Meclis Karar Özetleri

04.01.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

739
22-01-2019
T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
04.01.2019        CUMA                17.00             2019               1                   3        1

Katılan Üyeler; Meclis 1.Başkan V. Ahmet Gökhan ÖZBAĞ,  Üyeler; Emine YILDIRIM, Ergün KIRDİNLİ, Özer ERKEK, Zeki ERCEL, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER,  Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN, Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

11.Belediye Meclisinin 03.04.2018 Tarih ve 231 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Çınarcık Köyü Muhtarı Bilal AYDIN'ın  İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, K22c06b paftada, 133 ada 37 numaralı parselin tamamı 133 ada 36 numaralı parselin yaklaşık 5082,11m2 büyüklüğündeki kısmının mezarlık alanı olarak  düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 03.04.2018 Tarih ve 231  sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Çınarcık Köyü Muhtarı Bilal AYDIN'ın  İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, K22c06b3c paftada, 133 ada 37 numaralı parselin tamamı 133 ada 36 numaralı parselin yaklaşık 5082,11m2 büyüklüğündeki kısmının mezarlık alanı olarak  düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama   imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 03.05.2017 Tarih ve 234  sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ön bahçe masafeleri ile ilgili olan maddeye  ilave yapılması  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama   imar planı plan notları ilave  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 03.05.2017 Tarih ve 234  sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ilave madde  eklenmesi  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama   imar planı plan notları ilave  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 03.05.2017 Tarih ve 234  sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına çatılar ile ilgili  maddesine ilave yapılması   yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama   imar planı plan notları ilave  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkanı ve üyelerine 2019 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülmesi.
17.5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince oluşturulan ihtisas komisyonlarına ve 25. Maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonuna seçilen üyelere 2019 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülmesi.
18.Belediyemiz Denetim Komisyonunda çalışacak kamu personelinin kaç kişinin görevlendirileceği ve günlük kişi başına ne kadar ödeme yapılacağının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19.2019 Mali yılında Belediye Başkan yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
20.5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine istinaden Zabıta Personeli ve 52. Maddesine istinaden İtfaiye Personeline 2019 yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
21.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması.
