Meclis Karar Özetleri

02.05.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

797
17-05-2019

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
02.05.2019    PERŞEMBE           15.00            2019               5                   1        1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Osman Zeki İŞMAN, Kazım KUŞÇU, Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Turgut ÖZÇELİK, Züleyha YILDIRIM, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL ve Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1.2019 Nisan ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Uşak Mahalli İdareler Turizm Altyapı Hizmet Birliğine Birlik Tüzüğünün 7.maddesine istinaden Belediye Meclis Üyelerinden 5 Asil Üye, 3 Yedek Üye seçiminin yapılması konusunun görüşülmesi.
3.2018 yılı Gelir, Gider Kesin Hesabının ve Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmalinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
4.24/01/2012 tarih 20/1115 sayılı İç İşleri Bakanlığı oluru ile kesinleşen mücavir alan sınırımızda; 16.03.2018 tarih ve 30.362 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018/179 sayılı kararnamede bahsedilen 8 köy ve 1 beldenin Belediyemiz idari sınırlarına katılması ile imar mevzuatı bakımından iş ve işlemlerin yürütülmesine yönelik genişletme yapılması gerekmektedir. Belediyemizin yeni mücavir alan sınırının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.07/09/2018 tarih ve 582 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ilave nazım imar planlarında onaylandığı tarihte Uşak Belediyesi onaylı mücavir alan sınırları dışında (Bölme Belediyesi sınırları içinde kalan) olan alanlarla ilgili plan kararları getirildiği ve bu alanlar ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen kurumların uygun görüşleri bulunmadığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili Manisa 1.Bölge İdare Mahkemesinde 2019/197, 2019/220 esas nolu davaların devam etmesinden ve muhtelif itirazlar olmasından dolayı 07/09/2018 tarih ve 582 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ilave nazım imar planların iptal edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.07/09/2018 tarih ve 583 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ilave uygulama imar planlarında onaylandığı tarihte Uşak Belediyesi onaylı mücavir alan sınırları dışında (Bölme Belediyesi sınırları içinde kalan) olan alanlarla ilgili plan kararları getirildiği ve bu alanlar ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen kurumların uygun görüşleri bulunmadığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili Manisa 1.Bölge İdare Mahkemesinde 2019/197, 2019/220 esas nolu davaların devam etmesinden dolayı, muhtelif itirazlar olmasından dolayı ve ayrıca yaklaşık 536 hektar büyüklüğündeki üst ölçekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı sınırları içerisinde sadece yaklaşık 9 hektar büyüklüğündeki alanda plan onayının gerçekleşmesinin uygun olmaması sebebiyle 07/09/2018 tarih ve 583 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ilave uygulama imar planların iptal edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.16.03.2018 tarih ve 30.362 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018/179 sayılı kararname ile Uşak İli Merkez İlçesine bağlı Bölme Belediyesi ile Hacıkadem, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Karaağaç Köylerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak Uşak Belediyesi sınırları içine katılması ile yenilenen idari sınırlarımızda, genişletilmesi için çalışmalar başlanan mücavir alan sınırı içerisinde; 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen imar planlarına ait esaslara uygun; halihazır haritaları bulunmayan alanlarda halihazır hazırlanması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları bulunmayan alanlarda imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanması ve bu çalışmalar doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları hazırlanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 01.03.2019 tarih ve 76 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08a, K22c08b, K22c08c ve K22c08d paftalarda onaylanan imar plan revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilerek haklı bulunan itirazlara konu olan kısımların eski haline döndürülmesine, zayiat fazlalığı olan kısımların emsallerinin 1.20 ile sınırlandırılmasına, kamulaştırma davası olan parsele isabet eden kısmın 1.20 emsalde konut alanı olarak düzenlenmesine, alanda kayıtsız şartsız bağış yapanların hak mağduriyeti yaşanmaması için planda yeniden düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan revizyonuna askı süresi içerisinde; Ali Osman DOĞAN, Ramazan DOĞAN, Yaşar DOĞAN, Necati GÖK, Abdulmuttalip DOĞAN, Salih KAHRAMAN, Kamil YİĞİT, Emin YİĞİT, Sami YİĞİT, Avni ÖZENİRLER, Ziya YILMAZ, Kadriye Tamay AKCAN, Gülay ÖZTAN, Tülay AKSELİ vekili Av. Hüsnü Şahin BÜLBÜL ve TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Temsilciliği tarafından yapılan 15(on beş) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 01.03.2019 tarih ve 77 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08a3c, K22c08b4d, K22c08c1a, K22c08c1b,K22c08d2a ve K22c08d2b paftalarda onaylanan imar plan revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilerek haklı bulunan itirazlara konu olan kısımların eski haline döndürülmesine, zayiat fazlalığı olan kısımların emsallerinin 1.20 ile sınırlandırılmasına, kamulaştırma davası olan parsele isabet eden kısmın 1.20 emsalde konut alanı olarak düzenlenmesine, alanda kayıtsız şartsız bağış yapanların hak mağduriyeti yaşanmaması için planda yeniden düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonuna askı süresi içerisinde; Kamil YİĞİT, Emin YİĞİT, Sami YİĞİT, Avni ÖZENİRLER, Emre ALTINDAĞ, Kudret YAVUZ ve TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Temsilciliği tarafından yapılan 7(yedi) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 07/09/2018 tarih ve 580 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde gelen itirazlar; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07/02/2019 tarih ve 68 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile değerlendirilmiş ve itirazlar üzerine planda değişiklik yapılan kısımların yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine, askı süresi içerisinde; TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği,  Sultan BALKAN, Ali GÜNDÜZ  Halil GÖRGÜLÜ, Şenay GÜNEŞHAN, Ayşe KOÇ, Yıldız BÖBER, Ramazan ÇAĞLAR, Erkan ÇOHADAR, Emine ÖZGÜL, Kadir BÖBER tarafından yapılan 11(on bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 07/09/2018 tarih ve 581 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde gelen itirazlar; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07/02/2019 tarih ve 69 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile değerlendirilmiş ve itirazlar üzerine planda değişiklik yapılan kısımların yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine, askı süresi içerisinde; TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği, Ali GÜNDÜZ  Halil GÖRGÜLÜ, Şenay GÜNEŞHAN, Ayşe KOÇ, Yıldız BÖBER, Ramazan ÇAĞLAR, Erkan ÇOHADAR, Emine ÖZGÜL, Kadir BÖBER tarafından yapılan 10 (on) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
12.İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyünde; İzmir II numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 11/01/2001 tarih ve 9769 kararı ile tescil edilen ve Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27/04/2018 tarih ve 4675 sayılı kararı ile  sit sınırları sayısallaştırılan  Çınarcık Nekropolü I. Derece arkeolojik sit alanı sınırının 01/11/2018 tarih ve 254 sayılı karar ekinde tarafımıza gönderilen krokide sit alanı sınırının 22/01/2001 tarih ve 146 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan nazım imar planındaki sınırdan farklı olduğu görülmekte olup bu sınırın düzeltilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
13.Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün; İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, 2. Kerim Sokak No:3 ve 1. Kerim Sokak No:54 numaralı binaların kanalizasyon sorunlarının çözüme kavuşması için bu alanda imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
14.İbot Tekstil İnşaat Deri  Sanayi ve Tic.Ltd.Şti'ni temsilen  İsmail TAŞCAN, Banu BÖREKÇİ, Murat Kaya'nın ; İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, 156 ada 11 ve 17  numaralı parsellerde  plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
15.Uşak Özen Ekmek Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Tic .Ltd .