Meclis Karar Özetleri

14.04.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

1380
19-04-2019

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ  GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
14.04.2019     PAZAR               14.30         2019               4                    1        1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Osman Zeki İŞMAN, Kazım KUŞÇU, Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Turgut ÖZÇELİK, Züleyha YILDIRIM, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL ve Harun GÜVENÇ. 

GÜNDEM:

1.5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesi gereğince Meclis 1. ve 2.Başkan Vekilliği ile 2 adet Asıl, 2 adet yedek katip üyenin gizli oyla seçilmesi konusunun görüşülmesi.
2.2019 Mart ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
3.5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi gereğince Belediye Encümeninde göre alacak Belediye Meclis üyeleri arasından 3 adet üyenin bir yıl süre ile Gizli oyla seçilmesi konusunun görüşülmesi.
4.5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre Belediyemiz İhtisas Komisyonlarının kurulması, üye sayıları ile görev sürelerinin belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması konusunun görüşülmesi.
5.6183 sayılı Amme Alacakları Kanununun 90.maddesi uyarınca İl ve İlçeler de en büyük Mal Memurlarının Başkanlığında kurulan Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev alacak bir Asıl bir yedek üyenin seçilmesi konusunun görüşülmesi.
6.Uşak Çevre Birliği Tüzüğünün 7.maddesine göre Uşak Çevre Birliği Birlik Meclisinde Belediyemizi temsil etmek üzere 8 Asıl, 4 Yedek üyenin seçimi yapılması konusunun görüşülmesi.
7.Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine 2 asıl 1 yedek üyenin seçimi konusunun görüşülmesi.
8.Tarihi Kentler Birliğine 1 Asıl, 1 Yedek üye seçimi konusunun görüşülmesi. 
9.4081 Sayılı Kanununun 4.maddesi Hükümleri gereğince Çiftçi Malları Murakabe Heyeti ile Koruma Meclisine gizli oyla üye seçilmesi konusunun görüşülmesi.
10.Belediyemizin ortağı olduğu şirketlerde Belediyemizi temsilen Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
11.4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 6289 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile değişen 32.maddesi gereğince Belediyemizde çalışan memur statüsündeki kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı ödenebilmesi için sözleşme yapılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi gerekmektedir. Belediye Meclisimizce Sosyal Denge Sözleşmesinin  yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
12.Belediyemiz 2018 yılı Denetim Komisyonu Raporunun okunması.
13.2018 yılı Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
14.(İlave Madde 1): Bölme Belediye Başkanlığı’nın İlimiz, Merkez, Bölme Belediyesi, 639 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
15.(İlave Madde 2): Mahir TÜRKMEN’in Uşak ili, Merkez, İkisaray Köyü, 149 ada 23 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun, tarımsal niteliği korunacak alan olarak 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
16.(İlave Madde 3): Belediyemiz Meclis Üyelerinden Zeynep CEYLANER, Hikmet KAHRAMAN ve Gökhan YALÇIN 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.Maddesine istinaden Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmış olup Belediye Meclisinin bilgisine sunulması konusunun görüşülmesi.
17.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 05.03.2019 tarih ve 80 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 8 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 05.03.2019 tarih ve 80  sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 18 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.(İlave Madde 6): Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 50 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesi gereğince Meclis 1. ve 2.Başkan Vekilliği ile 2 adet Asıl, 2 adet yedek katip üyenin seçimi için gizli oylamaya geçilmiş, Meclis 1.Başkan Vekilliği ve 2.Başkan Vekilliği için Ak Parti Grup Başkanı Mehmet GÜN, Meclis 1.Başkan Vekilliğine Züleyha YILDIRIM, 2.Başkan Vekilliğine Kemal SOLAKHAN’ı önermiş olup, Başkada öneri sunulmadığından, Meclis 1. Ve 2. Başkan Vekilliği seçimi için oy pusulaları dağıtıldı, oy kullanımı bittikten sonra, oyların tasnifi neticesinde Meclis 1.Başkan Vekilliği için Züleyha YILDIRIM’a 32 oy, 2.Başkan Vekilliği için Kemal SOLAKHAN’a 32 oy çıkmış  olup, Meclis 1.Başkan Vekilliğine Züleyha YILDIRIM 32 oyla,  Meclis 2.Başkan Vekilliğine Kemal SOLAKHAN’a 32 oyla seçilmişlerdir. 2 adet Asıl 2 adet Yedek Katip üyenin seçimi için gizli oylamaya geçilmiş olup, Ak Parti Grup Başkanı Mehmet GÜN;  Asıl Katip üyeliklerine Regaip Emre HAZAR ve Yusuf AKCAN’ı, Yedek Katip üyeliklerine İbrahim TÜRKSOY ve Altan TUFAN’ı önermiş olup, Başkada öneri sunulmadığından, 2 adet Asıl 2 adet Yedek Katip üyenin seçimi için oy pusulaları dağıtıldı, oy kullanımı bittikten sonra, oyların tasnifi neticesinde Asıl Katip üyelikleri için Regaip Emre HAZAR’a 32 oy, Yusuf AKCAN’a 32 oy, Yedek Katip Üyelikleri için İbrahim TÜRKSOY’a 32 oy, Altan TUFAN’a 32 oy çıkmış olup, Asıl Katip üyeliklerine  Regaip Emre HAZAR’a 32 oyla, Yusuf AKCAN’a 32 oyla, Yedek Katip Üyeliklerine İbrahim TÜRKSOY’a 32 oyla, Altan TUFAN’a 32 oyla seçilmişlerdir. 
2.2019 Mart ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
3.Belediyemiz Encümenine Belediye Meclis Üyeleri arasından 3 adet üyenin bir yıl süre ile seçimi için  Ak Parti Grup Başkanı Mehmet GÜN, Encümen üyeliklerine  İlknur ERTUĞRUL, Mustafa YILDIZ ve Kazım KUŞÇU’yu önermiş,  İyi Parti Gurup Başkanı Necmi DURSUN Üye ismi teklif etmemiştir. Encümen üyeliklerinin Gizli Oylamasına geçilmiş olup, oy pusulaları dağıtıldı, oylama bittikten sonra oyların tasnifi neticesinde  İlknur ERTUĞRUL’a 26 oy, Mustafa YILDIZ’a 26 oy, Kazım KUŞÇU’ya 26 oy çıkmış olup, (6 oy boş çıkmıştır.) Belediyemiz Encümen üyeliklerine İlknur ERTUĞRUL 26 oyla, Mustafa YILDIZ 26 oyla ve Kazım KUŞÇU 26 oyla seçilmişlerdir.
4.5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre Belediyemiz İhtisas Komisyonlarının kurulması, üye sayıları ile görev sürelerinin belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ak Parti Grup Başkanı Mehmet GÜN; Belediyemiz İhtisas Komisyonlarının 1. Plan Bütçe Komisyonu, 2. İmar Komisyonu, 3.Çevre ve Sağlık Komisyonu, 4.Trafik Komisyonu, 5.Sosyal Yardım Komisyonu, 6. Kentsel Dönüşüm Komisyonu, 7.Eğitim, Kültür, Gençlik  ve Spor Komisyonu, 8. Park, Bahçe, Alt Yapı ve Doğal Afet Komisyonu, 9. Kadın, Yaşlı, Engelli, Çocuk, Düşkünlerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, 10. Dış İlişkiler Komisyonu, 11. Hukuk Komisyonu ve 12. Hayvan Hakları Komisyonu olmak üzere 12 komisyondan oluşmasını önermiş olup, İhtisas Komisyonlarının 12 komisyondan oluşması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

     Ak Parti Grup Başkanı Mehmet GÜN; Öncelikle komisyonların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Komisyon üyeliklerinin sayısından ayrıca olarak Belediye Meclisimiz de Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine göre komisyona üye veremeyen siyasi partilerin 
     Meclis üyelerinin de komisyonda görev yapmasını, görev almasını ve komisyon üyeliklerinin 4 üyeden oluşarak süresinin 1 yıl süreli olmasını teklif ediyoruz.

    Başkan Mehmet ÇAKIN; Evet önergeyi anladım, yasa gereği normalde komisyona üye sadece grubu olan siyasi partiler verebiliyor bu önergeyi birlikte grup oluşturmayan Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Meclis üyelerimizin de komisyonlarda görev alabilmeleri için önerge verebilecek, başka önerge yoksa 
         Necmi DURSUN; Başkanım bundan önceki Mecliste Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti olarak birer Meclis üyesi vardı. Üye sayısı 4 e düştüğünde 3 tane iktidar partisi olarak Ak Parti grubundan 1 tanede muhalefette olacak, 4 kişilik bir komisyonda çift sayıdan olduğu için uygun olmadığı, 5 kişi olduğu takdirde muhalefetten 1 kişi gelmezse dahi daha sağlıklı karar alınacağını düşünüyorum ve 5 kişi olması komisyonların daha sağlıklı karar alması ve Ak Parti grubunun söylediği gibi muhalefet olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partili Meclis üyelerinin komisyonda görev almasını bizde arzu ediyoruz.

        Mehmet GÜN; Komisyonlarda katılımın çok olmasını arzu ederiz ama 4 komisyon üyesi ile de aynı çalışmaların aynı neticeye gideceğine inanıyoruz, parti grup kararı olarak teklifimiz 4 tür.

    Necmi DURSUN; Başkanım tabiki sağlıklı çalışacaksak yani sonuçta 4-3-5 olabiliyor, 4 kişilik olması burada ben farklı bir niyet aramak zorunda kalıyorum ve 5 kişi olması her zaman en sağlıklı karardır. Bu konuda Ak Parti Grubu olarak esnek davranacağınızı Başkan olarak sizden isteyeceğim. Başkanım oturuma 10 dakika ara verebilir miyiz.?
Başkan Mehmet ÇAKIN oturuma 10 dakika ara vermiştir. 
Başkan Mehmet ÇAKIN 2019 Nisan Ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 2. Oturumunu açıyorum.  Tekliflerde bir değişiklik yok herhalde, yeni bir önerge var mı? 
Necmi DURSUN; Eğer 4 kişide ısrar edilecek olursa biz İyi Parti Grubu olarak komisyonlara üye vermeyi düşünmüyoruz.
Mehmet GÜN; Sayın Başkanım teklifimizin 4 olarak oylanmasını istiyoruz.
      İhtisas Komisyonlarının 4 üyeden oluşması ayrıca gurubu olmayan Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisinden üye alınmasını ve görev sürelerinin 1 yıl süreli olması, teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden  Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 13 ret oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.(Üyelerden Yasin YAVUZ oturumdan ayrılmıştır.)

      Ak Parti Grup Başkanı Mehmet GÜN; Plan Bütçe Komisyonuna; İlknur ERTUĞRUL, Savaş ACAR, İbrahim TÜRKSOY; İmar Komisyonuna; Mehmet GÜN, Altan TUFAN, Turgut ÖZÇELİK; Çevre ve Sağlık Komisyonuna; Kemal SOLAKHAN, Osman TEKBAŞ, Züleyha YILDIRIM; Trafik Komisyonuna; İbrahim TÜRKSOY, Osman TEKBAŞ, Züleyha YILDIRIM; Sosyal Yardım Komisyonuna; Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR; Kentsel Dönüşüm  Komisyonuna; Osman Zeki İŞMAN, Yusuf AKCAN, Savaş ACAR; Eğitim, Kültür, Gençlik  ve Spor Komisyonuna; Osman TEKBAŞ, Regaip Emre HAZAR, İbrahim TÜRKSOY; Park Bahçe Altyapı ve Doğal Afet Komisyonuna; Turgut ÖZÇELİK, Yusuf AKCAN, Kemal SOLAKHAN; Kadın Yaşlı, Engelli, Çocuk, Düşkünlerin Sorunlarını Araştırma Komisyonuna; Züleyha YILDIRIM, Savaş ACAR, Mustafa YILDIZ; Dış İlişkiler Komisyonuna; Yusuf AKCAN, Kemal SOLAKHAN, Turgut ÖZÇELİK; Hukuk Komisyonuna;  Mehmet GÜN, Harun GÜVENÇ, Kazım KUŞÇU ve Hayvan Hakları Komisyonuna;  Savaş ACAR, Osman TEKBAŞ, Kemal SOLAKHAN’ı önermiş, Milliyetçi Hareket Partisinden Harun GÜVENÇ kendisinin İmar Komisyonunda, Trafik Komisyonunda, Sosyal Yardım Komisyonunda ve Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görev alabileceğini önermiş, sunulan önerilerin kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL’in 12 ret oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.  
5.  6183 sayılı Amme Alacakları Kanununun 90.maddesi uyarınca İl ve İlçeler de en büyük Mal Memurlarının Başkanlığında kurulan Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev alacak bir Asıl bir yedek üyenin seçilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Ak Parti Grup Başkanı Mehmet GÜN’ün önerisi doğrultusunda 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununun 90.maddesi uyarınca İl ve İlçeler de en büyük Mal Memurlarının Başkanlığında kurulan Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev alacak Asil üye Altan TUFAN, Yedek üye Turgut ÖZÇELİK olması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL’in 12 ret oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
6.Uşak Çevre Birliği Tüzüğünün 7.maddesine göre Uşak Çevre Birliği Birlik Meclisinde Belediyemizi temsil etmek üzere 8 Asıl, 4 Yedek üyenin seçimi yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ak Parti Grup Başkanı Mehmet GÜN’ün önerisi doğrultusunda;  Uşak Çevre Birliği Birlik Meclisi Asıl Üyeliklere Osman Zeki İŞMAN, Kemal SOLAKHAN, Yusuf AKCAN, Regaip Emre HAZAR, Kazım KUŞÇU, İlknur ERTUĞRUL, Savaş ACAR, Mustafa YILDIZ, Yedek üyeliklere Altan TUFAN, Turgut ÖZÇELİK, Osman TEKBAŞ, Züleyha YILDIRIM’ın seçilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL’in 12 ret oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
7.Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine 2 asıl 1 yedek üyenin seçimi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ak Parti Grup Başkanı Mehmet GÜN’ün önerisi doğrultusunda; Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Asıl Üyeliklerine Mehmet GÜN, Osman Zeki İŞMAN, Yedek üyeliğe Züleyha YILDIRIM’ın seçilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL’in 12 ret oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
