Meclis Karar Özetleri

06.01.2014 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

1240
14-01-2014
T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ          GÜNÜ         SAATİ     DÖNEM   TOPLANTI  BİRLEŞİM  OTURUM
06.01.2014     PAZARTESİ   17.00         2014             1             3              1

Katılan Üyeler; Meclis 1.Başkan V.: Emel TAYLAN, Üyeler; Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, İbrahim KARAHAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Murat Serhat EREN, Türkan TOKER, Uğur ÖZKÖSE, Akın DEMİR, Mehmet Emin AKYAY, Ahmet SEVİNDİK, Mehmet DEMİRHİNDİ, Sedat AYDIN, Kudret ERDEM, Aytekin AKIN, Ebru ÖZSOY, Mustafa GÜNDÜZ, Mustafa KORKMAZ, Necat ÇOLAK ve Osman Nejat ARAT

G Ü N D E M :

10. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca uygun görülen 8 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11. Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notları ile Uşak İli Revizyon İmar Planı Plan Notlarının tek bir başlık altında toplanmasına yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12. Belediyemiz aleyhine Manisa İdare Mahkemesinin 2013/354 Esas sayılı dosyası ile Uşak Valiliği tarafından, Dikilitaş Mahallesi, 987 ada 2, 4, 6, 7 ve 38 sayılı parsellerde mezarlık alanı ayrılmasına ilişkin Belediye Meclisinin 06.12.2012 tarih ve 844 sayılı kararı ile Dikilitaş Mahallesi, 987 ada 2, 4, 6, 7 ve 38 sayılı parsellerde mezarlık alanı ayrılması yönünde plan değişikliğinin yürütmenin durdurulması kararındaki gerekçeler kapsamında incelenmesi için teknik bir komisyon kurulması konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13. Belediyemiz aleyhine Manisa İdare Mahkemesinin 2013/162 Esas sayılı dosyası ile Uşak Valiliği tarafından, Dikilitaş Mahallesi, 989 ada 3 sayılı parselde hayvan pazarı ayrılmasına ilişkin Belediye Meclisinin 06.12.2012 tarih ve 842 sayılı kararı ile Dikilitaş Mahallesi, 989 ada 3 numaralı parselde Belediye Hizmet Alanı (Hayvan pazarı ve mezbahane) ayrılması yönünde yapılan plan değişikliğinin yürütmenin durdurulması kararındaki gerekçeler kapsamında incelenmesi için teknik bir komisyon kurulması konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca reddedilen 3 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15. İlimiz, Elmalıdere Mahallesi 1019 adada daha önceden uygulama yapılmış alanda Revizyon imar planında değişiklik yapılması nedeniyle vatandaşlara ait mağduriyetler bulunduğundan; konunun görüşülerek karara bağlanması.
16. Aysel DURMUŞ’un İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 1047 ada 14 numaralı parselin 29.04.2013 tarihli imar durumu belgesinde orman alanı, yol ve konut alanı olarak düzenlendiği belirtilen orman alanının 05.06.2013 tarihli Uşak Orman İşletme Müdürlüğü yazısında orman tahdit sınırı dışında kaldığı belirtildiğinden, parsellerinde imar düzenlemesi yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
17. Aytaç YÜCE’nin İlimiz, Merkez, İslice Mahallesi, 123 ada, 192 numaralı parselde düğün salonu inşaatı yapacağından, İmar yönetmeliğinin ilgili maddesinde verilen bina yüksekliği (saçak seviyesi) ihlal edilmemek kaydıyla ara kat döşemelerini farklı yükseklikte yapabilmek için hazırlatmış oldukları plan notu ilavesinin görüşülerek karara bağlanması.
18. Cemal SAVAŞ ve Musa DİKER’in İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 30L-Ib pafta, 3331 ada 2 numaralı parselin ve parseller üzerindeki binaların sahipleri olduklarından, söz konusu parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
19. Erkul ÇAMTEPE’nin İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 4714 ada 2 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
20. İmar planlarında yeşil alan olarak gösterilen alanların karayolu koruma kuşağı olarak düzenlenmesi amacıyla Uşak Çevreyoluna ait kamulaştırma sınırının gönderildiği Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 04.12.2013 tarih ve 195899 sayılı yazısı ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21. Mania planının, İlimiz genelinde her ölçekteki imar planlarına işaretlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
22. Mustafa DOĞRUL’un İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 31L-IIId pafta 955 ada 27 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
23. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Uşak, Merkez, 807 ada, 2 parsel nolu taşınmazda yapılan plan tadilatı neticesinde parsellerinin yolda, bir kısmının da ayrı bir parselde kaldığından yapılacak olan plan tadilatı ve uygulamalarda mevcut mülkiyetlerinin tümüyle korunması yönündeki talepleri konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25. Şükriye GÖRGÜLÜ’nün İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 360 ada 5 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
26. Uşak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin Bakanlıkça TOKİ Uşak 400 yataklı Devlet Hastanesi içine pilot uygulama projesi kapsamında Trijenerasyon Doğalgaz Enerji Santrali planlanmakta olduğundan, söz konusu parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
27. Yusuf GÖK ve müştereklerinin farklı tarihlerde yaptıkları müracaatlarda, bahçelerinden yol geçirildiğinden, mağduriyetlerinin giderilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
28. Belediye Meclisinin 02.12.2013 tarih ve 854 ve 860 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 15 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29. Belediye Meclisinin 02.12.2013 tarih ve 860 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 22 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
30. Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 17 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
31. İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, Fabrikalar Caddesi, Numara 13’te yer alan, tapunun 388 ada, 30 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Uşak Belediyesi’ne ait olan taşınmazda 01.09.2013 tarihinde hizmete açılmış olan "Uşak Kent Tarihi Müzesi” nde bir dokümantasyon merkezi oluşturulması için; Mehmet ERSİN’ in yıllarca biriktirdiği Uşak’la ilgili olan dokümanları (kitap, dergi…vb.), Uşak Kent Tarihi Müzesi dahilinde araştırmacıların yararına sunulması, dokümanların müze dışına çıkarılmaması, Uşak Kent Tarihi Müzesi’ nin herhangi bir sebeple kapatılması veya işlevini yitirmesi halinde bağışlamak istediği dokümanların kendisine ya da mirasçılarına iade edilmesi şartı ile Uşak Kent Tarihi Müzesi’ ne bağışlamak istediğinin anlatıldığı ilgi dilekçe incelenmiştir. Mehmet ERSİN’ in Uşak Kent Tarihi Müzesi’ ne bağışlamak istediği dokümanların listesi yazımız ekinde sunulmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin g) bendine göre şartlı bağışları kabul etmek Belediye Meclisi’ nin görev ve yetkileri arasında olduğundan konunun görüşülerek karara bağlanması.
33. Belediyemize ait 13 kalem beton laboratuarı malzemesinin İnşaat Mühendisleri Odası Uşak şubesinden alınıp, Uşak Üniversitesi İnşaat mühendisliği Bölüm Başkanlığına tahsis edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
34. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 29.maddesi içkili yer bölgesi Mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda,Belediye mücavir alanlar içinde Belediye Meclisi tarafından tespit edilmesi gerektiği, 04.02.2013 tarih ve 151 sayılı Meclis Kararı ile konunun imar komisyonuna havalesi uygun görüldüğü meclis kararına istinaden içkili yer bölgesinin tespiti konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
35. 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12. maddesinin 1. bendinde "Ticari güvenin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacıyla, toptancı hallerinde faaliyet gösterenlerden, belediye meclisince belirlenen miktarda nakit, banka teminat mektubu, hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senedi, gayrimenkul rehni, sigorta teminatı ve nakde çevrilebilir diğer kıymetler teminat olarak alınır” Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. Maddesinin 3. Bendinde "Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarı, kiracılar için haldeki işyerinin, malikler için ise bulunduğu toptancı halinde kiralama yoluyla işletilen emsal işyerlerinin bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere her yılın ocak ayında belediye meclisince belirlenir” denilmektedir. 2014 Yılında halde faaliyet gösterenlerden 1 yıllık teminat miktarının tespiti konusunun görüşülerek karara bağlanması.
36. 12/07/2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin "Tahsisin Devri” başlıklı 16.maddesine istinaden pazaryerleri parsellerinde yapılacak olan devir işleminde 1.fıkra hariç olmak üzere diğer devir işlemlerinde, devir ücretinin alınıp alınmaması ve alınacak ise miktarının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
37. Kemalöz Mahallesinde Toki tarafından yaptırılan 1113 konut dairelerde 5000 üzerinde vatandaş yaşamakta olup, 1., 2. ve 3. Etap Toki ev sitelerinin mahalle statüsüne kavuşturulması konusunun görüşülmesi.
38. İlave Madde 1: Denetim Komisyonunda çalışacak Kamu personelinin kaç kişinin görevlendirileceği ve günlük kişi başına ne kadar ödeme yapılacağının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
39. İlave Madde 2: Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliğinin 44.maddesine istinaden Belediyemiz kanalizasyon alt yapısına bağlanan endüstriyet nitelikli atıksulara verilmesi gereken "Bağlantı Kalite Kontrol İznine” esas bağlantı şartları konusunun görüşülerek karara bağlanması.
40. İlave Madde 3: Belediye Meclisinin 12.11.2013 tarih ve 760 sayılı kararı ile İmar Komisyona havale edilen; İlimizde halen uygulanmakta olan Uşak Otopark Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
41. İlave Madde 4: Belediyemiz 2014 yılı gelir tarifesine 06.06.2013 tarih ve 459 sayılı meclis kararında belirtilen otopark ücretlerinin 10.35 maddesi olarak girilmesi, ücret tarifesinin 13.4 maddesine, Belediyemizce işletilen yerlerde perakende olarak satılmakta olan ürünler, otopark giriş ücretleri ve termal tesisi giriş ücretlerine KDV.Dahil ibaresinin eklenmesi konusunun görüşülmesi.
42. İlave Madde 5: İlimiz 1. ve 2. Amatör futbol takımlarına spora ve sporcuya teşvik ve destek olma adına Belediyemizce yardım yapılması konusunun görüşülmesi.
24. Manisa İdare Mahkemesinin 2008/1227 E. 2010/115 K. Sayılı kararı Danıştay 6.Daire Başkanlığının 2011/5460 K. Sayılı kararı ile bozulmasından sonra; konu ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğünün : "…dosya içeriğindeki bilirkişi raporunda, imar planı ile ilgili çeşitli sakıncalar ileri sürülmüş olduğundan, bunlar da dikkate alınarak, bölgedeki imar planı düzenlemesinin akıbeti ile ilgili olarak, Belediye Meclisinden karar alınması gerektiği düşünülmektedir.” görüşüne istinaden yeni bir işlem yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
43. İlave Madde 6: İlimiz, Ovademirler, 5889, 5890, 5894 ve 5895 adalarda mücavir alan büyümesi nedeniyle planlarda oluşan uyumsuzluğun giderilmesi konusunun görüşülmesi.K A R A R Ö Z E T L E R İ :

Gündemin 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 26. ve 27.maddelerinin Gündemin 10.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

15. İlimiz, Elmalıdere Mahallesi 1019 adada daha önceden uygulama yapılmış alanda Revizyon imar planında değişiklik yapılması nedeniyle vatandaşlara ait mağduriyetler bulunduğundan; konunun görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, İlimiz, Elmalıdere Mahallesi 1019 adada daha önceden uygulama yapılmış alanda Revizyon imar planında değişiklik yapılması nedeniyle vatandaşlara ait mağduriyetler bulunduğundan; konunun görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16. Aysel DURMUŞ’un İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 1047 ada 14 numaralı parselin 29.04.2013 tarihli imar durumu belgesinde orman alanı, yol ve konut alanı olarak düzenlendiği belirtilen orman alanının 05.06.2013 tarihli Uşak Orman İşletme Müdürlüğü yazısında orman tahdit sınırı dışında kaldığı belirtildiğinden, parsellerinde imar düzenlemesi yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Aysel DURMUŞ’un İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 1047 ada 14 numaralı parselin 29.04.2013 tarihli imar durumu belgesinde orman alanı, yol ve konut alanı olarak düzenlendiği belirtilen orman alanının 05.06.2013 tarihli Uşak Orman İşletme Müdürlüğü yazısında orman tahdit sınırı dışında kaldığı belirtildiğinden, parsellerinde imar düzenlemesi yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17. Aytaç YÜCE’nin İlimiz, Merkez, İslice Mahallesi, 123 ada, 192 numaralı parselde düğün salonu inşaatı yapacağından, İmar yönetmeliğinin ilgili maddesinde verilen bina yüksekliği (saçak seviyesi) ihlal edilmemek kaydıyla ara kat döşemelerini farklı yükseklikte yapabilmek için hazırlatmış oldukları plan notu ilavesinin görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Aytaç YÜCE’nin İlimiz, Merkez, İslice Mahallesi, 123 ada, 192 numaralı parselde düğün salonu inşaatı yapacağından, İmar yönetmeliğinin ilgili maddesinde verilen bina yüksekliği (saçak seviyesi) ihlal edilmemek kaydıyla ara kat döşemelerini farklı yükseklikte yapabilmek için hazırlatmış oldukları plan notu ilavesinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18. Cemal SAVAŞ ve Musa DİKER’in İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 30L-Ib pafta, 3331 ada 2 numaralı parselin ve parseller üzerindeki binaların sahipleri olduklarından, söz konusu parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Cemal SAVAŞ ve Musa DİKER’in İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 30L-Ib pafta, 3331 ada 2 numaralı parselin ve parseller üzerindeki binaların sahipleri olduklarından, söz konusu parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19. Erkul ÇAMTEPE’nin İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 4714 ada 2 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Erkul ÇAMTEPE’nin İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 4714 ada 2 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
20. İmar planlarında yeşil alan olarak gösterilen alanların karayolu koruma kuşağı olarak düzenlenmesi amacıyla Uşak Çevreyoluna ait kamulaştırma sınırının gönderildiği Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 04.12.2013 tarih ve 195899 sayılı yazısı ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, İmar planlarında yeşil alan olarak gösterilen alanların karayolu koruma kuşağı olarak düzenlenmesi amacıyla Uşak Çevreyoluna ait kamulaştırma sınırının gönderildiği Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 04.12.2013 tarih ve 195899 sayılı yazısı ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21. Mania planının, İlimiz genelinde her ölçekteki imar planlarına işaretlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Mania planının, İlimiz genelinde her ölçekteki imar planlarına işaretlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
22. Mustafa DOĞRUL’un İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 31L-IIId pafta 955 ada 27 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Mustafa DOĞRUL’un İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 31L-IIId pafta 955 ada 27 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
23. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Uşak, Merkez, 807 ada, 2 parsel nolu taşınmazda yapılan plan tadilatı neticesinde parsellerinin yolda, bir kısmının da ayrı bir parselde kaldığından yapılacak olan plan tadilatı ve uygulamalarda mevcut mülkiyetlerinin tümüyle korunması yönündeki talepleri konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Uşak, Merkez, 807 ada, 2 parsel nolu taşınmazda yapılan plan tadilatı neticesinde parsellerinin yolda, bir kısmının da ayrı bir parselde kaldığından yapılacak olan plan tadilatı ve uygulamalarda mevcut mülkiyetlerinin tümüyle korunması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
25. Şükriye GÖRGÜLÜ’nün İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 360 ada 5 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Şükriye GÖRGÜLÜ’nün İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 360 ada 5 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26. Uşak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin Bakanlıkça TOKİ Uşak 400 yataklı Devlet Hastanesi içine pilot uygulama projesi kapsamında Trijenerasyon Doğalgaz Enerji Santrali planlanmakta olduğundan, söz konusu parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Uşak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin Bakanlıkça TOKİ Uşak 400 yataklı Devlet Hastanesi içine pilot uygulama projesi kapsamında Trijenerasyon Doğalgaz Enerji Santrali planlanmakta olduğundan, söz konusu parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
27. Yusuf GÖK ve müştereklerinin farklı tarihlerde yaptıkları müracaatlarda, bahçelerinden yol geçirildiğinden, mağduriyetlerinin giderilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Yusuf GÖK ve müştereklerinin farklı tarihlerde yaptıkları müracaatlarda, bahçelerinden yol geçirildiğinden, mağduriyetlerinin giderilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 28., 29., 30., 31. ve 33. maddelerinin Gündemin 10.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

28. Belediye Meclisinin 02.12.2013 tarih ve 854 ve 860 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 15 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Belediye Meclisinin 02.12.2013 tarih ve 854 ve 860 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 15 adet talebin Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
29. Belediye Meclisinin 02.12.2013 tarih ve 860 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 22 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Belediye Meclisinin 02.12.2013 tarih ve 860 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 22 adet talebin Trafik Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Kudret ERDEM ve Aytekin AKIN’ın 2 ret oylarına karşılık 24 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
30. Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 17 adet talebin görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 17 adet talebin görüşülerek karara bağlanması konusunun Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
31. İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, Fabrikalar Caddesi, Numara 13’te yer alan, tapunun 388 ada, 30 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Uşak Belediyesi’ne ait olan taşınmazda 01.09.2013 tarihinde hizmete açılmış olan "Uşak Kent Tarihi Müzesi”nde bir dokümantasyon merkezi oluşturulması için; Mehmet ERSİN’ in yıllarca biriktirdiği Uşak’la ilgili olan dokümanları (kitap, dergi…vb.), Uşak Kent Tarihi Müzesi dahilinde araştırmacıların yararına sunulması, dokümanların müze dışına çıkarılmaması, Uşak Kent Tarihi Müzesi’nin herhangi bir sebeple kapatılması veya işlevini yitirmesi halinde bağışlamak istediği dokümanların kendisine ya da mirasçılarına iade edilmesi şartı ile Uşak Kent Tarihi Müzesi’ ne bağışlamak istediğinin anlatıldığı ilgi dilekçe incelenmiştir. Mehmet ERSİN’ in Uşak Kent Tarihi Müzesi’ ne bağışlamak istediği dokümanların listesi yazımız ekinde sunulmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin g) bendine göre şartlı bağışları kabul etmek Belediye Meclisi’nin görev ve yetkileri arasında olduğundan konunun görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, Fabrikalar Caddesi, Numara 13’te yer alan, tapunun 388 ada, 30 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Uşak Belediyesi’ne ait olan taşınmazda 01.09.2013 tarihinde hizmete açılmış olan "Uşak Kent Tarihi Müzesi”nde bir dokümantasyon merkezi oluşturulması için; Mehmet ERSİN’ in yıllarca biriktirdiği Uşak’la ilgili olan dokümanları (kitap, dergi…vb.), Uşak Kent Tarihi Müzesi dahilinde araştırmacıların yararına sunulması, dokümanların müze dışına çıkarılmaması, Uşak Kent Tarihi Müzesi’nin herhangi bir sebeple kapatılması veya işlevini yitirmesi halinde bağışlamak istediği dokümanların kendisine ya da mirasçılarına iade edilmesi şartı ile Uşak Kent Tarihi Müzesi’ne şartlı bağış yapması talebinin kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
33. Belediyemize ait 13 kalem beton laboratuarı malzemesinin İnşaat Mühendisleri Odası Uşak şubesinden alınıp, Uşak Üniversitesi İnşaat mühendisliği Bölüm Başkanlığına tahsis edilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemize ait 13 kalem beton laboratuarı malzemesinin İnşaat Mühendisleri Odası Uşak şubesinden geri alınması teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 1.Başkan V.: Emel TAYLAN; Gündemin kalan maddelerinin 07.01.2014 Salı günü saat 17.00 de görüşmek üzere 3. Birleşimi kapatmıştır.


Emel TAYLAN           Orhan TAMER     Ufuk DÜZENLİ
Meclis 1.Başkan V.            Katip                  Katip
Son Düzenlemeler: 14 Ocak, 2014
İlgili İçerikler: BAŞKAN ÇAKIN BELEDİYE PERSONELLERİYLE BAYRAMLAŞTI 01.08.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN ÇALIŞMALARIYLA KENT KURBAN BAYRAMINA HAZIR İlimizde Faaliyet Göstermek Üzere 40 Adet Ticari (S) Plakası Açık Artırma İhale İlanı -3 Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Ayrıştırılması İşi İhale İlanı Belediyemize ait, (3) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı -2 01.08.2019 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİNDE ENGELLİLERLE SANATA DOKUNUŞ Uşak Belediyesi Afet Mağdurlarına Sahip Çıktı Uşak Belediye Başkanlığı Etik Kurulu