Meclis Karar Özetleri

07.01.2014 Tarihli Belediye Karar Özetleri İlanı

1148
14-01-2014
T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ       GÜNÜ    SAATİ   DÖNEM  TOPLANTI  BİRLEŞİM  OTURUM
07.01.2014   SALI       17.00       2014           1              4              1

Katılan Üyeler; Meclis 1.Başkan V.: Emel TAYLAN, Üyeler; Bekir AKAĞAÇ, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, İbrahim KARAHAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Murat Serhat EREN, Türkan TOKER, Uğur ÖZKÖSE, Akın DEMİR, Mehmet Emin AKYAY, Mehmet DEMİRHİNDİ, Sedat AYDIN, Kudret ERDEM, Kadir USLU, Aytekin AKIN, Ebru ÖZSOY, Mustafa GÜNDÜZ, Mustafa KORKMAZ, Necat ÇOLAK ve Osman Nejat ARAT

G Ü N D E M :

10. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca uygun görülen 8 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11. Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notları ile Uşak İli Revizyon İmar Planı Plan Notlarının tek bir başlık altında toplanmasına yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12. Belediyemiz aleyhine Manisa İdare Mahkemesinin 2013/354 Esas sayılı dosyası ile Uşak Valiliği tarafından, Dikilitaş Mahallesi, 987 ada 2, 4, 6, 7 ve 38 sayılı parsellerde mezarlık alanı ayrılmasına ilişkin Belediye Meclisinin 06.12.2012 tarih ve 844 sayılı kararı ile Dikilitaş Mahallesi, 987 ada 2, 4, 6, 7 ve 38 sayılı parsellerde mezarlık alanı ayrılması yönünde plan değişikliğinin yürütmenin durdurulması kararındaki gerekçeler kapsamında incelenmesi için teknik bir komisyon kurulması konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13. Belediyemiz aleyhine Manisa İdare Mahkemesinin 2013/162 Esas sayılı dosyası ile Uşak Valiliği tarafından, Dikilitaş Mahallesi, 989 ada 3 sayılı parselde hayvan pazarı ayrılmasına ilişkin Belediye Meclisinin 06.12.2012 tarih ve 842 sayılı kararı ile Dikilitaş Mahallesi, 989 ada 3 numaralı parselde Belediye Hizmet Alanı (Hayvan pazarı ve mezbahane) ayrılması yönünde yapılan plan değişikliğinin yürütmenin durdurulması kararındaki gerekçeler kapsamında incelenmesi için teknik bir komisyon kurulması konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca reddedilen 3 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
34. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 29.maddesi içkili yer bölgesi Mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda,Belediye mücavir alanlar içinde Belediye Meclisi tarafından tespit edilmesi gerektiği, 04.02.2013 tarih ve 151 sayılı Meclis Kararı ile konunun imar komisyonuna havalesi uygun görüldüğü meclis kararına istinaden içkili yer bölgesinin tespiti konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
35. 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12. maddesinin 1. bendinde "Ticari güvenin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacıyla, toptancı hallerinde faaliyet gösterenlerden, belediye meclisince belirlenen miktarda nakit, banka teminat mektubu, hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senedi, gayrimenkul rehni, sigorta teminatı ve nakde çevrilebilir diğer kıymetler teminat olarak alınır” Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. Maddesinin 3. Bendinde "Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarı, kiracılar için haldeki işyerinin, malikler için ise bulunduğu toptancı halinde kiralama yoluyla işletilen emsal işyerlerinin bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere her yılın ocak ayında belediye meclisince belirlenir” denilmektedir. 2014 Yılında halde faaliyet gösterenlerden 1 yıllık teminat miktarının tespiti konusunun görüşülerek karara bağlanması.
36. 12/07/2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin "Tahsisin Devri” başlıklı 16.maddesine istinaden pazaryerleri parsellerinde yapılacak olan devir işleminde 1.fıkra hariç olmak üzere diğer devir işlemlerinde, devir ücretinin alınıp alınmaması ve alınacak ise miktarının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
37. Kemalöz Mahallesinde Toki tarafından yaptırılan 1113 konut dairelerde 5000 üzerinde vatandaş yaşamakta olup, 1., 2. ve 3. Etap Toki ev sitelerinin mahalle statüsüne kavuşturulması konusunun görüşülmesi.
38. İlave Madde 1: Denetim Komisyonunda çalışacak Kamu personelinin kaç kişinin görevlendirileceği ve günlük kişi başına ne kadar ödeme yapılacağının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
39. İlave Madde 2: Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliğinin 44.maddesine istinaden Belediyemiz kanalizasyon alt yapısına bağlanan endüstriyet nitelikli atıksulara verilmesi gereken "Bağlantı Kalite Kontrol İznine” esas bağlantı şartları konusunun görüşülerek karara bağlanması.
40. İlave Madde 3: Belediye Meclisinin 12.11.2013 tarih ve 760 sayılı kararı ile İmar Komisyona havale edilen; İlimizde halen uygulanmakta olan Uşak Otopark Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
41. İlave Madde 4: Belediyemiz 2014 yılı gelir tarifesine 06.06.2013 tarih ve 459 sayılı meclis kararında belirtilen otopark ücretlerinin 10.35 maddesi olarak girilmesi, ücret tarifesinin 13.4 maddesine, Belediyemizce işletilen yerlerde perakende olarak satılmakta olan ürünler, otopark giriş ücretleri ve termal tesisi giriş ücretlerine KDV.Dahil ibaresinin eklenmesi konusunun görüşülmesi.
42. İlave Madde 5: İlimiz 1. ve 2. Amatör futbol takımlarına spora ve sporcuya teşvik ve destek olma adına Belediyemizce yardım yapılması konusunun görüşülmesi.
24. Manisa İdare Mahkemesinin 2008/1227 E. 2010/115 K. Sayılı kararı Danıştay 6.Daire Başkanlığının 2011/5460 K. Sayılı kararı ile bozulmasından sonra; konu ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğünün : "…dosya içeriğindeki bilirkişi raporunda, imar planı ile ilgili çeşitli sakıncalar ileri sürülmüş olduğundan, bunlar da dikkate alınarak, bölgedeki imar planı düzenlemesinin akıbeti ile ilgili olarak, Belediye Meclisinden karar alınması gerektiği düşünülmektedir.” görüşüne istinaden yeni bir işlem yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
43. İlave Madde 6: İlimiz, Ovademirler, 5889, 5890, 5894 ve 5895 adalarda mücavir alan büyümesi nedeniyle planlarda oluşan uyumsuzluğun giderilmesi konusunun görüşülmesi.

