Duyurular

Uşak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Taşınmaz Parsel Edinmeyle İlgili Duyuru

5069
2-03-2020

T.C. UŞAK BELEDİYESİ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ PARSEL EDİNMEYLE İLGİLİ DUYURU

İçişleri Bakanlığının 2018/179 sayılı kararıyla Uşak ili merkez ilçesine bağlı Bölme Belediyesi ile, Hacıkadem, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Karaağaç Köylerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak Uşak Belediyesi sınırları içine katılmıştır.

442 sayılı Köy Kanunu’nun 13.Ek Maddesinde Köy tüzelkişiliği adına , köy yerleşme planına göre en çok 2000 m² olmak üzere tescil edilen parseller köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı  olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine ihtiyar meclisi kararı ile rayiç bedel üzerinden satılır. Satış bedeli  peşin veya en çok 5 yılda ve 5 eşit taksitle tahsil edilerek,o köyün imar işlerinde kullanılmak üzere köy sandığına yatırılır. Köy ihtiyar meclisince satılan parseller üzerine satış tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde bina yapılması zorunludur. Hak sahipleri bu yerleri 10 yıl müddetle başkalarına devir ve temlik edemezler. Ve aynı Kanunun Geçici 5.Maddesine göre  satışı yapılan taşınmazlara ilişkin olarak anılan maddede belirlenen süre içerisinde binalarını yapmayan ya da taksitlerini ödemeyen hak sahipleri ile 31/12/2020 tarihinden önce süreleri dolacak olan hak sahiplerine binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri amacıyla 31/12/2020 tarihine kadar ek süre verilir. Ancak bu süre içerisinde de hak sahiplerince bina yapılmaması veya taksitlerin ödenmemesi durumunda, bu taşınmazlar köy tüzel kişiliği  adına, tüzel kişiliğini kaybeden köylerde ise ilgili belediye adına resen tapuda tescil edilir. hükümleri yer almaktadır.

Bu bağlamda 442 Sayılı Kanununun anılan madde hükümleri kapsamında taşınmaz parseli edinen vatandaşlarımızın 31/12/2020 tarihine kadar kanun maddelerinde belirlenen şartları yerine getirmeleri önemle duyurulur.

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Mülkiyeti Belediyemize ait, 5 adet Taşınmazın İhale İlanı - 22/07/2022 Plan ve Proje Müdürlüğünden İlan Genç Kuşak Yaz Okulu Tatilin Neşesine Neşe Katacak Uşak Belediyesi ile Çevre Dostu Faaliyetler Güç Kazanıyor 01/06/2022 tarih 176 sayılı BMK imar planı değişikliği Uşak Merkez Kemalöz Mahallesi'nden Nurullah Özdemir 01/06/2022 tarih 157 sayılı BMK imar planı 01/06/2022 tarih 158 ve 159 sayılı BMK imar planı 01/06/2022 tarih 162 sayılı BMK imar planı değişikliği 01/06/2022 tarih 180 ve 181 sayılı BMK imar planı
uşak