Meclis Karar Özetleri

08.01.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

776
22-01-2019

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
08.01.2019         SALI                  17.00            2019               1                   5        1

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı V. Mehmet DEMİRHİNDİ,  Üyeler;  Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Ergün KIRDİNLİ, Özer ERKEK, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ,  Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER,  Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

13.Belediye Meclisinin 03.05.2017 Tarih ve 234  sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ön bahçe masafeleri ile ilgili olan maddeye  ilave yapılması  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama   imar planı plan notları ilave  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 03.05.2017 Tarih ve 234  sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ilave madde  eklenmesi  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama   imar planı plan notları ilave  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 03.05.2017 Tarih ve 234  sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına çatılar ile ilgili  maddesine ilave yapılması   yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama   imar planı plan notları ilave  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkanı ve üyelerine 2019 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülmesi.
17.5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince oluşturulan ihtisas komisyonlarına ve 25. Maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonuna seçilen üyelere 2019 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülmesi.
18.Belediyemiz Denetim Komisyonunda çalışacak kamu personelinin kaç kişinin görevlendirileceği ve günlük kişi başına ne kadar ödeme yapılacağının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19.2019 Mali yılında Belediye Başkan yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
20.5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine istinaden Zabıta Personeli ve 52. Maddesine istinaden İtfaiye Personeline 2019 yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
21.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması.
22.(İlave Madde 1): Belediye Meclisinin 07.12.2018 tarihinde yapılan oturumunda; Uşak Doğalgaz Dağıtım San.Ve Tic. A.Ş.'nin 2018/676 sayılı kararla onaylanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planında yapı yaklaşma mesafeleri ölçüleri ile ilgili imar komisyonu raporlarında sehven hata yapıldığı tespit edildiği, Uşak Doğalgaz Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş.'nin 29.11.2018 tarihli yazısı ile daha önce Uşak İl Özel İdaresi tarafından imar planı değişikliği için yapılan çalışmalar kapsamında alınan kurum görüşleri ve imar planı taslağı tarafımıza sunulduğu,  Sunulan imar planı taslağında basınç düşürme istasyonunun yapı yaklaşma mesafeleri yoldan 10.00 metre, diğer yönlerden 5.00 metre olarak görülmüş ve İmar Komisyonu kararında da o şekilde bahsedildiği, Ancak Uşak Doğalgaz Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş. tarafından Belediyemize sunulan imar planı taslağında yapı yaklaşma mesafeleri yoldan 5.00 metre diğer yönlerden 3.00 metre'dir. 07.12.2018 tarih ve 676 sayılı Belediye Meclisi Kararında geçen; İlimiz, Merkez, Çevre Köyü, 317 ada 5 numaralı parselin yapı yaklaşma mesafelerinin imar yolundan 5.00 metre, diğer yönlerden 3.00 metre olarak düzeltilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25.(İlave Madde 4): 5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesine göre "Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir" denildiğinden, Belediyemiz bünyesinde 2019 yılında sözleşmeli statüde çalıştırmaya devam edilmesi düşünülen ekli listedeki kadro ve unvanlardaki Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 17/11/2018 tarih ve 626 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  İlimiz Merkez Dikilitaş Mahalle Konağına "Şehit Eren BÜLBÜL Dikilitaş Mahalle Konağı " isminin verilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
31.(İlave Madde 10): Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması.
32.(İlave Madde 11): Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarihli ocak ayı toplantısının 4.birleşim 1.oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen  Fatih Kapalı Pazar Yeri 2019 yılı işgaliye ve devir ücretlerinin belirlenip Belediye Gelir Tarifesine eklenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu kararıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
33.(İlave Madde 12): Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün;  İlimiz, Merkez, Muharremşah Köyü 236 ada 83 numaralı parsel dahilinde yer alan, Cezaevi Kompleksi Güvenlik Alanı olarak planlı sahanın kuzeybatısında bulunan alanda Resmi Kurum Alanı oluşturulması amacıyla imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
34.(İlave Madde 13); Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Fevziçakmak Mahallesi 232 ada 5 numaralı parselde, Resmi Kurum Alanı(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet binası ve sosyal Tesisleri) oluşturulması amacıyla imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

13.Belediye Meclisinin 03.05.2017 Tarih ve 234  sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ön bahçe masafeleri ile ilgili olan maddeye  ilave yapılması  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama   imar planı plan notları ilave  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ön bahçe masafeleri ile ilgili olan maddeye  ilave yapılması  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama   imar planı plan notları ilave  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER,  Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’n 13 Çekimser oylarına karşılık 14 kabul oyla,  oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
14.Belediye Meclisinin 03.05.2017 Tarih ve 234  sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ilave madde  eklenmesi  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama   imar planı plan notları ilave  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ilave madde  eklenmesi  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama   imar planı plan notları ilave  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER,  Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’n 13 Çekimser oylarına karşılık 14 kabul oyla,  oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
15.Belediye Meclisinin 03.05.2017 Tarih ve 234  sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına çatılar ile ilgili  maddesine ilave yapılması   yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama   imar planı plan notları ilave  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına çatılar ile ilgili  maddesine ilave yapılması   yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama   imar planı plan notları ilave  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER,  Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’n 13 Çekimser oylarına karşılık 14 kabul oyla,  oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
16.5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkanı ve üyelerine 2019 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkanı ve üyelerine 2019 yılında Meclis Toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek  huzur hakkı ücretinin brüt 170,00.-TL. olması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince oluşturulan ihtisas komisyonlarına ve 25. Maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonuna seçilen üyelere 2019 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince oluşturulan ihtisas komisyonlarına ve 25. Maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonuna seçilen üyelere 2019 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin  toplantılara katıldıkları her gün için brüt 170,00.-TL. olması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.Belediyemiz Denetim Komisyonunda çalışacak kamu personelinin kaç kişinin görevlendirileceği ve günlük kişi başına ne kadar ödeme yapılacağının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2019 Mali yılında Belediyemiz Denetim Komisyonunda 8 kişinin azami 40 gün süreyle görevlendirilmesi ve günlük brüt 130.00.-TL. ödenmesi  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.2019 Mali yılında Belediye Başkan yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2019 Mali yılında Belediye Başkan yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin Belediye Başkanı maaşının 2/3 ü olması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
20.5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine istinaden Zabıta Personeli ve 52. Maddesine istinaden İtfaiye Personeline 2019 yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine istinaden Zabıta Personeli ve 52. Maddesine istinaden İtfaiye Personeline 2019 yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin 2019 Mali yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K cetvelinde Belediyemizin nüfusuna göre belirlenen aylık brüt 381,00.-TL. ödenmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği ve  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
22.(İlave Madde 1): Belediye Meclisinin 07.12.2018 tarihinde yapılan oturumunda; Uşak Doğalgaz Dağıtım San.Ve Tic. A.Ş.'nin 2018/676 sayılı kararla onaylanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planında yapı yaklaşma mesafeleri ölçüleri ile ilgili imar komisyonu raporlarında sehven hata yapıldığı tespit edildiği, Uşak Doğalgaz Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş.'nin 29.11.2018 tarihli yazısı ile daha önce Uşak İl Özel İdaresi tarafından imar planı değişikliği için yapılan çalışmalar kapsamında alınan kurum görüşleri ve imar planı taslağı tarafımıza sunulduğu,  Sunulan imar planı taslağında basınç düşürme istasyonunun yapı yaklaşma mesafeleri yoldan 10.00 metre, diğer yönlerden 5.00 metre olarak görülmüş ve İmar Komisyonu kararında da o şekilde bahsedildiği, Ancak Uşak Doğalgaz Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş. tarafından Belediyemize sunulan imar planı taslağında yapı yaklaşma mesafeleri yoldan 5.00 metre diğer yönlerden 3.00 metre'dir. 07.12.2018 tarih ve 676 sayılı Belediye Meclisi Kararında geçen; İlimiz, Merkez, Çevre Köyü, 317 ada 5 numaralı parselin yapı yaklaşma mesafelerinin imar yolundan 5.00 metre, diğer yönlerden 3.00 metre olarak düzeltilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 07.12.2018 tarihinde yapılan oturumunda; Uşak Doğalgaz Dağıtım San.Ve Tic. A.Ş.'nin 2018/676 sayılı kararla onaylanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planında yapı yaklaşma mesafeleri ölçüleri ile ilgili imar komisyonu raporlarında sehven hata yapıldığı tespit edildiği, Uşak Doğalgaz Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş.'nin 29.11.2018 tarihli yazısı ile daha önce Uşak İl Özel İdaresi tarafından imar planı değişikliği için yapılan çalışmalar kapsamında alınan kurum görüşleri ve imar planı taslağı tarafımıza sunulduğu,  Sunulan imar planı taslağında basınç düşürme istasyonunun yapı yaklaşma mesafeleri yoldan 10.00 metre, diğer yönlerden 5.00 metre olarak görülmüş ve İmar Komisyonu kararında da o şekilde bahsedildiği, Ancak Uşak Doğalgaz Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş. tarafından Belediyemize sunulan imar planı taslağında yapı yaklaşma mesafeleri yoldan 5.00 metre diğer yönlerden 3.00 metre'dir. 07.12.2018 tarih ve 676 sayılı Belediye Meclisi Kararında geçen; İlimiz, Merkez, Çevre Köyü, 317 ada 5 numaralı parselin yapı yaklaşma mesafelerinin imar yolundan 5.00 metre, diğer yönlerden 3.00 metre olarak düzeltilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
25.(İlave Madde 4): 5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesine göre "Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir" denildiğinden, Belediyemiz bünyesinde 2019 yılında sözleşmeli statüde çalıştırmaya devam edilmesi düşünülen talep yazı ekindeki  listedeki kadro ve unvanlardaki Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesine istinaden Belediyemiz bünyesinde 2019 yılında sözleşmeli statüde çalıştırmaya devam edilmesi düşünülen talep yazı ekindeki listede kadro ve unvanları yazılı tam zamanlı personel ücretlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığının genelgesine göre 2019 yılında sözleşmeli personelle ilgili belirtilen taban ücretin ödenmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 17/11/2018 tarih ve 626 sayılı kararı İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz Merkez Dikilitaş Mahalle Konağına "Şehit Eren BÜLBÜL Dikilitaş Mahalle Konağı " isminin verilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez Dikilitaş Mahalle Konağına "Şehit Eren BÜLBÜL Dikilitaş Mahalle Konağı " isminin verilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
31.(İlave Madde 10): Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği ve  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
32.(İlave Madde 11): Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarihli ocak ayı toplantısının 4.birleşim 1.oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen  Fatih Kapalı Pazar Yeri 2019 yılı işgaliye ve devir ücretlerinin belirlenip Belediye Gelir Tarifesine eklenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu kararıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Fatih Kapalı Pazar Yeri 2019 yılı işgaliye ve devir ücretlerinin belirlenip Belediye Gelir Tarifesine eklenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul dilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
33.(İlave Madde 12): Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün;  İlimiz, Merkez, Muharremşah Köyü 236 ada 83 numaralı parsel dahilinde yer alan, Cezaevi Kompleksi Güvenlik Alanı olarak planlı sahanın kuzeybatısında bulunan alanda Resmi Kurum Alanı oluşturulması amacıyla imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün;  İlimiz, Merkez, Muharremşah Köyü 236 ada 83 numaralı parsel dahilinde yer alan, Cezaevi Kompleksi Güvenlik Alanı olarak planlı sahanın kuzeybatısında bulunan alanda Resmi Kurum Alanı oluşturulması amacıyla imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
34.  (İlave Madde 13); Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Fevziçakmak Mahallesi 232 ada 5 numaralı parselde, Resmi Kurum Alanı(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet binası ve sosyal Tesisleri) oluşturulması amacıyla imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Fevziçakmak Mahallesi 232 ada 5 numaralı parselde, Resmi Kurum Alanı(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet binası ve sosyal Tesisleri) oluşturulması amacıyla imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2019 Şubat ayı Meclis Toplantısının 01.02.2019 Cuma günü saat 17.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı V. (Meclis Başkanı) ; 2019 Ocak ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.
          

Mehmet DEMİRHİNDİ               Emine YILDIRIM
     Belediye Başkan V.                     Katip              
      (Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 04.08.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN TEMEL HİZMETE YENİ VİZYON 04.08.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ 15 TEMMUZ DESTANINI NOTALARDA YAŞATTI BELEDİYEMİZ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE PLOTTER KAĞIDI ALIMI. UŞAK BELEDİYESİ VE ÇEVRECİ VATANDAŞLAR KİRLİLİĞE DUR DEDİ 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (35) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (5) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 08.01.2019