Meclis Karar Özetleri

07.07.2015 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

2643
10-07-2015

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

    TARİHİ        GÜNÜ               SAATİ       DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
07.07.2015      SALI                17.00         2015               7                     5                1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Nurullah CAHAN, Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Ergün KIRDİNLİ, Özer ERKEK, Murat KİRİŞ, Zeki ERCEL, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Akın DEMİR, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR ve Aynur YURTSEVER

G    Ü    N    D    E    M    :

12.    İlave Madde  6: İller Bankası tarafından 2001 yılında yaptırılan yağmursuyu projesinde Yeni Garajlar ile Ankara – İzmir Devlet Karayolu’nun Barbaros Caddesini kestiği kavşak arasında herhangi bir yağmursuyu hattı bulunmamaktadır. Söz konusu proje kapsamında bu kesimin yağmursuyu havzası ayrı bir havza ve çözüm olarak düşünülmüş ancak projelendirme yapılmamıştır. Ancak karayolları bu bölgede yaptığı yol çalışmalarında, bu havzaya gelen yağmursularını ayrı bir yağmursuyu hattı ile İller Bankası tarafından projelendirerek inşaatı yapılan Ø1000 mm.’lik yağmursuyu hattına bağlamıştır. Karayolları tarafından inşaatı yapılan yağmursuyu Ø800 mm. çaplı olup bu havzanın yağmur suyunu taşıyamamaktadır. Yukarıda anlatılan nedenler göz önüne alındığında, yağışlı havalarda karayolunun her iki tarafındaki havzalardan gelen yağış suları, Ø1000 mm. çaplı mevcut yağmursuyu hattının kapasitesi üstünde kalmaktadır. Karayolları tarafından imalatı yapılan Ø800 mm.’lik hat da yetersiz kaldığından dolayı gelen yağış suları taşmakta, Yeni Garajlar – Stadyum Kavşağı arasında Devlet Karayolu eğiminin çok düz olmasından dolayı yağış suları karayolu üzerinde göllenmektedir. İller Bankası tarafından yaptırılan yağmursuyu hattı kendi proje havzası dışında başka bir havzanın (tasarım esnasında dikkate alınmayan) suyunu taşıdığı için şehir merkezinde de kendi havzasında alması gereken yağış sularını alamamakta, kesiti yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle kapasitesi yetersiz gelen mevcut yağmursuyu hattı tam dolu aktığı için bu bölgede yağmursuyu sistemine giremeyen yağış suları yüzeysel akışa geçerek İsmet Paşa Caddesi, Hakkı Yağcı Caddesi ile Dere Sokak’ta göllenerek ciddi sorun yaratmaktadır. Bu bölgelerde oluşan yağmursuyu problemi çözmek için öncelikle karayolu havzasından gelen ilave yağış sularının Ø1000 mm. çaplı mevcut yağmur suyu hattına verilmeyip yeni projelendirilen başka bir hatla deşarj etmek gerekmektedir. Bu durumda mevcut yağmursuyu hattı sadece kendi havzasının (proje esnasında öngörülen) yağmur suyunu taşıyacak, karayolu yanına döşenecek yeni yağmursuyu hattı da kendi havzası hesabına göre projelendirileceği için yeterli kesitte olacak, bu suretle hem karayolu üzerinde göllenme olmayacak, hem de şehir merkezindeki yağmursuyu problemi çözülmüş olacaktır. Bununla beraber diğer Muhtelif mahalle ve sokaklarda Yağmur suyu probleminin çözümüne yönelik ilave yağmur suyu hatlarını kapsayan kesin yağmur suyu proje ve 2001 tasdikli deşarj 10 ‘a ait yağmur suyu projesi inşaatının yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankasından 14.500.000 (ONDÖRTMİLYONBEŞYÜZBİN)-TL (KDV DAHİL) kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankasınca teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankasınca talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankasınca Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası'na ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası'na terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası'na rehin vermeye, İller Bankası'nın mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun'un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanlığının yetkili kılınması,  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
17.    İlave Madde 11: 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre 2015 Nisan ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminde 211 sayılı karar ile Belediyemiz Sosyal Yardım Komisyonuna seçilen Sedat AYDIN’ın istifa etmesi ile boşalan komisyon üyeliğine, Belediye Meclisi çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 4.Paragrafına istinaden “Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.” denildiğinden, Sosyal Yardım Komisyonuna 1 adet üye seçilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
18.    İlave Madde 12: Uşak Merkez Elmalıdere Mahallesi 6663 ada 5 nolu parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 80755/234228 hisse miktarındaki 2342,28 m² taşınmaz, Uşak İl Müftülüğü 06.07.2015 tarih ve 1226 sayılı yazısı ile Uşak Mescid-i Aksa Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğince cami yaptırılacağından Diyanet İşleri adına Uşak İl Müftülüğüne tahsis edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19.    İlave Madde 13: 2015 yılı Temmuz Ayı Meclis toplantısının gündemin 2. Maddesi olarak görüşülüp İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Işık Mahallesinde, özel mülkiyete ait, 552 ada 1, 2 ve 30 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliğinin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.04.2015 tarih ve 2347 sayılı uygun kararı ile tashih edildiği şekilde 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.    İlave Madde 14: 2015 yılı Temmuz Ayı Meclis toplantısının gündemin 2. Maddesi olarak görüşülüp İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Işık Mahallesinde, özel mülkiyete ait, 552 ada 1, 2 ve 30 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğinin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.04.2015 tarih ve 2347 sayılı uygun kararı ile tashih edildiği şekilde 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.     İlave Madde 15: 2015 yılı Temmuz ayı Belediye Meclisi toplantısında gündemin 2.maddesi olarak İmar Komisyonuna havale  edilen; İl Müftülüğünün 03.07.2015 tarihli talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 5775 ada, 1-2-3-4-13-14 numaralı parsellerde İbadet Alanı düzenlenmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.    İlave Madde 16: 2015 yılı Temmuz ayı Belediye Meclisi toplantısında gündemin 2.maddesi olarak İmar Komisyonuna havale  edilen; İl Müftülüğünün  İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 5775 adada Cami Alanı ve komşu parsellerde kütle çizme yapılması yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.    İlave Madde 17: 2015 yılı Mayıs Ayı Meclis toplantısının 1. Birleşiminde gündemin 13. maddesi olarak görüşülüp İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3106 ada 3 numaralı parselde bina yüksekliğinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.    İlave Madde 18: Belediye Meclisimizin 03.04.2015 tarih ve 238 sayılı kararı ile mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan Merkez Atatürk Mahallesi 5988 ada 3 nolu parselde bulunan 1682,01 m² miktarındaki taşınmaz mal, on yıl süre ile bedelsiz olarak Uşak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na tahsis edilmişti. Bu defa anılan Vakıf tarafından,  belediyemize gönderilen 29.06.2015 tarih ve 10/623 sayılı yazı ile söz konusu taşınmaz mal üzerine yapılacak yatırımlar, gerçekleştirilecek projeler ve uygulanacak teşvik ile yardımlar için mülkiyetinin vakıflarına ait olmasının gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle, mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan Merkez Atatürk Mahallesi 5988 ada 3 nolu parselde bulunan 1682,01 m² miktarındaki taşınmaz malın satış işlemlerini veya bu yönde takas işlemlerini gerçekleştirmek üzere belediye encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25.    İlave Madde 19: Belediye Meclisinin 01.07.2015 tarih 1. Birleşim 1. Oturumunda ilave 3. Madde olarak görüşülüp Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Karahallı Belediyesine ait 64 Y 5004 plakalı 2010 Model Otokar Doruk marka 215T otobüsün Belediyemiz tarafından 2. El olarak satın alınması konusunun Plan Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.    İlave Madde 20: Belediye Meclisinin 01.07.2015 tarih 1. Birleşim 1. Oturumunda ilave 2. Madde olarak görüşülüp Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediye Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince Fen İşleri Müdürlüğünden Fonksiyonel sınıflandırma düzeyinde aktarma yapılması konusunun Plan Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.    İlave Madde 21: Belediye Meclisinin 01.07.2015 tarih 1. Birleşim 1. Oturumunda ilave 1. Madde olarak görüşülüp Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale dilen, Ensar Vakfının Ortak Proje yapılması konusunun Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ    :

