Meclis Gündemi

02.03.2015 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1749
25-02-2015

25.02.2015   

BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN  İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
    
Toplantı 02.03.2015 Pazartesi günü Saat 16.00 da Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

    Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.         

Nurullah CAHAN
Belediye Başkanı

G    Ü    N    D    E    M    :

1.    2015 Şubat ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.    5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre 2014 Nisan ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminde 211 sayılı karar ile Belediyemiz Trafik Komisyonuna seçilen üyelerden Muhterem EROL ve Hukuk Komisyonu ve Hayvan Hakları Komisyonuna seçilen Ali ÖZLEYEN’in Meclis üyeliğinden istifa etmesi ile boşalan komisyon üyeliğine, Belediye Meclisi çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 4. Paragrafına istinaden “Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.” denildiğinden, Trafik Komisyonuna, Hukuk Komisyonuna ve Hayvan Hakları Komisyonuna birer adet üye seçilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.    Belediye Meclisinin 17.11.2014 tarih ve 750 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, SSK blokları olarak bilinen konut alanında riskli alan tespiti yapılması ve imar durum belgesi verilmemesi yönünde hazırlanmış olan riskli yapıların bulunduğu alan sınırını gösterir uygulama imar planı ve ada-parsel listesi, Belediye internet sitesinde yayınlanmak ve Belediye hoparlöründen okunmak suretiyle 05.01.2015 tarihinden itibaren 1(bir) ay süre ile ilan edilmiş olup; askı süresi içerisinde yapılan 39 adet (otuzdokuz) itirazın görüşülerek karara bağlanması.
4.    Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarih ve 82-83 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Uşak Gimpa adına Hakan CANGÜR’ün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 30L ve 30L-IVa paftalarda, 4851 ada 6 numaralı parselde sosyal tesis alanı (yurt alanı) düzenlenmesi ve E=2.25, her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi yönünde hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi uyarınca 22.01.2015 tarihinden itibaren 1 ay süreyle Belediye ilan tahtasında asılmak, Belediye internet sitesinde yayınlanmak ve Belediye hoparlöründen okunmak suretiyle askıya çıkarılmış olup; askı süresi içinde Mimarlar Odası Uşak İl Temsilciliği, Nurullah ÇAVUŞOĞLU, İsmail SOYÖZ ve Ahmet DOĞAN tarafından yapılan 4 (dört) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
5.    Belediye Meclisinin 05.12.2014 tarih ve 818 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İl Sağlık Müdürlüğünün  İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 237 ada, 15, 55, 57, 59, 42, 46, 47 numaralı parsellerde Hastane alanı ayrılması ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi uyarınca Belediye internet sitesinde yayınlanmak ve Belediye hoparlöründen okunmak suretiyle 08.01.2015 tarihinden itibaren 1(bir) ay süre ile ilan edilmiş olup; askı süresi içerisinde Mimarlar Odası Uşak İl Temsilciliği tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
6.    Bülent ARSLAN’in İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 257 ada 170 numaralı parsel için hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
7.    Zeynep ÇAĞAN vekili Mehmet Ali GÜRCAN’in İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 297 ada 26 numaralı parsel için hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
8.    Cemal SAVAŞ ve Musa DİKER’in İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 3331 ada 2 numaralı parsel için hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
9.    Savaş ACAR’in İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 755 numaralı parsel için hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
10.    Şerif AKSU ve Ramazan AKSU’nun İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, 749 ve 750 numaralı parseller için hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli ilave nazım imar plan ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar plan taslağının görüşülerek karara bağlanması
11.    Helime ŞANLI ve Hörü GÜLER’in İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 1474 ada 1-2-12 numaralı parseller için hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
12.    Belediye Meclisinin 03.02.2015 tarih 95 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Uşak İl İşletme Müdürlüğünün 2015 yılı yatırım programı kapsamında, şehir merkezinde kaliteli ve kesintisiz enerji sağlayabilmek için yazıları ekindeki plan değişikliği taslaklarında görülen trafo alanlarının imar planına işlenmesi talebi yer almaktadır. Talep edilen 12 adet trafo alanına ait plan değişikliklerinden, TR 2015/12 numaralı trafo alanı incelenmiş olup konunun imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.    İlimizin muhtelif mahallelerinde yapılan revizyon imar planlarına ve mevcut imar planlarına göre cadde-sokak adı verilmemiş yerlere yeni cadde-sokak isimleri belirlenmiş, ayrıca I.Etap Kentsel dönüşüm alanı içerisinde kalan eski imar planına göre belirlenen sokak isimleri iptal edilerek yeni imar planına göre sokak isimleri hazırlanmıştır. Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince, imar planlarına göre cadde-sokak adı verilmemiş yerlere yeni cadde-sokak ismi verilmesi, ayrıca I.Etap Kentsel dönüşüm alanı içerisinde kalan eski imar planına göre belirlenen sokak isimlerinin iptal edilerek yeni imar planına göre hazırlanan sokak isimlerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.    Belediye Meclisinin 04.02.2015 tarih ve 127 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 4 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.    Belediye Meclisinin 04.02.2015 tarih ve 127 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen  9  adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.    Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 25 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
17.    Uşak Belediyesi Şehir İçi Yük ve Çekici Araç Taşıma Yönetmeliğinin Devir ve Kiralama kısmındaki “MADDE-9- Herhangi bir hat ve durakta çalışan araç hattını satın alan ve satan  şahıslar  noter satışlarını dilekçelerini ekleyerek belediyeye müracaat ederler. Konu Belediye encümeninde görüşülüp karara bağlandıktan sonra karara göre belirtilen devir ücretini  ve gelir tarifesindeki  ruhsat harcını belediye veznesine  yatırması halinde 7nci maddedeki şartları yerine getirmeleri halinde hattı ile birlikte satın alanın üzerine kayıt yapılıp yeni ruhsat verilir.Başka bir hatta  ve durakta aracı olanlara devir yapılmaz.” Bölümüne; “Nüfus kayıt örneği ile belgelenmesi şartıyla hat sahibinin anne, babası, çocukları, eşi, kardeşi ve torunlarına devrinde hat devir ücreti ödenmez.” ibaresinin eklenerek, “MADDE-9- Herhangi bir hat  ve durakta çalışan araç hattını satın alan ve satan  şahıslar  noter satışlarını dilekçelerini ekleyerek belediyeye müracaat ederler. Konu Belediye encümeninde görüşülüp karara bağlandıktan sonra karara göre belirtilen devir ücretini  ve gelir tarifesindeki  ruhsat harcını belediye veznesine  yatırması halinde 7nci maddedeki şartları yerine getirmeleri halinde hattı ile birlikte satın alanın üzerine kayıt yapılıp yeni ruhsat verilir.Başka bir hatta  ve durakta aracı olanlara devir yapılmaz Nüfus kayıt örneği ile belgelenmesi şartıyla hat sahibinin anne, babası, çocukları, eşi, kardeşi ve torunlarına devrinde hat devir ücreti ödenmez.” şeklinde düzenlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
18.    Belediye Meclisinin 05/02/2015 tarih ve 2015/134 numaralı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Posta dağıtıcılarının Posta Kanununa istinaden toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanması konusunun Hukuk Komisyonu Raporuyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.    Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğünün, mülkiyeti Belediyemize ait Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Belediye İş Hanı 2. Katta bulunan 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 ve 222 numaralı büroların kendilerine tahsis edilmesine dair talep dilekçeleri yazımız ekinde sunulmuş olup; ilgili büroların Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı adına Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğüne tahsis edilip edilmeyeceği ve süresinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
20.    Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarihli 4.Birleşim 1.Oturumunda Gündemin 18.maddesi olarak görüleşerek Hukuk Komisyonuna havale edilen Disiplin Amirleri Yönetmeliğindeki Değişiklik Yapılması konusunun Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.    Belediyemizde dolu bulunan memur kadro derece değişikliği norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği şekliyle kabul edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Mülkiyeti Belediyemize ait, (35) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (5) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 20 Adet Ticari (S) Plakası Açık Artırma İhale İlanı UŞAK BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLER BÜTÇE İÇİ İŞLETMESİ ATAPARK ÇAYZADE BİRİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE TABE UŞAK BELEDİYESİ TÜM EKİPLERİYLE SAHADA Uşak Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliği 05.06.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı
02.03.2015 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı