Meclis Karar Özetleri

05.03.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

1176
14-03-2018
T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
05.03.2018      PAZARTESİ        17.00             2018               3                   3        1

Katılan Üyeler; Meclis 2.Başkan V. : Zeki ERCEL,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Murat KİRİŞ, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

9.Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarih ve 678 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli Uygulama İmar Plan Notları genel hükümler 7. maddesinin Uşak İli Uygulama İmar Planında konut bölgesi olarak belirtilen yapı adalarında parselin bulunduğu sokak yada caddelerde daha önce zemin katında ticari kullanımlı olarak ruhsat verildiği tespit edilenlerde yönetmelik maddesindeki şartlar çerçevesinde uygulama yapılabilmesi mümkündür olarak düzenlenmesi  konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 157 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, K22c09a paftada, 1038 ada 34 numaralı parselde ve 1042 ada 1 numaralı parselin yaklaşık 1200 m²’sinde mezarlık alanı, 1038 ada 34 numaralı parselin geri kalan kısmının ise orta yoğunlukta gelişme konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 157 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, K22c09a2b paftada, 1038 ada 34 numaralı parselde ve 1042 ada 1 numaralı parselin yaklaşık 1200 m²’sinde mezarlık alanı, 1038 ada 34 numaralı parselin geri kalan kısmının ise A-2 TAKS=0.35 KAKS=0.70 yapılaşma koşullarında konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih ve 145 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarih ve 675-676 sayılı Belediye Meclis Kararları onaylanan imar planı revizyonuna askı süresinde İbrahim SAĞLAM tarafından yapılan itirazın  imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 01.02.2018  Tarih ve 95 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mehmet ŞANIVAR’ın İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi  K22c09a paftada, 896 Ada 32 numaralı parselin yüksek yoğunlukta mevcut konut  alanı olarak düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 01.02.2018  Tarih ve 95 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mehmet ŞANIVAR’ın İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi  K22c09a4a paftada, 896 Ada 32 numaralı parselin B-4 yapı düzeninde konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile görüşülerek karara bağlanması.
15.Uşak Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğüne Mülkiyeti Belediyemize ait Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Belediye İş Hanı 3. Katta 331 nolu ve 4. katında bulunan 401- 402- 403- 404- 405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421- numaralı büroların tahsis edilip edilmeyeceği, tahsis edilecek ise süresinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliye görüşülerek karara bağlanması.
17.İlave Madde 1) Okan YILMAZ'ın İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1909 ada 8 numaralı parselde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin konut alanları ile ilgili 19/f/1  maddesine göre zemin katta ticari kullanımlı ruhsat alma yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
18.(İlave Madde 2) Ayşe KARATAŞOĞLU’nun İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5851 ada 10 numaralı parselde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin konut alanları ile ilgili 19/f/1  maddesine göre  zemin katta ticari kullanım yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
19.(İlave Madde 3) Muzaffer ÖZDEMİR Vekili Mehmet ÖZDEMİR'in İlimiz,Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5694 Ada 6 numaralı parselde ön bahçe mesafesi 5 metre yan bahçe mesafesi 5 metre arka bahçe mesafesi 8 metre olarak belirlenip yapı yaklaşma mesafelerinden geriye kalan kısımda kitle çizilmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.(İlave Madde 4) Selim GÜRBÜZ, Döndü ERTÜRK, Ahmet ARAN, Tuncay YILMAZ, İsmail ERTÜRK, Mustafa ERTÜRK vekili Mehmet Ayhan BULUT'un İlimiz,Merkez, Kuyucak Köyü, 443 numaralı parselde orta ve çok yüksek yoğunlukta konut alanı, park alanı, teknik altyapı alanı ve bu kullanımları ayıran imar yolları düzenlenmesi  yönünde  hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım  imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.(İlave Madde 5) Selim GÜRBÜZ, Döndü ERTÜRK, Ahmet ARAN, Tuncay YILMAZ, İsmail ERTÜRK, Mustafa ERTÜRK vekili Mehmet Ayhan BULUT'un  İlimiz,Merkez, Kuyucak Köyü, 443 numaralı parselde ayrık nizam 2 kat TAKS=0,30 KAKS=0,60 ve ayrık nizam 5 kat TAKS=0,40 KAKS=2.00 yapılaşma koşullarında konut alanları E=0,30 Yençok=serbest yapılaşma koşulunda sosyal kültürel tesis alanı, teknik alt yapı alanı, park alanı ve yol olarak düzenlenmesi   yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.(İlave Madde 6) Belediye Meclisinin 02.02.2018 tarih ve 142 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 4 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.(İlave Madde 7) Belediye Meclisinin 02.02.2018 tarih ve 142 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 19 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.(İlave Madde 8) Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 24 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
25.(İlave Madde 9) Ramazan KOÇ ve Osman KOÇ'a vekaleten Yaşar AÇIKKUZU'nun İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 3055 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 ve 12 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
26.(İlave Madde 10) Ali ŞEN vekili Ahmet KARAGÖZ'ün İlimiz, Merkez, Hacıkadem köyü, K22c08d1a ve K22c08d1d paftalarda 2281 ada 1 numaralı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar parselin Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.(İlave Madde 11) İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, 160 ada 2 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
28.(İlave Madde 12) İlimiz, Merkez, Ürün Köyü, 168 ada 26 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
29.(İlave Madde 13) İlimiz, Atatürk Bulvarı-Stadyum kavşağına yapılan 2.köprülü kavşağa, Gazi Bulvarı-Halil Kaya Gedik Bulvarı kavşağına yapılan 3.köprülü kavşağa, Atatürk Bulvarı Özel İdare önü ile Vali Konağı önüne yapılan yaya üst geçitlerine isim verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

