Meclis Gündemi

02.08.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

896
29-07-2021


29/07/2021 
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 02.08.2021 Pazartesi günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.                                          
  Zeynep CEYLANER                               
     Belediye Başkanı V.
GÜNDEM: 

1.2021 yılı Temmuz ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.İlimiz  genelinde  bahçe  duvarları  ile  ilgili  sorunlar  yaşandığı,  Planlı  alanlar  İmar Yönetmeliğinde bahçe duvarları ile ilgili olarak "Bahçe duvarlarının yüksekliği; binaların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde, yoldan kotlandırılan binalarda kaldırım üst kotundan itibaren 0.50 metreyi, yoldan  yüksek  olup  tabi  zeminden  kotlandırılan  binalarda  ise  parselin  yol  sınırındaki  tabii  zemin kotundan itibaren 0.50 metreyi, yol cepheleri gerisinde ise 1.5 metreyi geçemez. Ayrıca üzerlerine yükseklikleri 1.00 metreyi aşmayan parmaklık yapılabilir." Denildiği,  İlimiz genelinde uygulama bina yol tarafındaki cephe hatlarında 1.20 metre yüksekliğinde yapıldığından konunun görüşülerek karara bağlanması. 
3.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün İlimiz Merkez  Cumhuriyet Mahallesi, 5818 ada 3 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
4.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesi, 2345 ada 1 numaralı parsel, 2347 ada 1 numaralı parsel ve 2344 ada  2, 3 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
5.İlimiz Merkez Kurtuluş Mahallesi, 82 ada 30 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.İlimiz Merkez Ünalan Mahallesi, 187 ada 8 numaralı parselde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.05.2021 tarih 6265 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün İlimiz Merkez Dikilitaş Mahallesi, 637 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz Merkez,Hacıkadem Mahallesi, 2287 ada 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi, 107 ada 506 numaralı parsel ve 106 ada 509 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
10.Ceylanlar Otelcilik Turizm sağlık Hizmetleri Tesktil İnşaat Sanayi ve Tic. LTD. ŞTİ adına Ayhan CEYLAN'ın İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3084 ada 3 ve 4 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
11.İlimiz Merkez İslice Mahallesi, 267 ada 1 numaralı parsel ve 328 ada 1 numaralı parselde koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 01/06/2021 tarih ve 195 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Emine KORKMAZ ve Murat KORKMAZ'ın; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 701 ada 15 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde;  yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 01/06/2021 tarih ve 177 ve 178 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Kadir ÇELİK'in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5677 ada 9 numaralı parselde ticaret alanı olarak düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde;  yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
14.Cengiz ALTINER'in İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 176 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
15.Nejla CEYLAN'ın  İlimiz, Merkez, Karakuyu Mahallesi, 344 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
16.Karar Koray ATAK ve Ömer UÇAR'ın ; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 401 ada 16, 17, 18, 19 ve 23 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Zeliha ÖZÇAY ve Gülay ÖZTÜRK adına vekaleten Fatih KUŞDEMİR, Nail ÖZÇAY, İsmail ÖZÇAY, Hamdi ÖZÇAY, Hatice GÜRBÜZ, Safinaz GÜRBÜZ, Helime ERTÜRK, Şükriye ADIYAMAN, Ayşe ERTUĞRUL ve Muzaffer ÖZÇAY adına vekaleten Ahmet KARAGÖZ’ün; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 1, 2, 3, 4, 33 ve 34 numaralı parsellerde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, K22c09a4c ve K22c09a3d paftalarda, 1695 ada 543 numaralı taşınmazın Kütahya Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararına istinaden koruma alanının belirlenmesi ve yine aynı kurul kararına istinaden, 1695 ada 74, 75, 76, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 568, 569, 570 numaralı parseller ve 1378 ada 539 numaralı parselde düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediyemiz ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında 19.02.2021 tarihinde Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı hakkında protokol imzalandığı, ancak; Belediyemizin talebi üzerine, atık su arıtma tesisi proje alanında bulunan güneş enerjisi santralinin kaldırılarak içme suyu arıtma tesisi alanına kurulması ve mevcut atık su arıtma tesisi scada ve otomasyon sisteminin yenilerek optimizasyon işlemlerinin yapılması işleri de atık su arıtma tesisi yapım işi ihalesi kapsamına alındığından, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ek protokol gönderildiği, ek protokole konu olan ilave işlerin maliyetinin geri ödeme hususlarının kabul edildiğine dair karar alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
20.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı yatırım ve uygulama planında yer alan  "Uşak  Gökkaya Barajı İçme Suyu Tesisleri Proje Yapımı" ile ilgili geri ödeme hususlarını içeren  Uşak İline Banaz Gökkaya Barajından İçme, kullanma ve Endüstri Suyu Sağlanması ile ilgili protokolün” Belediye Başkanlığı tarafından 5 (beş)nüsha olarak imzalanıp imzalanmaması hususunun görüşülerek karara bağlanması.
21.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün yatırım ve uygulama planında yer alan "Uşak Merkez Kocadere Göleti İnşaatı Yapımı" ve  "Uşak Merkez Uzundere Göleti İnşaatı Yapımı" ile ilgili geri ödeme hususlarını içeren  "Uşak İline Uzundere ve Kocadere Göletlerinden İçme, kullanma ve Endüstri Suyu  Sağlanması ile ilgili protokolün Belediye Başkanlığı tarafından 5 (beş)nüsha olarak imzalanıp imzalanmaması hususunun görüşülerek karara bağlanması.
22.İmar planında  “Belediye  Hizmet  Alanı” olan Mülkiyeti Belediyemize ait Uşak Merkez Fevzi  Çakmak  Mahallesi  6978  ada    1  numaralı parsel  üzerine  Turhan  PAKSOY isimli hayırseverin belirleyeceği ve Belediyece uygun bulunacak bir ismin verilmesi şartı ile Sağlık Ocağı ve Belediye Hizmet Binası yapımına ilişkin protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.Uşak Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği 04.03.2015 tarih ve 186 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girdiği,  Ancak;  Cumhurbaşkanlığı Makamının 29.04.2021 tarih ve 3935 karar sayısı ile düzenlenen, 30.04.2021 gün ve 31470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Devlet  Memurları  Disiplin  Yönetmeliği, ve  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  134.  Maddesi gereğince hazırlanan Uşak Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
24.Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği gereğince; Elektronik Ücret Toplama Sistemi uygulamasına geçileceğinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/f,18/j ve 34/i maddeleri uyarınca Elektronik Ücret Toplama Sistemi ve Araç Takip Sisteminin kurulması ve 10 yıl süre ile işletilmesi için, Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25.5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/b maddesi "Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek." hükmüne istinaden yazımız ekinde bulunan karşılaştırma cetveline göre şekillenen Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Taslağın görüşülerek karara bağlanması.
26.Karaağaç Camisi yanındaki eski zabıta binasının (Yörük evi) ortak proje kapsamında kullanılması ve  Uşak Belediyesi ile Önder İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği ile protokol yapılmak üzere, Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 02.08.2021