Meclis Gündemi

04.01.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1214
30-12-2020


30/12/2020 
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 04.01.2021 Pazartesi günü Saat 15.00 de Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Meydanı  No:49 daki Atatürk Kültür Merkezi 1 Nolu Salonda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.
                                         
  Mehmet ÇAKIN                                 
  Belediye Başkanı
GÜNDEM: 

1.2020 Aralık ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemiz denetim komisyonunun oluşturulması, üye sayısının belirlenmesi ve gizli oyla üye seçilmesi konusunun görüşülmesi.
3.5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkanı ve üyelerine,  24. Maddesi gereğince oluşturulan İhtisas Komisyonlarına ve 25.maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonuna seçilen üyelere 2021 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediyemiz Denetim Komisyonunda çalışacak kamu personelinin kaç kişinin görevlendirileceği ve günlük kişi başına ne kadar ödeme yapılacağının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.2021 Mali yılında Belediye Başkan yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
6.5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine istinaden Zabıta Personeli ve 52. Maddesine istinaden İtfaiye Personeline 2021 yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
7.5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesine göre "Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir" denildiğinden, Belediyemiz bünyesinde 2021 yılında sözleşmeli statüde çalıştırmaya devam edilmesi düşünülen talep yazıya ekli listedeki kadro ve unvanlardaki Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.İl Özel İdaresinin; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 405 ada 7 ve 10 numaralı parseller ile 401 ada 3 numaralı parselin 07.03.2019 tarih 60 ve 61 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının onaylandığı, ilgili planlara göre yola terk, parka terk ve ifrazının yapıldığı bildirilmiştir. Ancak ruhsat aşamasında planlama alanının 4000 m²'sinin Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde kaldığı fark edildiğinden mücavir alan sınırlarımıza giren kısım ile ilgili plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
9.İlimiz, Merkez, Fatih ve Kuyucak Mahalleleri, 6894  ve 4703 adalarda yapılaşma koşullarında düzenleme yapılması amacı ile imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.01.12.2020 tarih ve 289 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 200 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Uşak İl Jandarma Komutanlığı'nın; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 976 ada 654 numaralı parselin bulunduğu alanda askeri alanın yapılaşma koşullarının belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Mustafa DEMİR tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 01.12.2020 Tarih ve 284 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Sami YİĞİT ve Koray YİĞİT vekili Turan KUTLU’nun, İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 4777 ada 1 numaralı parselde Emsal değerde değişiklik yapılmaksızın Yençok=7.50 m. yapılaşma koşullarında ticaret alanı olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih ve 81 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, İslice, Kurtuluş, Durak Mahallelerinde kalan, İsmetpaşa ve Orhan Dengiz Caddelerinden cephe alan binalarda “cephe düzenleme işi”nin 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi (Ek fıkra:16.05.2012-6306/18 md.) gereğince projesi doğrultusunda mantolama, boya, kaplama, doğrama, korkuluk, levha vb. işlerinin, toplam maliyetinin tamamının mülk sahipleri tarafından karşılanması şartıyla Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmesi ve ödeme şeklinin belirlenmesi konusunda Belediye Başkanına Yetki verilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 01.10.2020 Tarih ve 226 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Erkan BODUR, Kemal SUNUCU ve Mehmet Emin KAYA'nın; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, K22c13d3b paftada, 593 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parsellerde ada kenar çizgisinin mülkiyet hattına çekilmesi  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 181sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Sarayaltı ve M. Akif Ersoy Mahallelerinde yaklaşık 34.3 hektar alanda, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uygun olarak ticaret kullanımı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 181sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Sarayaltı ve M. Akif Ersoy Mahallelerinde yaklaşık 34.3 hektar alanda, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uygun olarak; E=0.70, Yençok=10.50 ve E=0.60, Yençok=10.50 yapılaşma koşullarında ticaret kullanımı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 01.12.2020 Tarih ve 281 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22c09a4c ve K22c09a3d paftalarda, 610 ada 5, 6, 16, 18, 25, 26 ve 611 ada  