8.Tarihi Kentler Birliğine 1 Asıl, 1 Yedek üye seçimi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Ak Parti Gurup Başkanı Mehmet GÜN’ün önerisi doğrultusunda;  Tarihi Kentler Birliği Asıl Üyeliğine Kazım KUŞÇU, Yedek üyeliğe Altan TUFAN’ın seçilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL’in 12 ret oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
9.4081 Sayılı Kanununun 4.maddesi Hükümleri gereğince Çiftçi Malları Murakebe Heyeti seçimi için 5 Asıl, 5 Yedek, Koruma Meclisi seçilmesi için 5 Asıl, 5 Yedek üye seçimi gizli oyla yapılmış olup, yapılan gizli oylama açık tasnif neticesinde Ak Parti Grup Başkanı Mehmet GÜN’ün vermiş olduğu  sözlü öneri doğrultusunda Koruma Meclisi Asıl üyeliklerine; Mustafa UĞUR 19 oy, Lütfi MIDIK 19 oy, Ramazan YILDIRIM 19 oy, Mevlüd ERKEK 19 oy, Cihangir CEYLAN 19 oy, Yedek Üyeliklerine; Mustafa ÇULHA 19 oy, Yavuz AYHAN oy, İsmail KAFADAR 19 oy, Hakan YÖRÜK 19 oy, Yıldıray AYSAL 19 oy, Murakebe Heyeti Asıl üyeliklerine; Tahir YILDIRIM 18 oy, Savaş METİN 18 oy, Ömer KAHYA 18 oy, Osman CİN 18 oy, Namık MIDIK 18 oy, Yedek Üyeliklerine; Mehmet SELVİ 18 oy, Ali Osman SARAÇ 18 oy, Ali TAŞCI 18 oy, Kazım ASLAN 18 oy ve Kamil KARABACAK 18 oy çıkmış olup; Koruma Meclisi Asıl üyeliklerine; Mustafa UĞUR 19 oy, Lütfi MIDIK 19 oy, Ramazan YILDIRIM 19 oy, Mevlüd ERKEK 19 oy, Cihangir CEYLAN 19 oy, Yedek Üyeliklerine; Mustafa ÇULHA 19 oy, Yavuz AYHAN oy, İsmail KAFADAR 19 oy, Hakan YÖRÜK 19 oy, Yıldıray AYSAL 19 oy, Murakebe Heyeti Asıl üyeliklerine; Tahir YILDIRIM 18 oy, Savaş METİN 18 oy, Ömer KAHYA 18 oy, Osman CİN 18 oy, Namık MIDIK 18 oy, Yedek Üyeliklerine; Mehmet SELVİ 18 oy, Ali Osman SARAÇ 18 oy, Ali TAŞCI 18 oy, Kazım ASLAN 18 oy ve Kamil KARABACAK 18 oyla seçilmiş olup, 13 oy boş çıkmıştır. (Üyelerden Yasin YAVUZ oturuma katılmıştır.)
10.Belediyemizin ortağı olduğu şirketlerde Belediyemizi temsilen Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin ortağı olduğu şirketlerde Belediyemizi temsilen Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 6289 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile değişen 32.maddesi gereğince Belediyemizde çalışan memur statüsündeki kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı ödenebilmesi için sözleşme yapılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi gerekmektedir. Sosyal Denge sözleşmenin yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 6289 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile değişen 32.maddesi gereğince Belediyemizde çalışan memur statüsündeki kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı ödenebilmesi için sözleşme yapılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi gerekmektedir. Sosyal Denge sözleşmenin yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.Belediyemiz Denetim Komisyonunun 2018 yılına ait Denetim Komisyonu Raporunun sonuç kısmı Katip üye Regaip Emre HAZAR tarafından okundu.  
 Mehmet ÇAKIN            Regaip Emre HAZAR               Yusuf AKCAN
 Belediye Başkanı                  Katip                                             Katip
  (Meclis Başkanı)

