Meclis Gündemi

02.09.2014 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

2334
27-08-2014
27/08/2014

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.

Toplantı 02.09.2014 Salı günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.

Hakan ULUDAĞ
Belediye Başkan V.

G Ü N D E M :

1. 2014 Ağustos ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2. Belediye Encümeninin 19.08.2014 tarih ve 591 sayılı kararı ile kabul edilen ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 34. Maddesine istinaden Encümence Görüşülen 2015-2019 Mali yıllarını kapsayan Stratejik plan Encümen kararıyla birlikte ekte sunulmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 (a) maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
3. İlimiz, Karaağaç Mahallesi, 5524 ada 1 numaralı parselde cami alanı düzenlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4. Ali ATALAY’ın İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 728 ve 730 numaralı parseller için hazırlatmış olduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve uygulama imar planı taslaklarının görüşülerek karara bağlanması.
5. Alime YILMAZ’ın İlimiz, Merkez, Karaağaç Köyü, 457 ve 458 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazları için hazırlatmış olduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı taslağının görüşülerek karara bağlanması.
6. Baki UĞURLAR’ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 2066 ada 5 parselde kayıtlı mevcut imar planında 2 kata müsaadeli taşınmazına, Ovademirler Yoluna cepheli 2066 ada 4 parselinde olduğu gibi 6 kat imar izni verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7. Hüseyin AKKAYA’nın İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 805 ada 50 numaralı parselde kayıtlı taşınmazından imar yolu açılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8. Belediye Meclisinin 04.06.2014 tarih ve 358 sayılı kararı ile onaylanan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebine istinaden, İlimiz, Cumhuriyet Mahallesi, 2608 ada 1 numaralı parselde Eğitim Tesis Alanı ve Sosyal Tesis Alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi uyarınca 16.07.2014 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmış olup; askı süresi içerisinde Mehmet ŞİŞMAN tarafından itiraz edilmiştir. Yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9. Belediye Meclisinin 04.06.2014 tarih ve 359 sayılı kararı ile onaylanan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebine istinaden, İlimiz, Cumhuriyet Mahallesi, 2608 ada 1 numaralı parselde Eğitim Tesis Alanı ve Sosyal Tesis Alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi uyarınca 16.07.2014 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmış olup; askı süresi içerisinde Mehmet ŞİŞMAN tarafından itiraz edilmiştir. Yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10. Mustafa Gürhan GÜR’ün İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 252 ada 52 parselde kayıtlı taşınmazında, konut dışı kentsel çalışma alanı amaçlı hazırlatmış olduğu imar planı taslağının görüşülerek karara bağlanması.
11. Uşak Belediyesi Otopark Yönetmeliğinin yeniden görüşülmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12. Saadet NEBİOĞLU’nun İlimiz, Kaşbelen Köyü, 2073 numaralı parselde mevcut kullanımın korunmasına yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli plan değişikliği konusunun görüşülerek karara bağlanması.
13. Şefik KARAGÖZ’ün İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3080 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazı için hazırlatmış olduğu imar planı değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
14. Tamer AKSÖZ vekili Av. Yahya Büyükdurna’nın Uşak, Merkez, Hacıkadem Köyü, 726 parselde kayıtlı taşınmazın nazım imar planı gereğince 22.12.2001 tarih ve 146 sayılı kararı ile park olarak düzenlendiğinden bahsederek, beş yıl geçmesine rağmen kamulaştırma yapılmadığından tahsisin kaldırılmasına yönelik talebi bulunmaktadır. Konunun görüşülerek karara bağlanması.
15. Veli ACAR ve müştereklerinin İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5856 ada 1 numaralı parselde kat artırımı yapılması yönündeki talebi yer almaktadır. Konunun görüşülerek karara bağlanması.
16. Yusuf SOYSAL’ın İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 189 numaralı parselde kurum görüşleri doğrultusunda spor tesisi alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülerek karara bağlanması.
17. Recep AKSU’nun İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, Mezarüstü Mevkii Köyü, 450 numaralı parseli için hazırlatmış olduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesi yönündeki talebi yer almaktadır. Konunun görüşülerek karara bağlanması.
18. Tecelli UÇMAZ’ın İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 612 ada 1 ve 6 numaralı parsellerde yapı nizamının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlatmış olduğu imar planı değişiklik taslağının görüşülmesi yönündeki talebi yer almaktadır. Konunun görüşülerek karara bağlanması.
19. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda vatandaşlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca uygun görülen 5 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması
20. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda vatandaşlar ve kurumlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca reddedilen 3 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması
21. Mülkiyeti belediyemize ait, Kemalöz Mahallesi Yeni Oto Garajı İçi 16 (Pasaj İçi No:P05) numaralı tamamı 362 m² taşınmaz, 08.11.2007 tarih ve 2007/287 sayılı Meclis Kararı ile 5 (beş) yıllığına Uşak PTT Baş Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. 04.02.2013 tarih ve 154 sayılı meclis kararı ve 19.02.2013 tarih ve 195 sayılı Encümen kararıyla tahsis süresi 1 (bir) yıllığına uzatılmış ve aylık 750,00 TL’den yıllık toplam 9.000,00 TL bedel alınmasına (bir seferde Ağustos ayı sonunda yatırmak üzere) karar verilmiş ve tahsis süresi sona ermiştir.Tahsis süresinin ve bedelinin tekrar belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
22. İlimiz Merkez Kuyucak Köyü 3 pafta 259 parsel 39.700,00 m². miktarındaki taşınmazda hisseleri bulunan Kamil BENLİ ve Özkan AY 179465 gelen numaralı vermiş oldukları dilekçede imar planı karşılığı şartı ile Uşak Belediyesine bağış yapmak istediklerini 25.08.2014 tarihli dilekçelerinde belirtmişlerdir. Kuyucak köyü 259 parseldeki Kamil BENLİ ve Özkan AY hissesinden 6810,00m² lik kısımlarının imar planı karşılığı şartı ile Uşak Belediyesine bağışı konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23. İlimiz Merkez Fatih Mahallesi 2992 ada 4 parselde kayıtlı 9182,61 m² taşınmaz 05.03.2014 tarih 163 sayılı Belediye Meclis kararı ile Spor Genel Müdürlüğüne tahsis olmuştur.Bu taşınmaz üzerindeki tahsisin kaldırılıp kaldırılmaması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
24. Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 450 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 01.03.2014 tarih ve 28928 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6527 sayılı Bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanunun 5.ve 6. maddeleri ile 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 96. Maddesinin (A) fıkrasına göre belirlenecek olan Vergi ve Harç miktarlarının belirlenmesi konusu, 45 seri numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ve ekli cetvellerle birlikte Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25. Belediye Meclisinin 05.08.2014 tarih ve 489 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 24 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması
26. Belediye Meclisinin 05.08.2014 tarih ve 489 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 10 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27. Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 39 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediyesi'nden Arefe Mesaisi UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK HEDİYESİ UŞAK BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞA KADİR GECESİ İKRAMI Zeyilname 3 Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması UŞAKTA MİNİKLER SABAHA UŞAK BELEDİYESİ'NİN SÜRPRİZİYLE UYANDI Uşak Belediyesi'nden Renkli Etkinlik UŞAK BELEDİYESİ'NDEN NORMALLEŞME SÜRECİNE DEZENFEKTE DESTEĞİ KIZILAY'IN KAN VERME KAMPANYASINA UŞAK BELEDİYESİ'NDEN DESTEK