Meclis Gündemi

01.10.2019 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1633
27-09-2019

27/09/2019 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 01.10.2019 Salı günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.                                          
   Mehmet ÇAKIN                                
    Belediye Başkanı 
GÜNDEM: 
1.2019 Eylül ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Bekir SEMERCİ’nin Uşak merkez, Burma Cami doğu duvarında bulunan "Köme mahallesi, Kurt sokak" isminin aynı mekanda makam türbesi olan, Burma Caminde Uşşaki tarikatını kuran "Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşaki" olarak değiştirilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
3.Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 170 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İl Emniyet Müdürlüğü'nün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 238 ada 62 ve 68 numaralı parsellerde tevhid işlemi yapılabilmesi içinimar planı değişikliği düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Ayhan KOZAK tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediye Meclisinin 01/08/2019 Tarih ve 250 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ceylanlar Otelcilik Turizm Sağlık Hizmetleri Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3084 ada 4 numaralı parselde Emsal=0.70 yapılaşma koşulunda ticaret alanı olarak düzenlenmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediye Meclisinin 01/08/2019 Tarih ve 296 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İsmail BALABAN'ın; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 200 ada 3, 4, 5, 10 ve 11 numaralı parsellerde Emsal=1.50 yapılaşma koşulunda açıkve kapalı düğün salonu ibaresi yazılarak ticaret alanı olarak düzenlenmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 01/08/2019 Tarih ve 248 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Küme Mahallesi, K22c09a4c paftada, 414 ada 10 numaralı parselde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26/06/2019-5328 sayılı kararına istinaden  tescilli bina olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 01/08/2019 Tarih ve 137 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kamil GÜNGÖR'ün; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1055 ada 3 numaralı parselde, imar yolunu kapatarak bitişik nizam 3 katlı konut alanı olarak  imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarih ve 211 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 19, 21, 98, 99, 100 ve 115 numaralı parsellerde yüksek yoğunluklu mevcut konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Mustafa TOKÖZ tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarih ve 212 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 19, 21, 98, 99, 100 ve 115 numaralı parsellerde bitişik nizamda parsellerin sahip olduğu toplam inşaat alanı aşılmadan yeni yapılaşma koşulu olarak TAKS=0.45 KAKS=2.25 ve ön bahçe mesafesi 5.00 metre belirlenmiş konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Mustafa TOKÖZ tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarih ve 163 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyünde, 07/09/2018 tarih ve 580 sayılı ve 07/02/2019 tarih ve 68 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan revizyon imar planlarının iptal edilerek revizyon öncesi planların geçerli olması yönündeki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; HMD Enerji İnşaat Ltd. Şti adına Şerafettin HAMİDİ tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarih ve 164 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyünde, 07/09/2018 tarih ve581 sayılı ve 07/02/2019 tarih ve 69 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan revizyon imar planlarının iptal edilerek revizyon öncesi planların geçerli olması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; HMD Enerji İnşaat Ltd. Şti adına Şerafettin HAMİDİ tarafından yapılan itirazın  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 02/09/2019 Tarih ve 324 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Vekaleten Bahadır ŞEVİK ve Cemile ÖZTÜRK'ün İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 726 ada 466 numaralı parselde, Emsal= 3.20 Yençok=serbest yapılaşma koşullarında ticaret alanı olarak imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.İlimiz Dikilitaş ve Hacıkadem Mahallelerinde düzensiz, imar planına aykırı ve dolayısıyla altyapı sorunlarının olduğu alanda, kentin bu bölgesinde yaşayan insanların refahı ve kentin düzenli gelişmesi için, bu alanların köy görünümünden kurtarılıp imarlı, düzenli altyapılı bir görünüme kavuşması amacı ile 5393 sayılı kanunun 73. Maddesi kapsamında kamu hizmet alanları, rekreasyon alanları ve sosyal donatı alanları oluşturmak amacı ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi uygulanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
14.İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi birimlerinde satılacak olan ekli listedeki gıda ürünlerinin fiyatlarının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
15.Mülkiyeti Belediyemize ait, Kemalöz Mahallesi Yeni Oto Garajı İçi 16 (Pasaj İçi No:P05) numaralı 362 m² taşınmazın tamamını, PTT Baş Müdürlüğü 20.09.2019 tarih ve 2774 sayılı yazısında tahsis süresinin 3 (üç) yıl uzatılması için talep etmişlerdir. 2018 yılı için tahsis süresi 1 (bir) yıl uzatılmış ve aylık 1.500,00 TL'den yıllık toplam 18.000,00 TL bedel alınmasına ve bir seferde yatırmak üzere karar alınmıştır. Tahsis süresinin ve bedelinin tekrar belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, Belediye Meclisince görüşülüp karara bağlanması için yazımız ve ekinde bulunan (II) sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
17.16 Mart 2018 tarih ve 30362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/179 karar sayılı sınır tespit kararı ile; Uşak İli Merkez İlçesine bağlı Bölme Belediyesi ile Hacıkadem, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Karaağaç tüzel kişiliklerinin kaldırılarak Uşak Belediyesi sınırları içine katılması 5393 sayılı Belediye Kanununun 11 inci maddesi uyarınca uygun görüldüğü, 15.maddesinin f ve p bendi hükümlerine istinaden Belediyemize bağlanarak sınırımıza dahil olan belde ve köylerde T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından D4 yetki belgesi alarak yolcu taşımacılığı faaliyeti gösteren ve hâlihazırda geçerli D4 yetki belgesine sahip şahısların mevcut taşıma faaliyetine devam edebilmeleri, güzergahlarının ve zamanlarının tayini ve taşıma işinin çerçevesini belirlemek üzere protokol yapmak için Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN'a yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
18.İlimiz Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Meydanı çevresinde bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak, ulaşım, gezinti ve spor yapmak amacıyla yaya ve motorlu araç trafiğini aksatmadan bisikletlilerin emniyetli bir şekilde kullanacağı, motorlu araç trafiğine kapalı bisiklet yollarının yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih ve 318-326 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 30 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih ve 318 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 40 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 55 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
22.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 2 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
23.Destek Hizmetler Müdürlüğünün Görev tanımını ve Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülerek karara bağlanması.
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.10.2019