Meclis Gündemi

04.01.2016 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

2950
30-12-2015

                    29.12.2015          

T.C.
UŞAK  BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ   

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 04.01.2016 Pazartesi günü Saat 16.30 da Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  
    Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.
                                                                  

Nurullah CAHAN
Belediye Başkanı    
                                                                                                                                                                                                                                                                                

G     Ü    N    D    E    M    :

1.    28.12.2015 Tarihli Olağanüstü Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.    5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemiz denetim komisyonunun kurulması, üye sayısının belirlenmesi ve gizli oyla üye seçilmesi konusunun görüşülmesi.
3.    5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkanı ve üyelerine 2016 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülmesi.
4.    5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince oluşturulan ihtisas komisyonlarına ve 25. Maddesi gereğince oluşturulan denetim komisyonuna seçilen üyelere 2016 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülmesi.
5.    Belediyemiz Denetim Komisyonunda çalışacak kamu personelinin kaç kişinin görevlendirileceği ve günlük kişi başına ne kadar ödeme yapılacağının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.    2016 Mali yılında Belediye Başkan yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
7.    5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine istinaden Zabıta Personeli ve 52. Maddesine istinaden İtfaiye Personeline 2016 yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
8.    5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre “Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir” denildiğinden, Belediyemiz bünyesinde 2016 Mali Yılında sözleşmeli statüde çalıştırmaya devam edilmesi düşünülen ekli listedeki kadro ve unvanlardaki Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
9.    Hasibe KOÇ’un İlimiz, Merkez, Çevre Köyü, 4137 ada 3-4-5-6-7-8 numaralı parsellerde hazırlatmış olduğu imar planı taslağının görüşülerek karara bağlanması.
10.    İbrahim DAĞGEZEN’in İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi 292 ada 75-76-77-78-79 numaralı parsellerde plan değişikliği yaptırmak yönünde hazırlatmış olduğu imar planı değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
11.    Semra ÖZTABAK vekili Ali GÖKSUNA’nın İlimiz, Merkez, Karaağaç Köyü, 163 ve 1054 numaralı parsellerde ilave imar planı yaptırmak yönünde hazırlatmış olduğu imar planı taslağının görüşülerek karara bağlanması.
12.    Şükran ÖNDER, Anıl ÖNDER ve Fadime Nur ÖNDER’in İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 826 numaralı parsel için hazırlatmış oldukları imar planı değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
13.    Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün “…Uşak İli, Merkez İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde 238 ada 49 parselde yer alan Çeşme için tapu kütüğünün beyanlar hanesine tescil kaydı konulması ve koruma grubunun tapuya işlenmesi gerekmektedir.’denilmektedir. Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.11.2015 tarih ve 2886 sayılı kararına istinaden ilgili tescil kaydının imar planlarına işlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
14.    İlimiz İmar Planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda vatandaşlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri hakkındaki reddedilen 3 adet taleplerin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.    İlimiz İmar Planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda vatandaşlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri ve ilave plan hakkındaki uygun görülen 5 adet taleplerin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.    İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 1000 ada, 40 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.    Fen İşleri Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2658 ada, 1 numaralı parselin Belediye Hizmet alanı olarak planının değiştirilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.    Fen İşleri Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2658 ada, 1 numaralı parselin Belediye Hizmet alanı olarak planının değiştirilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.    2015 Aralık Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısında gündemin 4. Maddesi olarak görüşülüp İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 07.10.2015 tarih ve 639-640 sayılı Kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; HMD İnşaat Limited Şirketinin İlimiz, Kaşbelen Köyü, 1032 numaralı parselde sosyal tesis alanı (yurt alanı) düzenlenmesi yönünde hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içinde Mimarlar Odası Uşak İl Temsilciliği tarafından yapılan 1(bir) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.    Halk Sağlığı Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 6465 ada 1 numaralı parsel ile, Dikilitaş Mahallesi 2712 ada 3-4-5-6-7-8 numaralı parsellerin Aile Sağlığı Merkezi olarak plan tadilatlarının yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
21.    Halk Sağlığı Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi 5483 ada 4 ve 5 numaralı parsellerde Hizmet Binası ve Halk Sağlığı Laboratuvarı olarak plan tadilatının yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
22.    Kamuran ERGENÇ’in Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bozkuş Caddesinin Kaanbey Caddesi olarak değiştirilmesi, Uğur ÖNGEL’in 2.Telkıran sokak isminin Öngel Sokak olarak değiştirilmesi yönündeki taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.    06.08.2011 tarih ve 28017 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan ticari araçlarda reklam bulundurulması hakkında yönetmelik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
24.    Belediye Meclisinin 03.12.2015 tarih ve 765  sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 23 adet talebin Trafik Komisyonu  Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.    Belediye Meclisinin 03.12.2015 tarih ve 765 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen  17  adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.    Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen  25 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
27.    Uşak Merkez Karaağaç Mahallesi 5524 ada, 1 nolu parselde bulunan 2170,41 m². miktarındaki taşınmazda Belediyemize ait 109/2400 hisse miktarındaki 98,57 m².lik yerin Uşak Altındağ Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğince Camii yapılması kaydıyla Diyanet İşleri adına Uşak İl Müftülüğüne tahsisi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
28.    Belediyemizin 2016 Mali yılı Ücret Tarifesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Planlama Bürosuna ait 5.3 Maddelerinde mükerrerlik oluştuğundan, mükerrer maddelerin tarifeden çıkarılması ve gerekli düzenlemenin yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
29.    5393  sayılı Belediye Kanununun 14. Madde (b) bendinde belirtilen“Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir” denildiğinden, Gazi Üniversitesinin açmış olduğu Genç yetenekler ve Sazandeler yarışmasında Ney Enstrümanı ile katıldığı yarışmada Ney bölümünde 1.’ci genel klasmanda 3.’cülük kazanan Muhammed Said  KARABACAK’a hediye verilmesi konusunun Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
30.    5393 sayılı Belediye Kanununun 14.Madde (b) bendinde belirtilen “Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi kararıyla ödül verilebilir” denildiğinden 11-13 Aralık 2015  tarihleri arasında Sırbistan’da yapılan Güreş Minik Bayanlar Balkan Şampiyonasında                    34 kg’da Balkan Şampiyonu olan Aysu PARALI’ya  ve Antrenörü İsmail BİNGÖL’e  Motokros yarışmalarında birinci gelen Asrın Rodi PAK’a hediye verilmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Gayrimenkul Satış İhalesi İlanı - 04/07/2023 UŞAK BELEDİYESİ ÜRETEREK TASARRUF EDİYOR 01.06.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Gayrimenkul Satış İhalesi İlanı - 06/06/2023 02.05.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU İSTANBUL'DAN ÖDÜLLE DÖNDÜ 02.05.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ RAMAZAN COŞKUSUNU MAHALLELERE TAŞIYOR 03.04.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN STATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE SKORBORD ALIMI DOĞRUDAN TEMİN
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 04.01.2016