Meclis Gündemi

01.12.2017 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

2408
27-11-2017

               


…./11/2017         

T.C.
UŞAK  BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ                                                                                                                                                         
                                                                                                                                        
Sayın :
Belediye Meclis Üyesi

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı  01.12.2017 Cuma günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim. 
                                         Nurullah CAHAN
                                         Belediye Başkanı    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
G ÜNDEM:

1.2017 Kasım ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.İlimiz, Merkez Karaağaç mahallesi, 5524 ada 1 parsel numaralı parselde çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesinin (f) bendinde yol boyu ticaret bölgelerinin idare meclisince belirleneceği ve yapılaşmaların buna göre oluşacağının belirtildiği, Bu doğrultuda; mücavir alan sınırlarımız içerisinde yol boyu ticaret bölgelerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.Yavuz ÜNLE'nin İlimiz, Merkez, Çevre köyü, 155 ada 13 ve 14 numaralı parsellerin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebin görüşülerek karara bağlanması. 
5.Muzaffer ÖZÇAY vekili Ahmet KARAGÖZ'ün İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, 142 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı onaylanmasına yönelik hazırlatmış olduğu plan taslağının görüşülerek karara bağlanması.
6.İlimiz, Bozkuş Köyü, 192 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz Merkez Fatih Mahallesi 6965 ada, 1 parsel, 2384,71 m².miktarındaki, imar planında H=6,50, Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 518 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Cahit CİHAN'ın İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22c09d pafta, 346 ada 13 numaralı parselin yüksek yoğunlukta konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 518 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Cahit CİHAN'ın İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22c09d1a pafta, 346 ada 13 numaralı parselin bitişik nizam 3 kat yapı düzeninde konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 06.10.2017 tarih ve 582 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ayhan CEYLAN'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d pafta, 5135 ada 2-3-4-5-6-7-8 numaralı parsellerin yüksek yoğunlukta konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 06.10.2017 tarih ve 582 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ayhan CEYLAN'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d3d pafta, 5135 ada 2-3-4-5-6-7-8 numaralı parsellerin yapılaşma koşullarının A-4 TAKS=0.40 KAKS=1.21 olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygun imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliye görüşülerek karara bağlanması.
13.2018 yılında da devam edecek olan Su ve Kanalizasyon İşleri, Fen İşleri, İtfaiye ve Temizlik İşleri Müdürlüğü biriminde ve gerekli görülen diğer alanlarda çalıştırılmak üzere 2018 yılı için 324 adam/ay geçici işçi vizesi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
14.Uşak Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olarak Köme Mahallesi Kurt Sokakta Çayzade işletilmesi planlanmaktadır. Köme Mahallesi Kurt Sokakta Çayzade İşletmesinin kurulması ve işletilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediyemizin 2017 yılı gider bütçesinde; fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyinde ödeneği fazla geleceği anlaşılan Müdürlüklerin harcama kalemlerinden ödeneği yetmeyen Müdürlüklerin harcama kalemlerine, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmenliğinin 36. Maddesinin (2) fıkrası gereğince, artan ödeneklerin aktarılması konusunun görüşülmesi.
16.Belediye Meclisinin 20.11.2017 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen “4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32.maddesi gereğince; Memur ve Sözleşmeli Memurlarımıza verilmesi düşünülen Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzalamak üzere Belediye Başkanı Nurullah CAHAN’a yetki verilmesi” konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu kararıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ve Diğer Müdürlüklerde sermaye giderleri başta olmak üzere; Bütçede ödenek tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçe düzenlemesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ancak yapılmasında zorunluluk bulunan giderler ile maliyet artışı olan giderler için; Belediye Meclisinin 2017/63 ve 2017/134 sayılı kararlarıyla alınan borçlanma yetkisine istinaden listede belirtilen harcama kalemlerine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesine göre ek ödenek yapımı konusunun görüşülerek karara bağlanması.
18.Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce “Belediye Denetimli şehir içi özel halk otobüsleri (H plaka), şehir içi yük ve çekici araçlar (K Plaka), Ticari Taksiler (T Plaka) ile servis araçlarının (S Plaka) Devir ve kiralama ücretlerinin 2018 yılı ücret tarifesine eklenmesi” konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 14.11.2017 tarih ve 633 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 7 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 14.11.2017 tarih ve 633 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 40 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 36 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
22.2017 yılı Kasım Ayı Belediye Meclis Toplantısında gündemin 14. maddesi olarak İmar Komisyonuna havale edilen; Meral AYVER, Kadriye DURSUN, Hüseyin YILMAZ, Ulviye YİĞİT ve Safore AKDOLAN'ın İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, K22c04d1d pafta, 963 ada 7 numaralı parselin tarımsal nitelikli alan olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanmış 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 07.06.2017 tarih ve 314 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Çevre Köyü, K22c10a pafta, 3033 numaralı parselin Kamu Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanmış 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Belediye Meclisinin 07.06.2017 tarih ve 314 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Çevre Köyü, K22c10a4d ve K22c10a4c paftalarda, 3033 numaralı parselin E=1.00 yapılaşma koşullarında Resmi Kurum Alanı (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 521 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 18.07.2017 tarih ve 392-393 sayılı Belediye Kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08b4d pafta, 4851 ada 6 numaralı parselin E=1.95 yapı yoğunluğunda, her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş yurt alanı olarak düzenlenmesine askı süresi içerisinde TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 797 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Karaağaç ve Bozkurt Mahallelerinde, K22c08b ve K22c09a paftalarda, mevcut konutların korunmasına ve imar yollarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanmış 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 797 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Karaağaç ve Bozkurt Mahallelerinde, K22c08b2a, K22c08b2b, K22c08b2c, K22c08b2d, K22c09a1a ve K22c09a1d paftalarda, mevcut konutların korunmasına ve imar yollarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanmış 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.Belediye Meclisinin 06.10.2017 tarih ve 586 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c paftada, 19. İmar uygulama bölgesi belirlenen alanda, İmar uygulaması aşamasında karşılaşılan sıkıntıların çözümüne yönelik, zaiyatsız olarak adaların yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanmış 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.Belediye Meclisinin 06.10.2017 tarih ve 586 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c1a ve K22c09c1b paftalarda, 19. İmar uygulama bölgesi belirlenen alanda, İmar uygulaması aşamasında karşılaşılan sıkıntıların çözümüne yönelik, zaiyatsız olarak adaların yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanmış 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
30.2017 yılı Kasım Ayı Belediye Meclis toplantısında gündemin 8.maddesi olarak İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, K22c09a ve K22c09b paftalarda 807 ada 2, 3 ve 89 numaralı parsellerde görülen adaların imar uygulamasına yönelik yeniden düzenlemesi yönünde hazırlanmış 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
31.2017 yılı Kasım Ayı Belediye Meclis toplantısında gündemin 8.maddesi olarak İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, K22c09a3b, K22c09a3c, K22c09b4d, K22c09b4a paftalarda 807 ada 2, 3 ve 89 numaralı parsellerde görülen adaların imar uygulamasına yönelik yeniden düzenlemesi yönünde hazırlanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32.Zafer YILMAZ'ın İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 2620 adanın bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.12.2017