Meclis Gündemi

01.08.2019 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1592
26-07-2019
26/07/2019 
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 01.08.2019 Perşembe günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 
                                         Zeynep CEYLANER                                  
                                          Belediye Başkan V. 

GÜNDEM: 

1. 2019 Temmuz ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi 750 ada 33 parsel numaralı 2.464,00 m² miktarındaki taşınmaz hissedarlarından Hakkı TÜRKAN şahsına ve ailesine mezar yeri verilmesi şartı ile 821,33 m² lik hissesinin tamamının Belediyemize bağışı yapma talebinin görüşülerek karara bağlanması.
3.Kamil GÜNGÖR'ün İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1055 ada 3 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
4.İlimiz, Merkez Küme mahallesi, 414 ada 10 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.06.2019/5328 sayılı kararına istinaden tescilli bina olarak plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.İbrahim TANRIVERDİ'nin İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3087 ada 19 numaralı parselde özel sosyal tesis alanı yapmak amacıyla plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
6.Ceylanlar Otelcilik Turizm Sağlık Hizmetleri Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3084 ada 4 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz, Merkez Çevre Köyü tapulama sahası içerinde bulunan 1 Eylül Sanayi Sitesi planında iskanlı yapıların bulunduğu alanlarda mülkiyet ve plan uyumsuzluklarından kaynaklanan yola terk ve ihdas işlemlerinin birbiri ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 02.05.2019 Tarih ve 115 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün İlimiz, Aybey Mahallesi, K22c09a1c ve K22c09a4b paftalarda, 2. Kerim Sokak No:3 ve 1. Kerim Sokak No:54 numaralı ekli binaların kanalizasyon problemlerinin çözümü için yapılması gereken plan değişikliği talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 03.01.2019 Tarih ve 5 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Tümen BÜYÜKARSLAN, Bayram BÜYÜKARSLAN, Ramiye CANDOĞAN, Döndü AKDENİZ, Helime AKARCA ve Sevim BÜYÜKARSLAN’ın İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09d1c paftada, 1216 ada 49 numaralı parselde İlkokul alanın küçültülüp yerine E=1.00 Yençok=7.00 metre yapılaşma koşullarına sahip konut alanı olarak düzenlenmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 07.10.2015 Tarih ve 645 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kamil YİĞİT vekalaten Şenol KARA'nın İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08a3b paftada, 989 ada 4 numaralı parselde E=2.00, Yençok= Serbest, 5.00 metre yapı yaklaşma mesafeli yapılaşma koşullarına sahip Yurt Alanı olarak düzenlenmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 08.12.2015 Tarih ve 824 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Şefik KARAGÖZ'ün İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c13b2a paftada, 3080 ada 1 numaralı parselin E=0.70, Yençok=Serbest yapılaşma koşulları belirlenmiş sağlıklı yaşam merkezi olarak düzenlenmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 06.01.2017 Tarih ve 95 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Gülperi DOĞAN adına vekaleten Serkan DOĞAN'ın  talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c2d paftada, 5598 ada 15 numaralı parselde konut altı ticaret alanı yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 01.07.2019 Tarih ve 208 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c13b3b paftada, 0 ada, 11 numaralı parselde Manisa 1. İdare Mahkemesi'nin 18.04.2019 tarih ve 1003 esas sayılı, dava konusu işlemin iptali kararına istinaden 07/05/2018 tarih ve 328 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar planı öncesindeki planın geçerli olması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 01.07.2019 Tarih ve 207 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c14b2b paftada, 1202 numaralı adada küçük sanayi alanı olarak planlı söz konusu alanda tek bir yapılaşma koşulu olarak Yençok=12,50 metre belirlenerek sehven yazılan bitişik nizam 3 katlı ön bahçe mesafesi 5 metre yapı düzeni, bitişik nizam 3 kat yapı düzeninin kaldırılması olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 11/06/2019 Tarih ve 203 sayılı kararı ile uygulanması öngörülen İşletme ve İştirakler İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi ücret tarifeleri Kültür Hizmetleri İşletmesinde bulunan sergi ücretleri (günlük), kayıt ücreti, öğrenci bileti ve yetişkin bileti ücretlerinde hesaplamalardaki küsuratlarda veya kuruşlardaki düzensizliği gidermek amacıyla yukarıda belirtilen 4 kalem gelir ücretinin KDV dahil olarak görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve 230 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen İlimiz Uşak ili Merkez İlçesi Küme Mahallesi 198 ada 13 parsel sayılı Belediye adına kayıtlı 383,79 m2 miktarlı taşınmazın bedelsiz olarak Muzaffer Kiraz ve Meral Kiraz adına devri konusunun Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve 238 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 15 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve 238 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 34 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 79 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve 241 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen, Kurtuluş Mahallesi Bir Eylül Caddesi, 1. Doğan Sokak ve Hakkı Yağcı Caddesi arasında kalan bölümde trafiğe kapalı alan çalışması yapılması konusunun Trafik Komisyonu Raporu ve kroki ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan “Uşak Merkez Dokuzsele Deresi Taşkın Koruma Tesisi’nin” devir alınıp alınmaması, devir alınmasına karar verilmesi halinde, “Uşak Merkez  Dokuzsele Deresi Taşkın Koruma Tesisi’nin” İşletme-Bakım-Onarım ve yönetim sorumluluğunu üstlenmek üzere, DSİ'den devir alınması işlerinde Uşak Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN'a her türlü evraka imza atma yetkisi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