Gündemin  22. Madde (İlave Madde 6), 23.Madde (İlave Madde 7),  27.Madde (İlave Madde 11),  28.Madde (İlave Madde 12) ve 29.Maddelerinin (İlave Madde 13), gündemin 9.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

22.(İlave Madde 6) Belediye Meclisinin 02.02.2018 tarih ve 142 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 4 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 02.02.2018 tarih ve 142 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 4 adet taleplerin Trafik Komisyonundan geldiği  şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
23.(İlave Madde 7) Belediye Meclisinin 02.02.2018 tarih ve 142 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 19 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 02.02.2018 tarih ve 142 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 19 adet taleplerin Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle  kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
27.(İlave Madde 11) İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, 160 ada 2 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, 160 ada 2 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
28.(İlave Madde 12) İlimiz, Merkez, Ürün Köyü, 168 ada 26 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ürün Köyü, 168 ada 26 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
29.(İlave Madde 13) İlimiz, Atatürk Bulvarı-Stadyum kavşağına yapılan 2.köprülü kavşağa, Gazi Bulvarı-Halil Kaya Gedik Bulvarı kavşağına yapılan 3.köprülü kavşağa ve Atatürk Bulvarı Özel İdare önü ile Vali Konağı önüne yapılan yaya üst geçitlerine isim verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Atatürk Bulvarı-Stadyum kavşağına yapılan 2.köprülü kavşağa, Gazi Bulvarı-Halil Kaya Gedik Bulvarı kavşağına yapılan 3.köprülü kavşağa isim verilmesi ve Atatürk Bulvarı Özel İdare ile Vali Konağı önüne yapılan yaya üst geçitlerine isim verilmesi konusunun  İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 Meclis 2.Başkan V. Zeki ERCEL; Gündemin kalan maddelerinin 06.03.2018 Salı günü saat 17.00 de görüşmek üzere 3. Birleşimi kapatmıştır.

                  
       Zeki ERCEL                Emine YILDIRIM             Sevgi COŞKUN
Meclis 2.Başkan V.                      Katip                      Katip0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediyesi'nden Arefe Mesaisi UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK HEDİYESİ UŞAK BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞA KADİR GECESİ İKRAMI Zeyilname 3 Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması UŞAKTA MİNİKLER SABAHA UŞAK BELEDİYESİ'NİN SÜRPRİZİYLE UYANDI Uşak Belediyesi'nden Renkli Etkinlik UŞAK BELEDİYESİ'NDEN NORMALLEŞME SÜRECİNE DEZENFEKTE DESTEĞİ KIZILAY'IN KAN VERME KAMPANYASINA UŞAK BELEDİYESİ'NDEN DESTEK
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.03.2018