Meclis Gündemi

02.02.2015 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

2273
29-01-2015

29.01.2015

T.C.
UŞAK  BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 02.02.2015 Pazartesi günü Saat 16.00 da Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  
    Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.
                                                                  

 Nurullah CAHAN
                                                                                                          Belediye Başkanı
                                                                                                                                                                                                                                                                                

G     Ü    N    D    E    M    :

1.    2015 Ocak ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.    Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yürütülmekte olan Kamulaştırma işlemleri 19.01.2015 tarihinden itibaren  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yürütüleceğinden, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 06 4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Bütçe kaleminde bulunan 6.000.000,00 TL. nin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde bulunan aynı ödenek kalemine aktarılması konusunun görüşülerek karar bağlanması.
3.    Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarih ve 691 sayılı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Zeki TEKİR’in İlimiz Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 29L-IId pafta, 5672 ada 1-9 numaralı parsellerde yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.  Maddesi uyarınca Belediye ilan tahtasında asılmak, Belediye internet sitesinde yayınlanmak ve Belediye hoparlöründen okunmak suretiyle 15.12.2014 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile ilan edilmiş olup; askı süresi içerisinde Muhammet Ali BEKTAŞ tarafından yapılan itirazın görüşülerek karar bağlanması.
4.    Belediye Meclisinin 19.11.2014 tarih ve 759 sayılı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan; TÜPRAG’ın TEİAŞ Genel Müdürlüğü ile şirketleri arasında 10.10.2012 tarihli bağlantı sözleşmesi ve 11.02.2013 tarih 5-64 sayılı Kamu Yararı Kararına istinaden şirketlerince yürütülmekte olan Uşak OSB-Kışladağ 154 kV Enerji İletim Hattı Projesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi yönünde hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.  Maddesi uyarınca Belediye ilan tahtasında asılmak, Belediye internet sitesinde yayınlanmak ve Belediye hoparlöründen okunmak suretiyle 15.12.2014 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile ilan edilmiş olup; askı süresi içerisinde TEİAŞ ve Muhammet Ali BEKTAŞ tarafından yapılan itirazların görüşülerek karara bağlanması.
5.    Cemil ÇAMCI’nın İlimiz, Merkez, Muharremşah Köyü, 236 ada 26 numaralı parsel için 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlatmış olduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar  planı taslağının görüşülerek karara bağlanması.
6.    İl Özel İdaresinin İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, Halit Ziya Uşaklıgil Kampüsü içerisinde 283 ada 12, 16 ve 17 numaralı parseller için hazırlatmış oldukları imar planı değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
7.    İlimiz Merkez, Kemalöz Mahallesi, Karakıran Mevkii, 755 ada 243 numaralı parsel için hazırlanan imar planı değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
8.    Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Uşak İl İşletme Müdürlüğünün 2015 yılı yatırım programı kapsamında, şehir merkezinde kaliteli ve kesintisiz enerji sağlayabilmek için yazıları ekindeki plan değişikliği taslaklarında görülen trafo alanlarının imar planına işlenmesi talebinin görüşülerek karara bağlanması.
9.    Mehmet Sıraç UMAN’ın İlimiz, Merkez, Karaağaç Köyü, 966 numaralı parsel için 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlatmış olduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı taslağının görüşülerek karara bağlanması.
10.    İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda vatandaşlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri hakkındaki, aşağıda liste halinde belirtilen taleplerin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.    İlimizin muhtelif mahallelerinde yapılan revizyon imar planlarına ve mevcut imar planlarına göre cadde-sokak adı verilmemiş yerlere yeni cadde-sokak isimleri belirlenmiş, ayrıca I.Etap Kentsel dönüşüm alanı içerisinde kalan eski imar planına göre belirlenen sokak isimleri iptal edilerek yeni imar planına göre sokak isimleri hazırlanmıştır. Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince, imar planlarına göre cadde-sokak adı verilmemiş yerlere yeni cadde-sokak ismi verilmesi, ayrıca I.Etap Kentsel dönüşüm alanı içerisinde kalan eski imar planına göre belirlenen sokak isimlerinin iptal edilerek yeni imar planına göre hazırlanan sokak isimlerinin görüşülerek karara bağlanması.
