Meclis Karar Özetleri

01.11.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

542
13-11-2023

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ                  GÜNÜ        SAATİ           DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
01.11.2023       ÇARŞAMBA     15.00             2023               11                    1                    1

Katılan Üyeler; Meclis 1.Başkan V. : Mustafa YILDIZ, Üyeler; Savaş ACAR, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Mehmet KESKİN,  İsmail AKTAY, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN ve Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1.2023 Ekim  ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediyemiz 2024 yılı Performans Programının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (a) ve 41.maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
3.Belediyemiz 2024 Mali yılı ve izleyen iki yılın Gelir Gider Bütçesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediyemizin 2024 Mali yılı Ücret Tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediyemizin 2024 Mali yılı Harç Tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 01.08.2023 tarih ve 244 sayılı kararı ile Tarım İl Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 436 ada 107 numaralı parselde yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi yönünde onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin; İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt raporunda yer alan, "Planlama aşamasında su baskını için DSİ'den görüş alınmalıdır." maddesine istinaden iptal edilerek parselin plan değişikliğinden önceki haline dönüştürülmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih 277-278 sayılı Belediye Meclis Kararları  ile onaylanan; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.08.2023 tarih ve 7563 sayılı kararı ve  Belediye Meclisinin 01.06.2023 tarih ve 169 sayılı kararı ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde kentsel sit alanında yaklaşık 23 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planına askı süresince gelen 49 (kırk dokuz) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
8.Kevser DAŞDEMİR ve Müştereklerinin; Uşak İli, Merkez, Muherremşah Mahallesi, 130 ada 9 numaralı parselde plan değişikliği yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
9.Nazik ÇÜMEN GÖKYILDIRIM ve Müşterekleri'nin; Uşak İli, Merkez, Fatih Mahallesi, 3071 ada 7 ev 8 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
10.Taner KAYA'nın; Uşak İli, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1918 ada 7 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
11.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 27/09/2023 tarih 7602, 7604, 7616, 7620, 7621,7623 sayılı kararlarına istinaden; Uşak İli, Merkez, Kurtuluş Mahallesi 150 ada 13 (eski 1) numaralı parsel, 153 ada 3 ve 28 numaralı parseller, 139 ada 24 numaralı parseller, Ünalan Mahallesi 362 ada 22 numaralı parsel, 350 ada 38 numaralı parsel 345 ada 4 numaralı parsel ve 168 ada 2 numaralı parsellerde yer alan taşınmazların koruma alanının imar planına işlenmesi konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
12.Gökçeoğulları Mobilya İnşaat ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti 'nin; Uşak İli, Merkez, Kalfa Mahallesi, 155 ada 3 numaralı parselde çizim tekniğinin düzeltilmesi talebinin görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih 259-260 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan;  Uşak İdare Mahkemesinin 2022/28 Esas sayılı dosyası ile davacı Şerif KANDİLLİ tarafından İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5677 ada 9 numaralı parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda 01/06/2021 tarih 177 ve 178 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan imar planlarının iptali istemiyle açılan davada dava konusu işlemlerin iptaline ilişkin alınan karar sonrası plansız kalan parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli ilave  Uygulama İmar Planına askı süresince Şerif KANDİLLİ tarafından yapılan 1(bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih 263-264 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; Kütahya Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 280 ada 18 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ve İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih 265-266 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, Yaklaşık 18 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ve Uğuz AKBULUT tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
16.Ali Can DAĞLIGİL’in ; Uşak İli, Merkez, Bozkuş Köyü, 144 ada 4 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
17.Erdal DÜLGEROĞLU ve Ummahan Gülperi DÜLGER vekili Aykut AYDINER'in; Uşak İli, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3103 ada 12 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Uşak İli, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 145 ada 3 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 04/10/2023 tarih ve 280 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Uşak İli, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 145 ada 3 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 04/10/2023 tarih ve 281 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Muhtelif Mahallelerde, Büyük Ova projesi kapsamında olan, tarımsal niteliği korunacak alan niteliğinde olan bölgedeki 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptal edilmesi  konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih ve 290 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1885 ada 16 numaralı parselde imar planlarının sayısallaştırılarak bütünlenmesi yönünde 08.09.2016 tarih ve 675 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sehven yapılan hatanın düzeltilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih ve 287 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Enyaş Elektrik Üretim Yatırım San. Tic. A.Ş. adına Hüseyin SARAÇ'ın; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 377 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih ve 287 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Enyaş Elektrik Üretim Yatırım San. Tic. A.Ş. adına Hüseyin SARAÇ'ın; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 377 ada 1 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Belediye Meclisinin 04/10/2023 tarih ve 283 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Belediye Meclisinin 01/08/2023 tarih 231 sayılı kararı ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Akse Mahallesinde yer alan Ala Çeşmesinin tescilinin ve koruma alanının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.05.2023 tarih 7414 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Hüseyin ER tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.Belediye Meclisinin 04/10/2023 tarih ve 288 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Yüksel ERDOĞAN’ın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 167 ada 2 numaralı parselde hazırlanan ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planı taslağının tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.Uşak Belediyesi Teşkilat Yönetmeliği 05.10.2022 tarih ve 344 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul  edilerek  yürürlüğe  girmiştir.  Fakat;  09  Nisan  2023  tarih  ve  32158  sayılı  Resmi  Gazetede yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereğince; Uşak Belediye Meclisi'nin 04.07.2023  tarih  ve  209  sayılı  kararı  ile  Afet  İşleri  Müdürü  kadrosu  ihdas  edildiğinden  Afet İşleri Müdürlüğü kurulmuştur. Bu sebeple Uşak Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
27.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
28.Belediye  Meclisinin  04.10.2023  tarih  ve  2023/304  sayılı  kararı  ile  Belediye  Plan  ve  Bütçe   Komisyonuna havale edilen Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsü ile Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu arasındaki kısa mesafe karşılıklı binişlerde halk otobüslerinin fiyat tarifesinin belirlenmesi konusunun  Belediye  Plan  ve  Bütçe  Komisyonu  Raporu  ile  birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.Belediyemiz  tasarrufunda  bulunan  İR;2011/64/İl  (ER-3211255-3211256-3255303) numaralı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular İşletme Ruhsatı sahasında yer alan mülkiyeti belediyemize ait Yeşil Karaağaç Mahallesi 156 ada 1 parselde bulunan içerisinde 1 adet Jeotermal Kuyu ve 250 kw trafo, trafo direği, enerji nakil hattı ile AG panosu bulunan taşınmaz, 2886 Sayılı D.İ.K.' na göre, kuyu ruhsat bitim tarihi olan 30.06.2041 tarihine kadar sınırlı ayni hak tesisi olarak ihale edilmesi düşünüldüğü, ilgili  iş  ve  işlemlerin  yürütülebilmesi  için  Belediye  Encümenine  yetki  verilmesi konusunun 5393  Sayılı  Kanunun  18.e  Maddesi  gereği  görüşülerek karara bağlanması.
30.Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan Atatürk Mahallesi 860 ada, 69 parsel numaralı taşınmaz 2886 Sayılı Kanuna göre satış ve/veya takas ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması. 
31.(İlave Madde 1): İşletme İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi işletmesi olan tuvaletlerin 65 yaş üst vatandaşlarımıza ücretsiz olması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek  karara bağlanması. 
32.(İlave Madde 2): İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde-sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin  11.Maddesi  gereğince  cadde-sokak  ismi  verilmesi  konusunun  görüşülerek karara bağlanması
33.(İlave Madde 3): İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde-sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin  11.Maddesi  gereğince  cadde-sokak  ismi  verilmesi  konusunun  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek  karara bağlanması. 
34.(İlave Madde 4): Çekiçoğlu Makine Medikal Oto. İnş.Tar.Hay.San.Tic.A.Ş.nin Kuyucak Mah.200 ada, 1 nolu parselde plan değişikliği yapılması talebinin görüşülerek  karara bağlanması
35.(İlave Madde  5): Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih 261-262 sayılı kararları ile onaylanan Kamil BAŞER’in ; İlimiz Merkez Kuyucak Mahallesi 126 ada 1 ve 2 numaralı parseller 173 ada 1 numaralı parsel, Bölme Mahallesi, 647 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde hazırlanan  1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine askı süresinde içerisinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yapılan 1 adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
36.(İlave Madde 6): İlimiz, Merkez, Durak, İslice ve Sarayaltı Mahalleleri sınırında yaklaşık 47.7 Hektar alanda Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarih ve 295 ve 296 sayılı kararları ile onaylanan;  1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan  revizyonları ile 01.03.2021 tarih 84-85 sayılı kararları ile söz konusu revizyonlara  gelen itirazlara istinaden  onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliklerine davacı Macide ALTINTAŞ ve müştereklerinin Uşak İdare Mahkemesine açtığı 2023/373 ESAS sayılı davada 17.10.2023 tarihli yürütmeyi durdurma kararı gereğince, söz konusu alanda yeni bir işlem yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
37.(İlave Madde 7): Elmalıdere Mahallesi 6283 ada 4,5,6,7,8,9,10 ve 11 nolu parsellerde vatandaşlardan gelen taleplere istinaden plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek  karara bağlanması.


K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2023 Ekim ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2.Belediyemiz 2024 yılı Performans Programı 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (a) ve 41.maddesi gereğince görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Belediyemiz 2024 yılı Performans Programının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Belediyemiz 2024 Mali yılı ve izleyen iki yılın Gelir Gider Bütçesi Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereğince görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz 2024 Mali yılı ve izleyen iki yılın Gelir Gider Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Belediyemizin 2024 Mali yılı Ücret Tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin 2024 Mali yılı Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Belediyemizin 2024 Mali yılı Harç Tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin 2024 Mali yılı Harç Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Belediye Meclisinin 01.08.2023 tarih ve 244 sayılı kararı ile Tarım İl Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 436 ada 107 numaralı parselde yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi yönünde onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin; İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt raporunda yer alan, "Planlama aşamasında su baskını için DSİ'den görüş alınmalıdır." maddesine istinaden iptal edilerek parselin plan değişikliğinden önceki haline dönüştürülmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.08.2023 tarih ve 244 sayılı kararı ile Tarım İl Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 436 ada 107 numaralı parselde yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi yönünde onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin; İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt raporunda yer alan, "Planlama aşamasında su baskını için DSİ'den görüş alınmalıdır." maddesine istinaden iptal edilerek parselin plan değişikliğinden önceki haline dönüştürülmesi konusunun Gündem Dışı bırakılması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

(Üyelerden Mehmet KESKİN oturumdan ayrılmıştır.)

7.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih 277-278 sayılı Belediye Meclis Kararları  ile onaylanan; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.08.2023 tarih ve 7563 sayılı kararı ve  Belediye Meclisinin 01.06.2023 tarih ve 169 sayılı kararı ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde kentsel sit alanında yaklaşık 23 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planına askı süresince gelen 49 (kırk dokuz) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih 277-278 sayılı Belediye Meclis Kararları  ile onaylanan; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.08.2023 tarih ve 7563 sayılı kararı ve  Belediye Meclisinin 01.06.2023 tarih ve 169 sayılı kararı ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde kentsel sit alanında yaklaşık 23 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planına askı süresince gelen 49 (kırk dokuz) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin oylamasında Savaş ACAR ve İbrahim TÜRKSOY oy kullanmamıştır.)
8.Kevser DAŞDEMİR ve Müştereklerinin; Uşak İli, Merkez, Muherremşah Mahallesi, 130 ada 9 numaralı parselde plan değişikliği yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kevser DAŞDEMİR ve Müştereklerinin; Uşak İli, Merkez, Muherremşah Mahallesi, 130 ada 9 numaralı parselde plan değişikliği yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.Nazik ÇÜMEN GÖKYILDIRIM ve Müşterekleri'nin; Uşak İli, Merkez, Fatih Mahallesi, 3071 ada 7 ev 8 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Nazik ÇÜMEN GÖKYILDIRIM ve Müşterekleri'nin; Uşak İli, Merkez, Fatih Mahallesi, 3071 ada 7 ev 8 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.Taner KAYA'nın; Uşak İli, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1918 ada 7 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Taner KAYA'nın; Uşak İli, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1918 ada 7 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 27/09/2023 tarih 7602, 7604, 7616, 7620, 7621,7623 sayılı kararlarına istinaden; Uşak İli, Merkez, Kurtuluş Mahallesi 150 ada 13 (eski 1) numaralı parsel, 153 ada 3 ve 28 numaralı parseller, 139 ada 24 numaralı parseller, Ünalan Mahallesi 362 ada 22 numaralı parsel, 350 ada 38 numaralı parsel 345 ada 4 numaralı parsel ve 168 ada 2 numaralı parsellerde yer alan taşınmazların koruma alanının imar planına işlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 27/09/2023 tarih 7602, 7604, 7616, 7620, 7621,7623 sayılı kararlarına istinaden; Uşak İli, Merkez, Kurtuluş Mahallesi 150 ada 13 (eski 1) numaralı parsel, 153 ada 3 ve 28 numaralı parseller, 139 ada 24 numaralı parseller, Ünalan Mahallesi 362 ada 22 numaralı parsel, 350 ada 38 numaralı parsel 345 ada 4 numaralı parsel ve 168 ada 2 numaralı parsellerde yer alan taşınmazların koruma alanının imar planına işlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.Gökçeoğulları Mobilya İnşaat ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti 'nin; Uşak İli, Merkez, Kalfa Mahallesi, 155 ada 3 numaralı parselde çizim tekniğinin düzeltilmesi talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Gökçeoğulları Mobilya İnşaat ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti 'nin; Uşak İli, Merkez, Kalfa Mahallesi, 155 ada 3 numaralı parselde çizim tekniğinin düzeltilmesi talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih 259-260 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan;  Uşak İdare Mahkemesinin 2022/28 Esas sayılı dosyası ile davacı Şerif KANDİLLİ tarafından İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5677 ada 9 numaralı parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda 01/06/2021 tarih 177 ve 178 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan imar planlarının iptali istemiyle açılan davada dava konusu işlemlerin iptaline ilişkin alınan karar sonrası plansız kalan parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli ilave  Uygulama İmar Planına askı süresince Şerif KANDİLLİ tarafından yapılan 1(bir) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih 259-260 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan;  Uşak İdare Mahkemesinin 2022/28 Esas sayılı dosyası ile davacı Şerif KANDİLLİ tarafından İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5677 ada 9 numaralı parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda 01/06/2021 tarih 177 ve 178 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan imar planlarının iptali istemiyle açılan davada dava konusu işlemlerin iptaline ilişkin alınan karar sonrası plansız kalan parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli ilave  Uygulama İmar Planına askı süresince Şerif KANDİLLİ tarafından yapılan 1(bir) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih 263-264 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; Kütahya Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 280 ada 18 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ve İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılan 2 (iki) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih 263-264 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; Kütahya Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 280 ada 18 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ve İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih 265-266 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, Yaklaşık 18 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ve Uğuz AKBULUT tarafından yapılan 2 (iki) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih 265-266 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, Yaklaşık 18 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ve Uğuz AKBULUT tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.Ali Can DAĞLIGİL’in ; Uşak İli, Merkez, Bozkuş Köyü, 144 ada 4 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ali Can DAĞLIGİL’in ; Uşak İli, Merkez, Bozkuş Köyü, 144 ada 4 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.Erdal DÜLGEROĞLU ve Ummahan Gülperi DÜLGER vekili Aykut AYDINER'in; Uşak İli, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3103 ada 12 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Erdal DÜLGEROĞLU ve Ummahan Gülperi DÜLGER vekili Aykut AYDINER'in; Uşak İli, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3103 ada 12 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 10 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 12 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

(Üyelerden Mehmet KESKİN oturuma katılmıştır.)

18.Uşak İli, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 145 ada 3 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 145 ada 3 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
19.Belediye Meclisinin 04/10/2023 tarih ve 280 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Uşak İli, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 145 ada 3 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 145 ada 3 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
20.Belediye Meclisinin 04/10/2023 tarih ve 281 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Muhtelif Mahallelerde, Büyük Ova projesi kapsamında olan, tarımsal niteliği korunacak alan niteliğinde olan bölgedeki 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptal edilmesi  konusu  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Muhtelif Mahallelerde, Büyük Ova projesi kapsamında olan, tarımsal niteliği korunacak alan niteliğinde olan bölgedeki 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptal edilmesi  konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

(Üyelerden Harun GÜVENÇ oturumdan ayrılmıştır.)

21.Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih ve 290 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1885 ada 16 numaralı parselde imar planlarının sayısallaştırılarak bütünlenmesi yönünde 08.09.2016 tarih ve 675 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sehven yapılan hatanın düzeltilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1885 ada 16 numaralı parselde imar planlarının sayısallaştırılarak bütünlenmesi yönünde 08.09.2016 tarih ve 675 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sehven yapılan hatanın düzeltilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
22.Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih ve 287 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Enyaş Elektrik Üretim Yatırım San. Tic. A.Ş. adına Hüseyin SARAÇ'ın; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 377 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Enyaş Elektrik Üretim Yatırım San. Tic. A.Ş. adına Hüseyin SARAÇ'ın; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 377 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 10 ret oylarına karşılık 13 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

(Üyelerden Harun GÜVENÇ oturuma katılmıştır.)

23.Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih ve 287 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Enyaş Elektrik Üretim Yatırım San. Tic. A.Ş. adına Hüseyin SARAÇ'ın; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 377 ada 1 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Enyaş Elektrik Üretim Yatırım San. Tic. A.Ş. adına Hüseyin SARAÇ'ın; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 377 ada 1 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 10 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 13 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
24.Belediye Meclisinin 04/10/2023 tarih ve 283 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Belediye Meclisinin 01/08/2023 tarih 231 sayılı kararı ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Akse Mahallesinde yer alan Ala Çeşmesinin tescilinin ve koruma alanının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.05.2023 tarih 7414 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Hüseyin ER tarafından yapılan 1 (bir) adet itiraz İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01/08/2023 tarih 231 sayılı kararı ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Akse Mahallesinde yer alan Ala Çeşmesinin tescilinin ve koruma alanının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.05.2023 tarih 7414 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Hüseyin ER tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 23 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
25.Belediye Meclisinin 04/10/2023 tarih ve 288 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Yüksel ERDOĞAN’ın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 167 ada 2 numaralı parselde hazırlanan ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planı taslağının tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Yüksel ERDOĞAN’ın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 167 ada 2 numaralı parselde hazırlanan ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planı taslağının tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26.Uşak Belediyesi Teşkilat Yönetmeliği 05.10.2022 tarih ve 344 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul  edilerek  yürürlüğe  girmiştir.  Fakat;  09  Nisan  2023  tarih  ve  32158  sayılı  Resmi  Gazetede yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereğince; Uşak Belediye Meclisi'nin 04.07.2023  tarih  ve  209  sayılı  kararı  ile  Afet  İşleri  Müdürü  kadrosu  ihdas  edildiğinden  Afet İşleri Müdürlüğü kurulmuştur. Bu sebeple Uşak Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi Teşkilat Yönetmeliği 05.10.2022 tarih ve 344 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul  edilerek  yürürlüğe  girmiştir.  Fakat;  09  Nisan  2023  tarih  ve  32158  sayılı  Resmi  Gazetede yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereğince; Uşak Belediye Meclisi'nin 04.07.2023  tarih  ve  209  sayılı  kararı  ile  Afet  İşleri  Müdürü  kadrosu  ihdas  edildiğinden  Afet İşleri Müdürlüğü kurulmuştur. Bu sebeple Uşak Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun Hukuk Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
27.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetveli görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin  kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ’nin 8 ret,  Ümit AKBEL, Eren CEYLAN ve Harun GÜVENÇ’in 3 çekimser oyuna karşılık 13 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
28.Belediye  Meclisinin  04.10.2023  tarih  ve  2023/304  sayılı  kararı  ile  Belediye  Plan  ve  Bütçe   Komisyonuna havale edilen; Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsü ile Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu arasındaki kısa mesafe karşılıklı binişlerde halk otobüslerinin fiyat tarifesinin belirlenmesi konusu Plan  ve  Bütçe  Komisyonu  Raporu  ile  birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsü ile Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu arasındaki kısa mesafe karşılıklı binişlerde halk otobüslerinin fiyat tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
29.Belediyemiz  tasarrufunda  bulunan  İR;2011/64/İl  (ER-3211255-3211256-3255303) numaralı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular İşletme Ruhsatı sahasında yer alan mülkiyeti belediyemize ait Yeşil Karaağaç Mahallesi 156 ada 1 parselde bulunan içerisinde 1 adet Jeotermal Kuyu ve 250 kw trafo, trafo direği, enerji nakil hattı ile AG panosu bulunan taşınmaz, 2886 Sayılı D.İ.K.' na göre, kuyu ruhsat bitim tarihi olan 30.06.2041 tarihine kadar sınırlı ayni hak tesisi olarak ihale edilmesi düşünüldüğü, ilgili  iş  ve  işlemlerin  yürütülebilmesi  için  Belediye  Encümenine  yetki  verilmesi konusu 5393  Sayılı  Kanunun  18.e  Maddesi  gereği  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz  tasarrufunda  bulunan  İR;2011/64/İl  (ER-3211255-3211256-3255303) numaralı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular İşletme Ruhsatı sahasında yer alan mülkiyeti belediyemize ait Yeşil Karaağaç Mahallesi 156 ada 1 parselde bulunan içerisinde 1 adet Jeotermal Kuyu ve 250 kw trafo, trafo direği, enerji nakil hattı ile AG panosu bulunan taşınmaz, 2886 Sayılı D.İ.K.' na göre, kuyu ruhsat bitim tarihi olan 30.06.2041 tarihine kadar sınırlı ayni hak tesisi olarak ihale edilmesi düşünüldüğü, ilgili  iş  ve  işlemlerin  yürütülebilmesi  için  Belediye  Encümenine  yetki  verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ’nin 8 ret,  Ümit AKBEL, Eren CEYLAN ve Harun GÜVENÇ’in 3 çekimser oyuna karşılık 13 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
30.Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan Atatürk Mahallesi 860 ada, 69 parsel numaralı taşınmaz 2886 Sayılı Kanuna göre satış ve/veya takas ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan Atatürk Mahallesi 860 ada, 69 parsel numaralı taşınmaz 2886 Sayılı Kanuna göre satış ve/veya takas ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ’nin 8 ret,  Ümit AKBEL, Eren CEYLAN ve Harun GÜVENÇ’in 3 çekimser oyuna karşılık 13 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
31.(İlave Madde 1): İşletme İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi işletmesi olan tuvaletlerin 65 yaş üst vatandaşlarımıza ücretsiz olması konusu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  İşletme İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi işletmesi olan tuvaletlerin 65 yaş üst vatandaşlarımıza ücretsiz olması konusunun Plan ve Bütçe  Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
32.(İlave Madde 2): İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde-sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin  11.Maddesi  gereğince  cadde-sokak  ismi  verilmesi  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde-sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin  11.Maddesi  gereğince  cadde-sokak  ismi  verilmesi  konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

(Üyelerden Savaş ACAR, Osman TEKBAŞ, Mehmet KESKİN ve Özgül Şeker ÇİFTÇİ  oturumdan ayrılmıştır.)

Gündemin 34.maddesinin (ilave madde 4),  35.maddesinin (ilave madde 5), 36.maddesinin (ilave madde 6), 37.maddesinin (ilave madde 7),   gündemin 33.maddesinden  (İlave Madde 3) önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
34.(İlave Madde 4): Çekiçoğlu Makine Medikal Oto. İnş.Tar.Hay.San.Tic.A.Ş.nin Kuyucak Mah.200 ada, 1 nolu parselde plan değişikliği yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Çekiçoğlu Makine Medikal Oto. İnş.Tar.Hay.San.Tic.A.Ş.nin Kuyucak Mah.200 ada, 1 nolu parselde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
35.(İlave Madde  5): Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih 261-262 sayılı kararları ile onaylanan Kamil BAŞER’in ; İlimiz Merkez Kuyucak Mahallesi 126 ada 1 ve 2 numaralı parseller 173 ada 1 numaralı parsel, Bölme Mahallesi, 647 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde hazırlanan  1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine askı süresinde içerisinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yapılan 1 adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih 261-262 sayılı kararları ile onaylanan Kamil BAŞER’in ; İlimiz Merkez Kuyucak Mahallesi 126 ada 1 ve 2 numaralı parseller 173 ada 1 numaralı parsel, Bölme Mahallesi, 647 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde hazırlanan  1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine askı süresinde içerisinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yapılan 1 adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
36.(İlave Madde 6): İlimiz, Merkez, Durak, İslice ve Sarayaltı Mahalleleri sınırında yaklaşık 47.7 Hektar alanda Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarih ve 295 ve 296 sayılı kararları ile onaylanan;  1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan  revizyonları ile 01.03.2021 tarih 84-85 sayılı kararları ile söz konusu revizyonlara  gelen itirazlara istinaden  onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliklerine davacı Macide ALTINTAŞ ve müştereklerinin Uşak İdare Mahkemesine açtığı 2023/373 ESAS sayılı davada 17.10.2023 tarihli yürütmeyi durdurma kararı gereğince, söz konusu alanda yeni bir işlem yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  İlimiz, Merkez, Durak, İslice ve Sarayaltı Mahalleleri sınırında yaklaşık 47.7 Hektar alanda Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarih ve 295 ve 296 sayılı kararları ile onaylanan;  1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan  revizyonları ile 01.03.2021 tarih 84-85 sayılı kararları ile söz konusu revizyonlara  gelen itirazlara istinaden  onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliklerine davacı Macide ALTINTAŞ ve müştereklerinin Uşak İdare Mahkemesine açtığı 2023/373 ESAS sayılı davada 17.10.2023 tarihli yürütmeyi durdurma kararı gereğince, söz konusu alanda yeni bir işlem yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
37.(İlave Madde 7): Elmalıdere Mahallesi 6283 ada 4,5,6,7,8,9,10 ve 11 nolu parsellerde vatandaşlardan gelen taleplere istinaden plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Elmalıdere Mahallesi 6283 ada 4,5,6,7,8,9,10 ve 11 nolu parsellerde vatandaşlardan gelen taleplere istinaden plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.


 Meclis 1. Başkanı V. Mustafa YILDIZ;  Gündemin kalan maddelerinin 20.11.2023 Pazartesi günü saat 15.00 de görüşmek üzere 1. Birleşimi kapatmıştır.Mustafa YILDIZ        İlknur ERTUĞRUL      İsmail AKTAY
Meclis 1.Başkanı V.            Katip                    Katip
           
           
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.11.2023