Meclis Gündemi

02.11.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1132
27-10-2020


27/10/2020 
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 02.11.2020 Pazartesi günü Saat 15.00 de Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Meydanı  No:49 daki Atatürk Kültür Merkezi 1 Nolu Salonda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.
                                         
   Gökhan YALÇIN                                  
  Belediye Başkanı V.
GÜNDEM: 
1.2020 Ekim ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediyemiz 2021 yılı Performans Programının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (a) ve 41.maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
3.Belediyemiz 2021 Mali yılı ve izleyen iki yılın Gelir Gider Bütçesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediyemizin 2021 Mali yılı Ücret Tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediyemizin 2021 Mali yılı Harç Tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
6.Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.nin İlimiz, Merkez, muhtelif mahallelerde, trafo alanı yapılması yönünde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
7.Hamza ÖZDEMİR vekili İlkay OKTAY'ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 41 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.Onur ÖZÇAKA, Fatih ÖZÇAKA, Emine ÖZÇAKA, Kubilay ÖZÇAKA, Songül ÖZTUĞ, Suna ÖZDOĞAN, Rukiye AKPINAR ve Emine ULAŞ'ın İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 13 numaralı parselde 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
9.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yayımlamış olduğu "24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği " çerçevesinde Uşak Belediyesi ile SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. arasında 29/11/2016 tarihinde imzalanan protokolün süresi 31/12/2020 tarihinde dolacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 04 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği'ne göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir A Tipi Muayene Kuruluşu ile en az 4 (dört) yıllık yeni bir protokol yapılması, Yönetmelikler gereğince; asansör periyodik kontrol ücretinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirlemiş olduğu taban/tavan fiyat aralığında belirlenmesi, ayrıca imzalanacak olan sözleşme sürecince İlgili İdare Payı'nın alınıp alınmayacağı, alınacak olması durumunda oran belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 01.10.2020 Tarih ve 233 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, K22c15b1d, k22c15b1c paftalarda, 137 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parsellerde 5.00 metre ön bahçe mesafesi, 3.00 metre yan bahçe mesafesi ve ikiz nizam 2 kat şeklinde yapı düzeni, TAKS=0.30, KAKS=0.60 yapılaşma koşulunda konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 01.10.2020 Tarih ve 219 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ünalan ve Işık Mahallesi, K22c09a4d, K22c08b3c, K22c08b3b paftalarda, 610 ada 17 numaralı parsel, 163 ada 7numaralı parsel ve 571 ada 5 numaralı  parselde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 21.07.2020 tarih ve 5803, 5804, ve 5806 nolu kararlarına istinaden tescilli bina ve tescilli parsel olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 01.10.2020 Tarih ve 218 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22c09a4d paftada, 169 ada 20 numaralı parselde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.08.2020 tarih 5830 sayılı kararına istinaden tescilli yapı ve tescilli parsel olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 01.10.2020 Tarih ve 212 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesinde yaklaşık 10,71 hektar büyüklüğündeki, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kentsel yerleşik alan olarak planlanmış, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan, çevresinde planlı alanlar, çevreyolu ve büyük ova sınırı ile sınırlanan alanda; bütüncül bir planlama çalışması yapılması amacıyla ilave plan yapılması ile ilgili kamu yararı kararı alınması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 01.10.2020 Tarih ve 211 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilenİlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, Mahallesinde yaklaşık 26 hektar büyüklüğündeki, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kentsel gelişme alanı olarak planlı durumda olan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan ve planlı alanlar ile çevrili durumda olan alanda bütüncül bir planlama çalışması yapılması amacıyla ilave plan yapılması ile ilgili kamu yararı kararı alınması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 160 ada, 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16.Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olarak huzurparkta bulunan binamızda Şelale Sosyal Tesisleri İşletmesi kurulması planlanmaktadır. Şelale Sosyal Tesisleri İşletmesi kurulması ve işletilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
17.Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi işletmesi olan Halk Ekmek Fırınında üretilen ekmeğin gramajının 270 gr. ve ücretinin 1,25 TL. olarak belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarih ve 224 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen, Karaağaç Mahallesi Gediz Uluyolu üzerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan futbol sahasına “Karaağaç Şehitler Stadyumu” isminin verilmesi konusunun İmar Komisyonu ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının Şehir içi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü fiyat tarifesi değişikliği taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
20.Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği'nin 26. maddesi a) fıkrasında bahsi geçen elektronik ücret toplama sisteminde Belediyemizce alınacak olan işletme izin bedeli oranının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarih ve 223 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İller Bankasınca 02.06.2016 tarihinde onaylanan "Uşak (Merkez) İçme Suyu Terfi Hatları Yenilenmesi İşi" projesinde mekanik,elektrik,otomasyon ve scada sistemi projeleri müdürlüğümüzce Doğrudan temin usulü ihale yöntemi ile mekanik projesi KDV.Dahil 26.491,00.TL.'ye, elektrik, otomasyon ve scada sistemi projesi KDV.Dahil 37.524,00.TL'ye, toplamda 64.015,00 TL.'ye günümüz şartlarına uygun olarak yaptırılarak İller Bankasından yaptırılan projelerin aynı iş kapsamında değerlendirilerek sukap kapsamında onaylanması talep edildiği,  İller Bankası yaptırılan projelerin mevcut proje kapsamında değerlendirilmesi için toplam proje ihale bedellerinin % 3'ü oranında proje denetim bedeli kesilmesi gerektiğini,proje denetim bedellerinin de İller Bankasınca Belediyelere aktarılan yasal paylardan kesilmesine dair Belediye Meclis kararı talep edildiği,  toplam Proje Denetim Bedelinin % 3'lük oranı olan 1.920,45,TL.'nin İller Bankasınca Belediyelere ayrılan paydan kesilmesi için İller Bankasına yetki verilmesi konusunun Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu kararları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 02.11.2020