Duyurular

Uşak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Taşınmaz Parsel Edinmeyle İlgili Duyuru

2201
2-03-2020

T.C. UŞAK BELEDİYESİ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ PARSEL EDİNMEYLE İLGİLİ DUYURU

İçişleri Bakanlığının 2018/179 sayılı kararıyla Uşak ili merkez ilçesine bağlı Bölme Belediyesi ile, Hacıkadem, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Karaağaç Köylerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak Uşak Belediyesi sınırları içine katılmıştır.

442 sayılı Köy Kanunu’nun 13.Ek Maddesinde Köy tüzelkişiliği adına , köy yerleşme planına göre en çok 2000 m² olmak üzere tescil edilen parseller köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı  olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine ihtiyar meclisi kararı ile rayiç bedel üzerinden satılır. Satış bedeli  peşin veya en çok 5 yılda ve 5 eşit taksitle tahsil edilerek,o köyün imar işlerinde kullanılmak üzere köy sandığına yatırılır. Köy ihtiyar meclisince satılan parseller üzerine satış tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde bina yapılması zorunludur. Hak sahipleri bu yerleri 10 yıl müddetle başkalarına devir ve temlik edemezler. Ve aynı Kanunun Geçici 5.Maddesine göre  satışı yapılan taşınmazlara ilişkin olarak anılan maddede belirlenen süre içerisinde binalarını yapmayan ya da taksitlerini ödemeyen hak sahipleri ile 31/12/2020 tarihinden önce süreleri dolacak olan hak sahiplerine binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri amacıyla 31/12/2020 tarihine kadar ek süre verilir. Ancak bu süre içerisinde de hak sahiplerince bina yapılmaması veya taksitlerin ödenmemesi durumunda, bu taşınmazlar köy tüzel kişiliği  adına, tüzel kişiliğini kaybeden köylerde ise ilgili belediye adına resen tapuda tescil edilir. hükümleri yer almaktadır.

Bu bağlamda 442 Sayılı Kanununun anılan madde hükümleri kapsamında taşınmaz parseli edinen vatandaşlarımızın 31/12/2020 tarihine kadar kanun maddelerinde belirlenen şartları yerine getirmeleri önemle duyurulur.

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Parselasyon Planı Askısı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2 UŞAK'TA ÇOCUK OYUN GRUBUNA ÇİRKİN SALDIRI Mülkiyeti Belediyemize ait, (35) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (5) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı 05/06/2020 tarih 111 ve 112 Sayılı B.M.K İmar Planı Değişikliği 05/06/2020 tarih 125 Sayılı B.M.K İmar Planı Değişikliği 05/06/2020 tarih 110 Sayılı B.M.K İmar Planı Değişikliği 05/06/2020 tarih 109 Sayılı B.M.K İmar Planı Değişikliği 05/06/2020 tarih 123 ve 124 Sayılı B.M.K İmar Plan Revizyonu 05/06/2020 tarih 113 ve 114 Sayılı B.M.K İmar Plan Revizyonu
uşak