13.5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesine göre hazırlanan Belediye Başkanlığının 2018 yılı Faaliyet Raporunun görüşmelerine başlanmış olup, İyi Parti Gurup Başkanı Necmi DURSUN Faaliyet Raporu hakkında görüşlerini belirtmiştir.  Görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  2018 yılı faaliyet Raporunun oylamasına geçilmiştir. Yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden;  Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL’in 13 ret, Mehmet ÇAKIN (Belediye Başkanı), Osman Zeki İŞMAN, Kazım KUŞÇU, Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Turgut ÖZÇELİK, Züleyha YILDIRIM, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN ve Harun GÜVENÇ’in 19 çekimser oylarına karşılık  Belediye Başkanlığının 2018 yılı faaliyet Raporu 5393 sayılı Belediye Kanununun 26.maddesi gereğince yetersizlik oyu almamıştır. Yeterli görülmüştür.


Züleyha YILDIRIM           Regaip Emre HAZAR              Yusuf AKCAN
Meclis 1.Başkan V.                    Katip                                         Katip


14.(İlave Madde 1): Bölme Belediye Başkanlığı’nın İlimiz, Merkez, Bölme Belediyesi, 639 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Bölme Belediye Başkanlığı’nın İlimiz, Merkez, Bölme Belediyesi, 639 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.(İlave Madde 2): Mahir TÜRKMEN’in Uşak ili, Merkez, İkisaray Köyü, 149 ada 23 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun, tarımsal niteliği korunacak alan olarak 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mahir TÜRKMEN’in Uşak ili, Merkez, İkisaray Köyü, 149 ada 23 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun, tarımsal niteliği korunacak alan olarak 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.(İlave Madde 3): Belediyemiz Meclis Üyelerinden Zeynep CEYLANER, Hikmet KAHRAMAN ve Gökhan YALÇIN 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.Maddesine istinaden Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmış olup Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur. 
17.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 05.03.2019 tarih ve 80 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 8 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Trafik Komisyonunca uygun görülen 8 adet taleplerin Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir
18.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 05.03.2019 tarih ve 80 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 18 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Trafik Komisyonunca reddedilen 18 adet taleplerin Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir
19.(İlave Madde 6): Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 50 adet talep görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 50 adet talebin Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

  2019 Mayıs  ayı Meclis Toplantısının  02.05.2019 Perşembe günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

   Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN: 2019 Nisan ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.
Mehmet ÇAKIN             Regaip Emre HAZAR               Yusuf AKCAN
Belediye Başkanı                      Katip                                         Katip
(Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 02.08.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı "UŞAK BELEDİYESİ'NDEN DAYANIŞMA ÖRNEĞİ" Haberi Hakkında Belediye Başkanımız Mehmet Çakın'dan Kurban Bayramı Mesajı 01.07.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.07.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ YAZ SPOR KURSLARI BAŞLIYOR 01.06.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi Tenis Turnuvası'nda İlk Servis Atıldı 01.06.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SINAVA HAZIRLANAN GENÇLERE ANLAMLI HEDİYE
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 14.04.2019