Meclis Gündemi

06.12.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

572
2-12-2023

T.C.

UŞAK  BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ  


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 06.12.2023 Çarşamba  günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.
                                         
Mehmet ÇAKIN                                     
Belediye Başkanı 

GÜNDEM:

1.2023 Kasım ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediyemiz müdürlüklerinin harcama kalemlerinde güncel fiyat artışları nedeni ile oluşan ödenek ihtiyaçlarını karşılamak üzere  ve bütçe hazırlık sürecinde  düşünülmeyen ancak yapılmasında zorunluluk bulunan giderler için;  Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylarda oluşan gelir fazlasına istinaden ekli listede belirtilen harcama kalemlerine; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesine göre ek ödenek yapımı konusunun görüşülerek  karara bağlanması.
3.Belediyemizin  2023  yılı  gider  bütçesinde; ödeneği  fazla  geleceği  anlaşılan  Müdürlüklerin harcama kalemlerinden ödeneği yetmeyen müdürlüklerin harcama kalemlerine, 5393 sayılı Belediye Kanunun  18.  Maddesinin  (b)  bendi  ve  Mahalli  İdareler  Bütçe  ve  Muhasebe  Yönetmenliğinin  36. Maddesinin  (2)  fıkrası  gereğince,  Bütçede  fonksiyonel  sınıflandırmanın  birinci  düzeyleri  arasında aktarma yapılması konusunun görüşülerek  karara bağlanması.
4.Nihat MIDIKOĞLU ve Müşterekleri'nin; Uşak İli, Merkez, Beylerhan Köyü 252 ada 58 numaralı parselde plan değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediye Meclisinin 04.12.2023 tarih 291-292 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, Kılcan, Bozkuş ve İkisaray Köyü sınırı içerisinde yer alan Askeri Güvenlik Bölge Sınırının belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliğine askı süresi içerisinde TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI tarafından yapılan 1(bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 04.12.2023 tarih 312 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 755 ada 243 numaralı parselde Uşak İdare Mahkemesinin 2023/87 Esas Numaralı kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Mesire ERBİL ve Ali YILMAZ tarafından yapılan 2(iki) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, Mende ve Yeşilkaraağaç Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 101 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılmasına ilişkin belirlenen sınırın görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, Muhtelif ada ve parsellerde meri imar planlarının e-plan otomasyon sistemine uygun hale getirilmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 20.11.2023 tarih ve 358 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, KemalözMahallesi, 538 ada 47 numaralı parselde Mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 20.11.2023 tarih ve 358 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 538 ada 47 numaralı parselde Mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 20.11.2023 tarih ve 376 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Ticaret ve Sanayi Odasının, İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, 144 adada hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 20.11.2023 tarih ve 360 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 30.10.2023 tarih ve 7664, 7665, 7666, 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673 sayılı kararlarına istinaden, İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi 144 ada 1 parsel, 11 ada 1-2 parsel, 818 ada 3 parsel, Cimcim Çeşmesi, Karaağaç Mahallesi, 655 ada 3-7 parsel, 656 ada 5, 6 ve 7  parseller, 635 ada 7 parsel, Ünalan Mahallesi, 165 ada 8 parsel, 288 ada 6 parsel, İslice Mahallesi 388 ada 30 parsel ve 121 ada 3 parselde bulunan tescilli yapıların koruma alanlarının plana işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 20.11.2023 tarih ve 359 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.09.2023 tarih ve 7607, sayılı kararına istinaden, İlimiz, Merkez, Kayağıl Köyü sınırları içerisinde bulunan arkeolojik sit alanı sınırının plana işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 320 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kevser DAŞDEMİR ve müştereklerinin, İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, 130 ada 9 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 321 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Nazik ÇÜMEN’in İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 3071 ada 7 ve 8 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 322 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Taner KAYA’nın İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1918 ada 7 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 324 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Gökçeoğulları Mobilya İnşaat ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.’nin İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 155 ada 3 numaralı parselde çizim tekniğinin düzeltilmesi talebinin görüşülerek karara bağlanması.
18.2024 yılında da devam edecek olan Alt yapı, Park Bahçe, Fen İşleri, İtfaiye ve Makine Bakım  birimlerinde ve gerekli görülen diğer alanlarda çalıştırılmak üzere 2024 yılı için 360 adam/ay geçici işçi vizesi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce Belediye Meclisine sunulan Uşak Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliği; Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 338 sayılı Belediye Meclis kararı ile Uşak Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun  Hukuk  Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek  karara bağlanması.
20.5393 sayılı Kanunun Belediye Meclisinin görev ve yetkileri başlıklı Madde 18. e) ve Madde 34 g) hükümlerine istinaden Belediyemizin 2024 yılı içersinde yapacağı ve Belediyemizin hissedar olduğu parsellerin temliken satışları ile şuyulu parsellerin satış ve trampa işlemlerini yapabilmesi için 1 yıl süre ile Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
21.06/09/2023 tarih ve 276 sayılı Belediye Meclis kararı ile Muharremşah Mahallesi sınırları içerisinde Küçük Sanayi Sitesinde Belediyemiz adına tescilli yapılan parsellerin S.S. Uşak Bireylül Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine devir işleminin yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
22.Muharremşah Mahallesi sınırları içerisinde Küçük Sanayi Sitesinin içerisindeki talep yazı ekindeki; (Ek-2) listede ada, parsel, alanı ve imar durumu belirtilmiş olan taşınmazların S.S. Uşak Bireylül Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine devir edilip edilmemesi ve devir bedellerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 344 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince isim verilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının ilgi yazılarına istinaden Uşak Belediyesi Şehir içi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin 20.maddesinin 1.bendinde bahsedilen “Yeni İşletme izin belgesi alacaklarda veya araç değişikliği yapanlarda 17 yaşını dolduran otobüsler sistemden çıkarılır.” Şeklindeki halk otobüslerinin yaş şartı değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
25. Belediye Meclisinin 20.11.2023 tarih ve 356 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının Şehir içi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinin Kayağıl Termal Tesisleri hattındaki otobüs fiyat tarifesi değişikliği talebinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.Kamu yararına faaliyet gösteren dernekler arasında bulunan Altı Nokta Körler Derneği ile Uşak Belediyesi arasında sosyal sorumluluk projeleri yapmak ayrıca görme engelliler için tanınırlık ve daha fazla erişilebilirlik projeleri  gerçekleştirilmesi  düşünülmektedir.Bu  sebeple  ortak  projeler  yapılabilmesi ve  bu  doğrultuda  protokol  imzalamak  için  Belediye  Başkanına  yetki  verilmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
27.Belediye Meclisinin 07.05.2021 tarihli toplantısında Park, Bahçe, Alt Yapı ve Doğal Afet Komisyonuna havale edilen, 243 adet parka isim verilmesi, yeni yapılan parklarda ilave edilerek 251 parka isim verilmesi konusunun Park, Bahçe, Alt Yapı ve Doğal Afet Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
0.0
Son Düzenlemeler: 02 December, 2023
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
06.12.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı