ovademirler Köyü 237 ada 8 parsel, 367,92 m² miktarındaki, imar planında H=12,50 ve ikiz nizam 4 kata müsadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
44.İlimiz Merkez Ovademirler Köyü 237 ada 9 parsel, 367,92 m² miktarındaki, imar planında H=12,50 ve ikiz nizam 4 kata müsadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
45.İlimiz Merkez Ovademirler Köyü 237 ada 10 parsel, 367,92 m² miktarındaki, imar planında H=12,50 ve ikiz nizam 4 kata müsadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
46.İlimiz Merkez Ovademirler Köyü 6043 ada 6 parsel, 691,30 m² miktarındaki, imar planında H=12,50 ve ayrık nizam 4 kata müsadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
47.Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih ve 846  sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 8 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
48.Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih ve 846  sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen  23  adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
49.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen  9 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
50.İlimiz Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı servis yoluna cepheli 30M-3a pafta 4677 ada 1 parsel diğer adalara göre servis yoluna daha fazla imar hattı çıkıntısı olduğundan yani söz konusu servis yolunu daralttığından dolayı trafik akışında sıkıntılar yarattığı, İleride hukuki sorunlar yaratmaması açısından diğer imar adaları emsal alınarak yol genişliğinin tespit edilmesi ve buna göre 4677 ada 1 parselde plan tadilatı yapılarak imar hattının düzeltilmesi kamu açısından yararlı olacağı bildirilerek, Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı plan tadilatı konusunun ekli imar planı sureti ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
51.Mülkiyeti belediyemize ait, Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Belediye İş Hanı 3. Katta 1 adet 4. Kattada  21 adet toplam 22 adet iş yeri, 06.06.2013 tarih ve  458 sayılı Meclis Kararı ile 3 (üç) yıllığına Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğüne tahsis edilmiş olup, süresi 07.06.2016 tarihinde sona erdiği, Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğünün 15.12.2016 tarih ve 247 sayılı dilekçesi ile ilgili yerleri 5 (beş) yıllığına tahsisinin talebi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
52. Gelişmekte olan şehrimizde “Yol ve kaldırımların güzelleştirilmesi” için Belediye Başkanı Nurullah CAHAN’a bankalardan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68/e maddesine istinaden İç Borçlanma yetkisi verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu kararıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
53.Mülkiyeti Belediyemize ait olan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şifa Sokak No:12 'de bulunan 810 Ada 2-16-17-18 Parsel'deki Binanın Kira karşılığı tahsis edilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu kararıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
54.Mülkiyeti Belediyemize ait olan Karaağaç Mahallesi Şehit Mehmet Özen Sokak No:1'de bulunan 1528 Ada, 3 Parsel'deki binanın Kira karşılığı tahsis edilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu kararıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
55.Belediyemizin ortağı olduğu UTAŞ İnşaat Gıda Taşımacılık İşletmecilik San. ve Tic. AŞ'ye Belediyemizin otoparkında bulunan 44 adet araç ve iş makinelerinin ayni sermaye olarak devredilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu kararıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
56.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması.

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Gayrimenkul Satış İhalesi İlanı - 04/07/2023 UŞAK BELEDİYESİ ÜRETEREK TASARRUF EDİYOR 01.06.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Gayrimenkul Satış İhalesi İlanı - 06/06/2023 02.05.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU İSTANBUL'DAN ÖDÜLLE DÖNDÜ 02.05.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ RAMAZAN COŞKUSUNU MAHALLELERE TAŞIYOR 03.04.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN STATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE SKORBORD ALIMI DOĞRUDAN TEMİN
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 02.01.2017