Meclis Karar Özetleri

04.06.2013 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri

1815
12-06-2013
T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ          GÜNÜ       SAATİ       DÖNEM    TOPLANTI    BİRLEŞİM   OTURUM
04.06.2013      SALI          17.00           2013                  6                2                 1-2

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Belediye Başkanı Ali ERDOĞAN, Üyeler; Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, İbrahim KARAHAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Nurullah CAHAN, Murat Serhat EREN, Türkan TOKER, Uğur ÖZKÖSE, Erol UYSAL, Akın DEMİR, Mehmet Emin AKYAY, Ahmet SEVİNDİK, Emel TAYLAN, Mehmet DEMİRHİNDİ, Sedat AYDIN, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR, Kadir USLU, Ebru ÖZSOY, Mustafa GÜNDÜZ, Mustafa KORKMAZ, Necat ÇOLAK ve Osman Nejat ARAT

G Ü N D E M :

2. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki 17 adet imar planı değişiklik taleplerinin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
3. Uşak Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nün yazılarına istinaden; Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının A) Genel Hükümler Bölümüne 15.Madde olarak: "Yapılaşmalarda Mania Planı Kriterlerine Uyulacaktır.” ibaresinin eklenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu ilavesi taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
4. Belediye sınırları içinde yapılan imar uygulamaları sonunda oluşan cadde ve sokaklara Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince, cadde ve sokak ismi verilmesi, mevcut çıkmaz sokakların isimlerinin değiştirilmesi ve küme evler diye adlandırılan yerlerin yeni sokak isimleri verilmesinden dolayı iptal edilmesi konusunun, İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
5. İlimiz, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2751 ada, 1-2 nolu parseller ve 2750 ada 1 nolu parsellerler için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6. İlimiz, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2751 ada, 1-2 nolu parseller ve 2750 ada 1 nolu parsellerler için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7. Uşak Organize Sanayi Bölgesi için endüstriyel su temini amaçlı Belediye Kanununun 14/a ve 15/e maddelerine göre Devlet Su İşleri 2.Bölge Müdürlüğü ile protokol imzalanması ve tüm işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Ali ERDOĞAN’a yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda vatandaşlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki 2 adet talebin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9. Bülent ARSLAN’ın İlimiz, Fevzi Çakmak Mahallesi, 257 ada, 170 numaralı parsel için hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
10. Süleyman ERKAN, Nurullah ERKAN ve Ali GÜR’ün Uşak İli, Merkez, Kaşbelen Köyü, Yeni Çeşme Mevkii, 1032 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
11. Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 5471 ada, 1 numaralı parsel için hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
12. Mustafa ÖZDEMİR vekili Av.Hüseyin Ufuk UĞUR’un Uşak İli, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 1.Çakal Sokak için plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
13. 2A Deri İnşaat Taah. Tar. Hay. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.’nin Uşak, Merkez, Ünalan Mahallesi, 348 ada, 1 numaralı parsel için hazırlanan plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
14. Musa KARATAŞ’ın Uşak, Merkez, Muharremşah Köyü, 251 ada, 12 ve 13 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
15. 03.08.2009 tarih ve 164 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yaklaşık 90 hektarlık alanın kentsel dönüşüm bölgesi olarak ilan edilmesi ve uygulama kolaylığı bakımından etaplara ayrılarak yaklaşık 43 hektarlık ekteki krokide görülen yerin 1.Etap Kentsel Dönüşüm Uygulama Bölgesi olarak tespiti yapılmıştır ancak, sınır tespitinde herhangi ada, parsel numaraları belirtilmemekle beraber, Belediye Meclisince de onaylanmış bir sınır krokisi mevcut değildir. Konu ile ilgili Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün 23.05.2013 tarih ve 116728 sayılı yazısında; "… Uşak Belediye Başkanlığının kentsel dönüşüm alanında kalan taşınmaz mallar ile ilgili her itiraz ve ihtilafta somut delil ve açıklayıcı belge olarak kullanabileceği onaylı ve tasdikli kentsel dönüşüm sınırını gösteren bir haritaya ihtiyacının bulunduğu anlaşılmaktadır.” ve "… İmar komisyonu ve belediye meclisince konunun incelenip değerlendirildikten sonra, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı da esas alınmak suretiyle, kentsel dönüşüm alanında hangi adaların ve parsellerin yer aldığının belirlenmesi ve buna uygun olarak kentsel dönüşüm sınır haritasının oluşturulup ilgililerce onaylanarak ilan edilmesinin uygun olacağı kanaat ve sonucuna varılmıştır.” denilmiştir. Konunun görüşülerek karara bağlanması.