22.DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan “Uşak Merkez Muharremşah Taşkın Koruma Tesisi’nin” devir alınıp alınmaması, devir alınmasına karar verilmesi halinde, “Uşak Merkez Muharremşah Taşkın Koruma Tesisi’nin” İşletme-Bakım-Onarım ve yönetim sorumluluğunu üstlenmek üzere,DSİ'den devir alınması işlerinde Uşak Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN'a her türlü evraka imza atma yetkisi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan “Uşak Merkez İkisaray, Bozkuş, Kılcan ve Uşak Havaalanı Taşkın Koruma Tesisi’nin” devir alınıp alınmaması, devir alınmasına karar verilmesi halinde, “Uşak Merkez İkisaray, Bozkuş, Kılcan ve Uşak Havaalanı Taşkın Koruma Tesisi’nin” İşletme-Bakım-Onarım ve yönetim sorumluluğunu üstlenmek üzere, DSİ'den devir alınması işlerinde Uşak Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN'a her türlü evraka imza atma yetkisi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
24.DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan “Uşak Merkez Bölme Beldesi Kurudere Islahı Taşkın Koruma Tesisi’nin” devir alınıp alınmaması, devir alınmasına karar verilmesi halinde, “Uşak Merkez Bölme Beldesi Kurudere Islahı Taşkın Koruma Tesisi’nin” İşletme-Bakım-Onarım ve yönetim sorumluluğunu üstlenmek üzere, DSİ'den devir alınması işlerinde Uşak Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN'a her türlü evraka imza atma yetkisi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
25.DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan “Uşak Çevre Beldesi, Sazlık Deresi Taşkın Koruma Tesisinin” devir alınıp alınmaması, devir alınmasına karar verilmesi halinde, “Uşak Çevre Beldesi, Sazlık Deresi Taşkın Koruma Tesisinin” İşletme-Bakım-Onarım ve yönetim sorumluluğunu üstlenmek üzere,DSİ'den devir alınması işlerinde Uşak Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN'a her türlü evraka imza atma yetkisi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.İl Müftülüğü tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 19. maddesine göre mülkiyeti Belediyemize ait, Dikilitaş Mahallesi Şehit Eren Bülbül Mahalle Konağının 4. katında bulunan sınıflardan bir tanesini D grubu Kur'an kursu olarak hizmet verebilmesi için 2 yıllığına tahsis edilmesi istenmektedir. İlgili yerin tahsisinin ve tahsis süresinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
27.İl Müftülüğü tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 15. Maddesince binalarda kurs açılabilmesi için en az 5 (beş) yıl bina malikince diyanet İşleri Başkanlığına verilmesi şart olup A grubu kurslarda ise bu süre 10 (on) yıldır denilmekte olup; Buna göre mülkiyeti Belediyemize ait, Bölme Mahallesindeki hizmet binasının 2. Katının tahsis edilmesi istenmektedir. İlgili yerin tahsisinin ve tahsis süresinin belirlenmesi konusun görüşülerek karara bağlanması.
28.Belediyemizde Dolu-boş bulunan memur kadrosunun Norm Kadro ve İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak tanzim edilmiş olup, talep yazı ekindeki II Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile III sayılı Dolu kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
29.Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Akademi Uşak Eğitim ve Sanat Platformunun kurulması ve Uşak Belediyesi Akademi Uşak Eğitim ve Sanat Platformu Kuruluş Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin tasdiki konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
30.Spor İşleri Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Yaşam Merkezinde bulunan vücut analiz cihazı ile ölçüm yapılmasının, ölçüm başına 10TL (OnTürkLirası) ücret karşılığında vatandaşlara hizmet verilmesi, ayrıca Belediyemize ait Huzurparkta bulunan Kapalı Yüzme Havuzunun kulvarlara ayrılarak spor kulüplerine, derneklere, kurum ve kuruluşlara kulvar başına aylık 8 (Sekiz) saat olmak üzere 1000TL (BinTürkLirası) ücret karşılığında hizmete açılması planlandığı, Vücut analiz cihazının ölçüm ücretinin ve Havuz Kulvar ücretinin belirtilen fiyattan Belediyemiz ücret tarifesine ilave edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
31.Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi işletmesi olan Kayaağıl Termal Tesisi apartlarında Şehit ve Gazi yakınlarına, engellilere 2019 yılı gelir tarifesi üzerinden %25 indirim, Kayaağıl Termal tesisleri giriş ücretinden %50 indirim yapılması, Tiritoğlu Çayzade, Atapark Çayzade tuvaletlerinde Şehit ve Gazi yakınlarına, engellilere %25 indirim, 65 yaş üstü ve 7 yaş altı olan vatandaşlara ücretsiz olması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
32.Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi işletmelerinde Şehit ve Gazi yakınlarına, engellilere 2019 yılı gelir tarifesi üzerinden; Kayaağıl Termal Tesisi kafeteryası, David People, Atapark Çayzade de satılan ürünlerde %15, Tiritoğlu Çayzade, Çaykenarı Çayzade, Kent Tarihi Müzesi Kafeteryası ve Atlıspor ve Rehabilitasyon Merkezi Kafeteryasında satılan ürünlerde %25 indirim yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
33.İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi birimlerinde talep yazı ekindeki satılacak olan gıda ürünlerinin fiyatlarının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
34.Belediye Meclisinin 11/06/2019 tarih 204 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Uşak Belediyesine bağlanan Kurşunluk, Karakuyu, Hacıkadem, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Yeşil Karaağaç mahallelerinde kullanılacak su tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporlarıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.

35.İlimiz, Merkez Fevzi Çakmak mahallesi, 2751 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.

0.0
Son Düzenlemeler: 26 Temmuz, 2019
İlgili İçerikler: 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.08.2019