K A R A R Ö Z E T L E R İ :

Gündemin 35. ve 36. maddelerinin Gündemin 10.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

35. 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12. maddesinin 1. bendinde "Ticari güvenin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacıyla, toptancı hallerinde faaliyet gösterenlerden, belediye meclisince belirlenen miktarda nakit, banka teminat mektubu, hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senedi, gayrimenkul rehni, sigorta teminatı ve nakde çevrilebilir diğer kıymetler teminat olarak alınır” Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. Maddesinin 3. Bendinde "Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarı, kiracılar için haldeki işyerinin, malikler için ise bulunduğu toptancı halinde kiralama yoluyla işletilen emsal işyerlerinin bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere her yılın ocak ayında belediye meclisince belirlenir” denilmektedir. 2014 Yılında halde faaliyet gösterenlerden 1 yıllık teminat miktarının tespiti konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12. maddesinin 1. bendinde "Ticari güvenin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacıyla, toptancı hallerinde faaliyet gösterenlerden, belediye meclisince belirlenen miktarda nakit, banka teminat mektubu, hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senedi, gayrimenkul rehni, sigorta teminatı ve nakde çevrilebilir diğer kıymetler teminat olarak alınır” Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. Maddesinin 3. Bendinde "Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarı, kiracılar için haldeki işyerinin, malikler için ise bulunduğu toptancı halinde kiralama yoluyla işletilen emsal işyerlerinin bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere her yılın ocak ayında belediye meclisince belirlenir” denilmektedir. 2014 Yılında halde faaliyet gösterenlerden 1 yıllık teminat miktarının tespiti konusunun Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
36. 12/07/2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin "Tahsisin Devri” başlıklı 16.maddesine istinaden pazaryerleri parsellerinde yapılacak olan devir işleminde 1.fıkra hariç olmak üzere diğer devir işlemlerinde, devir ücretinin alınıp alınmaması ve alınacak ise miktarının belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, 12/07/2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin "Tahsisin Devri” başlıklı 16.maddesine istinaden pazaryerleri parsellerinde yapılacak olan devir işleminde 1.fıkra hariç olmak üzere diğer devir işlemlerinde, devir ücretinin alınıp alınmaması ve alınacak ise miktarının belirlenmesi konusunun Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 10.maddesinin Gündemin en son maddesi olarak görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 11.maddesinin Gündemin en son maddesi olarak görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Hüsamettin DAYAN ın 1 çekimser oyuna karşılık 21 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

12. Belediyemiz aleyhine Manisa İdare Mahkemesinin 2013/354 Esas sayılı dosyası ile Uşak Valiliği tarafından, Dikilitaş Mahallesi, 987 ada 2, 4, 6, 7 ve 38 sayılı parsellerde mezarlık alanı ayrılmasına ilişkin Belediye Meclisinin 06.12.2012 tarih ve 844 sayılı kararı ile Dikilitaş Mahallesi, 987 ada 2, 4, 6, 7 ve 38 sayılı parsellerde mezarlık alanı ayrılması yönünde plan değişikliğinin yürütmenin durdurulması kararındaki gerekçeler kapsamında incelenmesi için teknik bir komisyon kurulması konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Belediyemiz aleyhine Manisa İdare Mahkemesinin 2013/354 Esas sayılı dosyası ile Uşak Valiliği tarafından, Dikilitaş Mahallesi, 987 ada 2, 4, 6, 7 ve 38 sayılı parsellerde mezarlık alanı ayrılmasına ilişkin Belediye Meclisinin 06.12.2012 tarih ve 844 sayılı kararı ile Dikilitaş Mahallesi, 987 ada 2, 4, 6, 7 ve 38 sayılı parsellerde mezarlık alanı ayrılması yönünde plan değişikliğinin yürütmenin durdurulması kararındaki gerekçeler kapsamında incelenmesi için teknik bir komisyon kurulması konusunun Hukuk Komisyonuna, İmar komisyonuna ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna gönderilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.(Gündemin bu maddesine geçildiğinde üyelerden Mustafa KORKMAZ ve Murat Serhat EREN oturuma katılmıştır. Barbaros DOĞAN oturumdan ayrılmıştır.)
13. Belediyemiz aleyhine Manisa İdare Mahkemesinin 2013/162 Esas sayılı dosyası ile Uşak Valiliği tarafından, Dikilitaş Mahallesi, 989 ada 3 sayılı parselde hayvan pazarı ayrılmasına ilişkin Belediye Meclisinin 06.12.2012 tarih ve 842 sayılı kararı ile Dikilitaş Mahallesi, 989 ada 3 numaralı parselde Belediye Hizmet Alanı (Hayvan pazarı ve mezbahane) ayrılması yönünde yapılan plan değişikliğinin yürütmenin durdurulması kararındaki gerekçeler kapsamında incelenmesi için teknik bir komisyon kurulması konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Belediyemiz aleyhine Manisa İdare Mahkemesinin 2013/162 Esas sayılı dosyası ile Uşak Valiliği tarafından, Dikilitaş Mahallesi, 989 ada 3 sayılı parselde hayvan pazarı ayrılmasına ilişkin Belediye Meclisinin 06.12.2012 tarih ve 842 sayılı kararı ile Dikilitaş Mahallesi, 989 ada 3 numaralı parselde Belediye Hizmet Alanı (Hayvan pazarı ve mezbahane) ayrılması yönünde yapılan plan değişikliğinin yürütmenin durdurulması kararındaki gerekçeler kapsamında incelenmesi için teknik bir komisyon kurulması konusunun Hukuk Komisyonuna, İmar komisyonuna ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna gönderilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca reddedilen 3 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca reddedilen 3 adet talebin, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Gündemin bu maddesine geçildiğinde üyelerden Barbaros DOĞAN oturuma katılmıştır.)
34. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 29.maddesi içkili yer bölgesi Mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda,Belediye mücavir alanlar içinde Belediye Meclisi tarafından tespit edilmesi gerektiği, 04.02.2013 tarih ve 151 sayılı Meclis Kararı ile konunun imar komisyonuna havalesi uygun görüldüğü meclis kararına istinaden içkili yer bölgesinin tespiti konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 29.maddesi içkili yer bölgesi Mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda,Belediye mücavir alanlar içinde Belediye Meclisi tarafından tespit edilmesi gerektiği, 04.02.2013 tarih ve 151 sayılı Meclis Kararı ile konunun imar komisyonuna havalesi uygun görüldüğü meclis kararına istinaden içkili yer bölgesinin tespiti konusunun Gündem Dışı bırakılması teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Bekir AKAĞAÇ, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU’nun 6 ret, Emel TAYLAN’ın 1 çekimser oyuna karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Hüsamettin DAYAN ve İbrahim KARAHAN oturumdan ayrılmıştır.)
37. Kemalöz Mahallesinde Toki tarafından yaptırılan 1113 konut dairelerde 5000 üzerinde vatandaş yaşamakta olup, 1., 2. ve 3. Etap Toki ev sitelerinin mahalle statüsüne kavuşturulması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kemalöz Mahallesinde Toki tarafından yaptırılan 1113 konut dairelerde 5000 üzerinde vatandaş yaşamakta olup, 1., 2. ve 3. Etap Toki ev sitelerinin mahalle statüsüne kavuşturulması konusunun İmar Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.


Emel TAYLAN Kadir USLU Ufuk DÜZENLİ
Meclis 1.Başkan V. Katip Katip

Üyelerden Ufuk DÜZENLİ ve Ahmet KARAOĞLU oturumdan ayrılmıştır.

38. İlave Madde 1: Denetim Komisyonunda çalışacak Kamu personelinin kaç kişinin görevlendirileceği ve günlük kişi başına ne kadar ödeme yapılacağının belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Denetim Komisyonunda çalıştırılmak üzere Tahsilat denetimi için 6 kişi, ihale işleri için 2 kişinin diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlardan temini için Valilik Makamına talepte bulunulmasına, bu iş için görevlendirilecek personele 5393 sayılı yasanın 25.maddesi gereğince günlük brüt 65,00.-TL. ücret ödenmesine ve görevlilerin azami 40 gün süreyle çalıştırılması teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ila kabul edilmiştir.
39. İlave Madde 2: Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliğinin 44.maddesine istinaden Belediyemiz kanalizasyon alt yapısına bağlanan endüstriyet nitelikli atıksulara verilmesi gereken "Bağlantı Kalite Kontrol İznine” esas bağlantı şartları konusunun görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliğinin 44.maddesine istinaden Belediyemiz kanalizasyon alt yapısına bağlanan endüstriyet nitelikli atıksulara verilmesi gereken "Bağlantı Kalite Kontrol İznine” esas bağlantı şartları konusunun Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
40. İlave Madde 3: Belediye Meclisinin 12.11.2013 tarih ve 760 sayılı kararı ile İmar Komisyona havale edilen; İlimizde halen uygulanmakta olan Uşak Otopark Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 12.11.2013 tarih ve 760 sayılı kararı ile İmar Komisyona havale edilen; İlimizde halen uygulanmakta olan Uşak Otopark Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun İmar komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Barbaros DOĞAN’ın 1 ret oyuna karşılık, 20 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Ahmet KARAOĞLU oturuma katılmıştır.)

Meclis 1.Başkan V.: Emel TAYLAN; Gündemin kalan maddelerinin 08.01.2014 Çarşamba günü saat 17.00 de görüşmek üzere 4. Birleşimi kapatmıştır.


Emel TAYLAN            Kadir USLU
Meclis 1.Başkan V.      Katip

Son Düzenlemeler: 14 Ocak, 2014
İlgili İçerikler: BAŞKAN ÇAKIN BELEDİYE PERSONELLERİYLE BAYRAMLAŞTI 01.08.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN ÇALIŞMALARIYLA KENT KURBAN BAYRAMINA HAZIR İlimizde Faaliyet Göstermek Üzere 40 Adet Ticari (S) Plakası Açık Artırma İhale İlanı -3 Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Ayrıştırılması İşi İhale İlanı Belediyemize ait, (3) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı -2 01.08.2019 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİNDE ENGELLİLERLE SANATA DOKUNUŞ Uşak Belediyesi Afet Mağdurlarına Sahip Çıktı Uşak Belediye Başkanlığı Etik Kurulu