Meclis Karar Özetleri

04.07.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

599
10-07-2023

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ             DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
04.07.2023         SALI                 16:00             2023                 7                   1                     1

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Kazım KUŞÇU, Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Uğur KESKİN, İsmail AKTAY, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER,  Alev KETBOĞA, Dilek SALEPÇİ, Akın PEKER, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN, Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1.2023 Haziran ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi 161 ada 2, 3 ve 4 numaralı parseller; 375 ada 6 numaralı parseller ve 374 ada 1 numaralı parsellerde, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.İlimiz, Merkez, Dikilitaş ve Karaağaç Mahallelerinde Kuzey Çevre Yolu olarak bilinen Ankara Caddesinde mevcut durum ile imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün; Uşak İli, Merkez, Akse Mahallesinde yer alan Ala Çeşmesinin tescilinin ve koruma alanının plana işlenmesi konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
5.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün; Uşak İli, Merkez, Ünalan Mahallesi 611 ada 8 numaralı parsel, 610 ada 10, 12 ve 13 numaralı parsel, 161 ada 5 parsel, 162 ada 1 parsel ve 613 ada 9 numaralı parseldeki tescilli yapıların koruma alanının  belirlenmesine yönelik plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, Küçük Sanayi Alanı olarak bilinen alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz, Merkez, Muhtelif Mahallelerde, imar planında Taban alanı katsayısı (TAKS)  değeri 0.28 ve daha düşük olan adalarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.İrfan GÖRGÜLÜ'nün; Uşak İli, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 131 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
9.Kütahya Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün; Uşak İli, Merkez, Atatürk Mahallesi, 280 ada 18 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 01/06/2023 tarih ve 166 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 3135 ada 16 numaralı parsel ve çevresinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 01/06/2023 tarih ve 163 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Durmuş Ali ALP'in; Belediye Meclisinin 02/01/2023 tarih 29 sayılı kararı ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, 385 ada 1 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği iptalinin  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 01/06/2023 tarih ve 168 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Fatih ve Atatürk Mahallelerinin kesişiminde bulunan Kazım Karabekir Caddesi ve çevresinde mevcut durum ve plan arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 01/06/2023 tarih ve 165 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, K22C13B paftada, 0 ada 979 parselde ve 0 ada 5, 6, 10, 11 ve 19 numaralı parsellerin bir kısmında şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 01/06/2023 tarih ve 165 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, K22C13B paftada, 0 ada 979 parselde ve 0 ada 5, 6, 10, 11 ve 19 numaralı parsellerin bir kısmında şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 01/06/2023 tarih ve 164 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan notlarının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yapılan son değişiklikler çerçevesinde revize edilmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 01/06/2023 tarih ve 190 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen.  Mediha GÜCÜK vekili Orhan GÜCÜK’ün İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 548 ada 45 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro derece değişikliği  norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, 09.04.2023  tarihli  ve  32158  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe istinaden tanzim edilen  (I) sayılı Kadro İhdas cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
18.(İlave Madde 1): Mülkiyeti Belediyemize ait Ovademirler Mahallesi 7101 ada, 3 numaralı parseldeki taşınmazın 2886 sayılı kanuna  göre  satışı  ve/veya  takası ile  ilgili  iş  ve işlemlerin yürütülebilmesi için 5393 sayılı kanunun  18.e  Maddesi  gereği Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
19.(İlave Madde 2): Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının Şehir içi Belediye Denetimli özel halk otobüslerinde fiyat tarifesi değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
20.(İlave Madde 3): Belediye  Meclisinin  02.05.2023  tarih  ve  142  sayılı  kararı  ile  İmar  Komisyonuna  havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 293 ada 278, 292 ve 183 parsellerde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyon taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.(İlave Madde 4): Belediye  Meclisinin  02.05.2023  tarih  ve  142  sayılı  kararı  ile  İmar  Komisyonuna  havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 293 ada 278, 292 ve 183 parsellerde şehir plancısı tarafından  hazırlanan  1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı  revizyon  taslağının  3194  sayılı  İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.(İlave Madde 5): İlimiz, Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, yaklaşık 18 hektar alanda plan revizyonu yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2023  Haziran ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2.İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi 161 ada 2, 3 ve 4 numaralı parseller; 375 ada 6 numaralı parseller ve 374 ada 1 numaralı parsellerde, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; konunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.İlimiz, Merkez, Dikilitaş ve Karaağaç Mahallelerinde Kuzey Çevre Yolu olarak bilinen Ankara Caddesinde mevcut durum ile imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; konunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün; Uşak İli, Merkez, Akse Mahallesinde yer alan Ala Çeşmesinin tescilinin ve koruma alanının plana işlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; konunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün; Uşak İli, Merkez, Ünalan Mahallesi 611 ada 8 numaralı parsel, 610 ada 10, 12 ve 13 numaralı parsel, 161 ada 5 parsel, 162 ada 1 parsel ve 613 ada 9 numaralı parseldeki tescilli yapıların koruma alanının  belirlenmesine yönelik plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; konunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, Küçük Sanayi Alanı olarak bilinen alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; konunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.İlimiz, Merkez, Muhtelif Mahallelerde, imar planında Taban alanı katsayısı (TAKS)  değeri 0.28 ve daha düşük olan adalarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; konunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.İrfan GÖRGÜLÜ'nün; Uşak İli, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 131 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; talebin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.Kütahya Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün; Uşak İli, Merkez, Atatürk Mahallesi, 280 ada 18 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebin görüşülmek üzere görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.Belediye Meclisinin 01/06/2023 tarih ve 166 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 3135 ada 16 numaralı parsel ve çevresinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oylarına karşılık 22 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir. 
11.Belediye Meclisinin 01/06/2023 tarih ve 163 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Durmuş Ali ALP'in; Belediye Meclisinin 02/01/2023 tarih 29 sayılı kararı ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, 385 ada 1 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği iptalinin  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; talebin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.Belediye Meclisinin 01/06/2023 tarih ve 168 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Fatih ve Atatürk Mahallelerinin kesişiminde bulunan Kazım Karabekir Caddesi ve çevresinde mevcut durum ve plan arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
13.Belediye Meclisinin 01/06/2023 tarih ve 165 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, K22C13B paftada, 0 ada 979 parselde ve 0 ada 5, 6, 10, 11 ve 19 numaralı parsellerin bir kısmında şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER,  Alev KETBOĞA, Dilek SALEPÇİ, Akın PEKER, Ümit AKBEL ve Eren CEYLAN’ın 7 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
14.Belediye Meclisinin 01/06/2023 tarih ve 165 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, K22C13B paftada, 0 ada 979 parselde ve 0 ada 5, 6, 10, 11 ve 19 numaralı parsellerin bir kısmında şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER,  Alev KETBOĞA, Dilek SALEPÇİ, Akın PEKER, Ümit AKBEL ve Eren CEYLAN’ın 7 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
15.Belediye Meclisinin 01/06/2023 tarih ve 164 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan notlarının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yapılan son değişiklikler çerçevesinde revize edilmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Ümit AKBEL ve Eren CEYLAN’ın 2 ret, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER,  Alev KETBOĞA, Dilek SALEPÇİ, Akın PEKER ve Harun GÜVENÇ’in 6 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
16.Belediye Meclisinin 01/06/2023 tarih ve 190 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen.  Mediha GÜCÜK vekili Orhan GÜCÜK’ün İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 548 ada 45 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağı İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; talebin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oylarına karşılık 22 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
17.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro derece değişikliği  norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, 09.04.2023  tarihli  ve  32158  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe istinaden tanzim edilen  (I) sayılı Kadro İhdas cetveli görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro derece değişikliği  norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, 09.04.2023  tarihli  ve  32158  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzim edilen (I) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin  kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER,  Alev KETBOĞA, Dilek SALEPÇİ, Akın PEKER, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN ve Harun GÜVENÇ’in 8 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
18.(İlave Madde 1): Mülkiyeti Belediyemize ait Ovademirler Mahallesi 7101 ada, 3 numaralı parseldeki taşınmazın 2886 sayılı kanuna  göre  satışı  ve/veya  takası ile  ilgili  iş  ve işlemlerin yürütülebilmesi için 5393 sayılı kanunun  18.e  Maddesi  gereği Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Belediyemize ait Ovademirler Mahallesi 7101 ada, 3 numaralı parseldeki taşınmazın 2886 sayılı kanuna  göre  satışı  ve/veya  takası ile  ilgili  iş  ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER,  Alev KETBOĞA, Dilek SALEPÇİ, Akın PEKER, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 7 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
19.(İlave Madde 2): Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının Şehir içi Belediye Denetimli özel halk otobüslerinde fiyat tarifesi değişikliği yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
20.(İlave Madde 3): Belediye  Meclisinin  02.05.2023  tarih  ve  142  sayılı  kararı  ile  İmar  Komisyonuna  havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 293 ada 278, 292 ve 183 parsellerde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyon taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.(İlave Madde 4): Belediye  Meclisinin  02.05.2023  tarih  ve  142  sayılı  kararı  ile  İmar  Komisyonuna  havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 293 ada 278, 292 ve 183 parsellerde şehir plancısı tarafından  hazırlanan  1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı  revizyon  taslağının  3194  sayılı  İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
22.(İlave Madde 5): İlimiz, Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, yaklaşık 18 hektar alanda plan revizyonu yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2023 Ağustos ayı Meclis Toplantısının 01.08.2023 Salı günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN;  2023 Temmuz ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.Mehmet ÇAKIN               İsmail AKTAY          İbrahim TÜRKSOY
Belediye Başkanı                Katip                           Katip
(Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: 10 Temmuz, 2023
İlgili İçerikler: 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.07.2023