22.(İlave Madde 1): Belediye Meclisinin 07.12.2018 tarihinde yapılan oturumunda; Uşak Doğalgaz Dağıtım San.Ve Tic. A.Ş.'nin 2018/676 sayılı kararla onaylanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planında yapı yaklaşma mesafeleri ölçüleri ile ilgili imar komisyonu raporlarında sehven hata yapıldığı tespit edildiği, Uşak Doğalgaz Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş.'nin 29.11.2018 tarihli yazısı ile daha önce Uşak İl Özel İdaresi tarafından imar planı değişikliği için yapılan çalışmalar kapsamında alınan kurum görüşleri ve imar planı taslağı tarafımıza sunulduğu,  Sunulan imar planı taslağında basınç düşürme istasyonunun yapı yaklaşma mesafeleri yoldan 10.00 metre, diğer yönlerden 5.00 metre olarak görülmüş ve İmar Komisyonu kararında da o şekilde bahsedildiği, Ancak Uşak Doğalgaz Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş. tarafından Belediyemize sunulan imar planı taslağında yapı yaklaşma mesafeleri yoldan 5.00 metre diğer yönlerden 3.00 metre'dir. 07.12.2018 tarih ve 676 sayılı Belediye Meclisi Kararında geçen; İlimiz, Merkez, Çevre Köyü, 317 ada 5 numaralı parselin yapı yaklaşma mesafelerinin imar yolundan 5.00 metre, diğer yönlerden 3.00 metre olarak düzeltilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.(İlave Madde 2): Hüseyin Zafer YANIK, Hasibe YANIK ve Emine TOP'un İlimiz, Merkez, Kuyucak, 1681, 1691, 1692 ve 1693 adalar  4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması
24.(İlave Madde 3): Bekir GÜÇYETER, Kazım GÜÇYETER, Fatma GÜÇYETER ve Emine MERTİ'ye vekaleten Gökhan ŞAHİN'in İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 148-149-150 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebin görüşülerek karara bağlanması.
25.(İlave Madde 4): 5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesine göre "Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir" denildiğinden, Belediyemiz bünyesinde 2019 yılında sözleşmeli statüde çalıştırmaya devam edilmesi düşünülen ekli listedeki kadro ve unvanlardaki Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 17/11/2018 tarih ve 626 sayılı kararı ile İlimiz Merkez Dikilitaş Mahalle Konağına "Şehit Eren BÜLBÜL Dikilitaş Mahalle Konağı " isminin verilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.(İlave Madde 6): İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 1.Albayrak Sokak ile 2. Albayrak Sokağın kesiştiği noktada kalan alanda plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
28.(İlave Madde 7): Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notları yeni yönetmelikler çerçevesinde incelenerek; 08.05.2018 tarihinden sonra farklı tarihlerde plan notu değişiklikleri Belediye Meclisince onaylanmıştır. Ancak plan notlarının yürürlüğe girmesinden önce yapılan müracaatlar ile ilgili sıkıntılar yaşanmaktadır. 06.06.2018 tarih ve 413 sayılı, 03.09.2018 tarih ve 542 sayılı, 05.09.2018 tarih ve 552 sayılı, 07.09.2018 tarih ve 567 sayılı, 19.11.2018 tarih ve 643-644-645-646 sayılı ile onaylanan Plan notlarının yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılan Belediye Meclisi Kararları müracaatların en geç 1 yıl içerisinde ruhsat alması kaydıyla; plan notlarının yürürlüğe girdiği tarihten önceki plan notlarının lehte olan hükümlerine ve bu plan notundan önce herhangi bir kısıtlama getirilmemiş, planlı alanlar imar yönetmeliğine göre müracaatını yapmış olanların ise yönetmeliğin lehte olan hükümlerine göre sonuçlandırılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.


K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

11.Belediye Meclisinin 03.04.2018 Tarih ve 231 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Çınarcık Köyü Muhtarı Bilal AYDIN'ın  İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, K22c06b paftada, 133 ada 37 numaralı parselin tamamı 133 ada 36 numaralı parselin yaklaşık 5082,11m2 büyüklüğündeki kısmının mezarlık alanı olarak  düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Çınarcık Köyü Muhtarı Bilal AYDIN'ın  İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, K22c06b paftada, 133 ada 37 numaralı parselin tamamı 133 ada 36 numaralı parselin yaklaşık 5082,11m2 büyüklüğündeki kısmının mezarlık alanı olarak  düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.Belediye Meclisinin 03.04.2018 Tarih ve 231  sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Çınarcık Köyü Muhtarı Bilal AYDIN'ın  İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, K22c06b3c paftada, 133 ada 37 numaralı parselin tamamı 133 ada 36 numaralı parselin yaklaşık 5082,11m2 büyüklüğündeki kısmının mezarlık alanı olarak  düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama   imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Çınarcık Köyü Muhtarı Bilal AYDIN'ın  İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, K22c06b3c paftada, 133 ada 37 numaralı parselin tamamı 133 ada 36 numaralı parselin yaklaşık 5082,11m2 büyüklüğündeki kısmının mezarlık alanı olarak  düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama   imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin  23 (İlave madde  2), 24(İlave madde  3), 27(İlave madde  6) ve 28. (İlave madde  7)maddelerinin,  gündemin 13.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
23.(İlave Madde 2): Hüseyin Zafer YANIK, Hasibe YANIK ve Emine TOP'un İlimiz, Merkez, Kuyucak, 1681, 1691, 1692 ve 1693 adalar  4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Hüseyin Zafer YANIK, Hasibe YANIK ve Emine TOP'un İlimiz, Merkez, Kuyucak, 1681, 1691, 1692 ve 1693 adalar  4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
24.(İlave Madde 3): Bekir GÜÇYETER, Kazım GÜÇYETER, Fatma GÜÇYETER ve Emine MERTİ'ye vekaleten Gökhan ŞAHİN'in İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 148-149-150 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Bekir GÜÇYETER, Kazım GÜÇYETER, Fatma GÜÇYETER ve Emine MERTİ'ye vekaleten Gökhan ŞAHİN'in İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 148-149-150 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
27.(İlave Madde 6): İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 1.Albayrak Sokak ile 2. Albayrak Sokağın kesiştiği noktada kalan alanda plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 1.Albayrak Sokak ile 2. Albayrak Sokağın kesiştiği noktada kalan alanda plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
28.(İlave Madde 7): Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notları yeni yönetmelikler çerçevesinde incelenerek; 08.05.2018 tarihinden sonra farklı tarihlerde plan notu değişiklikleri Belediye Meclisince onaylanmıştır. Ancak plan notlarının yürürlüğe girmesinden önce yapılan müracaatlar ile ilgili sıkıntılar yaşanmaktadır. 06.06.2018 tarih ve 413 sayılı, 03.09.2018 tarih ve 542 sayılı, 05.09.2018 tarih ve 552 sayılı, 07.09.2018 tarih ve 567 sayılı, 19.11.2018 tarih ve 643-644-645-646 sayılı ile onaylanan Plan notlarının yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılan Belediye Meclisi Kararları müracaatların en geç 1 yıl içerisinde ruhsat alması kaydıyla; plan notlarının yürürlüğe girdiği tarihten önceki plan notlarının lehte olan hükümlerine ve bu plan notundan önce herhangi bir kısıtlama getirilmemiş, planlı alanlar imar yönetmeliğine göre müracaatını yapmış olanların ise yönetmeliğin lehte olan hükümlerine göre sonuçlandırılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notları yeni yönetmelikler çerçevesinde incelenerek; 08.05.2018 tarihinden sonra farklı tarihlerde plan notu değişiklikleri Belediye Meclisince onaylanmıştır. Ancak plan notlarının yürürlüğe girmesinden önce yapılan müracaatlar ile ilgili sıkıntılar yaşanmaktadır. 06.06.2018 tarih ve 413 sayılı, 03.09.2018 tarih ve 542 sayılı, 05.09.2018 tarih ve 552 sayılı, 07.09.2018 tarih ve 567 sayılı, 19.11.2018 tarih ve 643-644-645-646 sayılı ile onaylanan Plan notlarının yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılan Belediye Meclisi Kararları müracaatların en geç 1 yıl içerisinde ruhsat alması kaydıyla; plan notlarının yürürlüğe girdiği tarihten önceki plan notlarının lehte olan hükümlerine ve bu plan notundan önce herhangi bir kısıtlama getirilmemiş, planlı alanlar imar yönetmeliğine göre müracaatını yapmış olanların ise yönetmeliğin lehte olan hükümlerine göre sonuçlandırılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 1.Başkan V. Ahmet Gökhan ÖZBAĞ; Gündemin kalan maddelerinin 07.01.2019 Pazartesi günü saat 17.00 de görüşülmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 1.Başkan V. Ahmet Gökhan ÖZBAĞ; Gündemin kalan maddelerinin 07.01.2019 Pazartesi günü saat 17.00 de görüşmek üzere 3. Birleşimi kapatmıştır.

          
Ahmet Gökhan ÖZBAĞ           Emine YILDIRIM         Sevgi COŞKUN

     Meclis 1.Başkan V.                     Katip                             Katip

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (35) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (5) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 20 Adet Ticari (S) Plakası Açık Artırma İhale İlanı UŞAK BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLER BÜTÇE İÇİ İŞLETMESİ ATAPARK ÇAYZADE BİRİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE TABE UŞAK BELEDİYESİ TÜM EKİPLERİYLE SAHADA Uşak Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliği 05.06.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.01.2019