16. Belediye Meclisinin 03.04.2008 tarih ve 105 sayılı kararı ile onaylanan, 30L-IIIc ve 30L-IIId imar planlarında servis yolu ve köprülü kavşak yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Manisa İdare Mahkemesinin 2008/1632 Esas, 2009/990 karar nolu kararı ile iptal edilmiş, bu karar Danıştay Altıncı idarenin 2009/15653 Esas, 2013/58 karar nolu kararı ile onanmıştır. İlgili alanda söz konusu kararlara istinaden yeni bir işlem yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
17. İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, 1596 ada, 41 numaralı parselde Belediye Hizmet Alanı düzenlenmesi yönünde plan değişikliği yapılmak istenmektedir. İlgili alan için hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
18. 06.09.2010 tarihinde ihale edilen; Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde 5700 hektar alanda imar planı araştırma raporu hazırlanması, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilave ve revizyonu yapılması hizmet alımı işi kapsamında; şehrimizin kuzeyinden geçen 40.00 metrelik yolun güzergahında kalan alanın, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden gelen görüş doğrultusunda planlarının revize edilmesi konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
19. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 27.03.2013 tarih ve 1390 sayılı yazısına istinaden; ilimizde riskli alan tespiti yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
20. Uşak Merkez Kaşbelen Köyü 5 pafta, 1031 parselde kayıtlı 21.050,00 m².miktarındaki taşınmazın sahibi olan Adem BAYSAL’ın plan yapılması şartı ile 1459 m².lik hissesinin bağış konusunun görüşülmesi.
21. İlimiz merkez Kuyucak Köyü 300 parsel 21.350,00 m2 miktarındaki taşınmazda hisseleri bulunan Helime ERTÜRK, Döndü ERDOĞAN, Hatice GÜRBÜZ ve Ayşe ERTUGRUL’un Uşak Belediyesine imar uygulaması yapılması şartı ile bağış yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Kuyucak köyü 300 parseldeki Helime ERTÜRK hissesinden 788,61 m2, Döndü ERDOĞAN hissesinden 788,61 m2, Hatice GÜRBÜZ hissesinden 788,61 m2 . ve Ayşe ERTUĞRUL hissesinden 788,61 m2 lik kısımlarının imar uygulaması yapılması şartı ile Uşak Belediyesine bağış yapması konusunun görüşülmesi.
22. Belediyemizce açılacak olan ‘’Kent Tarihi Müzesi’’nde sergilenmek üzere, Ayşe GÜMÜŞ, Tuba YILDIRIM, Cavit KÖKAL, Coşkun ÖZLER, Elif Nurten DÜZEL, Hasan ALCIL, Mehmet Emin KAHRAMAN, Metin GÜNEY, Muazzez BULUT, Rakip SARI, Sevinç SAYILGAN, Süleyman SAYMALI, Uğur YILDIRIM, Yusuf ÜLKER, Alime DEMİR, Elif ERTAŞ, Fadime ERTAŞ, Fadime ÜLKER, Fatma DEMİR, Fatma TEMEL, Halime ÜLKER, Halime YILDIZ, Hanım GÖKSEL, Hatice ARSLAN, Hatice TEMEL, Haydar YILDIZ, Huma TEMEL, İbrahim DEMİR, Nazire GÜNGÖR, Neslihan BAŞER, Saniye GÜNGÖR, Ümmü ERTAŞ, Ümmü YILDIZ, Yeter TEMEL, Mehmet ŞEKER, Veysal YEŞİLOVA, Demriye ATAK, Gazanfer KAYA, Gülsüm AYDIN, Halil İbrahim ALTINKAYA, Hatice KILIÇ, Mehmet KESKİN, Neslihan KAHRAMAN, Nurettin ERDEM, Sabri AYDIN, Ali Osman ÇEVİK, Ayşe KARAKUŞ, Habibe BAĞBAKAN, Habibe COŞKUN, Halil İbrahim ÖZ, Halil VURAL, Halit ŞAHAN, Hüseyin VURAL, Muharrem UÇAR, Neslihan ÜLKER, Nurten AYDEMİR, Oğuz ERSOY tarafından bağışlanmak istenen listesi yazımız ekinde yer alan objelerin Uşak Kent Tarihi Müzesi’nde sergilenmek üzere bağış olarak kabul edilebilmesi konusunun görüşülmesi.
