Meclis Gündemi

03.11.2014 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1958
28-10-2014
28.10.2014
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 03.11.2014 Pazartesi günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.

Nurullah CAHAN
Belediye Başkanı

GÜNDEM:
1.2014 Ekim ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediyemiz 2015 yılı Performans Programının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (a) ve 41.maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
3.Belediye Encümeninin 28.09.2014 tarih ve 596 sayılı kararı ile kabul edilen Belediyemiz 2015 Mali yılı ve izleyen iki yılın Gelir Gider Bütçesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediyemizin 2015 Mali yılı Ücret Tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediyemizin 2015 Mali yılı Harç Tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
6.2015 yılına ait Bayındırlık birim fiyatlarına göre hesaplanmış Otopark bedeli yazımız ekindedir. Konunun Belediye Meclisince görüşülerek (2015 yılında uygulanacak otopark bedelinin) karara bağlanması.
7.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, 30L-IIIc pafta, 64 ada 20 numaralı parselde Uşak İskender Pala İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü binasının yıkılıp yeniden yapılması amacıyla yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik hazırlatmış olduğu imar planı değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 459 sayılı kararı ile onaylanan, Çağrı Elektronik Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin talebine istinaden, İlimiz, İslice Mahallesi, 123 ada 103, 104, 192 ve 193 numaralı parsellerde Düğün Salonu ve Alışveriş Merkezi düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi uyarınca 05.09.2014 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmış olup; askı süresi içerisinde Mehmet ŞİŞMAN tarafından yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, 30M-Id pafta, 1427 ada 1 numaralı parselde Belediye Hizmet Alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan imar planı taslağının görüşülerek karara bağlanması.
10.Turhan KÜÇÜKÇAKIN ve Mutlu ALTINER’in İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 29L-Ib pafta, 755 ada 464 numaralı parselde yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlatmış olduğu imar planı değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarih ve 312-313 sayılı kararları ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Köme Mahallesinde, 199 ada 9 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 29.08.2014 tarihinde incelenmiş ve 1914 numaralı kararla eksiklikler bildirilen eksikliklerin görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarih ve 306-307 sayılı kararları ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesinde, İzmir 2 nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 11.01.2001 tarih ve 9776 sayılı kararı ile I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Sarayaltı Höyüğüne yönelik 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planları Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 22.07.2014 tarihinde incelenmiş ve 1848 numaralı kararla bildirilen eksikliklerin görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarih ve 308-309 sayılı kararları ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Özdemir Mahallesinde, özel mülkiyete ait, 205 ada 7 ve 8 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 29.08.2014 tarihinde incelenmiş ve 1915 numaralı kararla bildirilen eksikliklerin görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarih ve 304-305 sayılı kararları ile onaylanan; İlimiz, Durak Mahallesinde yer alan özel mülkiyete ait tapunun 318 ada, 69, 70, 71, 72, 74, 199, 200, 201, 202 ve 203 numaralı parsellerinde kayıtlı I.Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planları Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 22.07.2014 tarihinde incelenmiş ve 1849 numaralı kararla bildirilen eksikliklerin görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarih ve 310-311 sayılı kararları ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Işık Mahallesinde, özel mülkiyete ait, 552 ada 1, 2 ve 30 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 22.07.2014 tarihinde incelenmiş ve 1846 numaralı kararla bildirilen eksikliklerin görüşülerek karara bağlanması.
16.Özkan YALIM’ın İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 2108, 2109, 2110 numaralı parsellerde Apart Otel Alanı yapılmasına yönelik hazırlatmış olduğu imar planı değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
17.İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca uygun görülen 6 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca reddedilen 4 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarih ve 640 sayılı ve kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 11 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarih ve 640 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 28 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 30 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarih ve 2014/642 sayılı kararı ile Belediye Trafik ve Hukuk Komisyonuna havale edilen 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesindeki "Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, Belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.” hükmüne istinaden Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsleri Hakediş Yönetmeliği Taslağının Belediye Trafik Komisyonu ve Hukuk Komisyon Raporlarıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarih ve 2014/644 sayılı kararı ile Eğitim Kültür ve Gençlik Spor Komisyonuna havale edilen; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.madde (b) bendine göre değerlendirilen, Kick Boks Şampiyonasında İlimizi başarı ile temsil ederek derece alan sporcumuza hediye ve plaket verilmesi konusunun Eğitim Kültür ve Gençlik Spor Komisyonun Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Valilik Bünyesinde bulunan Uşak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Mülkiyeti Belediyemize ait, Fatih Mahallesi 1.Nazlı Sokak No:12 de bulunan binanın ücretsiz olarak tahsis edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25.2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek-16’ncı maddesinde Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri (TEDES) projesi kapsamında ihaleye çıkılması, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ile Uşak Belediye Başkanlığı arasında yapılması gereken protokolün imzalanması için Uşak Belediye Başkanı Nurullah CAHAN’a yetki verilmesi, bahse konu işin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde TEDES sisteminin kurulması ve 5 (Beş) yıl süre ile işletilmesi işi, ihalesini yapmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/p, 18/j ve 34/i, maddeleri uyarınca Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.5393 Sayılı belediye kanunun 18.maddesinin n fıkrasına göre "Meydan,cadde,sokak,park,tesis ve benzerlerine ad vermek; Belediye Meclisinin görevleri arasında sayılmaktadır. Müdürlüğümüze bağlı Özdemir mahallesi Cumhuriyet caddesi adresinde bulunan otoparkın adının "CUMHURİYET OTOPARKI” Özdemir mahallesi Güneş sokak adresinde bulunan otoparkın adını "MENDE PAZARI OTOPARKI” Kurtuluş mahallesi Yeni Pazar sokak adresinde bulunan otoparkın adının "KURTULUŞ OTOPARKI” İslice mahallesi Annaç sokak adresinde bulunan otoparkın adının "İSLİCE OTOPARKI” İslice mahallesi Eski garaj içi adresinde bulunan otoparkın adının "ESKİ GARAJ OTOPARKI olarak belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
27.5393 sayılı Belediyeler Kanununun 15.maddesinin b bendine istinaden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması.


Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (35) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (5) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 20 Adet Ticari (S) Plakası Açık Artırma İhale İlanı UŞAK BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLER BÜTÇE İÇİ İŞLETMESİ ATAPARK ÇAYZADE BİRİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE TABE UŞAK BELEDİYESİ TÜM EKİPLERİYLE SAHADA Uşak Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliği 05.06.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti