Meclis Gündemi

02.05.2014 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

2047
28-04-2014
28.04.2014
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 02.05.2014 Cuma günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.

Nurullah CAHAN
Belediye Başkanı

GÜNDEM:

1.2014 Nisan ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.2013 yılı Gelir, Gider Kesin Hesabının ve Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmalinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesine göre görüşülmesi.
3.Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Işık Mahallesinde bulunan, hazineye ait 721 ada 194 parselde kayıtlı, imar planında Sağlık Tesis Alanı olarak görünen taşınmazın İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine Eğitim tesis alanı olarak değiştirilmesine yönelik hazırlatmış oldukları imar planı değişiklik taslağı doğrultusunda plan değişikliğinin yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Çevre Köyü, 2075 ada 5 parsel nolu, hazine adına kayıtlı, mevcut imar planında eğitim tesis alanı olarak ayrılmış taşınmazda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebine istinaden Kız Teknik ve Meslek Lisesi Pansiyon binası ve spor salonu yapılması amacıyla hazırlanan imar planı değişiklik taslağı konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Çevre Köyünde bulunan 3289 ada, 1 nolu parselde kayıtlı, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazda 16 derslikli Endüstri Meslek Lisesi ve 200 öğrenci kapasiteli pansiyon binası yapılacağından bahsedilmekte olup; gerekli plan tadilatının yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki 4 adet imar planı değişiklik taleplerinin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 07.01.2014 tarih 66 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz aleyhine Manisa İdare Mahkemesinin 2013/162 Esas sayılı dosyası ile Uşak Valiliği tarafından, Dikilitaş Mahallesi, 989 ada 3 sayılı parselde hayvan pazarı ayrılmasına ilişkin Belediye Meclisinin 06.12.2012 tarih ve 842 sayılı kararın iptali istemiyle açılan davada, Mahkemenin 25.10.2013 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş olduğundan; ilgili alanda yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin iptal edilmesi ve eski imar planının geçerli olması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 07.01.2014 tarih 66 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz aleyhine Manisa İdare Mahkemesinin 2013/162 Esas sayılı dosyası ile Uşak Valiliği tarafından, Dikilitaş Mahallesi, 989 ada 3 sayılı parselde hayvan pazarı ayrılmasına ilişkin Belediye Meclisinin 06.12.2012 tarih ve 842 sayılı kararın iptali istemiyle açılan davada, Mahkemenin 25.10.2013 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş olduğundan; ilgili alanda yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptal edilmesi ve eski imar planının geçerli olması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 07.01.2014 tarih 65 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Manisa İdare Mahkemesinin 2013/354 Esas sayılı dosyası ile Uşak Valiliği tarafından, Dikilitaş Mahallesi, 987 ada 2, 4, 6, 7 ve 38 sayılı parsellerde mezarlık alanı ayrılmasına ilişkin Belediye Meclisinin 06.12.2012 tarih ve 844 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada, Mahkemenin 10.10.2013 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş olduğundan; ilgili alanda yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin iptal edilmesi ve eski imar planının geçerli olması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 07.01.2014 tarih 65 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Manisa İdare Mahkemesinin 2013/354 Esas sayılı dosyası ile Uşak Valiliği tarafından, Dikilitaş Mahallesi, 987 ada 2, 4, 6, 7 ve 38 sayılı parsellerde mezarlık alanı ayrılmasına ilişkin Belediye Meclisinin 06.12.2012 tarih ve 844 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada, Mahkemenin 10.10.2013 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş olduğundan; ilgili alanda yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptal edilmesi ve eski imar planının geçerli olması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca reddedilen 2 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Gülperi DOĞAN’ın İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 5598 ada 15 numaralı parselde kayıtlı taşınmazı için hazırlatmış olduğu imar planı değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
13.Hamza KESKİN’in İlimiz, Kaşbelen Köyü, 1107 parselde bulunan taşınmazı için 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlatmış olduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı taslağının görüşülerek karara bağlanması.
14.Hüseyin BİTİR’in İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, Hisarkapı Uluyolu, Deri çıkmazında bulunan 888 ada 94 numaralı parsel için hazırlatmış olduğu imar planı değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
15.Hüseyin ÖZDEN’in İlimiz, Elmalıdere Mahallesi, 1000 ada 16 numaralı parselde bulunan evleri yolda kaldığından mağduriyetlerinin giderilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
16.Iraz YÖRÜK ve müştereklerinin İlimiz, Elmalıdere Mahallesi, 1048 adada revizyon imar planının iptal edilerek eski planın geçerli olması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
17.İsmail ÖZDEMİR’in İlimiz, Fevziçakmak Mahallesi, 283 ada 3 numaralı parsel Üniversite Alanına isabet etmekte olup mağduriyetinin giderilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
18.Uşak Belediyesi İmar Planı sınırları içerisinde yer alan, Kültür Bakanlığı, İzmir II numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun belirlediği I.Derece Arkeolojik Sit Alanında 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ve Uşak Kentsel Sit Alanında koruma amaçlı imar planı değişikliklerinin, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin hazırlanması, Gösterimi, Uygulanması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik hükümlerine göre gerekçeli açıklama raporları ile birlikte hazırlanması işi Belediyemize teslim edilmiştir. Konunun görüşülerek karara bağlanması.
19.Mehmet KARDAŞ’ın İlimiz, Merkez, Fevziçakmak Mahallesi, Meşe Mevkii, 2077 ada, 15 numaralı parsel için hazırlatmış olduğu imar planı değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
20.Metin SUNUCU ve Hüsamettin ÖZENİR’in İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 30L-IIIa pafta, 4724 ada 1 ve 18 numaralı parsellerde hazırlatmış oldukları plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
21.Necdet ve Mehmet DÜLGEROĞLU’nun İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 4871 ada 1 nolu parselde kayıtlı, üzerinde metruk fabrika binası bulunan taşınmazları için hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
22.Necmeddin GÜLÇINAR’ın İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, 30L-IIb pafta, 1449 (yeni 6580) ada, 21 (yeni 1) numaralı parselde 18. madde uygulaması sonucu evinin yolda kaldığından ve mağduriyetinden bahsedilmektedir. Konunun görüşülerek karara bağlanması.
23.Semra ÖZTABAK’ın İlimiz, Merkez, Fevziçakmak Mahallesi, Musanaltı Mevkii, 238 ada, 3, 4, 22 ve 23 parsellerde ticari kullanıma yönelik hazırlatmış olduğu imar planı değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
24.UDAŞ’ın İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, Denizli Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişiminde bulunan yeşil alan içerisine basınç düşürme istasyonu yerleştirilmesi için hazırlatmış olduğu plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
25.Uşak İl Özel İdaresinin İl Genel Meclisinin üniversite çevresinde veya uygun görülecek yerlerde yurtlar bölgesi oluşturması ile ilgili 08.01.2014 tarih ve 15 nolu kararı gönderilmiştir. Konunun görüşülerek karara bağlanması.
26.Uşak Seramik Çalışanları Konut Yapı Kooperatifi adına Işık ÖZTÜRK’ün mülkiyeti kooperatife ait İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 120 ada 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlatmış oldukları imar planı değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
27.Ramazan KESKİN’in İlimiz, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2330 ada 81 numaralı parselde kayıtlı taşınmazı için hazırlatmış olduğu imar planı değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
28.OEDAŞ’ın Dikilitaş Mahallesi ve civarında mevcut havai elektrik şebekelerinin yanlış yapılaşma neticesinde risk teşkil ettiğinden bahsedilmekte; söz konusu mevcut elektrik şebekelerinin yer altına alınabilmesi için yazıları ekindeki krokide belirtilen üç adet trafo alanından bir tanesine izin verilmesi talebinin görüşülerek karara bağlanması.
29.Tarihi Kentler Birliği Birlik Tüzüğünün 8. Maddesinde "Birlik Meclis üyelerinin görev süresi mahalli idare seçimleriyle sona erer…” hükmü gereğince Tarihi Kentler Birliği Meclisine, Belediye Meclisi üyeleri arasından bir adet asil, bir adet yedek meclis üyesi seçilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
30.Belediye Meclisinin 05/03/2014 tarih ve 2014/170 sayılı kararıyla Hukuk Komisyonu havale edilen; Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin 72. Maddesindeki ilgili hükümlerin yeniden düzenlenmesi konusunun Hukuk Komisyonu Raporuyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
31.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 30 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
32.5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Madde (b) bendinde belirtilen "Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir” denildiğinden, 2014 yılı içerisinde Türkiye genelinde halter sporunda ilimizi başarı ile temsil ederek derece alan öğrencilerden Serenay AYDIN ve İrem AŞIK’a hediye ve plaket verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
33. Münih Uşaklılar Derneğinin 7-8-9 Haziran 2014 tarihlerinde her yıl Uşaklı hemşerilerimizin yoğun katılımlarıyla Geleneksel Kır Şenlikleri Otspark’taki Theatron’da yapılacaktır. Türkiye’den ve Avrupa’nın muhtelif şehirlerinden bir çok siyasetçi, sanatçı, folklor ekibi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı, şenliklerimiz, Uşak Kültürünün ve Uşak Mutfağının tanıtımına ev sahipliği yapmakla birlikte, hemşerilerimizin gurbet hasretini bir nebze olsun azaltmaktadır. Bu yıl 10 ncu düzenlenecek olan Geleneksel Kır şenliklerine Belediye Başkanı ve beraberindeki gideceği heyetin belirlenmesi harcırah ve masraflarının karşılanması konusunun görüşülmesi.

Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 04.08.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ 15 TEMMUZ DESTANINI NOTALARDA YAŞATTI BELEDİYEMİZ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE PLOTTER KAĞIDI ALIMI. UŞAK BELEDİYESİ VE ÇEVRECİ VATANDAŞLAR KİRLİLİĞE DUR DEDİ 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (35) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (5) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 20 Adet Ticari (S) Plakası Açık Artırma İhale İlanı UŞAK BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLER BÜTÇE İÇİ İŞLETMESİ ATAPARK ÇAYZADE BİRİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE TABE