Meclis Gündemi

02.05.2016 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

2615
28-04-2016


27.04.2016
    

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
    
Toplantı 02.05.2016 Pazartesi günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

    Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.
                                         

Hakan ULUDAĞ
Belediye Başkan V.

G    Ü    N    D    E    M    :

1.    2016 Nisan ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.    2015 yılı Gelir, Gider Kesin Hesabının ve Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmalinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesine göre görüşülmesi.
3.    Osman YETER’in İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 2176 ada 37 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
4.    Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, Gediz Yolu Çıkmazındaki yapıların kanalizasyonları eğimden dolayı Kaplan Sokak tarafında akmaktadır denilmekte ve imar planında kapatılmış olan bu çıkmaz sokağın plan değişikliği yapılarak tekrar açılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.    Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün 13.04.2016 tarihli yazısında, Ercan KILINÇ’ın kanalizasyon hattı yapılması talebine istinaden, Aybey Mahallesi 1433 adada imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
6.    Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Yavu Köyü Evsel Atıksu Arıtma Tesisi ile Fevzi Çakmak Mahallesi Yeni Dokumacılar Sitesi arasında kanalizasyon hattı döşenmesi planlanmaktadır denilmektedir. Ana kolektör hattının imar planlarına işlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.    İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 35. Bölge olarak belirlenmiş imar uygulaması alanına yönelik açılan davalar neticesinde Belediyemize ulaşan Bilirkişi raporunda; oluşan parsellerin şekil, biçim ve boyutlarının imar planı ile uyumlu olmadığı nedeniyle imar uygulamasının parselasyon planının uygun olmadığı açıklanmıştır. Belirtilen hususların yerine getirilmesi için parselasyon planına göre 30M-IIa, 30M-IIb, 30M-IId paftalarda planın revize edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.    Uşak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 237 ada 66 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
9.    Belediye Meclisinin 04.03.2016 tarih ve 232 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Sami YİĞİT’in 27.10.2015 tarihli talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 30K-IVa paftada, 752 ve 753 numaralı parsellerde E:2.25 yapılaşma koşulunda Sosyal Tesis (Yurt Alanı), Resmi Kurum (Belediye Hizmet Alanı) ve Park Alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulana imar planı değişikliğine askı süresi içinde Mimarlar Odası Uşak İl Temsilciliği tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
10.    Belediye Meclisinin 04.03.2016 tarih ve 230 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Savaş ACAR’ın İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 30K-IVa ve 30K-IVd paftalarda, 755 numaralı parselde Sosyal Tesis Alanı (Yurt Alanı), Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde Mimarlar Odası Uşak İl temsilciliği tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.

11.    Belediye Meclisinin 02.03.2016 tarih ve 181 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen  Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 09.07.2015 tarih ve 38092246-165.02.03-64.00/664-1328 sayılı yazısında; Uşak İli, Merkez İlçesi, Durak Mahallesi’nde yer alan, özel mülkiyete ait, 1695 ada 543 parselde kayıtlı, kentsel sit sınırları ve Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamı dışında kalan, Uşak Tarakçıoğlu Sanayi Sitesi’ndeki fabrika binalarının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edildiği bildirilmiştir. Söz konusu fabrika binalarının imar planına tescilli bina olarak işaretlenmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.    Belediye Meclisinin 08.01.2016 tarih ve 98 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Recep AKSU’nun İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, 29K-IIc, 29-Id ve 29K-IIIb paftalarda, 454-455 numaralı parsellerde ayrık nizam 4 katlı TAKS:0.35, KAKS:1.40 konut alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde Murat KÜÇÜKYEŞİL vekili Av. Mustafa Ali GÜMÜŞÇAĞLAYAN ve Ayşe ÖZÇELİK, Hatice ARSLAN, Selim ÖZÇELİK, Sevgi ÖZDEMİR tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.    Belediye Meclisinin 08.12.2015 tarih ve 836 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.01.2015 tarihli talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 30L-IVa pafta, 4851 ada, 6 numaralı parselde yer alan sosyal tesis alanı (yurt alanı) yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde İsmail SOYÖZ, Mimarlar Odası Uşak Temsilciliği, Ali KARAOBA, Sevinç YAZGAN, Tevfik ŞAHAN ve Koray AKGÜN’ün vekilleri Av.Ayhan YAVUZ tarafından yapılan 3 (üç) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.    İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda kurumumuz ve resmi kurumlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri hakkındaki 14 adet taleplerin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.    Uşak İlinde yapılmakta olan  Güney çevre yolu güzargahında  bulunan taşınmazlarla ilgili planlama,uygulama ve kamulaştırma işlemlerinin  maliyetleri  Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından karşılanmak kaydıyla, söz konusu işlemlerin  Belediyemiz  tarafından yapılması düşünülmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü ile planlama, uygulama ve kamulaştırma işlemlerinin Belediyenin üslenilmesi amacıyla  protokol imzalamaya Belediye Başkanına yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16.    Belediye Meclisinin 05.04.2016  tarih ve 289 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen  9  adet talebin Trafik Komisyonu  Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.    Belediye Meclisinin 05.04.2016 tarih ve 289 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  17 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.    Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen  32 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
19.    06/04/2016 tarihinde Belediye Meclisinin 4. Birleşim, 1. Oturumda Eğitim, Kültür,Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen ve Eğitim, Kültür,Gençlik ve Spor Komisyonu Raporunda  belirtilen sporcu ve eğitmenlerine ödül verilmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Gayrimenkul Satış İhalesi İlanı - 04/07/2023 UŞAK BELEDİYESİ ÜRETEREK TASARRUF EDİYOR 01.06.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Gayrimenkul Satış İhalesi İlanı - 06/06/2023 02.05.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU İSTANBUL'DAN ÖDÜLLE DÖNDÜ 02.05.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ RAMAZAN COŞKUSUNU MAHALLELERE TAŞIYOR 03.04.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN STATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE SKORBORD ALIMI DOĞRUDAN TEMİN
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 02.05.2016