12.    Belediye Meclisinin 07.01.2015 tarih ve 58 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 10 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.    Belediye Meclisinin 07.01.2015 tarih ve 58 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen  13  adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.    Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 13 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
15.    Belediye Meclisinin 07.01.2015 tarih ve 2015/62 sayılı kararı ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Uşak Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Ekrem ÇETİN’in Belediyemize vermiş olduğu 15.12.2014 tarih ve 2014/42 sayılı yazısında servis araçlarında vize dönemi olan Eylül ayından sonra yapılan araç değişikliği ve kiralama işlemlerinde bir sonraki yılın Eylül ayına kadar Belediyemizce vize ücreti alınmaması konusunun Plan Bütçe Komisyonu Raporu ile görüşülerek karara bağlanması.
16.    Posta Dağıtıcılarının Posta Kanununa istinaden toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanması konusunun görüşülerek karar bağlanması.
17.    Belediyemizde münhal olarak bulunan memur kadro derece değişikliği norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği şekliyle kabul edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
18.    Uşak Belediye Meclisinin 18.11.2014 tarih ve 2014/752 no’ lu kararında kabul edilen Uşak Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği, incelenmesi için İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir, inceleme neticesinde;    Taslak Yönetmeliğin MADDE – 3’ ün – “ (1) Bu Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 134 üncü maddesine dayanılarak 17.09.1982 gün ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla düzenlenen ve 24.10.1982 gün ve 17848 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında yönetmeliğin 16 ncı maddesine ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (b) bendi ile 18 inci maddesinin ( m ) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.”  Şeklinde düzenlenmesi gerektiği görüşü belirtilmiştir. Mahalli İdarelerce Yürürlüğe Konulacak Disiplin Amirleri Tip Yönetmelik Taslağına göre; Uşak Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan Disiplin Amirleri yönetmeliğinin Disiplin ve Disiplin Amirleri Çizelgesinde Bulunan Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının Disiplin Amirinin BAŞKAN olarak değiştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19.    Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (g) bendinde Belediye Meclisi’nin görevlerinde “Şartlı bağışları kabul etmek” denilmektedir. İlimiz, Merkez, İslice Mahallesi, 13 numarada yer alan Uşak Kent Tarihi Müzesi’ne Süleyman Ata UĞUZ, Tarık HANSOY, Şükriye ALAK, Mehmet ÖĞRETEN, Oğuz ERSOY, Ömer Lütfi ACAR, Ramazan ARIKAN, Adnan BAL, Adem DURU, Muzaffer ATİLA, Halil GÖRGÜLÜ, Volkan GÜLLÜBAŞ, Özgül KESGİN, Ayşe ŞİMŞEK, Mehmet GÜNEY, Eşref YILDIZ, Ali GEDİK, Cengiz DOĞAN, Cavit KÖKSAL, Musa ÇANKAL, Aysim DÜLGEROĞLU, Ayşe BÖREKÇİOĞLU, Mehmet YILMAZ, Mehmet ÇAM, Mustafa ACARTÜRK, Gülistan EYDİLLİ, Berrin GÜNDOĞAN, Recep GÜNDOĞAN ve Sevinç SAYILGAN tarafından bağışlanmak istenen, liste ve fotoğrafları yazımız ekinde yer alan eserlerin ve Mehmet ERSİN ve Ali Rıza ŞAHİN tarafından bağışlanmak istenen kitap ile dergilerin Uşak Kent Tarihi Müzesi’nde sergilenmek ve kullanılmak üzere bağış olarak kabul edilebilmesi konusunun görüşülerek karar bağlanması.
20.    Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarihli 4.Birleşiminde Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen, 26-31 Ağustos 2014 tarihleri arasında Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’da yapılan Veteranlar Dünya Güreş (Büyükler) Şampiyonasında Greko Romen Stil 69 kg da Uşak Belediyesi Sporcusu Osman KARAMAN Bronz madalya alarak Dünya üçüncüsü olmuştur. Sporcumuza hediye ve plaket verilmesi konusunun Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 04.08.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN TEMEL HİZMETE YENİ VİZYON 04.08.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı BELEDİYEMİZ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE PLOTTER KAĞIDI ALIMI. UŞAK BELEDİYESİ 15 TEMMUZ DESTANINI NOTALARDA YAŞATTI UŞAK BELEDİYESİ VE ÇEVRECİ VATANDAŞLAR KİRLİLİĞE DUR DEDİ 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (35) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (5) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
02.02.2015 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı