Meclis Gündemi

02.06.2014 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1981
29-05-2014
29.05.2014

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.

Toplantı 02.06.2014 Pazartesi günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.

Nurullah CAHAN
Belediye Başkanı

G Ü N D E M :

1. 2014 Mayıs ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre 2014 Nisan ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminde 209 sayılı karar ile Katip üye seçilen üyelerden Pınar Günaç KAYIŞ’ın istifa etmesi ile boşalan katip üyeliğine, Belediye Meclisi çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesinin 4. Paragrafına istinaden "Başkanlık divanında boşalma olması durumunda, yapılacak ilk toplantının ilk birleşiminde, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.” denildiğinden, Eksilen katip üyesinin yerine yenisinin gizli oyla seçilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre 2014 Nisan ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminde 211 sayılı karar ile Belediyemiz Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Kadın, Yaşlı, Engelli, Çocuk, Düşkünlerin Sorunlarını Araştırma Komisyonuna seçilen üyelerden Pınar Günaç KAYIŞ’ın istifa etmesi ile boşalan komisyon üyeliğine, Belediye Meclisi çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 4. Paragrafına istinaden "Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.” denildiğinden, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Kadın, Yaşlı, Engelli, Çocuk, Düşkünlerin Sorunlarını Araştırma Komisyonuna 1 adet üye seçilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4. İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 420 ada, 4 numaralı parselde 04.01.2013 tarih ve 48 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile yapılan değişikliğinin ve bu değişikliğe bağlı düzenlenen imar durum belgesinin uygun bulunmadığına dair Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2014 tarih ve 1618 sayılı kararının görüşülerek karara bağlanması.
5. Alime KURT ve müştereklerinin İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1213 adanın yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
6. Elmalıdere Mahallesi Muhtarı Kadir GENCER’in Elmalıdere Mahallesinin yıllardır mağdur durumda olduğundan bahsedilmiş ve mahallelerinde de Cumhuriyet ve Kemalöz Mahallesindeki gibi çok katlı binaların yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
7. Halil İbrahim GÜVEN ve Bayram GÜVEN’in İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1184 ada 15 numaralı parsel için hazırlarmış olduğu imar planı değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
8. Hüseyin ÖZBEK’in 3.Rüzgar Sokak ile Şehit Edip Aybey Sokaklarının kesişme noktasındaki Emine Niyazi Deveci Okulu, Alanyalı ve Tamur Siteleri bitişindeki alanlardan mülkiyet ve tasarrufu belediyeye ait alanların park bahçe ve spor sahasına dönüştürülmesi yönündeki talepleri yer almaktadır. Konunun görüşülerek karara bağlanması.
9. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Uşak il İşletme Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Özdemir Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Mevkiinde yazı ekinde hazırlatmış oldukları imar planı değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
10. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Uşak il İşletme Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, Huzurpark Mevkiinde hazırlatmış oldukları imar planı değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
11. Selim ÖZÇELİK’in İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, 5974 ada 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmazı için hazırlatmış olduğu imar planı değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
12. Şerif Özhan HACIM’ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 3007 ada 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmazında ada bazı uygulamasının yapılabilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
13. Şermi TORLAK’ın İlimiz, Bozkurt Mahallesi, 924 ada 17 numaralı parselde bulunan taşınmazından yol geçtiğinden bahsetmiş ve söz konusu yolun iptal edilmesini veya komşu parselle eşit olarak plan değişikliği yapılmasını talep etmiştir. Konunun görüşülerek karara bağlanması.
14. Sarayaltı Mahallesi Muhtarı Cemil CEVHER’in 4. Açık Sokakta yolun genişliğinin 5.00 metre olduğundan bahsedilmekte ve sokağın genişletilmesi yönündeki talebi yer almaktadır. Konunun görüşülerek karara bağlanması.
15. Koray ATAK, Hüseyin ERTAŞ ve Çevri AŞIR’ın İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 755 ada 5, 6, 7 numaralı parsellerde imar düzenlemesi yapılması yönündeki talepleri yer almaktadır. Konunun görüşülerek karara bağlanması.
16. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Uşak il İşletme Müdürlüğünün İlimiz, Dikilitaş ve Karaağaç Mahallelerine kaliteli ve kesintisiz enerji sağlayabilmek için hazırlatmış oldukları imar planı değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
17. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 16.05.2014 tarihli müracaatlarında; İlimiz, Fatih Mahallesi, 2992 ada, 4 numaralı parseldeki Spor Tesisleri Alanında salon yerleşiminin sağlanamadığından bahsedilerek, yapılaşma koşulları ile ilgili plan değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
18. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün 23.05.2014 tarih ve 6522 sayılı yazılarına istinaden; Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notları Genel Hükümler Bölümünün 8. Maddesinin yeniden düzenlenmesi yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca uygun görülen 4 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20. İlimiz Durak Mahallesinde, 318 ada, 69, 70, 71, 72, 74, 199, 200, 201, 202 ve 203 numaralı parsellerin olduğu alan İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 20.11.2002 tarih ve 11135 sayılı kararı ile tescil edilmiş ve 17.12.2003 tarih ve 12265 sayılı karar ile söz konusu höyük alanının, 1.Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline karar verilmiştir. Bahse konu alanın 1.Derece Arkeolojik Sit alanı olarak düzenlenmesi yönünde Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Plan Değişikliğinin (Koruma Amaçlı İmar Planı) Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21. İlimiz Durak Mahallesinde, 318 ada, 69, 70, 71, 72, 74, 199, 200, 201, 202 ve 203 numaralı parsellerin olduğu alan İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 20.11.2002 tarih ve 11135 sayılı kararı ile tescil edilmiş ve 17.12.2003 tarih ve 12265 sayılı karar ile söz konusu höyük alanının, 1.Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline karar verilmiştir. Bahse konu alanın 1.Derece Arkeolojik Sit alanı olarak düzenlenmesi yönünde Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Değişikliğinin (Koruma Amaçlı İmar Planı) Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22. İlimiz Sarayaltı Mahallesi, 436 ada, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 77, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 105, 113, 114, 5037 ada 1 numaralı parsel ve 5038 ada 2, 3 numaralı parselleri kapsayan alan İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 11.01. 2001 tarih ve 9766 sayılı kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Bahse konu alanın 1.Derece Arkeolojik Sit alanı olarak düzenlenmesi yönünde Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Plan Değişikliğinin (Koruma Amaçlı İmar Planı) Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23. İlimiz Sarayaltı Mahallesi, 436 ada, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 77, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 105, 113, 114, 5037 ada 1 numaralı parsel ve 5038 ada 2, 3 numaralı parselleri kapsayan alan İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 11.01. 2001 tarih ve 9766 sayılı kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Bahse konu alanın 1.Derece Arkeolojik Sit alanı olarak düzenlenmesi yönünde Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Değişikliğinin (Koruma Amaçlı İmar Planı) Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24. İlimiz, Özdemir Mahallesi, 205 ada, 8 parselde bulunan tescil şerhinin yine aynı adada yer alan 7 numaralı parsele kaydırılması gerekmektedir. 7 parselde bulunması gereken tescil şerhinin tescil fişindeki yazım hatası nedeniyle 8 parsele taşınmasından dolayı İzmir II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 03.04.2009 tarih ve 929 sayılı yazısında söz konusu hatanın düzeltilmesine yönelik plan tadilatının yapılması istemi yer almaktadır. Özdemir Mahallesi, K22C09A pafta, 205 ada, 7 ve 8 numaralı parsellerde İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 03.04.2009 tarih ve 929 sayılı kararına istinaden değişiklik yapılması yönünde Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25. İlimiz, Özdemir Mahallesi, 205 ada, 8 parselde bulunan tescil şerhinin yine aynı adada yer alan 7 numaralı parsele kaydırılması gerekmektedir. 7 parselde bulunması gereken tescil şerhinin tescil fişindeki yazım hatası nedeniyle 8 parsele taşınmasından dolayı İzmir II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 03.04.2009 tarih ve 929 sayılı yazısında söz konusu hatanın düzeltilmesine yönelik plan tadilatının yapılması istemi yer almaktadır. Özdemir Mahallesi, K22C09A4d pafta, 205 ada, 7 ve 8 numaralı parsellerde İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 03.04.2009 tarih ve 929 sayılı kararına istinaden değişiklik yapılması yönünde Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26. İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 552 ada 1, 2 ve 30 numaralı parsellerle ilgili, Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.02.2011 tarih ve 824 sayılı kararında "1/1000 ölçekli Uşak Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan taşınmazlardan, 552 ada 1, 2 ve 30 parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerine sehven konulduğu anlaşılmış olan tescil şerhinin kaldırılmasına; buna yönelik Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin hazırlanarak kurulumuza iletilmesine, karar verildi.” denilmektedir. Söz konusu parsellerden tescil şerhinin kaldırılıp, kitlesi, gabari, konum ve cephesiyle korunacak yapılar olarak plan değişikliği yapılması yönünde Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliğinin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27. İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 552 ada 1, 2 ve 30 numaralı parsellerle ilgili, Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.02.2011 tarih ve 824 sayılı kararında "1/1000 ölçekli Uşak Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan taşınmazlardan, 552 ada 1, 2 ve 30 parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerine sehven konulduğu anlaşılmış olan tescil şerhinin kaldırılmasına; buna yönelik Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin hazırlanarak kurulumuza iletilmesine, karar verildi.” denilmektedir. Söz konusu parsellerden tescil şerhinin kaldırılıp, kitlesi, gabari, konum ve cephesiyle korunacak yapılar olarak plan değişikliği yapılması yönünde Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğinin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28. İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 199 ada, 9 numaralı parselde düzenlenecek trafo alanı ile ilgili, Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.03.2011 tarih ve 393 sayılı yazısında talebin Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulanması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik Hükümlerine uygun olarak hazırlanması istenmiştir. Söz konusu trafo alanı ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 08.02.2008 tarih ve 02111 sayılı yazıda uygun görüşü bulunmaktadır. Söz konusu parselde trafo alanı ayrılması yönünde Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliğinin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun Komisyon raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29. İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 199 ada, 9 numaralı parselde düzenlenecek trafo alanı ile ilgili, Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.03.2011 tarih ve 393 sayılı yazısında talebin Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulanması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik Hükümlerine uygun olarak hazırlanması istenmiştir. Söz konusu trafo alanı ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 08.02.2008 tarih ve 02111 sayılı yazıda uygun görüşü bulunmaktadır. Söz konusu parselde trafo alanı ayrılması yönünde Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğinin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun Komisyon raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
30. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca reddedilen 4 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
31. Belediye Meclisinin 06.05.2014 tarih ve 263 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 11 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32. Belediye Meclisinin 06.05.2014 tarih ve 263 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 19 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
33. Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 43 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
34. Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin 28. Madde "Çalışma Şekli ve Uyulması Gereken Kurallar” bölümüne ek madde olarak; "Denetimlerin engellenmesi amacıyla araç içi kameralarının görüş açılarının değiştirilmesi, üzerinin kapatılması, kayıt cihazlarının hafıza kartlarının çıkartılması, led panoların kapatılması vb. fiillerde bulunmak yasaktır.” ibaresinin eklenerek yeniden düzenlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
35. Belediyemizde boş memur kadro derece değişikliği norma kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği şekliyle görüşülerek karara bağlanması.
36. Belediye Meclisinin 07/05/2014 tarih ve 2014277 sayılı kararı ile Sosyal Yardımlaşma Komisyonu ve Kadın, Yaşlı, Engelli,Çocuk, Düşkünlerin Sorunlarını Araştırma Komisyonuna havale edilen; Komisyonların konusu olabilecek hususların görüşülmesi için, İlimizde bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Uşak Aşevi, Uşak Gıda Bankası ve Uşak Belediyesi Kadın Konuk evi ziyaret edilerek yapılması gereken hususlar tespit edilmiş olup, komisyon raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
37. Belediye Meclisinin 06/05/2014 tarih ve 2014/264 sayılı kararı ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Madde (b) bendinde belirtilen"Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir” denildiğinden 2014 yılı içerisinde Türkiye genelinde halter sporunda ilimizi başarı ile temsil eden sporculara hediye ve plaket verilmesi konusunun Komisyon raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (35) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (5) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 20 Adet Ticari (S) Plakası Açık Artırma İhale İlanı UŞAK BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLER BÜTÇE İÇİ İŞLETMESİ ATAPARK ÇAYZADE BİRİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE TABE UŞAK BELEDİYESİ TÜM EKİPLERİYLE SAHADA Uşak Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliği 05.06.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti