Meclis Gündemi

02.09.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1389
28-08-2020

28/08/2020 
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN



5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı  02.09.2020 Çarşamba günü Saat 15.00 de Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Meydanı  No:49 daki Atatürk Kültür Merkezi 1 Nolu Salonda yapılacaktır.  
Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.  
                                         Mehmet ÇAKIN                                                                                                               
                                       Belediye Başkanı

GÜNDEM: 

1.2020 Ağustos ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Uşak İl Sağlık Müdürlüğünün İlimiz Mehmet Akif Ersoy Mah. 810 ada 2,16,17 ve 18 parselde yer alan Hasibe Mazhar GÜRBÜZ Sağlık Ocağı binası ile ilgili yapılan tahsis ve protokol süresinin 02.08.2020 tarihinde sona erdiğinden bahisle protokolün yenilenmesi veya bedelsiz olarak tahsisi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.İlimiz, Merkez, Sarayaltı ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde Nuri Şeker Caddesi çevresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. maddesi uyarınca 13.12.2019 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi yaklaşık 31 Hektar yerleşik alanda ilave imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.Ahmet KOCABIYIK, Yaşar CAN, Hatice CAN, Mehmet Ali CAN, Ömer CAN, Yeter CAN, İsmail ÇETİNKAYA, Hesna KARA, Kemal ÇETİNKAYA,  Edip CAN vereseleri Şefika CAN, Mehmet CAN, Durkadın GÜÇLÜ, Ali KOCABIYIK vereseleri Fatma KOCABIYIK, Ümmügülsüm KARAHAN, İbrahim KOCABIYIK ve Nazife ÖZTÜRK'ün İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1887 ada 3, 9, 12 ve 13 numaralı parsellerde  imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
6.Yıldıray AYAZ, Ali ÇELİK, Yüksel BAKÜLÜ, Şaylan AYAZ, Elmas ŞAHİN, Zehra BAYRAK vekili Taner AKSOY, Sevil ERKOÇ, Yaşadan MIDIK, Hava AKDEMİR'in; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, 282 ada 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 parsellerde ticaret alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 613 ada 4 numaralı parselde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 21.07.2020 tarih 5805 sayılı Kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 04/08/2020 tarih ve 156 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, 132 ada 1 numaralı parsel ile 134 ada 46 numaralı parsellerde imar planı ve imar uygulaması arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 04/08/2020 tarih ve 175 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4125 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsellerde ada kenar çizgisinde düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 04/08/2020 tarih ve 157 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesinde, sehven yeşil alan olarak düzenlenen alanlarda planlar arası uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarih ve 124 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Özel İdaresinin; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, 81 ada 88, 89 numaralı parseller ile 97 ada 490 numaralı parselin bulunduğu alanda yapılması düşünülen Yeni Valilik Binası ile ilgili plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 03/12/2019 tarih ve 432 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi 5959 ada 3 ve 4 numaralı parsellerde altyapı hizmetlerinin yapılabilmesi için ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 05/06/2020 tarih ve 107 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Sevim ÖZKAN, Cemil MANAV, Mehmet YİĞİT, İsa TEKİN, Güzide SUYOL YILMAZ'ın; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi 257 ada 163, 164, 165, 166, 167, 169 170, 171 ve 310 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarih ve 380 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Zekeriya ÇİFTÇİ ve Elif SELVİ'nin; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi 1676 ada 17 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 02/01/2020 tarih ve 39 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimizde onaylı imar planlarında spor alanı olarak belirlenmiş alanların yapılaşma koşullarının Uşak İli Uygulama İmar Planı plan notları ve Yönetmelikler çerçevesinde yeniden düzenlenmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 05.06.2020 tarih 111 ve 112 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2751 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde ticaret ve park alanlarında düzenleme yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 05.06.2020 tarih 113 ve 114 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan,  İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, Demetevler Mevkii olarak bilinen alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde; Durmuş Ali TAŞKAN ve Emin ACAR tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 05.06.2020 tarih 115 ve 116 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan,  İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2328 ada 1 numaralı parselin ayrık nizam 5 kat yapı düzeni, TAKS=0.40 KAKS=2.00 yapılaşma koşullarında ticaret alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 05/06/2020 tarih ve 110 sayılı kararı ile yürürlükte olan Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının adabazı uygulaması ile ilgili olan maddelerinin iptaline yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları değişikliğine askı süresi içerisinde Mustafa DEMİR, Hasan Demir GEDİK ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 05/06/2020 tarih ve 121 sayılı kararı ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 548 ada 28 numaralı parselin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27/12/2019-5573 sayılı kararına istinaden, parsel üzerinde korunması gerekli yapının tescilli bina olarak, bina dışında kalan alanın ise tescilli parsel olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Necmi SİRGELİ tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 05/06/2020 tarih ve 123-124 sayılı kararı ile, Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 201 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 202 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller, 208 ada 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parseller, 209 ada 1 parsel, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 159 ada 1 parsel ve 165 ada 1, 2, 3 parseller ile Hacıkadem Mahallesi, 268, 269, 752, 757 parseller ve orman olarak tahsisli 617.267 metrekare büyüklüğündeki alandan oluşan taşınmazlarda yapılara uygun kat yükseklikleri, yapılaşma koşulları, ada şekilleri ve imar yollarında değişiklikler yapılarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediye  Meclisinin  01/07/2019  tarih  ve  209  sayılı  Kararı  ile  İmar  Komisyonuna havale  edilen;  Uşak  İl  Jandarma  Komutanlığı'nın;  İlimiz,  Merkez, Cumhuriyet  Mahallesi,  K22C09D1D  ve  K22C09D4A  paftalarda,  976  ada  654  numaralı parselde  E=2.00  Yençok=15.50  metre  yapılaşma  koşulları  ve  her  yönden  10  metre  yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş Askeri Alan olarak düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi  gereğince  tasdik  edilmesi  konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.İlimiz, mücavir alan ve muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince isim verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
24.Belediye Meclisinin 04.08.2020 tarih ve 2020/166 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, merkez, Kemalöz Mahallesinde bulunan 1.Pırlanta Sokağın geniş ve uzun bir yol olmasından dolayı Pırlanta Caddesi olarak değiştirilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesine göre İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarih ve 306 sayılı kararı ile Tüm Vatandaşlarımızın ücretsiz olarak kullanımına karar verilen Tiritoğlu Çayzade, Atapark Çayzade tuvaletlerinin ve ilave olarak Yeni Garaj İçi tuvaletin, ihale ile kiraya verilmesi ve kira süresinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

26.İlimizde yaşayan Şehit ve Gaziler ile askerlik mesleğine ilişkin ortak alanları yaşatmak, üyelerin onurunu korumak, haklarını savunmak, hayat şartlarını düzeltmek, sosyal ve kültürel hizmetlerde bulunmak ve dayanışma sağlamak üzere Cumhuriyet Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı Mevlana Parkı içersindeki bina ve bahçesini ortak proje kapsamında kullanılması, bakımı,  onarımı ve genel giderlerin Uşak Belediyesi tarafından karşılanması, Uşak Belediyesi ile Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Uşak Şubesi ile protokol yapılmak üzere, Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 02.09.2020