Meclis Karar Özetleri

02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

299
14-05-2024

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ                 GÜNÜ               SAATİ        DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM     OTURUM
02.05.2024         PERŞEMBE            16.00            2024               5                   1                         1-2

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Özkan YALIM,  Üyeler; Mehmet Akif ŞANLI, Çağlar SAMANCI, Halil ARSLAN, Reyhan AYDIN, Mehmet KARAKOÇ, Yüksel DOĞAN, Uğur ALBAYRAK, Ozan BAYIK, Ayşe AYAZ, Tolga PİRİNÇCİ, Özhan ÖZGÖBEK, Devrim ALKAN, İsmail ASAR, Hatice TEREKECİ ÖZKAN, Mustafa ARSLAN, Muharrem Emre KARSLI, Mustafa GÜREL, Turan ÜNLÜ, Ahmet TOKAT, Fadime Ebru ÖZKARACAHİSAR, Nuri DEMİR, Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Şemseddin KARABULUT, Ahyan ÖZTÜRK, Talha Yasin ERDOĞAN, Kübra YALIM, Beytullah GÜNDÜZ, Selçuk TOKER, Fikret KARAHAN, Mehmet ALEV. 

GÜNDEM:

1.2024 Nisan ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.2023 yılı Gelir, Gider Kesin Hesabının ve Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmalinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesine göre görüşülmesi
3.Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II (Yeşil Gelecek İçin Şehir Eşleştirme) Hibe Programı (TTGS-II) kapsamında yürütülen, "Collaborating for Sustainable Future: Accelerating Green Transition of Textile Sector through Partnetships" isimli ve TTGS-II/112 referans numaralı proje kapsamında kurumumuzu temsil ve ilzama ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Özkan YALIM'ın yetkili  kılınması,  Özkan  YALIM'ın  olmadığı  durumlarda  Etüt  Proje  Müdürü  Vekili  Mehmet  Ali KÖSEOĞLU'nun yetkili kılınması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4. 2022   Erasmus+   Çağrısı   kapsamında   kurumumuzun   başvuru   sahibi   olduğu 2022-1-TR01-KA220-YOU-000087199 sözleşme numaralı "Promoting Environmental Protection and leARning on climate changE (PREPARE)" projesi ile ilgili Türkiye Ulusal Ajansı tarafından talep edilen tüm belgelerin kurumumuz adına imzalanması, proje ortaklarına tahsis edilmiş bütçelerin kurumumuz tarafından  ilgili  ortakların  banka  hesaplarına  gönderilmesi,  hibe  sözleşmesi  gereği  proje  süresi  ve sonrasında istenecek diğer tüm belgelerin ve raporların imzalanması, proje içerisinde kullanılmak üzere avans olarak bütçesine dahi olmak üzere Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne yazı ile bildirme konularında,  kumrumuzu  münferiden  temsil  ve  ilzama  yetkili  kişi  olarak  Belediye  Başkanı  Özkan YALIM'ın yetkili kılınması, Özkan YALIM'ın olmadığı durumlarda Etüt Proje Müdürü Vekili Mehmet Ali KÖSEOĞLU'nun yetkili kılınması ve bu proje kapsamında 24.05.2024 tarihinde İtalya'daki proje ortaklarımızdan Selci Belediyesi'nde  gerçekleştirilecek proje toplantısı sebebiyle Belediyemiz Etüt Proje Müdürü Vekili Mehmet Ali KÖSEOĞLU ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet KARAKOÇ'un bu toplantı için görevlendirilmesi konularının görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediyemizin 2024 Mali yılında 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesine istinaden hazırlanan ücret tarifesinde bazı ücret kalemlerinde değişiklik yapılmasının; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
6.Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğünün; Uşak, Merkez, Muharremşah Mahallesi Küçük Sanayi Alanına Plan Notu eklenmesi talebinin görüşülerek karara bağlanması.
7.Vahdet YAVUZ’un; Uşak, Merkez, Muharremşah Mahallesi 264 ada 2 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı iptali talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih 39-40 sayılı kararı ile onaylanan. Sefa GÜNAY ve Osman AYDOĞAN’ın; Uşak, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 5412 ada 2numaralı parselde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde Mustafa DEMİR tarafından yapılan 1(bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih 59 sayılı kararı ile onaylanan. Uşak, Merkez, Aybey Mahallesi, 49. Bölge olarak bilinen alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde Mehmet Ali KARA tarafından yapılan 1(bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye meclisinin 01.08.2022 tarih 251-252 sayılı kararları ile onaylanan, Uşak, Merkez, Kemalöz Mahallesi, Kasapoğlu Deresi ve çevresinde onaylanan imar planı revizyonlarına Uşak İdare Mahkemesinin 2023/398 esas numaralı davasında yürütmenin durdurulması kararı tarafımıza tebliğ edilmiştir. Alanda yeni bir işlem yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 23/02/2024 tarih 7842 ve 7843 sayılı kararlarına istinaden; Uşak İli, Merkez, Elmalıdere Mahallesi 782 ada 35 parsel ve Küme Mahallesi 1105 ada 38 numaralı parsellerin koruma alanının imar planına işlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih 277-278 sayılı kararları ile; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.08.2023 tarih ve 7563 sayılı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde kentsel sit alanında yaklaşık 23 hektar alanda onaylanan imar planı revizyonlarında özel proje alanı olarak belirlenen bölgeye açılan davaların tamamının özel proje alanına isabet etmesi sonucu kamulaştırma ve plan revizyonunda belirlenen imar hakkı transferi işlemlerinin Belediyeye yük getireceğinden söz konusu alanda koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih 55 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Sermak Madencilik İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.’nin, İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 241 ada 6 numaralı parselde beton santrali amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 04.07.2023 tarih 194 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 161 ada 2, 3, 4 parseller 375 ada 6 numaralı parsel ve 374 ada 1 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.(İlave Madde 1): Avusturya ATIB Fulpmes Derneği tarafından Fulpmes şehrinde 19.05.2024-28.05.2024 tarihlerinde yapılacak olan UŞAK’lılar buluşmasına Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri ve beraberindeki heyetin görevlendirilmesi, harcırah ve masraflarının karşılanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16.(İlave Madde 2): 15.12.2022  tarihinde  Jeotermal  Kaynakların  daha  etkili  kullanılabilmesi  için  gerçekleştirilen toplantıda, TDİOSB (jeotermal seracılık) çalışması yapılabilmesi için Müteşebbis Heyet oluşturulması kararı alındığı, alınan karar neticesinde Başkanlığımız olarak müteşebbis heyetinde 1 pay (%6) ile katılım sağlandığından; Belediyemiz olarak katılım oranının, 1 asil ve 1 yedek üye temsilcimizin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
17.(İlave Madde  3): 5393 sayılı Belediye kanununun 75. maddesine istinaden Uşak Belediyesi ve Uşak İl Özel İdaresi arasında yol yapım hizmetlerinde iş birliği yapılması kapsamında yapılacak olan protokolde Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
18.(İlave Madde  4): Uşak Belediye Başkanlığının %100 hissesine sahip olduğu 8960857201 V.nolu UB Maden ve Yatırım İşl.A.Ş.ne 28529205294 T.C.nolu Mustafa GÜREL’in yönetim kurulu üyesi olarak atanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19.(İlave Madde 5): Mülkiyeti  Uşak  Belediyesine  ait,  Karaağaç  Mahallesi  Gediz  Uluyolu  Sokak No:67  Uşak  adresinde  ki  taşınmaz  ortak  proje  kapsamında  protokol  yapılmak suretiyle  07.08.2017  tarih  ve  452  Sayılı  Meclis  Kararı  ile  Türkiye  Gençlik  Vakfı (TÜGVA) ile işbirliği protokolü yapılmıştır. 07.08.2017 tarih ve 2017/452 sayılı Meclis Kararı ile İşbirliği Protokolünün iptal edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
20.(İlave Madde  6): Karaağaç Camiisi yanındaki eski zabıta binasının (Yörük Evi) ortak proje kapsamında protokol yapılmak suretiyle 02.08.2021 tarih ve 2021/252 Sayılı Meclis Kararı ile Önder İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği ile işbirliği protokolü yapılmıştır. 02.08.2021 tarih ve 252 sayılı Meclis Kararı ile İşbirliği Protokolü nün iptal iptal edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
21.(İlave Madde 7): 2918  sayılı  Karayolları  Trafik  Kanununun  ilgili  maddeleri  uyarınca  elektronik denetleme sisteminin devreye alınması için Emniyet Müdürlüğü ile protokoller imzalanması için  Belediye Başkanı Özkan YALIM'a yetki verilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili  hükümleri çerçevesinde elektronik denetleme sisteminin kurulması ve uygun görülen süreyle  işletilmesi  işinin  ihalesini  yapmak  üzere  Belediye  Encümenine  yetki  verilmesi.
22.(İlave Madde  8): Uşak Belediyesine bağışlanan 896 101 9286 vergi kimlik numaralı Uşak Filo Hizm.San.Tic.Ltd.Şti.nin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesine istinaden kabulüne ve şirket yetkilisi olarak Belediye Başkanı Özkan YALIM’ın görevlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.(İlave Madde 9): ilimiz mücavir alan sınırları içinde faaliyet gösterecek yerel ve ulusal zincir marketlere iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenirken İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine  ilave olarak; zincir marketlerin aynı isimdeki şubelerine ve farklı isimlerdeki zincir marketlere 500 (beşyüz) metre mesafe şartının aranması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
24.(İlave Madde 10): Belediyemize ait Bölme Kurs Merkezi ve Muharremşah Çok Amaçlı Salonda vatandaşlarımızın düğün, sünnet, mevlüt, doğum günü vb. etkinlikleri yapabilmesi amacıyla söz konusu binaların mahalle konağı statüsüne alınması ve meclis kararına istinaden mahalle konağı statüsünde ücretlendirilebilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25.(İlave Madde 11): Uşak  Belediyesi  Özel  Servis  Araçlarının  Çalışma  Usul  ve  Esasları  Yönetmeliği kapsamında  mülkiyetindeki  araçla  kendi  personelini  belediye  ve  mücavir  alan  sınırları dâhilinde taşıyan her türlü gerçek ve tüzel kişi ile kamu kurum ve kuruluşlardan şirket servisi araçlarından ilk defa güzergah belgesi için başvuranlardan ve şirket servisi araçı yıllık vize ücreti fiyat tarifesi ücret kalemlerinin güncellenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması
26.(İlave Madde 12): Belediyemiz tarafından, Uşak'ın tanıtımına destek olmak, ilimizin gastronomisinde büyük yer tutan tarhanayı tanıtmak ve markalaştırmak ayrıca ilimizde faaliyet gösteren firmaların tanıtımlarını yapabilmelerine olanak sağlamak, yerel sanatçılarımızı tanıtmak ve destek olmak amacıyla geleneksel olarak her yıl Temmuz ayının 3 haftasına denk gelen Cuma, Cumartesi ve Pazar günü Tarhana Festivali yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
27.(İlave Madde 13): Belediye Meclisinin 06.03.2024 tarih 65 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; 03.01.2024 tarih 14-15 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; Yeşil Karaağaç Mahallesi ve Mende Köyü yaklaşık 103 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı askı süresince gelen 6 (ALTI) adet itirazın İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2024 Nisan  ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir
2.2023 yılı Gelir, Gider Kesin Hesabının ve Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmalinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesine  göre görüşülmesine başlanmış olup, Belediyemizin 2023 yılı Gider Kesin Hesabı Müdürlükler bazında ad okumak suretiyle yapılan açık oylama sonucunda  1.793.411.438,84 TL.lik  31 maddelik  Gider  Kesin Hesabı üyelerden Selçuk TOKER ve Fikret KARAHAN’ın 2 ret oylarına karşılık 30 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.  
Belediyemizin 2023 yılı Gelir Kesin Hesabı bölüm bölüm ad okunmak suretiyle yapılan açık oylama sonucunda toplam  1.519.601.340,46 TL.lik  Gelir  Kesin Hesabı üyelerden Selçuk TOKER ve Fikret KARAHAN’ın 2 ret oylarına karşılık 30 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.  
  
2023 yılı Belediyemizin İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli ve İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetvelinin onaylanması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Selçuk TOKER ve Fikret KARAHAN’ın 2 ret oylarına karşılık 30 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.  

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Özkan YALIM; 2024 yılı Mayıs ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminin 1.Oturumuna on dakika sonra toplanmak üzere ara vermiştir. 

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Özkan YALIM; 2024 yılı Mayıs ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 2.Oturumunu açmıştır

3.Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II (Yeşil Gelecek İçin Şehir Eşleştirme) Hibe Programı (TTGS-II) kapsamında yürütülen, "Collaborating for Sustainable Future: Accelerating Green Transition of Textile Sector through Partnetships" isimli ve TTGS-II/112 referans numaralı proje kapsamında kurumumuzu temsil ve ilzama ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Özkan YALIM'ın yetkili  kılınması,  Özkan  YALIM'ın  olmadığı  durumlarda  Etüt  Proje  Müdürü  Vekili  Mehmet  Ali KÖSEOĞLU'nun yetkili kılınması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II (Yeşil Gelecek İçin Şehir Eşleştirme) Hibe Programı (TTGS-II) kapsamında yürütülen, "Collaborating for Sustainable Future: Accelerating Green Transition of Textile Sector through Partnetships" isimli ve TTGS-II/112 referans numaralı proje kapsamında kurumumuzu temsil ve ilzama ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Özkan YALIM'ın yetkili  kılınması,  Özkan  YALIM'ın  olmadığı  durumlarda  Etüt  Proje  Müdürü  Vekili  Mehmet  Ali KÖSEOĞLU'nun yetkili kılınması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4. 2022   Erasmus+   Çağrısı   kapsamında   kurumumuzun   başvuru   sahibi   olduğu 2022-1-TR01-KA220-YOU-000087199 sözleşme numaralı "Promoting Environmental Protection and leARning on climate changE (PREPARE)" projesi ile ilgili Türkiye Ulusal Ajansı tarafından talep edilen tüm belgelerin kurumumuz adına imzalanması, proje ortaklarına tahsis edilmiş bütçelerin kurumumuz tarafından  ilgili  ortakların  banka  hesaplarına  gönderilmesi,  hibe  sözleşmesi  gereği  proje  süresi  ve sonrasında istenecek diğer tüm belgelerin ve raporların imzalanması, proje içerisinde kullanılmak üzere avans olarak bütçesine dahi olmak üzere Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne yazı ile bildirme konularında,  kumrumuzu  münferiden  temsil  ve  ilzama  yetkili  kişi  olarak  Belediye  Başkanı  Özkan YALIM'ın yetkili kılınması, Özkan YALIM'ın olmadığı durumlarda Etüt Proje Müdürü Vekili Mehmet Ali KÖSEOĞLU'nun yetkili kılınması ve bu proje kapsamında 24.05.2024 tarihinde İtalya'daki proje ortaklarımızdan Selci Belediyesi'nde  gerçekleştirilecek proje toplantısı sebebiyle Belediyemiz Etüt Proje Müdürü Vekili Mehmet Ali KÖSEOĞLU ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet KARAKOÇ'un bu toplantı için görevlendirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2022   Erasmus+   Çağrısı   kapsamında   kurumumuzun   başvuru   sahibi   olduğu 2022-1-TR01-KA220-YOU-000087199 sözleşme numaralı "Promoting Environmental Protection and leARning on climate changE (PREPARE)" projesi ile ilgili Türkiye Ulusal Ajansı tarafından talep edilen tüm belgelerin kurumumuz adına imzalanması, proje ortaklarına tahsis edilmiş bütçelerin kurumumuz tarafından  ilgili  ortakların  banka  hesaplarına  gönderilmesi,  hibe  sözleşmesi  gereği  proje  süresi  ve sonrasında istenecek diğer tüm belgelerin ve raporların imzalanması, proje içerisinde kullanılmak üzere avans olarak bütçesine dahi olmak üzere Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne yazı ile bildirme konularında,  kumrumuzu  münferiden  temsil  ve  ilzama  yetkili  kişi  olarak  Belediye  Başkanı  Özkan YALIM'ın yetkili kılınmasına, Özkan YALIM'ın olmadığı durumlarda Etüt Proje Müdürü Vekili Mehmet Ali KÖSEOĞLU'nun yetkili kılınmasına, bu proje kapsamında 24.05.2024 tarihinde İtalya'daki proje ortaklarımızdan Selci Belediyesi'nde  gerçekleştirilecek proje toplantısı sebebiyle Belediyemiz Etüt Proje Müdürü Vekili Mehmet Ali KÖSEOĞLU ile Belediye Meclis Üyesi Mehmet KARAKOÇ'un bu toplantı için görevlendirilmesine ve harcırah ve masraflarının karşılanmasına ve hizmet pasaportu alınması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Belediyemizin 2024 Mali yılında 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesine istinaden hazırlanan ücret tarifesinde bazı ücret kalemlerinde değişiklik yapılmasının; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi gereğince görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin 2024 Mali yılında 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesine istinaden hazırlanan ücret tarifesinde bazı ücret kalemlerinde değişiklik yapılmasının; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi gereğince görüşülerek karara bağlanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğünün; Uşak, Merkez, Muharremşah Mahallesi Küçük Sanayi Alanına Plan Notu eklenmesi talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğünün; Uşak, Merkez, Muharremşah Mahallesi Küçük Sanayi Alanına Plan Notu eklenmesi talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.Vahdet YAVUZ’un; Uşak, Merkez, Muharremşah Mahallesi 264 ada 2 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı iptali talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Vahdet YAVUZ’un; Uşak, Merkez, Muharremşah Mahallesi 264 ada 2 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı iptali talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih 39-40 sayılı kararı ile onaylanan. Sefa GÜNAY ve Osman AYDOĞAN’ın; Uşak, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 5412 ada 2numaralı parselde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde Mustafa DEMİR tarafından yapılan 1(bir) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih 39-40 sayılı kararı ile onaylanan. Sefa GÜNAY ve Osman AYDOĞAN’ın; Uşak, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 5412 ada 2numaralı parselde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde Mustafa DEMİR tarafından yapılan 1(bir) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih 59 sayılı kararı ile onaylanan. Uşak, Merkez, Aybey Mahallesi, 49. Bölge olarak bilinen alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde Mehmet Ali KARA tarafından yapılan 1(bir) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih 59 sayılı kararı ile onaylanan. Uşak, Merkez, Aybey Mahallesi, 49. Bölge olarak bilinen alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde Mehmet Ali KARA tarafından yapılan 1(bir) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.Belediye meclisinin 01.08.2022 tarih 251-252 sayılı kararları ile onaylanan, Uşak, Merkez, Kemalöz Mahallesi, Kasapoğlu Deresi ve çevresinde onaylanan imar planı revizyonlarına Uşak İdare Mahkemesinin 2023/398 esas numaralı davasında yürütmenin durdurulması kararı tarafımıza tebliğ edilmiştir. Alanda yeni bir işlem yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye meclisinin 01.08.2022 tarih 251-252 sayılı kararları ile onaylanan, Uşak, Merkez, Kemalöz Mahallesi, Kasapoğlu Deresi ve çevresinde onaylanan imar planı revizyonlarına Uşak İdare Mahkemesinin 2023/398 esas numaralı davasında yürütmenin durdurulması kararı tarafımıza tebliğ edilmiştir. Alanda yeni bir işlem yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 23/02/2024 tarih 7842 ve 7843 sayılı kararlarına istinaden; Uşak İli, Merkez, Elmalıdere Mahallesi 782 ada 35 parsel ve Küme Mahallesi 1105 ada 38 numaralı parsellerin koruma alanının imar planına işlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 23/02/2024 tarih 7842 ve 7843 sayılı kararlarına istinaden; Uşak İli, Merkez, Elmalıdere Mahallesi 782 ada 35 parsel ve Küme Mahallesi 1105 ada 38 numaralı parsellerin koruma alanının imar planına işlenmesi konusunun  İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih 277-278 sayılı kararları ile; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.08.2023 tarih ve 7563 sayılı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde kentsel sit alanında yaklaşık 23 hektar alanda onaylanan imar planı revizyonlarında özel proje alanı olarak belirlenen bölgeye açılan davaların tamamının özel proje alanına isabet etmesi sonucu kamulaştırma ve plan revizyonunda belirlenen imar hakkı transferi işlemlerinin Belediyeye yük getireceğinden söz konusu alanda koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih 277-278 sayılı kararları ile; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.08.2023 tarih ve 7563 sayılı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde kentsel sit alanında yaklaşık 23 hektar alanda onaylanan imar planı revizyonlarında özel proje alanı olarak belirlenen bölgeye açılan davaların tamamının özel proje alanına isabet etmesi sonucu kamulaştırma ve plan revizyonunda belirlenen imar hakkı transferi işlemlerinin Belediyeye yük getireceğinden söz konusu alanda koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih 55 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Sermak Madencilik İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.’nin, İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 241 ada 6 numaralı parselde beton santrali amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih 55 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Sermak Madencilik İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.’nin, İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 241 ada 6 numaralı parselde beton santrali amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Selçuk TOKER ve Fikret KARAHAN’ın 2 çekimser oylarına karşılık 30 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
14.Belediye Meclisinin 04.07.2023 tarih 194 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 161 ada 2, 3, 4 parseller 375 ada 6 numaralı parsel ve 374 ada 1 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  yapılması konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 161 ada 2, 3, 4 parseller 375 ada 6 numaralı parsel ve 374 ada 1 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  yapılması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.(İlave Madde 1): Avusturya ATIB Fulpmes Derneği tarafından Fulpmes Şehrinde 19.05.2024-28.05.2024 tarihlerinde yapılacak olan UŞAK'lılar buluşmasına Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri ve beraberindeki heyetin görevlendirilmesi, harcırah ve masraflarının karşılanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Avusturya ATIB Fulpmes Derneği tarafından Fulpmes Şehrinde 19.05.2024-28.05.2024 tarihlerinde yapılacak olan UŞAK'lılar buluşmasına Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri ve beraberindeki heyetin görevlendirilmesi, harcırah ve masraflarının karşılanması konusuna ait C.H.P. Grup Başkanı Mehmet KARAKOÇ’un sözlü önerisi doğrultusunda tarihinin  19.05.2024-22.05.2024 olmak üzere Belediye Başkanı Özkan YALIM, Meclis üyeleri Özhan ÖZGÖBEK, İsmail ASAR, Ahmet TOKAT, Mustafa ARSLAN, Selçuk TOKER, Fikret KARAHAN ve Tolga PİRİNÇCİ’nin görevlendirilmelerine, harcırah ve masraflarının karşılanmasına ve hizmet pasaportu alınması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİR, Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Şemseddin KARABULUT, Ayhan ÖZTÜRK, Talha Yasin ERDOĞAN, Kübra YALIM, Beytullah GÜNDÜZ’ün 8 çekimser oylarına karşılık 24 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündeme İlave olarak alınan  10. (24.Madde), ve 11. (25.madde)  Maddelerinin gündemin 16.maddesinden (İlave Madde 2) önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir

24. (İlave Madde 10): Belediyemize ait Bölme Kurs Merkezi ve Muharremşah Çok Amaçlı Salonda vatandaşlarımızın düğün, sünnet, mevlüt, doğum günü vb. etkinlikleri yapabilmesi amacıyla söz konusu binaların mahalle konağı statüsüne alınması ve meclis kararına istinaden mahalle konağı statüsünde ücretlendirilebilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemize ait Bölme Kurs Merkezi ve Muharremşah Çok Amaçlı Salonda vatandaşlarımızın düğün, sünnet, mevlüt, doğum günü vb. etkinlikleri yapabilmesi amacıyla söz konusu binaların mahalle konağı statüsüne alınması ve meclis kararına istinaden mahalle konağı statüsünde ücretlendirilebilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
25.(İlave Madde 11): Uşak  Belediyesi  Özel  Servis  Araçlarının  Çalışma  Usul  ve  Esasları  Yönetmeliği kapsamında  mülkiyetindeki  araçla  kendi  personelini  belediye  ve  mücavir  alan  sınırları dâhilinde taşıyan her türlü gerçek ve tüzel kişi ile kamu kurum ve kuruluşlardan şirket servisi araçlarından ilk defa güzergah belgesi için başvuranlardan ve şirket servisi aracı yıllık vize ücreti fiyat tarifesi ücret kalemlerinin güncellenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak  Belediyesi  Özel  Servis  Araçlarının  Çalışma  Usul  ve  Esasları  Yönetmeliği kapsamında  mülkiyetindeki  araçla  kendi  personelini  belediye  ve  mücavir  alan  sınırları dâhilinde taşıyan her türlü gerçek ve tüzel kişi ile kamu kurum ve kuruluşlardan şirket servisi araçlarından ilk defa güzergah belgesi için başvuranlardan ve şirket servisi aracı yıllık vize ücreti fiyat tarifesi ücret kalemlerinin güncellenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis Başkanı (Belediye Başkanı); Özkan YALIM; Gündemin kalan maddelerinin 03.05.2024 Cuma günü saat 15.00 de görüşmek üzere 1. Birleşimi kapatmıştır.
              
 Özkan YALIM             Muharrem Emre KARSLI       Devrim ALKAN
 Belediye Başkanı                  Katip                                   Katip
  (Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: 14 Mays, 2024
İlgili İçerikler: 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2024