Meclis Gündemi

01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1434
26-06-2020


26/06/2020 
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı  01.07.2020 Çarşamba günü Saat 15.00 de Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Meydanı  No:49 daki Atatürk Kültür Merkezi 1 Nolu Salonda yapılacaktır.  
Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.  
                                         Mehmet ÇAKIN                                                                                                              
                                         Belediye Başkanı
GÜNDEM: 

1.05.06.2020 tarihli Olağanüstü Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Perihan ÖZDEMİR ve Şevket ÖZDEMİR'e vekaleten Nigar ERKAL'ın  İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1398 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
3.İlimiz, Merkez, Mülga Bölme Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarında bulunan "TP ile gösterilen yapı adalarında yapılaşmalar, Belediyenin uygun göreceği tip projeye esas olarak gerçekleştirilecektir." İbaresinin düzenlenmesi ve TP ile gösterilen yapı adalarında 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.İlimiz Merkez, Muhtelif Mahallelerde kaldırılan Enerji Nakil Hattı güzergahında imar plan revizyonu yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 1022, 1023,1024, 1025, 1026, 1017, 1021, 1168, 1169, 1019, 1018 numaralı parsellerde imar planlarımızda yapılan sayısallaştırma sırasında sehven farklı yazılan yapılaşma koşulunun düzeltilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.Uşak E- Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü'nün  Uşak İli, Merkez, Muharremşah Mahallesi, 236 ada 83 numaralı, parselde yer alan Cezaevi Kompleksi Güvenlik Alanı olarak planlı sahanın kuzeybatısında bulunan alanda resmi kurum alanı niteliğinde plan değişikliği ve ilave imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 05/06/2020 tarih ve 65 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22C08C2D ve K22C08C2A paftalarda, 755 ada 468 numaralı parselde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise alanlarında düzenlenme yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 05.06.2020 Tarih ve 99 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22C09A4D ve K22C08B3C paftalarda, 164 ada 2 numaralı parsel, 631 ada 5 numaralı parsel ve 181 ada 15 ve 19 numaralı parsellerin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.02.2020/5649-5648-5647-5646 sayılı kararına istinaden, tescilli parsel olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 05.06.2020 Tarih ve 101 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi 9. Yunus Emre Sokak, 7. Yunus Emre Sokak ve 6. Toklu Sokak arasında bulunan park alanı içindeki trafo alanının, yine aynı park alanı içerisinde yerinin değiştirilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 05/06/2020 Tarih ve 100 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, K22C09A paftada, 1448 ada 3 numaralı parsel ve 1434 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parselde belediye hizmet alanı ve park alanı yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 05/06/2020 Tarih ve 100 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, K22C09A4A paftada, 1448 ada 3 numaralı parsel ve 1434 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parselde belediye hizmet alanı ve park alanı yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
12.Belediye Meclisinin 05/06/2020 Tarih ve 106 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kamil DAĞDEVİREN, Mehmet DAĞDEVİREN, Servent DAĞDEVİREN, Naim KOCAKAYA, Yüksel KOCAKAYA, Mustafa KOCAKAYA, Cennet KOCAKAYA' ya vekaleten İbrahim AKKAŞ'ın; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22C09D paftada, 4793 ada 3, 10, 11 ve 12 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 05/06/2020 Tarih ve 106 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kamil DAĞDEVİREN, Mehmet DAĞDEVİREN, Servent DAĞDEVİREN, Naim KOCAKAYA, Yüksel KOCAKAYA, Mustafa KOCAKAYA, Cennet KOCAKAYA' ya vekaleten İbrahim AKKAŞ'ın; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22C09D4D paftada, 4793 ada 3, 10, 11 ve 12 numaralı parsellerde yapılaşma koşullarının düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 05.06.2020 Tarih ve 104 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; 20.02.2020 tarih 31045 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6. Maddesinde bulunan "İmar planlarında bina yükseklikleri yençok:serbest olarak belirlenemez. Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer’i imar planlarında yençok: serbest olarak belirlenmiş yükseklikler; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirlenir. Bu şekilde ilgili idare tarafından belirlenmeyen yükseklikler, maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça belirlenir. Oluşacak maliyetlerin %100 fazlası ilgili idaresinden tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde ilgili idarenin 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil olunur. Tahsil olunan tutarlar, Bakanlığın döner sermaye işletmesi hesabına gelir olarak kaydedilir." İfadesine dayanarak Yençok:serbest ibaresi bulunan alanlarda emsal değeri değiştirilmeden bina yüksekliklerinin değiştirilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 05.06.2020 tarih ve 103 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ramazan DOĞAN, Adlen DOĞAN, Elif YILDIZHAN, Abdülmuttalip DOĞAN, Ali COŞKUN, Hatice DOĞAN'in; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 380 ada 5 ve 7 numaralı parsellerde, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması yönünde hazırlanan imar plan taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 05/06/2020 tarih ve 130 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, gelir tarifesine ek tarife eklenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
17.İlimiz Karaağaç Mahallesi 925 ada, 1,2,3,4,5 numaralı parsellerde Kapalı Pazaryeri kurulması, yerleşim planı, kurulacağı gün ve açılış kapanış saatlerinin belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
18.Fadime MERAL'a vekaleten Yılmaz YAŞAR'ın; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 100 ada, 522 numaralı parselin ön tarafında bulunan yolun düzenlemesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması yönündeki talebin görüşülerek karara bağlanması.
0.0
Son Düzenlemeler: 26 Haziran, 2020
İlgili İçerikler: 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.07.2020