3, 4, 5, 6, 20 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.09.2020 tarih ve 5892 kararına istinaden, koruma alanı sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 01.12.2020 Tarih ve 282 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22c09a4c ve K22c09a3d paftalarda, Sarayaltı Mahallesi, 431 ada 9, 19, 16, 51, 58, 61, 468 ada 18, 467 ada 1 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.09.2020 tarih ve 5892 kararına istinaden, koruma alanı sınırı belirlenmesi ve 431 ada 19 numaralı parselin tescilli olarak belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 01.12.2020 Tarih ve 276 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.09.2020 tarih ve 5893 numaralı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 613 ada 3, 5, 6 numaralı 614 ada 6, 7, 8 numaralı parsellerde koruma alanı sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 01.10.2020 Tarih ve 215 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.09.2020 tarih ve 15448 numaralı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 625 ada 19, 20, 21 numaralı 630 ada 3, 13 ve 892 ada 25 numaralı parsellerde koruma alanı sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 01.10.2020 Tarih ve 216 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.09.2020 tarih ve 5834 numaralı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 548 ada 7, 26, 27, 33, 38 ve 566 ada 8, 9, 10, 11, 12 numaralı parsellerde  koruma alanı sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 01.12.2020 Tarih ve 278 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.08.2020 tarih ve 5831 numaralı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 163 ada 10, 12, 13, 14 numaralı 164 ada 1, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 numaralı ve 608 ada 19, 20 numaralı parsellerde koruma alanı sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediye Meclisinin 01.12.2020 Tarih ve 279 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.09.2020 tarih ve 5894 numaralı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 571 ada 4, 6, 7, 8, 9 numaralı 572 ada 18 numaralı ve 567 ada 1 numaralı parsellerde koruma alanı sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 01.12.2020 Tarih ve 277 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.08.2020 tarih ve 5832 numaralı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 47, 85 ,87 ve 892 ada 25 numaralı parsellerde koruma alanı sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Belediye Meclisinin 01.12.2020 Tarih ve 280 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.09.2020 tarih ve 5895 numaralı kararına istinaden; İlimiz, Merkez,Ünalan Mahallesi, 163 ada 8, 13, 14, 17, 18, 25 ve 609 ada 20, 28 numaralı parsellerde koruma alanı sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.Uşak Belediyesi Teşkilat Yönetmeliği 05.06.2020 tarih ve 129 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 04.08.2020 tarih ve 167 sayılı Belediye Meclis kararı ile Plan ve Proje Müdürü kadrosu ihdas edildiğinden, Plan ve Proje Müdürlüğü kurulmuştur. Bu sebeple Uşak Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (II) Sayılı Boş  Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
27.Mülkiyet Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait 6 adet taşınmazlara uygulama imar planındaki fonksiyonları gereği Belediyemizin ihtiyacı bulunmakta olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 30.maddesi hükümleri çerçevesinde satın alınması istenilmektedir. 5393 sayılı Kanununun 18/e maddesi hükümleri gereğince konunun görüşülerek karara bağlanması.  
28.Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğünce İl Sağlık Müdürlüğüne 14.11.2019 tarihinde hibe araç talebinde bulunulduğu, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Belediyemize şartlı nakdi yardım kapsamında 1 adet yaralı hayvan naklinde kullanılmak üzere hayvan ambulansı hibe edildiği, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesinde şartlı bağışları kabul etmek Belediye Meclisinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayıldığından, bahsi geçen aracın şartlı bağış olarak kabul edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
29.5393 sayılı Belediye kanununun 75.maddesine istinaden Uşak Belediyesi ve Uşak İl Özel İdaresi arasında yol yapım hizmetlerinde iş birliği yapılması kapsamında yapılacak olan protokolde Belediye Başkanına  yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
30.Belediyemizin 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu sonuçlarının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 55.maddesi hükmü uyarınca Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 5 Adet Taşınmaz Kira İhale İlanı - 12/03/2024 6 Adet Taşınmaz Kira İhale İlanı - 12/03/2024 07.02.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 07.02.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Kira İhale İlanı - 13/02/2024 Bozkurt ve Karaağaç Mahalleleri 55. Bölge 18. Madde Uygulaması Parselasyon Planı 3. Askı İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 04.01.2021