Meclis Karar Özetleri

06.12.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

424
14-12-2023

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

    TARİHİ               GÜNÜ         SAATİ         DÖNEM      TOPLANTI      BİRLEŞİM        OTURUM
06.12.2023       ÇARŞAMBA     15.00             2023               12                    1                    1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Savaş ACAR, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Yusuf AKCAN, Mehmet KESKİN, İsmail AKTAY, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN. 

GÜNDEM:

1.2023 Kasım ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediyemiz müdürlüklerinin harcama kalemlerinde güncel fiyat artışları nedeni ile oluşan ödenek ihtiyaçlarını karşılamak üzere  ve bütçe hazırlık sürecinde  düşünülmeyen ancak yapılmasında zorunluluk bulunan giderler için;  Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylarda oluşan gelir fazlasına istinaden ekli listede belirtilen harcama kalemlerine; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesine göre ek ödenek yapımı konusunun görüşülerek  karara bağlanması.
3.Belediyemizin  2023  yılı  gider  bütçesinde; ödeneği  fazla  geleceği  anlaşılan  Müdürlüklerin harcama kalemlerinden ödeneği yetmeyen müdürlüklerin harcama kalemlerine, 5393 sayılı Belediye Kanunun  18.  Maddesinin  (b)  bendi  ve  Mahalli  İdareler  Bütçe  ve  Muhasebe  Yönetmenliğinin  36. Maddesinin  (2)  fıkrası  gereğince,  Bütçede  fonksiyonel  sınıflandırmanın  birinci  düzeyleri  arasında aktarma yapılması konusunun görüşülerek  karara bağlanması.
4.Nihat MIDIKOĞLU ve Müşterekleri'nin; Uşak İli, Merkez, Beylerhan Köyü 252 ada 58 numaralı parselde plan değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih 291-292 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, Kılcan, Bozkuş ve İkisaray Köyü sınırı içerisinde yer alan Askeri Güvenlik Bölge Sınırının belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliğine askı süresi içerisinde TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI tarafından yapılan 1(bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih 312 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 755 ada 243 numaralı parselde Uşak İdare Mahkemesinin 2023/87 Esas Numaralı kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Mesire ERBİL ve Ali YILMAZ tarafından yapılan 2(iki) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, Mende ve Yeşilkaraağaç Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 101 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılmasına ilişkin belirlenen sınırın görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, Muhtelif ada ve parsellerde meri imar planlarının e-plan otomasyon sistemine uygun hale getirilmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 20.11.2023 tarih ve 358 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, KemalözMahallesi, 538 ada 47 numaralı parselde Mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 20.11.2023 tarih ve 358 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 538 ada 47 numaralı parselde Mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 20.11.2023 tarih ve 376 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Ticaret ve Sanayi Odasının, İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, 144 adada hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 20.11.2023 tarih ve 360 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 30.10.2023 tarih ve 7664, 7665, 7666, 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673 sayılı kararlarına istinaden, İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi 144 ada 1 parsel, 11 ada 1-2  parsel, 818 ada 3 parsel, Cimcim Çeşmesi, Karaağaç Mahallesi, 655 ada 3-7 parsel, 656 ada 5, 6 ve 7  parseller, 635 ada 7 parsel, Ünalan Mahallesi, 165 ada 8 parsel, 288 ada 6 parsel, İslice Mahallesi 388 ada 30 parsel ve 121 ada 3 parselde bulunan tescilli yapıların koruma alanlarının plana işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 20.11.2023 tarih ve 359 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.09.2023 tarih ve 7607, sayılı kararına istinaden, İlimiz, Merkez, Kayağıl Köyü sınırları içerisinde bulunan arkeolojik sit alanı sınırının plana işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 320 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kevser DAŞDEMİR ve müştereklerinin, İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, 130 ada 9 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 321 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Nazik ÇÜMEN GÖKYILDIRIM ve Müştereklerinin İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 3071 ada 7 ve 8 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 322 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Taner KAYA’nın İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1918 ada 7 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 324 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Gökçeoğulları Mobilya İnşaat ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.’nin İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 155 ada 3 numaralı parselde çizim tekniğinin düzeltilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.2024 yılında da devam edecek olan Alt yapı, Park Bahçe, Fen İşleri, İtfaiye ve Makine Bakım  birimlerinde ve gerekli görülen diğer alanlarda çalıştırılmak üzere 2024 yılı için 360 adam/ay geçici işçi vizesi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 338 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Uşak Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun  Hukuk  Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek  karara bağlanması.
20.5393 sayılı Kanunun Belediye Meclisinin görev ve yetkileri başlıklı Madde 18. e) ve Madde 34 g) hükümlerine istinaden Belediyemizin 2024 yılı içersinde yapacağı ve Belediyemizin hissedar olduğu parsellerin temliken satışları ile şuyulu parsellerin satış ve trampa işlemlerini yapabilmesi için 1 yıl süre ile Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
21.06/09/2023 tarih ve 276 sayılı Belediye Meclis kararı ile Muharremşah Mahallesi sınırları içerisinde Küçük Sanayi Sitesinde Belediyemiz adına tescilli yapılan parsellerin S.S. Uşak Bireylül Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine devir işleminin yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
22.Muharremşah Mahallesi sınırları içerisinde Küçük Sanayi Sitesinin içerisindeki talep yazı ekindeki; (Ek-2) listede ada, parsel, alanı ve imar durumu belirtilmiş olan taşınmazların S.S. Uşak Bireylül Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine devir edilip edilmemesi ve devir bedellerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 344 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince isim verilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının ilgi yazılarına istinaden Uşak Belediyesi Şehir içi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin 20.maddesinin 1.bendinde bahsedilen “Yeni İşletme izin belgesi alacaklarda veya araç değişikliği yapanlarda 17 yaşını dolduran otobüsler sistemden çıkarılır.” Şeklindeki halk otobüslerinin yaş şartı değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
25. Belediye Meclisinin 20.11.2023 tarih ve 356 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının Şehir içi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinin Kayağıl Termal Tesisleri hattındaki otobüs fiyat tarifesi değişikliği talebinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.Kamu yararına faaliyet gösteren dernekler arasında bulunan Altı Nokta Körler Derneği ile Uşak Belediyesi arasında sosyal sorumluluk projeleri yapmak ayrıca görme engelliler için tanınırlık ve daha fazla erişilebilirlik projeleri  gerçekleştirilmesi  düşünülmektedir.Bu  sebeple  ortak  projeler  yapılabilmesi ve  bu  doğrultuda  protokol  imzalamak  için  Belediye  Başkanına  yetki  verilmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
27.Belediye Meclisinin 07.05.2021 tarihli toplantısında Park, Bahçe, Alt Yapı ve Doğal Afet Komisyonuna havale edilen, 243 adet parka isim verilmesi, yeni yapılan parklarda ilave edilerek 251 parka isim verilmesi konusunun Park, Bahçe, Alt Yapı ve Doğal Afet Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.(İlave Madde 1): Belediye Meclisinin  04.10.2023 tarih ve 310 sayılı kararı ile onaylanan İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, küçük sanayi alanı olarak planlı bölgede hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yapılan 1 (Bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması. 
29.(İlave Madde 2): Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Uşak İli, Merkez İlçesi, Çevre Mahallesinde tapunun 3021 numaralı parsel üzerinde yapılan parselasyon uygulaması sonucu davacı idareye 217 ada 7 sayılı parselde hisseli mülkiyet verildiği, Mahkeme kararları ile iptal edilen 45.imar uygulama bölgesinde yaklaşık 68 hektarlık imar uygulama bölgesinde yeni bir imar uygulamasının yapılması hukuki ve fiili olarak imkansız olduğu düşünüldüğü, uyuşmazlığın sulhen uzlaşı ile çözülebilmesi hakkında davacı ile görüşmeler yapıldığı, bu doğrultuda,  konunun, 5393  sayılı  Belediye  Kanunu'nun  15/k  ve  18/h  maddelerinde  yer  alan uyuşmazlıkların  sulh  ile  tasfiyeye,  kabul  ve  feragat  yoluyla  çözülerek  nihayete  erdirilmesi  ve  bu hususta Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişilerin arabuluculuk süreçlerini yürütmeye yetkili kılınması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
30.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 2023 Aralık ayı Meclis toplantısının 1.Birleşim 1. Oturumunda İmar komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 04/10/2023 tarih ve 310 sayılı kararı ile Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısına istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi Küçük Sanayi alanı olarak bilinen alanda onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
31.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 2023 Aralık ayı Meclis toplantısının 1.Birleşim 1. Oturumunda İmar komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 04/10/2023 tarih ve 291-292 sayılı kararı ile Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısına istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, Kılcan, Bozkuş, İkisaray Köyü sınırı içerisinde yer alan askeri güvenlik bölge sınırının yeniden düzenlenmesi yönünde onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 2023 Aralık ayı Meclis toplantısının 1.Birleşim 1. Oturumunda İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi 755 ada 243 numaralı parselde 04/10/2023 Tarih ve 312 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan plan değişikliğine gelen askı süresi içerisinde Mesire ERBİL ve Ali YILMAZ tarafından yapılan 2(iki) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
33.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 2023 Aralık ayı Meclis toplantısının 1.Birleşim 1. Oturumunda İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz mahallesi ada ayrım çizgilerinin belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
34.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 2023 Aralık ayı Meclis toplantısının 1.Birleşim 1. Oturumunda İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz mahallesi ada ayrım çizgilerinin belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
35.(İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 347 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Uşak İdare Mahkemesinin 2023/ 373 Esas Sayılı davasında Belediyemize tebliğ edilen yürütmenin durdurulması kararına istinaden; İlimiz, Merkez; Durak, İslice ve Sarayaltı Mahallelerinde yaklaşık 47.7 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun  3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
36.(İlave Madde 9): Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 347 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Uşak İdare Mahkemesinin 2023/ 373 Esas Sayılı davasında Belediyemize tebliğ edilen yürütmenin durdurulması kararına istinaden; İlimiz, Merkez; Durak, İslice ve Sarayaltı Mahallelerinde yaklaşık 47.7 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
37.(İlave Madde 10): Belediye Meclisinin 06.12.2023 tarih 1. Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonu havale edilen 2023 yılı ek ödenek yapılması konusunun Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine istinaden Plan ve Bütçe komisyon kararıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2023 Kasım ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2.Belediyemiz müdürlüklerinin harcama kalemlerinde güncel fiyat artışları nedeni ile oluşan ödenek ihtiyaçlarını karşılamak üzere  ve bütçe hazırlık sürecinde  düşünülmeyen ancak yapılmasında zorunluluk bulunan giderler için;  Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylarda oluşan gelir fazlasına istinaden ekli listede belirtilen harcama kalemlerine; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesine göre ek ödenek yapımı konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Belediyemiz müdürlüklerinin harcama kalemlerinde güncel fiyat artışları nedeni ile oluşan ödenek ihtiyaçlarını karşılamak üzere  ve bütçe hazırlık sürecinde  düşünülmeyen ancak yapılmasında zorunluluk bulunan giderler için;  Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylarda oluşan gelir fazlasına istinaden ekli listede belirtilen harcama kalemlerine; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesine göre ek ödenek yapımı konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Belediyemizin  2023  yılı  gider  bütçesinde; ödeneği  fazla  geleceği  anlaşılan  Müdürlüklerin harcama kalemlerinden ödeneği yetmeyen müdürlüklerin harcama kalemlerine, 5393 sayılı Belediye Kanunun  18.  Maddesinin  (b)  bendi  ve  Mahalli  İdareler  Bütçe  ve  Muhasebe  Yönetmenliğinin  36. Maddesinin  (2)  fıkrası  gereğince,  Bütçede  fonksiyonel  sınıflandırmanın  birinci  düzeyleri  arasında aktarma yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin  2023  yılı  gider  bütçesinde; ödeneği  fazla  geleceği  anlaşılan  Müdürlüklerin harcama kalemlerinden ödeneği yetmeyen müdürlüklerin harcama kalemlerine, 5393 sayılı Belediye Kanunun  18.  Maddesinin  (b)  bendi  ve  Mahalli  İdareler  Bütçe  ve  Muhasebe  Yönetmenliğinin  36. Maddesinin  (2)  fıkrası  gereğince,  Bütçede  fonksiyonel  sınıflandırmanın  birinci  düzeyleri  arasında aktarma yapılması konusunun Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya  sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 9 ret, oylarına karşılık 13 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
4.Nihat MIDIKOĞLU ve Müşterekleri'nin; Uşak İli, Merkez, Beylerhan Köyü 252 ada 58 numaralı parselde plan değişikliği talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Nihat MIDIKOĞLU ve Müşterekleri'nin; Uşak İli, Merkez, Beylerhan Köyü 252 ada 58 numaralı parselde plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Gündemin bu maddesinde Üyelerden Savaş ACAR oy kullanmamıştır.)
5.Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih 291-292 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, Kılcan, Bozkuş ve İkisaray Köyü sınırı içerisinde yer alan Askeri Güvenlik Bölge Sınırının belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliğine askı süresi içerisinde TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI tarafından yapılan 1(bir) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih 291-292 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, Kılcan, Bozkuş ve İkisaray Köyü sınırı içerisinde yer alan Askeri Güvenlik Bölge Sınırının belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliğine askı süresi içerisinde TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI tarafından yapılan 1(bir) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
6.Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih 312 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 755 ada 243 numaralı parselde Uşak İdare Mahkemesinin 2023/87 Esas Numaralı kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Mesire ERBİL ve Ali YILMAZ tarafından yapılan 2(iki) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih 312 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 755 ada 243 numaralı parselde Uşak İdare Mahkemesinin 2023/87 Esas Numaralı kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Mesire ERBİL ve Ali YILMAZ tarafından yapılan 2(iki) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, Mende ve Yeşilkaraağaç Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 101 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılmasına ilişkin belirlenen sınır görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, Mende ve Yeşilkaraağaç Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 101 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılmasına ilişkin belirlenen sınırın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, Muhtelif ada ve parsellerde meri imar planlarının e-plan otomasyon sistemine uygun hale getirilmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, Muhtelif ada ve parsellerde meri imar planlarının e-plan otomasyon sistemine uygun hale getirilmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.Belediye Meclisinin 20.11.2023 tarih ve 358 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 538 ada 47 numaralı parselde Mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 538 ada 47 numaralı parselde Mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
10.Belediye Meclisinin 20.11.2023 tarih ve 358 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 538 ada 47 numaralı parselde Mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 538 ada 47 numaralı parselde Mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
11.Belediye Meclisinin 20.11.2023 tarih ve 376 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Ticaret ve Sanayi Odasının, İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, 144 adada hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Ticaret ve Sanayi Odasının, İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, 144 adada hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.Belediye Meclisinin 20.11.2023 tarih ve 360 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 30.10.2023 tarih ve 7664, 7665, 7666, 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673 sayılı kararlarına istinaden, İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi 144 ada 1 parsel, 11 ada 1-2  parsel, 818 ada 3 parsel, Cimcim Çeşmesi, Karaağaç Mahallesi, 655 ada 3-7 parsel, 656 ada 5, 6 ve 7  parseller, 635 ada 7 parsel, Ünalan Mahallesi, 165 ada 8 parsel, 288 ada 6 parsel, İslice Mahallesi 388 ada 30 parsel ve 121 ada 3 parselde bulunan tescilli yapıların koruma alanlarının plana işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 30.10.2023 tarih ve 7664, 7665, 7666, 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673 sayılı kararlarına istinaden, İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi 144 ada 1 parsel, 11 ada 1-2  parsel, 818 ada 3 parsel, Cimcim Çeşmesi, Karaağaç Mahallesi, 655 ada 3-7 parsel, 656 ada 5, 6 ve 7  parseller, 635 ada 7 parsel, Ünalan Mahallesi, 165 ada 8 parsel, 288 ada 6 parsel, İslice Mahallesi 388 ada 30 parsel ve 121 ada 3 parselde bulunan tescilli yapıların koruma alanlarının plana işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Gündemin bu maddesinde üyelerden Savaş ACAR oy kullanmamıştır.)
13.Belediye Meclisinin 20.11.2023 tarih ve 359 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.09.2023 tarih ve 7607, sayılı kararına istinaden, İlimiz, Merkez, Kayağıl Köyü sınırları içerisinde bulunan arkeolojik sit alanı sınırının plana işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.09.2023 tarih ve 7607, sayılı kararına istinaden, İlimiz, Merkez, Kayağıl Köyü sınırları içerisinde bulunan arkeolojik sit alanı sınırının plana işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 320 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kevser DAŞDEMİR ve müştereklerinin, İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, 130 ada 9 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kevser DAŞDEMİR ve müştereklerinin, İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, 130 ada 9 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 321 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Nazik ÇÜMEN GÖKYILDIRIM ve Müştereklerinin İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 3071 ada 7 ve 8 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Nazik ÇÜMEN GÖKYILDIRIM ve Müştereklerinin İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 3071 ada 7 ve 8 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 322 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Taner KAYA’nın İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1918 ada 7 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Taner KAYA’nın İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1918 ada 7 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 324 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Gökçeoğulları Mobilya İnşaat ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.’nin İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 155 ada 3 numaralı parselde çizim tekniğinin düzeltilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Gökçeoğulları Mobilya İnşaat ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.’nin İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 155 ada 3 numaralı parselde çizim tekniğinin düzeltilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.2024 yılında da devam edecek olan Alt yapı, Park Bahçe, Fen İşleri, İtfaiye ve Makine Bakım  birimlerinde ve gerekli görülen diğer alanlarda çalıştırılmak üzere 2024 yılı için 360 adam/ay geçici işçi vizesi verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2024 yılında da devam edecek olan Alt yapı, Park Bahçe, Fen İşleri, İtfaiye ve Makine Bakım  birimlerinde ve gerekli görülen diğer alanlarda çalıştırılmak üzere 2024 yılı için 360 adam/ay geçici işçi vizesi verilmesi konusunun İdareden geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya  sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 9 ret, oylarına karşılık 13 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
19.Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 338 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Uşak Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusu  Hukuk  Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 338 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Uşak Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun  Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya  sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Ümit AKBEL ve  Eren CEYLAN’ın 2 ret, oylarına karşılık 20 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
20.5393 sayılı Kanunun Belediye Meclisinin görev ve yetkileri başlıklı Madde 18. e) ve Madde 34 g) hükümlerine istinaden Belediyemizin 2024 yılı içersinde yapacağı ve Belediyemizin hissedar olduğu parsellerin temliken satışları ile şuyulu parsellerin satış ve trampa işlemlerini yapabilmesi için 1 yıl süre ile Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 sayılı Kanunun Belediye Meclisinin görev ve yetkileri başlıklı Madde 18. e) ve Madde 34 g) hükümlerine istinaden Belediyemizin 2024 yılı içersinde yapacağı ve Belediyemizin hissedar olduğu parsellerin temliken satışları ile şuyulu parsellerin satış ve trampa işlemlerini yapabilmesi için 1 yıl süre ile Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya  sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ’nin 7 red,  Ümit AKBEL ve Eren CEYLAN’ın 2 çekimser oylarına karşılık 13 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündemin 28.maddesinin (ilave madde 1),  gündemin 21.maddesinden  önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

28.(İlave Madde 1): Belediye Meclisinin  04.10.2023 tarih ve 310 sayılı kararı ile onaylanan İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, küçük sanayi alanı olarak planlı bölgede hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yapılan 1 (Bir) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Belediye Meclisinin  04.10.2023 tarih ve 310 sayılı kararı ile onaylanan İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, küçük sanayi alanı olarak planlı bölgede hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yapılan 1 (Bir) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Gündemin bu maddesinde Üyelerden Mustafa YILDIZ ve İbrahim TÜRKSOY oy kullanmamıştır.)

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Mehmet ÇAKIN; 2023 yılı Aralık ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminin 1.Oturumuna on dakika sonra toplanmak üzere ara vermiştir. 


Mehmet ÇAKIN                  İlknur ERTUĞRUL           İsmail AKTAY
Belediye Başkanı                    Katip                                Katip
(Meclis Başkanı)


Başkan Mehmet ÇAKIN, Üyelerden Savaş ACAR, Mustafa YILDIZ, İbrahim TÜRKSOY ve Ümit AKBEL oturumdan ayrılmıştır.

Meclis 2.Başkan V. Osman TEKBAŞ 2023 yılı Aralık ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 2.Oturumunu açmıştır.


21.06/09/2023 tarih ve 276 sayılı Belediye Meclis kararı ile Muharremşah Mahallesi sınırları içerisinde Küçük Sanayi Sitesinde Belediyemiz adına tescilli yapılan parsellerin S.S. Uşak Bireylül Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine devir işleminin yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  06/09/2023 tarih ve 276 sayılı Belediye Meclis kararı ile Muharremşah Mahallesi sınırları içerisinde Küçük Sanayi Sitesinde Belediyemiz adına tescilli yapılan parsellerin S.S. Uşak Bireylül Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine devir işleminin yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya  sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Eren CEYLAN’ın 8 çekimser, oylarına karşılık 9 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
22.Muharremşah Mahallesi sınırları içerisinde Küçük Sanayi Sitesinin içerisindeki talep yazı ekindeki; (Ek-2) listede ada, parsel, alanı ve imar durumu belirtilmiş olan taşınmazların S.S. Uşak Bireylül Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine devir edilip edilmemesi ve devir bedellerinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Muharremşah Mahallesi sınırları içerisinde Küçük Sanayi Sitesinin içerisindeki talep yazı ekindeki; (Ek-2) listede ada, parsel, alanı ve imar durumu belirtilmiş olan taşınmazların S.S. Uşak Bireylül Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine devir edilip edilmemesi ve devir bedellerinin belirlenmesi konusunun  Hukuk Komisyonuna ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

(Üyelerden İbrahim TÜRKSOY oturuma katılmıştır.)
Gündemin 30.maddesinin (ilave madde 3),  gündemin 23.maddesinden  önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

30.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin Aralık ayı Meclis toplantısının 1.Birleşim 1. Oturumunda İmar komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 04/10/2023 tarih ve 310 sayılı kararı ile Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısına istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi Küçük Sanayi alanı olarak bilinen alanda onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin Aralık ayı Meclis toplantısının 1.Birleşim 1. Oturumunda İmar komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 04/10/2023 tarih ve 310 sayılı kararı ile Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısına istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi Küçük Sanayi alanı olarak bilinen alanda onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya  sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Eren CEYLAN’ın 8 ret, oylarına karşılık 9 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündemin bu maddesinde Üyelerden İbrahim TÜRKSOY oy kullanmamıştır.)


Osman TEKBAŞ                  İlknur ERTUĞRUL           İsmail AKTAY
Meclis 2.Başkanı V.                         Katip                           Katip
(Başkan; Mehmet ÇAKIN oturuma katılmıştır.)


23.Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 344 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince isim verilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince isim verilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.


24.Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının ilgi yazılarına istinaden Uşak Belediyesi Şehir içi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin 20.maddesinin 1.bendinde bahsedilen “Yeni İşletme izin belgesi alacaklarda veya araç değişikliği yapanlarda 17 yaşını dolduran otobüsler sistemden çıkarılır.” Şeklindeki halk otobüslerinin yaş şartı değişikliği talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının ilgi yazılarına istinaden Uşak Belediyesi Şehir içi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin 20.maddesinin 1.bendinde bahsedilen “Yeni İşletme izin belgesi alacaklarda veya araç değişikliği yapanlarda 17 yaşını dolduran otobüsler sistemden çıkarılır.” Şeklindeki halk otobüslerinin yaş şartının 19 yaş sınırına çıkarılması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
25. Belediye Meclisinin 20.11.2023 tarih ve 356 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının Şehir içi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinin Kayağıl Termal Tesisleri hattındaki otobüs fiyat tarifesi değişikliği talebi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının Şehir içi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinin Kayağıl Termal Tesisleri hattındaki otobüs fiyat tarifesi değişikliği talebinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26.Kamu yararına faaliyet gösteren dernekler arasında bulunan Altı Nokta Körler Derneği ile Uşak Belediyesi arasında sosyal sorumluluk projeleri yapmak ayrıca görme engelliler için tanınırlık ve daha fazla erişilebilirlik projeleri  gerçekleştirilmesi  düşünülmektedir.Bu  sebeple  ortak  projeler  yapılabilmesi ve  bu  doğrultuda  protokol  imzalamak  için  Belediye  Başkanına  yetki  verilmesi  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kamu yararına faaliyet gösteren dernekler arasında bulunan Altı Nokta Körler Derneği ile Uşak Belediyesi arasında sosyal sorumluluk projeleri yapmak ayrıca görme engelliler için tanınırlık ve daha fazla erişilebilirlik projeleri  gerçekleştirilmesi  düşünülmektedir.Bu  sebeple  ortak  projeler  yapılabilmesi ve  bu  doğrultuda  protokol  imzalamak  için  Belediye  Başkanına  yetki  verilmesi  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

(Üyelerden Osman TEKBAŞ oturumdan ayrılmıştır.)

27.Belediye Meclisinin 07.05.2021 tarihli toplantısında Park, Bahçe, Alt Yapı ve Doğal Afet Komisyonuna havale edilen, 243 adet parka isim verilmesi, yeni yapılan parklarda ilave edilerek 251 parka isim verilmesi konusu Park, Bahçe, Alt Yapı ve Doğal Afet Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 243 adet parka isim verilmesi, yeni yapılan parklarda ilave edilerek 251 parka isim verilmesi konusunun Park, Bahçe, Alt Yapı ve Doğal Afet Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya  sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Eren CEYLAN’ın 8 çekimser oylarına karşılık 10 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
29. (İlave Madde 2): Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Uşak İli, Merkez İlçesi, Çevre Mahallesinde tapunun 3021 numaralı parsel üzerinde yapılan parselasyon uygulaması sonucu davacı idareye 217 ada 7 sayılı parselde hisseli mülkiyet verildiği, Mahkeme kararları ile iptal edilen 45.imar uygulama bölgesinde yaklaşık 68 hektarlık imar uygulama bölgesinde yeni bir imar uygulamasının yapılması hukuki ve fiili olarak imkansız olduğu düşünüldüğü, uyuşmazlığın sulhen uzlaşı ile çözülebilmesi hakkında davacı ile görüşmeler yapıldığı, bu doğrultuda,  konunun, 5393  sayılı  Belediye  Kanunu'nun  15/k  ve  18/h  maddelerinde  yer  alan uyuşmazlıkların  sulh  ile  tasfiyeye,  kabul  ve  feragat  yoluyla  çözülerek  nihayete  erdirilmesi  ve  bu hususta Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişilerin arabuluculuk süreçlerini yürütmeye yetkili kılınması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Uşak İli, Merkez İlçesi, Çevre Mahallesinde tapunun 3021 numaralı parsel üzerinde yapılan parselasyon uygulaması sonucu davacı idareye 217 ada 7 sayılı parselde hisseli mülkiyet verildiği, Mahkeme kararları ile iptal edilen 45.imar uygulama bölgesinde yaklaşık 68 hektarlık imar uygulama bölgesinde yeni bir imar uygulamasının yapılması hukuki ve fiili olarak imkansız olduğu düşünüldüğü, uyuşmazlığın sulhen uzlaşı ile çözülebilmesi hakkında davacı ile görüşmeler yapıldığı, bu doğrultuda,  konunun, 5393  sayılı  Belediye  Kanunu'nun  15/k  ve  18/h  maddelerinde  yer  alan uyuşmazlıkların  sulh  ile  tasfiyeye,  kabul  ve  feragat  yoluyla  çözülerek  nihayete  erdirilmesi  ve  bu hususta Belediye Başkanına veya görevlendireceği kişilerin arabuluculuk süreçlerini yürütmeye yetkili kılınması teklifi oya  sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ’nin 7 ret, Eren CEYLAN’ın 1 çekimser oylarına karşılık 10 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
31. (İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 2023 Aralık ayı Meclis toplantısının 1.Birleşim 1. Oturumunda İmar komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 04/10/2023 tarih ve 291-292 sayılı kararı ile Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısına istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, Kılcan, Bozkuş, İkisaray Köyü sınırı içerisinde yer alan askeri güvenlik bölge sınırının yeniden düzenlenmesi yönünde onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yapılan 1 (bir) adet itiraz İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 04/10/2023 tarih ve 291-292 sayılı kararı ile Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısına istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, Kılcan, Bozkuş, İkisaray Köyü sınırı içerisinde yer alan askeri güvenlik bölge sınırının yeniden düzenlenmesi yönünde onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
32.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 2023 Aralık ayı Meclis toplantısının 1.Birleşim 1. Oturumunda İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi 755 ada 243 numaralı parselde 04/10/2023 Tarih ve 312 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan plan değişikliğine gelen askı süresi içerisinde Mesire ERBİL ve Ali YILMAZ tarafından yapılan 2(iki) adet itiraz İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi 755 ada 243 numaralı parselde 04/10/2023 Tarih ve 312 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan plan değişikliğine gelen askı süresi içerisinde Mesire ERBİL ve Ali YILMAZ tarafından yapılan 2(iki) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya  sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Eren CEYLAN’ın 8 red oylarına karşılık 10 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
33.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 2023 Aralık ayı Meclis toplantısının 1.Birleşim 1. Oturumunda İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz mahallesi ada ayrım çizgilerinin belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kemalöz mahallesi ada ayrım çizgilerinin belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
34.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 2023 Aralık ayı Meclis toplantısının 1.Birleşim 1. Oturumunda İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz mahallesi ada ayrım çizgilerinin belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kemalöz mahallesi ada ayrım çizgilerinin belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

(Üyelerden Regaip Emre HAZAR ve Özgül Şeker ÇİFTÇİ oturumdan ayrılmıştır.)

35.(İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 347 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Uşak İdare Mahkemesinin 2023/ 373 Esas Sayılı davasında Belediyemize tebliğ edilen yürütmenin durdurulması kararına istinaden; İlimiz, Merkez; Durak, İslice ve Sarayaltı Mahallelerinde yaklaşık 47.7 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun  3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İdare Mahkemesinin 2023/ 373 Esas Sayılı davasında Belediyemize tebliğ edilen yürütmenin durdurulması kararına istinaden; İlimiz, Merkez; Durak, İslice ve Sarayaltı Mahallelerinde yaklaşık 47.7 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun  3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya  sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ ve Dilek SALEPÇİ’nin 6 çekimser oylarına karşılık 10 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
36.(İlave Madde 9): Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 347 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Uşak İdare Mahkemesinin 2023/ 373 Esas Sayılı davasında Belediyemize tebliğ edilen yürütmenin durdurulması kararına istinaden; İlimiz, Merkez; Durak, İslice ve Sarayaltı Mahallelerinde yaklaşık 47.7 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Uşak İdare Mahkemesinin 2023/ 373 Esas Sayılı davasında Belediyemize tebliğ edilen yürütmenin durdurulması kararına istinaden; İlimiz, Merkez; Durak, İslice ve Sarayaltı Mahallelerinde yaklaşık 47.7 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya  sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ ve Dilek SALEPÇİ’nin 6 çekimser oylarına karşılık 10 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
37.(İlave Madde 10): Belediye Meclisinin 06.12.2023 tarih 1. Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonu havale edilen 2023 yılı ek ödenek yapılması konusu Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine istinaden Plan ve Bütçe komisyon kararıyla birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 06.12.2023 tarih 1. Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonu havale edilen 2023 yılı ek ödenek yapılması konusunun Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine istinaden Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya  sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ ve Eren CEYLAN’ın 7 red oylarına karşılık 9 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 2024 Ocak ayı Meclis Toplantısının 03.01.2024 Çarşamba günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN;  2023 Aralık ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.


Mehmet ÇAKIN        İlknur ERTUĞRUL            İsmail AKTAY     
Belediye Başkanı               Katip                            Katip
(Meclis Başkanı)           
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.12.2023