12.    İlave Madde  6: İller Bankası tarafından 2001 yılında yaptırılan yağmursuyu projesinde Yeni Garajlar ile Ankara – İzmir Devlet Karayolu’nun Barbaros Caddesini kestiği kavşak arasında herhangi bir yağmursuyu hattı bulunmamaktadır. Söz konusu proje kapsamında bu kesimin yağmursuyu havzası ayrı bir havza ve çözüm olarak düşünülmüş ancak projelendirme yapılmamıştır. Ancak karayolları bu bölgede yaptığı yol çalışmalarında, bu havzaya gelen yağmursularını ayrı bir yağmursuyu hattı ile İller Bankası tarafından projelendirerek inşaatı yapılan Ø1000 mm.’lik yağmursuyu hattına bağlamıştır. Karayolları tarafından inşaatı yapılan yağmursuyu Ø800 mm. çaplı olup bu havzanın yağmur suyunu taşıyamamaktadır. Yukarıda anlatılan nedenler göz önüne alındığında, yağışlı havalarda karayolunun her iki tarafındaki havzalardan gelen yağış suları, Ø1000 mm. çaplı mevcut yağmursuyu hattının kapasitesi üstünde kalmaktadır. Karayolları tarafından imalatı yapılan Ø800 mm.’lik hat da yetersiz kaldığından dolayı gelen yağış suları taşmakta, Yeni Garajlar – Stadyum Kavşağı arasında Devlet Karayolu eğiminin çok düz olmasından dolayı yağış suları karayolu üzerinde göllenmektedir. İller Bankası tarafından yaptırılan yağmursuyu hattı kendi proje havzası dışında başka bir havzanın (tasarım esnasında dikkate alınmayan) suyunu taşıdığı için şehir merkezinde de kendi havzasında alması gereken yağış sularını alamamakta, kesiti yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle kapasitesi yetersiz gelen mevcut yağmursuyu hattı tam dolu aktığı için bu bölgede yağmursuyu sistemine giremeyen yağış suları yüzeysel akışa geçerek İsmet Paşa Caddesi, Hakkı Yağcı Caddesi ile Dere Sokak’ta göllenerek ciddi sorun yaratmaktadır. Bu bölgelerde oluşan yağmursuyu problemi çözmek için öncelikle karayolu havzasından gelen ilave yağış sularının Ø1000 mm. çaplı mevcut yağmur suyu hattına verilmeyip yeni projelendirilen başka bir hatla deşarj etmek gerekmektedir. Bu durumda mevcut yağmursuyu hattı sadece kendi havzasının (proje esnasında öngörülen) yağmur suyunu taşıyacak, karayolu yanına döşenecek yeni yağmursuyu hattı da kendi havzası hesabına göre projelendirileceği için yeterli kesitte olacak, bu suretle hem karayolu üzerinde göllenme olmayacak, hem de şehir merkezindeki yağmursuyu problemi çözülmüş olacaktır. Bununla beraber diğer Muhtelif mahalle ve sokaklarda Yağmur suyu probleminin çözümüne yönelik ilave yağmur suyu hatlarını kapsayan kesin yağmur suyu proje ve 2001 tasdikli deşarj 10 ‘a ait yağmur suyu projesi inşaatının yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankasından 14.500.000 (ONDÖRTMİLYONBEŞYÜZBİN)-TL (KDV DAHİL) kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankasınca teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankasınca talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankasınca Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası'na ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası'na terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası'na rehin vermeye, İller Bankası'nın mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun'un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanlığının yetkili kılınması,  konusunun görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İller Bankası tarafından 2001 yılında yaptırılan yağmursuyu projesinde Yeni Garajlar ile Ankara – İzmir Devlet Karayolu’nun Barbaros Caddesini kestiği kavşak arasında herhangi bir yağmursuyu hattı bulunmamaktadır. Söz konusu proje kapsamında bu kesimin yağmursuyu havzası ayrı bir havza ve çözüm olarak düşünülmüş ancak projelendirme yapılmamıştır. Ancak karayolları bu bölgede yaptığı yol çalışmalarında, bu havzaya gelen yağmursularını ayrı bir yağmursuyu hattı ile İller Bankası tarafından projelendirerek inşaatı yapılan Ø1000 mm.’lik yağmursuyu hattına bağlamıştır. Karayolları tarafından inşaatı yapılan yağmursuyu Ø800 mm. çaplı olup bu havzanın yağmur suyunu taşıyamamaktadır. Yukarıda anlatılan nedenler göz önüne alındığında, yağışlı havalarda karayolunun her iki tarafındaki havzalardan gelen yağış suları, Ø1000 mm. çaplı mevcut yağmursuyu hattının kapasitesi üstünde kalmaktadır. Karayolları tarafından imalatı yapılan Ø800 mm.’lik hat da yetersiz kaldığından dolayı gelen yağış suları taşmakta, Yeni Garajlar – Stadyum Kavşağı arasında Devlet Karayolu eğiminin çok düz olmasından dolayı yağış suları karayolu üzerinde göllenmektedir. İller Bankası tarafından yaptırılan yağmursuyu hattı kendi proje havzası dışında başka bir havzanın (tasarım esnasında dikkate alınmayan) suyunu taşıdığı için şehir merkezinde de kendi havzasında alması gereken yağış sularını alamamakta, kesiti yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle kapasitesi yetersiz gelen mevcut yağmursuyu hattı tam dolu aktığı için bu bölgede yağmursuyu sistemine giremeyen yağış suları yüzeysel akışa geçerek İsmet Paşa Caddesi, Hakkı Yağcı Caddesi ile Dere Sokak’ta göllenerek ciddi sorun yaratmaktadır. Bu bölgelerde oluşan yağmursuyu problemi çözmek için öncelikle karayolu havzasından gelen ilave yağış sularının Ø1000 mm. çaplı mevcut yağmur suyu hattına verilmeyip yeni projelendirilen başka bir hatla deşarj etmek gerekmektedir. Bu durumda mevcut yağmursuyu hattı sadece kendi havzasının (proje esnasında öngörülen) yağmur suyunu taşıyacak, karayolu yanına döşenecek yeni yağmursuyu hattı da kendi havzası hesabına göre projelendirileceği için yeterli kesitte olacak, bu suretle hem karayolu üzerinde göllenme olmayacak, hem de şehir merkezindeki yağmursuyu problemi çözülmüş olacaktır. Bununla beraber diğer Muhtelif mahalle ve sokaklarda Yağmur suyu probleminin çözümüne yönelik ilave yağmur suyu hatlarını kapsayan kesin yağmur suyu proje ve 2001 tasdikli deşarj 10 ‘a ait yağmur suyu projesi inşaatının yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankasından 14.500.000 (ONDÖRTMİLYONBEŞYÜZBİN)-TL (KDV DAHİL) kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankasınca teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankasınca talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankasınca Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası'na ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası'na terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası'na rehin vermeye, İller Bankası'nın mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun'un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanlığının yetkili kılınması,  konusunun Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi  teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.    İlave Madde 11: 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre 2015 Nisan ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminde 211 sayılı karar ile Belediyemiz Sosyal Yardım Komisyonuna seçilen Sedat AYDIN’ın istifa etmesi ile boşalan komisyon üyeliğine, Belediye Meclisi çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 4.Paragrafına istinaden “Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.” denildiğinden, Sosyal Yardım Komisyonuna 1 adet üye seçilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre 2015 Nisan ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminde 211 sayılı karar ile Belediyemiz Sosyal Yardım Komisyonuna seçilen Sedat AYDIN’ın istifa etmesi ile boşalan komisyon üyeliğine, Belediye Meclisi çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 4.Paragrafına istinaden “Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.” denildiğinden, Ak Parti Grup Başkan Vekili Ergün KIRDİNLİ; Sosyal Yardım Komisyonuna Salih KÜÇÜK’ü önermiştir. Sunulan öneri doğrultusunda Sosyal Yardım Komisyonuna Salih KÜÇÜK’ün seçilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.    İlave Madde 12: Uşak Merkez Elmalıdere Mahallesi 6663 ada 5 nolu parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 80755/234228 hisse miktarındaki 2342,28 m² taşınmaz, Uşak İl Müftülüğü 06.07.2015 tarih ve 1226 sayılı yazısı ile Uşak Mescid-i Aksa Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğince cami yaptırılacağından Diyanet İşleri adına Uşak İl Müftülüğüne tahsis edilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Merkez Elmalıdere Mahallesi 6663 ada 5 nolu parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 80755/234228 hisse miktarındaki 2342,28 m² taşınmaz, Uşak İl Müftülüğü 06.07.2015 tarih ve 1226 sayılı yazısı ile Uşak Mescid-i Aksa Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğince cami yaptırılacağından Diyanet İşleri adına Uşak İl Müftülüğüne 20 yıl süre ile tahsis edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.    İlave Madde 13: 2015 yılı Temmuz Ayı Meclis toplantısının gündemin 2. Maddesi olarak görüşülüp İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Işık Mahallesinde, özel mülkiyete ait, 552 ada 1, 2 ve 30 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliğinin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.04.2015 tarih ve 2347 sayılı uygun kararı ile tashih edildiği şekilde 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2015 yılı Temmuz Ayı Meclis toplantısının gündemin 2. Maddesi olarak görüşülüp İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Işık Mahallesinde, özel mülkiyete ait, 552 ada 1, 2 ve 30 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliğinin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.04.2015 tarih ve 2347 sayılı uygun kararı ile tashih edildiği şekilde 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  imar komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
20.    İlave Madde 14: 2015 yılı Temmuz Ayı Meclis toplantısının gündemin 2. Maddesi olarak görüşülüp İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Işık Mahallesinde, özel mülkiyete ait, 552 ada 1, 2 ve 30 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğinin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.04.2015 tarih ve 2347 sayılı uygun kararı ile tashih edildiği şekilde 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2015 yılı Temmuz Ayı Meclis toplantısının gündemin 2. Maddesi olarak görüşülüp İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Işık Mahallesinde, özel mülkiyete ait, 552 ada 1, 2 ve 30 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğinin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.04.2015 tarih ve 2347 sayılı uygun kararı ile tashih edildiği şekilde 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  imar komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.     İlave Madde 15: 2015 yılı Temmuz ayı Belediye Meclisi toplantısında gündemin 2.maddesi olarak İmar Komisyonuna havale  edilen; İl Müftülüğünün 03.07.2015 tarihli talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 5775 ada, 1-2-3-4-13-14 numaralı parsellerde İbadet Alanı düzenlenmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu ile birlikte  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2015 yılı Temmuz ayı Belediye Meclisi toplantısında gündemin 2.maddesi olarak İmar Komisyonuna havale  edilen; İl Müftülüğünün 03.07.2015 tarihli talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 5775 ada, 1-2-3-4-13-14 numaralı parsellerde İbadet Alanı düzenlenmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun imar komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
22.    İlave Madde 16: 2015 yılı Temmuz ayı Belediye Meclisi toplantısında gündemin 2.maddesi olarak İmar Komisyonuna havale  edilen; İl Müftülüğünün İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 5775 adada Cami Alanı ve komşu parsellerde kütle çizme yapılması yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2015 yılı Temmuz ayı Belediye Meclisi toplantısında gündemin 2.maddesi olarak İmar Komisyonuna havale  edilen; İl Müftülüğünün  İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 5775 adada Cami Alanı ve komşu parsellerde kütle çizme yapılması yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  imar komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
23.    İlave Madde 17: 2015 yılı Mayıs Ayı Meclis toplantısının 1. Birleşiminde gündemin 13. maddesi olarak görüşülüp İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3106 ada 3 numaralı parselde bina yüksekliğinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2015 yılı Mayıs Ayı Meclis toplantısının 1. Birleşiminde gündemin 13. maddesi olarak görüşülüp İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3106 ada 3 numaralı parselde bina yüksekliğinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun imar komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
24.    İlave Madde 18: Belediye Meclisimizin 03.04.2015 tarih ve 238 sayılı kararı ile mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan Merkez Atatürk Mahallesi 5988 ada 3 nolu parselde bulunan 1682,01 m² miktarındaki taşınmaz mal, on yıl süre ile bedelsiz olarak Uşak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na tahsis edilmişti. Bu defa anılan Vakıf tarafından,  belediyemize gönderilen 29.06.2015 tarih ve 10/623 sayılı yazı ile söz konusu taşınmaz mal üzerine yapılacak yatırımlar, gerçekleştirilecek projeler ve uygulanacak teşvik ile yardımlar için mülkiyetinin vakıflarına ait olmasının gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle, mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan Merkez Atatürk Mahallesi 5988 ada 3 nolu parselde bulunan 1682,01 m² miktarındaki taşınmaz malın satış işlemlerini veya bu yönde takas işlemlerini gerçekleştirmek üzere belediye encümenine yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisimizin 03.04.2015 tarih ve 238 sayılı kararı ile mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan Merkez Atatürk Mahallesi 5988 ada 3 nolu parselde bulunan 1682,01 m² miktarındaki taşınmaz mal, on yıl süre ile bedelsiz olarak Uşak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na tahsis edilmişti. Bu defa anılan Vakıf tarafından,  belediyemize gönderilen 29.06.2015 tarih ve 10/623 sayılı yazı ile söz konusu taşınmaz mal üzerine yapılacak yatırımlar, gerçekleştirilecek projeler ve uygulanacak teşvik ile yardımlar için mülkiyetinin vakıflarına ait olmasının gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle, mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan Merkez Atatürk Mahallesi 5988 ada 3 nolu parselde bulunan 1682,01 m² miktarındaki taşınmaz malın satış işlemlerini veya bu yönde takas işlemlerini gerçekleştirmek üzere belediye encümenine yetki verilmesi konusunun Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV,  Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR ve Aynur YURTSEVER’in 12 ret oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin oylamasında üyelerden Arslan ÖZKAN oy kullanmamıştır.)
25.    İlave Madde 19: Belediye Meclisinin 01.07.2015 tarih 1. Birleşim 1. Oturumunda ilave 3. Madde olarak görüşülüp Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Karahallı Belediyesine ait 64 Y 5004 plakalı 2010 Model Otokar Doruk marka 215T otobüsün Belediyemiz tarafından 2. El olarak satın alınması konusunun Plan Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.07.2015 tarih 1. Birleşim 1. Oturumunda ilave 3. Madde olarak görüşülüp Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Karahallı Belediyesine ait 64 Y 5004 plakalı 2010 Model Otokar Doruk marka 215T otobüsün Belediyemiz tarafından 2. El olarak satın alınması konusunun Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR ve Aynur YURTSEVER’in 13 ret oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
26.    İlave Madde 20: Belediye Meclisinin 01.07.2015 tarih 1. Birleşim 1. Oturumunda ilave 2. Madde olarak görüşülüp Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediye Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince Fen İşleri Müdürlüğünden Fonksiyonel sınıflandırma düzeyinde aktarma yapılması konusunun Plan Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.07.2015 tarih 1. Birleşim 1. Oturumunda ilave 2. Madde olarak görüşülüp Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediye Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince Fen İşleri Müdürlüğünden Fonksiyonel sınıflandırma düzeyinde aktarma yapılması konusunun Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
27.    İlave Madde 21: Belediye Meclisinin 01.07.2015 tarih 1. Birleşim 1. Oturumunda ilave 1. Madde olarak görüşülüp Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale dilen, Ensar Vakfının Ortak Proje yapılması konusunun Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Belediye Meclisinin 01.07.2015 tarih 1. Birleşim 1. Oturumunda ilave 1. Madde olarak görüşülüp Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale dilen, Ensar Vakfının Ortak Proje yapılması konusunun Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR ve Aynur YURTSEVER’in 13 ret oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2015 Ağustos  ayı Meclis Toplantısının  03.08.2015  Pazartesi günü saat 17.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

           Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Nurullah CAHAN;  2015 Temmuz  ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.


  Nurullah CAHAN            Mesut ÖZBEY          Salik KÜÇÜK
  Belediye Başkanı                 Katip                       Katip
  (Meclis Başkanı)


    


Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 07.07.2015