23. Belediye Meclisinin 04.04.2013 tarih ve 317 ve 03.05.2013 tarih ve 364 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 13 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24. Belediye Meclisinin 04.04.2013 tarih ve 317 sayılı ve 03.05.2013 tarih ve 364 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 24 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25. Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 19 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
26. Belediye Meclisinin 03.05.2013 tarih ve 378 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinde kullanılan elektronik tek kullanımlık bilet bedelinin 1.90.TL yerine 1.50 TL. olarak düzenlenmesi konusunun Plan ve bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27. Mülkiyeti Belediyemize ait, Köme Mahallesi Belediye İş Hanı 2. Kat 238/a numaralı büro, 06/04/2010 tarih ve 2010/169 Sayılı Meclis Karan ile 3 (Üç) yıllığına aylık 55,00.-TL bedelle Anadolu Ajans Genel Müdürlüğü' ne tahsis edilmiş olup, tahsis süresi 05/04/2013 tarihinde sona erdiği ve İlgili büronun Anadolu Ajans Genel Müdürlüğü' ne yeniden tahsis edilip edilmeyeceği, tahsis edilecek ise süresinin ve yıllık tahsis bedelinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
28. Uşak Bilim Sanat Merkezi Müdürlüğü' nün, mülkiyeti Belediyemize ait, Köme Mahallesi Belediye İş Hanı 4. Katında bulunan 401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420- 421 ve 331 numaralı 22 adet büronun kendilerine tahsis edilip edilmeyeceği, tahsis edilecek ise süresinin ve yıllık tahsis bedelinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
29. Belediyemiz bünyesinde bulunan otoparkların ücretlerinin belirlenmesi ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
30. 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesinde yer alan gençlik ve spor hizmetleri kapsamında aynı kanunun 75. Maddesi uyarmca Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası için İstanbul Atlıspor ve Okçuluk Kulübü ile işbirliği yapılması saha, malzeme, hakem, ulaşım, konaklama, yemek vs. giderlerinin belediyemizce karşılanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
31. Belediye Meclisinin 04.04.2013 tarihli 4.birleşiminde plan bütçe komisyonuna havale edilen toptancı hali işgaliye ücretlerinin belirlenmesi konusunun Plan Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32. Belediyemizde dolu kadro derece değişikliği norma kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği şekliyle görüşülerek karara bağlanması.
33. Belediye Meclisinin 03.05.2013 tarih ve 363 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Uşak Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
34. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre 2013 Mayıs ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminde 340 sayılı karar ile Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına seçilen üyelerden bazılarının istifa etmesi ile boşalan komisyon üyeliklerine, Belediye Meclisi çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 4. Paragrafına istinaden "Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.” denildiğinden, Eksilen komisyon üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi konusunun görüşülmesi.
35. İlave Madde 1: Belediyemize 12.09.2012 tarihinde 3. derece Müfettiş Kadrosuna Mehmet KOVANLIK, 28.03.2013 tarihinde 3. derece Müfettiş kadrosuna Oya KOVANLIK, 16.04.2013 tarihinde 1. derece Müfettiş kadrosuna Tarık Yaşam KAYAPINAR, 21.05.2013 tarihinde 3. derece İç Denetçi kadrosuna Akın DERİNGÖZ atanmış ve 25.09.2012 tarihinde Müfettiş Mehmet KOVANLIK, 07.05.2013 tarihinde Müfettiş Tarık Yaşam KAYAPINAR göreve başlamış olup Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.
36. İlave Madde 2: Kaynak İplik San. ve Tic. A.Ş.’nin Bozkuş, Alageri Mevkiinde 1437 parselde sanayi alanı düzenlenmesi yönünde hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülmesi.
37. İlave Madde 3: Kaynak İplik San. ve Tic. A.Ş.’nin Bozkuş, Alageri Mevkiinde 1437 parselde sanayi alanı düzenlenmesi yönünde hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülmesi.
38. İlave Madde 4: Fatma EREN’in İlimiz, Merkez, Özdemir Mahallesi, 217 ada, 7 numaralı parselin mülkiyetinin şahsına ait olduğu ve Koruma Planı içerisinde Kültür Merkezi olarak belirlendiğinden bahsedilmektedir ve söz konusu alanda mevcut imar planının iptal edilerek, önceki haline getirilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
39. İlave Madde 5: İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, 1102 ada, 6 numaralı parselin mülkiyeti Belediyemize ait olup, zeminde mevcut yetişmiş ağaçlar bulunmakta ve yer altında ana su hattı geçmektedir. İlgili alan için hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
40. İlave Madde 6: 197 adet şoför esnafımızın özel halk otobüsüne dönüştürülmesinden dolayı, mağduriyetlerinin önlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
41. İlave Madde 7: Şehrimizde faaliyet gösteren şehir içi minibüs hattında uygulanan özürlü ücret tarifesinin "Özürlülük Oranına göre kademelendirilerek yeniden düzenlenmesi” konusunun görüşülerek karara bağlanması.
2. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki 17 adet imar planı değişiklik taleplerinin içersinde bulunan sıralama listesinin 4. ve 5. Sırasındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait 2 adet talebin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
42. İlave Madde 8: Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrasına göre Tam Zamanlı çalıştırılacak sözleşmeli personelin Disiplin suçları hakkında Yönetmelik taslağının görüşülerek karara bağlanması.


K A R A R Ö Z E T L E R İ :

2. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki 17 adet imar planı değişiklik taleplerinin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte tek tek görüşülmüş olup;

Sıralama listesinin 12.ve 13.Sırasındaki Nil İlim Hizmet Vakfının taleplerinin; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, İbrahim KARAHAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 15 ret, Osman Nejat ARAT’ın 1 çekimser oyuna karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Sıralama listesinin 14.sırasındaki Ahmet CEYLAN’ın talebinin; İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, İbrahim KARAHAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 15 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündemin bu oylamasında Osman Nejat ARAT oturumdan ayrılmıştır.)

Sıralama listesinin 15.sırasındaki Ali Osman ÇELİK ve Müşterekleri Vekili İbrahim DAĞGEZEN’in talebinin; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, İbrahim KARAHAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 15 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Sıralama listesinin 16.sırasındaki UOSB Bölge Müdürü Vedat ALTAY’ın talebinin; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, İbrahim KARAHAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 15 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Sıralama listesinin 17.sırasındaki Asm İnci İnş.Ltd.Şti. adına Nurettin KÜÇÜKKAYA’nın talebinin; İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, İbrahim KARAHAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 15 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir

3. Uşak Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nün yazılarına istinaden; Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının A) Genel Hükümler Bölümüne 15.Madde olarak: "Yapılaşmalarda Mania Planı Kriterlerine Uyulacaktır.” ibaresinin eklenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu ilavesi taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nün yazılarına istinaden; Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının A) Genel Hükümler Bölümüne 15.Madde olarak: "Yapılaşmalarda Mania Planı Kriterlerine Uyulacaktır.” ibaresinin eklenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu ilavesi taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, İbrahim KARAHAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 15 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
4. Belediye sınırları içinde yapılan imar uygulamaları sonunda oluşan cadde ve sokaklara Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince, cadde ve sokak ismi verilmesi, mevcut çıkmaz sokakların isimlerinin değiştirilmesi ve küme evler diye adlandırılan yerlerin yeni sokak isimleri verilmesinden dolayı iptal edilmesi konusunun, İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye sınırları içinde yapılan imar uygulamaları sonunda oluşan cadde ve sokaklara Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince, cadde ve sokak ismi verilmesi, mevcut çıkmaz sokakların isimlerinin değiştirilmesi ve küme evler diye adlandırılan yerlerin yeni sokak isimleri verilmesinden dolayı iptal edilmesi konusunun Park Bahçe Alt Yapı ve Doğal Afet Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Orhan TAMER, Kudret ERDEM, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU nun 4 ret oylarına karşılık 26 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündemin bu maddesine geçildiğinde Üyelerden Ramazan KARAHAN oturumdan ayrılmıştır.)
5. İlimiz, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2751 ada, 1-2 nolu parseller ve 2750 ada 1 nolu parsellerler için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2751 ada, 1-2 nolu parseller ve 2750 ada 1 nolu parsellerler için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusunun tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 13 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.(Gündemin bu maddesine geçildiğinde Üyelerden İbrahim KARAHAN oturumdan ayrılmıştır.)
6. İlimiz, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2751 ada, 1-2 nolu parseller ve 2750 ada 1 nolu parsellerler için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2751 ada, 1-2 nolu parseller ve 2750 ada 1 nolu parsellerler için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusunun tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 13 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
7. Uşak Organize Sanayi Bölgesi için endüstriyel su temini amaçlı Belediye Kanununun 14/a ve 15/e maddelerine göre Devlet Su İşleri 2.Bölge Müdürlüğü ile protokol imzalanması ve tüm işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Ali ERDOĞAN’a yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Organize Sanayi Bölgesi için endüstriyel su temini amaçlı Belediye Kanununun 14/a ve 15/e maddelerine göre Devlet Su İşleri 2.Bölge Müdürlüğü ile protokol imzalanması ve tüm işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Ali ERDOĞAN’a yetki verilmesi konusunun Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. .(Gündemin bu maddesine geçildiğinde Üyelerden Ramazan KARAHAN oturuma katılmıştır.)
8. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda vatandaşlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki 2 adet talebin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda vatandaşlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki 2 adet talebin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 14 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir, Vatandaşların talepleri ret edilmiştir.
9. Bülent ARSLAN’ın İlimiz, Fevzi Çakmak Mahallesi, 257 ada, 170 numaralı parsel için hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Bülent ARSLAN’ın İlimiz, Fevzi Çakmak Mahallesi, 257 ada, 170 numaralı parsel için hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 14 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
10. Süleyman ERKAN, Nurullah ERKAN ve Ali GÜR’ün Uşak İli, Merkez, Kaşbelen Köyü, Yeni Çeşme Mevkii, 1032 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Süleyman ERKAN, Nurullah ERKAN ve Ali GÜR’ün Uşak İli, Merkez, Kaşbelen Köyü, Yeni Çeşme Mevkii, 1032 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 14 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
11. Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 5471 ada, 1 numaralı parsel için hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 5471 ada, 1 numaralı parsel için hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 14 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
12. Mustafa ÖZDEMİR vekili Av.Hüseyin Ufuk UĞUR’un Uşak İli, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 1.Çakal Sokak için plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mustafa ÖZDEMİR vekili Av.Hüseyin Ufuk UĞUR’un Uşak İli, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 1.Çakal Sokak için plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 14 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
13. 2A Deri İnşaat Taah. Tar. Hay. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.’nin Uşak, Merkez, Ünalan Mahallesi, 348 ada, 1 numaralı parsel için hazırlanan plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2A Deri İnşaat Taah. Tar. Hay. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.’nin Uşak, Merkez, Ünalan Mahallesi, 348 ada, 1 numaralı parsel için hazırlanan plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 14 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
14. Musa KARATAŞ’ın Uşak, Merkez, Muharremşah Köyü, 251 ada, 12 ve 13 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Musa KARATAŞ’ın Uşak, Merkez, Muharremşah Köyü, 251 ada, 12 ve 13 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 14 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
15. 03.08.2009 tarih ve 164 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yaklaşık 90 hektarlık alanın kentsel dönüşüm bölgesi olarak ilan edilmesi ve uygulama kolaylığı bakımından etaplara ayrılarak yaklaşık 43 hektarlık ekteki krokide görülen yerin 1.Etap Kentsel Dönüşüm Uygulama Bölgesi olarak tespiti yapılmıştır ancak, sınır tespitinde herhangi ada, parsel numaraları belirtilmemekle beraber, Belediye Meclisince de onaylanmış bir sınır krokisi mevcut değildir. Konu ile ilgili Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün 23.05.2013 tarih ve 116728 sayılı yazısında; "… Uşak Belediye Başkanlığının kentsel dönüşüm alanında kalan taşınmaz mallar ile ilgili her itiraz ve ihtilafta somut delil ve açıklayıcı belge olarak kullanabileceği onaylı ve tasdikli kentsel dönüşüm sınırını gösteren bir haritaya ihtiyacının bulunduğu anlaşılmaktadır.” ve "… İmar komisyonu ve belediye meclisince konunun incelenip değerlendirildikten sonra, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı da esas alınmak suretiyle, kentsel dönüşüm alanında hangi adaların ve parsellerin yer aldığının belirlenmesi ve buna uygun olarak kentsel dönüşüm sınır haritasının oluşturulup ilgililerce onaylanarak ilan edilmesinin uygun olacağı kanaat ve sonucuna varılmıştır.” denilmiştir. Konunun görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 03.08.2009 tarih ve 164 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yaklaşık 90 hektarlık alanın kentsel dönüşüm bölgesi olarak ilan edilmesi ve uygulama kolaylığı bakımından etaplara ayrılarak yaklaşık 43 hektarlık ekteki krokide görülen yerin 1.Etap Kentsel Dönüşüm Uygulama Bölgesi olarak tespiti yapılmıştır ancak, sınır tespitinde herhangi ada, parsel numaraları belirtilmemekle beraber, Belediye Meclisince de onaylanmış bir sınır krokisi mevcut değildir. Konu ile ilgili Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün 23.05.2013 tarih ve 116728 sayılı yazısında; "… Uşak Belediye Başkanlığının kentsel dönüşüm alanında kalan taşınmaz mallar ile ilgili her itiraz ve ihtilafta somut delil ve açıklayıcı belge olarak kullanabileceği onaylı ve tasdikli kentsel dönüşüm sınırını gösteren bir haritaya ihtiyacının bulunduğu anlaşılmaktadır.” ve "… İmar komisyonu ve belediye meclisince konunun incelenip değerlendirildikten sonra, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı da esas alınmak suretiyle, kentsel dönüşüm alanında hangi adaların ve parsellerin yer aldığının belirlenmesi ve buna uygun olarak kentsel dönüşüm sınır haritasının oluşturulup ilgililerce onaylanarak ilan edilmesinin uygun olacağı kanaat ve sonucuna varılmıştır.” denilmiştir. Konunun görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 14 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
16. Belediye Meclisinin 03.04.2008 tarih ve 105 sayılı kararı ile onaylanan, 30L-IIIc ve 30L-IIId imar planlarında servis yolu ve köprülü kavşak yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Manisa İdare Mahkemesinin 2008/1632 Esas, 2009/990 karar nolu kararı ile iptal edilmiş, bu karar Danıştay Altıncı idarenin 2009/15653 Esas, 2013/58 karar nolu kararı ile onanmıştır. İlgili alanda söz konusu kararlara istinaden yeni bir işlem yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 03.04.2008 tarih ve 105 sayılı kararı ile onaylanan, 30L-IIIc ve 30L-IIId imar planlarında servis yolu ve köprülü kavşak yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Manisa İdare Mahkemesinin 2008/1632 Esas, 2009/990 karar nolu kararı ile iptal edilmiş, bu karar Danıştay Altıncı idarenin 2009/15653 Esas, 2013/58 karar nolu kararı ile onanmıştır. İlgili alanda söz konusu kararlara istinaden yeni bir işlem yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 14 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
17. İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, 1596 ada, 41 numaralı parselde Belediye Hizmet Alanı düzenlenmesi yönünde plan değişikliği yapılmak istenmektedir. İlgili alan için hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, 1596 ada, 41 numaralı parselde Belediye Hizmet Alanı düzenlenmesi yönünde plan değişikliği yapılmak istenmektedir. İlgili alan için hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 14 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
18. 06.09.2010 tarihinde ihale edilen; Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde 5700 hektar alanda imar planı araştırma raporu hazırlanması, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilave ve revizyonu yapılması hizmet alımı işi kapsamında; şehrimizin kuzeyinden geçen 40.00 metrelik yolun güzergahında kalan alanın, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden gelen görüş doğrultusunda planlarının revize edilmesi konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 06.09.2010 tarihinde ihale edilen; Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde 5700 hektar alanda imar planı araştırma raporu hazırlanması, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilave ve revizyonu yapılması hizmet alımı işi kapsamında; şehrimizin kuzeyinden geçen 40.00 metrelik yolun güzergahında kalan alanın, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden gelen görüş doğrultusunda planlarının revize edilmesi konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 14 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
19. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 27.03.2013 tarih ve 1390 sayılı yazısına istinaden; ilimizde riskli alan tespiti yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 27.03.2013 tarih ve 1390 sayılı yazısına istinaden; ilimizde riskli alan tespiti yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 14 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
38. İlave Madde 4: Fatma EREN’in İlimiz, Merkez, Özdemir Mahallesi, 217 ada, 7 numaralı parselin mülkiyetinin şahsına ait olduğu ve Koruma Planı içerisinde Kültür Merkezi olarak belirlendiğinden bahsedilmektedir ve söz konusu alanda mevcut imar planının iptal edilerek, önceki haline getirilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Fatma EREN’in İlimiz, Merkez, Özdemir Mahallesi, 217 ada, 7 numaralı parselin mülkiyetinin şahsına ait olduğu ve Koruma Planı içerisinde Kültür Merkezi olarak belirlendiğinden bahsedilmektedir ve söz konusu alanda mevcut imar planının iptal edilerek, önceki haline getirilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 14 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
39. İlave Madde 5: İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, 1102 ada, 6 numaralı parselin mülkiyeti Belediyemize ait olup, zeminde mevcut yetişmiş ağaçlar bulunmakta ve yer altında ana su hattı geçmektedir. İlgili alan için hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, 1102 ada, 6 numaralı parselin mülkiyeti Belediyemize ait olup, zeminde mevcut yetişmiş ağaçlar bulunmakta ve yer altında ana su hattı geçmektedir. İlgili alan için hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 14 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
20. Uşak Merkez Kaşbelen Köyü 5 pafta, 1031 parselde kayıtlı 21.050,00 m².miktarındaki taşınmazın sahibi olan Adem BAYSAL’ın plan yapılması şartı ile 1459 m².lik hissesinin bağış konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Merkez Kaşbelen Köyü 5 pafta, 1031 parselde kayıtlı 21.050,00 m².miktarındaki taşınmazın sahibi olan Adem BAYSAL’ın plan yapılması şartı ile 1459 m².lik hissesinin bağış yapması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 14 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
21. İlimiz merkez Kuyucak Köyü 300 parsel 21.350,00 m2 miktarındaki taşınmazda hisseleri bulunan Helime ERTÜRK, Döndü ERDOĞAN, Hatice GÜRBÜZ ve Ayşe ERTUGRUL’un Uşak Belediyesine imar uygulaması yapılması şartı ile bağış yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Kuyucak köyü 300 parseldeki Helime ERTÜRK hissesinden 788,61 m2, Döndü ERDOĞAN hissesinden 788,61 m2, Hatice GÜRBÜZ hissesinden 788,61 m2 . ve Ayşe ERTUĞRUL hissesinden 788,61 m2 lik kısımlarının imar uygulaması yapılması şartı ile Uşak Belediyesine bağış yapması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz merkez Kuyucak Köyü 300 parsel 21.350,00 m2 miktarındaki taşınmazda hisseleri bulunan Helime ERTÜRK, Döndü ERDOĞAN, Hatice GÜRBÜZ ve Ayşe ERTUGRUL’un Uşak Belediyesine imar uygulaması yapılması şartı ile bağış yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Kuyucak köyü 300 parseldeki Helime ERTÜRK hissesinden 788,61 m2, Döndü ERDOĞAN hissesinden 788,61 m2, Hatice GÜRBÜZ hissesinden 788,61 m2 . ve Ayşe ERTUĞRUL hissesinden 788,61 m2 lik kısımlarının imar uygulaması yapılması şartı ile Uşak Belediyesine bağış yapması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 14 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
22. Belediyemizce açılacak olan ‘’Kent Tarihi Müzesi’’nde sergilenmek üzere, Ayşe GÜMÜŞ, Tuba YILDIRIM, Cavit KÖKAL, Coşkun ÖZLER, Elif Nurten DÜZEL, Hasan ALCIL, Mehmet Emin KAHRAMAN, Metin GÜNEY, Muazzez BULUT, Rakip SARI, Sevinç SAYILGAN, Süleyman SAYMALI, Uğur YILDIRIM, Yusuf ÜLKER, Alime DEMİR, Elif ERTAŞ, Fadime ERTAŞ, Fadime ÜLKER, Fatma DEMİR, Fatma TEMEL, Halime ÜLKER, Halime YILDIZ, Hanım GÖKSEL, Hatice ARSLAN, Hatice TEMEL, Haydar YILDIZ, Huma TEMEL, İbrahim DEMİR, Nazire GÜNGÖR, Neslihan BAŞER, Saniye GÜNGÖR, Ümmü ERTAŞ, Ümmü YILDIZ, Yeter TEMEL, Mehmet ŞEKER, Veysal YEŞİLOVA, Demriye ATAK, Gazanfer KAYA, Gülsüm AYDIN, Halil İbrahim ALTINKAYA, Hatice KILIÇ, Mehmet KESKİN, Neslihan KAHRAMAN, Nurettin ERDEM, Sabri AYDIN, Ali Osman ÇEVİK, Ayşe KARAKUŞ, Habibe BAĞBAKAN, Habibe COŞKUN, Halil İbrahim ÖZ, Halil VURAL, Halit ŞAHAN, Hüseyin VURAL, Muharrem UÇAR, Neslihan ÜLKER, Nurten AYDEMİR, Oğuz ERSOY tarafından bağışlanmak istenen listesi yazımız ekinde yer alan objelerin Uşak Kent Tarihi Müzesi’nde sergilenmek üzere bağış olarak kabul edilebilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; . Belediyemizce açılacak olan ‘’Kent Tarihi Müzesi’’nde sergilenmek üzere, Ayşe GÜMÜŞ, Tuba YILDIRIM, Cavit KÖKAL, Coşkun ÖZLER, Elif Nurten DÜZEL, Hasan ALCIL, Mehmet Emin KAHRAMAN, Metin GÜNEY, Muazzez BULUT, Rakip SARI, Sevinç SAYILGAN, Süleyman SAYMALI, Uğur YILDIRIM, Yusuf ÜLKER, Alime DEMİR, Elif ERTAŞ, Fadime ERTAŞ, Fadime ÜLKER, Fatma DEMİR, Fatma TEMEL, Halime ÜLKER, Halime YILDIZ, Hanım GÖKSEL, Hatice ARSLAN, Hatice TEMEL, Haydar YILDIZ, Huma TEMEL, İbrahim DEMİR, Nazire GÜNGÖR, Neslihan BAŞER, Saniye GÜNGÖR, Ümmü ERTAŞ, Ümmü YILDIZ, Yeter TEMEL, Mehmet ŞEKER, Veysal YEŞİLOVA, Demriye ATAK, Gazanfer KAYA, Gülsüm AYDIN, Halil İbrahim ALTINKAYA, Hatice KILIÇ, Mehmet KESKİN, Neslihan KAHRAMAN, Nurettin ERDEM, Sabri AYDIN, Ali Osman ÇEVİK, Ayşe KARAKUŞ, Habibe BAĞBAKAN, Habibe COŞKUN, Halil İbrahim ÖZ, Halil VURAL, Halit ŞAHAN, Hüseyin VURAL, Muharrem UÇAR, Neslihan ÜLKER, Nurten AYDEMİR, Oğuz ERSOY tarafından bağışlanmak istenen listesi yazımız ekinde yer alan objelerin Uşak Kent Tarihi Müzesi’nde sergilenmek üzere bağış olarak kabul edilebilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin bu maddesinde Üyelerden Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU oy kullanmamıştır.
23. Belediye Meclisinin 04.04.2013 tarih ve 317 ve 03.05.2013 tarih ve 364 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 13 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 04.04.2013 tarih ve 317 ve 03.05.2013 tarih ve 364 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 13 adet talebin Trafik Komisyonu Raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 14 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
24. Belediye Meclisinin 04.04.2013 tarih ve 317 sayılı ve 03.05.2013 tarih ve 364 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 24 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 04.04.2013 tarih ve 317 sayılı ve 03.05.2013 tarih ve 364 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 24 adet talebin Trafik Komisyonu Raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 14 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
25. Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 19 adet talebin görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 19 adet talebin görüşülerek karara bağlanması konusunun Trafik Komisyonuna havale edilmesi edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 14 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

26. Belediye Meclisinin 03.05.2013 tarih ve 378 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinde kullanılan elektronik tek kullanımlık bilet bedelinin 1.90.TL yerine 1.50 TL. olarak düzenlenmesi konusunun Plan ve bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 03.05.2013 tarih ve 378 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinde kullanılan elektronik tek kullanımlık bilet bedelinin 1.90.TL yerine 1.50 TL. olarak düzenlenmesi konusunun Plan ve bütçe Komisyonu Raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis Başkanı (Belediye Başkanı) Ali ERDOĞAN oturuma on dakika ara vermiştir.

Meclis Başkanı (Belediye Başkanı) Ali ERDOĞAN 2013 Haziran ayı Meclis toplantısının 2.Birleşim 2.Oturumunu açmıştır.

Meclis Başkanı (Belediye Başkanı) Ali ERDOĞAN; Gündemin kalan maddelerinin 05.06.2013 Çarşamba günü saat 17.00 de görüşmek üzere 2. Birleşimi kapatmıştır.


Ali ERDOĞAN                Kadir USLU       Orhan TAMER
Belediye Başkanı                Katip                     Katip
(Meclis Başkanı)Son Düzenlemeler: 17 Haziran, 2013
İlgili İçerikler: 18.10.2019 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN ÖĞRENCİLERE ÖZEL PROJE ''MEMLEKETİM UŞAK KART'' UŞAK BELEDİYESİ VE UŞAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA USMEK PROTOKOLÜ İMZALANDI 01.10.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU EKİM 2019 UŞAKLI MİNİKLER UŞAK BELEDİYESİ GEÇİCİ BAKIM EVİ'NDEKİ DOSTLARINI ZİYARET ETTİ Uşak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kontrol Biriminden Duyuru 01.10.2019 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MİNİKLERDE ÇEVRE DUYARLILIĞI OLUŞTURMAK İÇİN KOLLARI SIVAD UŞAK BELEDİYESİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE KUCAK AÇMAYA DEVAM EDİYOR