Meclis Gündemi

01.11.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

587
27-10-2023

T.C.

UŞAK  BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ    


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 01.11.2023 Çarşamba  günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.
                                         
Gökhan YALÇIN                                     
Belediye Başkanı V.

GÜNDEM:

1.2023 Ekim  ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediyemiz 2024 yılı Performans Programının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (a) ve 41.maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
3.Belediyemiz 2024 Mali yılı ve izleyen iki yılın Gelir Gider Bütçesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediyemizin 2024 Mali yılı Ücret Tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediyemizin 2024 Mali yılı Harç Tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 01.08.2023 tarih ve 244 sayılı kararı ile Tarım İl Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 436 ada 107 numaralı parselde yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi yönünde onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin; İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt raporunda yer alan, "Planlama aşamasında su baskını için DSİ'den görüş alınmalıdır." maddesine istinaden iptal edilerek parselin plan değişikliğinden önceki haline dönüştürülmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih 277-278 sayılı Belediye Meclis Kararları  ile onaylanan; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.08.2023 tarih ve 7563 sayılı kararı ve  Belediye Meclisinin 01.06.2023 tarih ve 169 sayılı kararı ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde kentsel sit alanında yaklaşık 23 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planına askı süresince gelen 49 (kırk dokuz) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
8.Kevser DAŞDEMİR ve Müştereklerinin; Uşak İli, Merkez, Muherremşah Mahallesi, 130 ada 9 numaralı parselde plan değişikliği yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
9.Nazik ÇÜMEN GÖKYILDIRIM ve Müşterekleri'nin; Uşak İli, Merkez, Fatih Mahallesi, 3071 ada 7 ev 8 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
10.Taner KAYA'nın; Uşak İli, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1918 ada 7 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
11.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 27/09/2023 tarih 7602, 7604, 7616, 7620, 7621,7623 sayılı kararlarına istinaden; Uşak İli, Merkez, Kurtuluş Mahallesi 150 ada 13 (eski 1) numaralı parsel, 153 ada 3 ve 28 numaralı parseller, 139 ada 24 numaralı parseller, Ünalan Mahallesi 362 ada 22 numaralı parsel, 350 ada 38 numaralı parsel 345 ada 4 numaralı parsel ve 168 ada 2 numaralı parsellerde yer alan taşınmazların koruma alanının imar planına işlenmesi konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
12.Gökçeoğulları Mobilya İnşaat ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti 'nin; Uşak İli, Merkez, Kalfa Mahallesi, 155 ada 3 numaralı parselde çizim tekniğinin düzeltilmesi talebinin görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih 259-260 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan;  Uşak İdare Mahkemesinin 2022/28 Esas sayılı dosyası ile davacı Şerif KANDİLLİ tarafından İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5677 ada 9 numaralı parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda 01/06/2021 tarih 177 ve 178 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan imar planlarının iptali istemiyle açılan davada dava konusu işlemlerin iptaline ilişkin alınan karar sonrası plansız kalan parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli ilave  Uygulama İmar Planına askı süresince Şerif KANDİLLİ tarafından yapılan 1(bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih 263-264 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; Kütahya Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 280 ada 18 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ve İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih 265-266 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, Yaklaşık 18 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ve Uğuz AKBULUT tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
16.Ali Can DAĞLIGİL’in ; Uşak İli, Merkez, Bozkuş Köyü, 144 ada 4 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
17.Erdal DÜLGEROĞLU ve Ummahan Gülperi DÜLGER vekili Aykut AYDINER'in; Uşak İli, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3103 ada 12 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Uşak İli, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 145 ada 3 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 04/10/2023 tarih ve 280 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Uşak İli, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 145 ada 3 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 04/10/2023 tarih ve 281 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Muhtelif Mahallelerde, Büyük Ova projesi kapsamında olan, tarımsal niteliği korunacak alan niteliğinde olan bölgedeki 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptal edilmesi  konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih ve 290 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1885 ada 16 numaralı parselde imar planlarının sayısallaştırılarak bütünlenmesi yönünde 08.09.2016 tarih ve 675 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sehven yapılan hatanın düzeltilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih ve 287 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Enyaş Elektrik Üretim Yatırım San. Tic. A.Ş. adına Hüseyin SARAÇ'ın; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 377 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih ve 287 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Enyaş Elektrik Üretim Yatırım San. Tic. A.Ş. adına Hüseyin SARAÇ'ın; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 377 ada 1 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Belediye Meclisinin 04/10/2023 tarih ve 283 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Belediye Meclisinin 01/08/2023 tarih 231 sayılı kararı ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Akse Mahallesinde yer alan Ala Çeşmesinin tescilinin ve koruma alanının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.05.2023 tarih 7414 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Hüseyin ER tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.Belediye Meclisinin 04/10/2023 tarih ve 288 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Yüksel ERDOĞAN’ın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 167 ada 2 numaralı parselde hazırlanan ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planı taslağının tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.Uşak Belediyesi Teşkilat Yönetmeliği 05.10.2022 tarih ve 344 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul  edilerek  yürürlüğe  girmiştir.  Fakat;  09  Nisan  2023  tarih  ve  32158  sayılı  Resmi  Gazetede yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereğince; Uşak Belediye Meclisi'nin 04.07.2023  tarih  ve  209  sayılı  kararı  ile  Afet  İşleri  Müdürü  kadrosu  ihdas  edildiğinden  Afet İşleri Müdürlüğü kurulmuştur. Bu sebeple Uşak Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
27.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
28.Belediye  Meclisinin  04.10.2023  tarih  ve  2023/304  sayılı  kararı  ile  Belediye  Plan  ve  Bütçe      Komisyonuna havale edilen Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsü ile Latife Hanım Kız Öğrenci         Yurdu arasındaki kısa mesafe karşılıklı binişlerde halk otobüslerinin fiyat tarifesinin belirlenmesi konusunun  Belediye  Plan  ve  Bütçe  Komisyonu  Raporu  ile  birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.Belediyemiz  tasarrufunda  bulunan  İR;2011/64/İl  (ER-3211255-3211256-3255303) numaralı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular İşletme Ruhsatı sahasında yer alan mülkiyeti belediyemize ait Yeşil Karaağaç Mahallesi 156 ada 1 parselde bulunan içerisinde 1 adet Jeotermal Kuyu ve 250 kw trafo, trafo direği, enerji nakil hattı ile AG panosu bulunan taşınmaz, 2886 Sayılı D.İ.K.' na göre, kuyu ruhsat bitim tarihi olan 30.06.2041 tarihine kadar sınırlı ayni hak tesisi olarak ihale edilmesi düşünüldüğü, ilgili  iş  ve  işlemlerin  yürütülebilmesi  için  Belediye  Encümenine  yetki  verilmesi konusunun 5393  Sayılı  Kanunun  18.e  Maddesi  gereği  görüşülerek karara bağlanması.
30.Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan Atatürk Mahallesi 860 ada, 69 parsel numaralı taşınmaz 2886 Sayılı Kanuna göre satış ve/veya takas ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması. 


0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.11.2023