Şti’ne temsilen Akın ÖZEN'in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2637 ada 1 ve 12  numaralı parsellerde  plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 07/03/2019 Tarih ve 82 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mehmet YILMAZ’ın ; İlimiz, Merkez, Karaağaç Köyü,   245 ada 1 numaralı parselde konut amaçlı ilave imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 04/01/2019 Tarih ve 15 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; İlimiz, Merkez Cumhuriyet Mahallesi 1. Albayrak Sokak ile 2. Albayrak Sokak kesişiminde bulunan 2.390,144 m2 büyüklüğündeki park alanının cami alanı olarak  imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 05/02/2019 Tarih ve 43 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Nurtekin AKTEKE, Emine AKTEKE, Rahime BAYTUR, Orhan AKTEKE ve Salih AKTEKE’ nin; İlimiz, Merkez Karaağaç Mahallesi 5713 ada 3 numaralı parsel için  A-3, TAKS=0.30, KAKS=0.90, ön bahçe mesafesi 5.00 metre, yan bahçe mesafesi 3.00 metre yapılaşma koşulları belirlenmiş konut alanı olarak  imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 01/03/2019 Tarih ve 74 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ayhan KOZAK’ın; İlimiz, Merkez Kaşbelen Köyü 2164  numaralı parsel ile ilgili talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün; İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesinde krokide işaretli olan kısımdan su hattı bağlantısı geçirileceğinden dolayı imar planında değişiklik yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
21.(İlave Madde 1): Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün, İlimiz, Merkez, Çevre Köyünde Bulunan 3033 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 22/A Maddesi uyarınca yenileme çalışması yapılmış olup bu çalışmadan kaynaklı imar planı ve mülkiyet arasındaki farklılıkların giderilmesi amacı ile imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
22.(İlave Madde 2): Uşak İl Özel İdaresi’nin; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesinde, Maliye Hazinesine ait, Mevcut Valilik Binası’nın bulunduğu 81 ada 88 parsel numaralı taşınmaz ve güney çevresi yönünde bulunan taşınmazın bir kısmı ile ilgili, yapılması düşünülen yeni Valilik Binası için imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
23.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 14.04.2019 tarih ve 102 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 21 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 14.04.2019 tarih ve 102 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 27 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.(İlave Madde 5): Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 22 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
26.(İlave Madde 6): Mülkiyeti Belediyemize ait, Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Belediye İş Hanı 4.Katta bulunan toplam 21 adet işyeri, 07.03.2018 tarih ve 2018/204 sayılı Meclis kararı ile 1 (bir) yıllığına Uşak Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğüne tahsis edilmiş olup, süresi 07.03.2019 tarihinde sona erdiği,  Uşak Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğünün ilgili işyerlerini 3 (Üç) yıllığına tahsis edilmesi talebinin görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2019 Nisan ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.Uşak Mahalli İdareler Turizm Altyapı Hizmet Birliğine Birlik Tüzüğünün 7.maddesine istinaden Belediye Meclis Üyelerinden 5 Asil Üye, 3 Yedek Üye seçiminin yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ak Parti Grup Başkanı Mehmet GÜN’ün sözlü önerisi doğrultusunda; Uşak Mahalli İdareler Turizm Altyapı Hizmet Birliğine Asıl Üyeliklerine Osman TEKBAŞ, Kemal SOLAKHAN, Osman Zeki İŞMAN, Turgut ÖZÇELİK ve Züleyha YILDIRIM Yedek Üyeliklerine Savaş ACAR, Regaip Emre HAZAR ve Mustafa YILDIZ’ın seçilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 13 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
3.2018 yılı Gelir, Gider Kesin Hesabının ve Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmalinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesine göre görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin 2018 yılı Gider Kesin Hesabı Müdürlükler bazında görüşülmüş ve ad okumak suretiyle yapılan açık oylama sonucunda 466.952.231,13 TL.lik 29 maddelik  Gider  Kesin Hesabı üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 13 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
Belediyemizin 2018 yılı Gelir Kesin Hesabı bölüm bölüm görüşülmüş ad okunmak suretiyle yapılan açık oylama sonucunda toplam 256.083.601,97 TL.lik  Gelir  Kesin Hesabı üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 13 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
2018 yılı Belediyemizin İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli ve İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetvelinin onaylanması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 13 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.      
4.24/01/2012 tarih 20/1115 sayılı İç İşleri Bakanlığı oluru ile kesinleşen mücavir alan sınırımızda; 16.03.2018 tarih ve 30.362 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018/179 sayılı kararnamede bahsedilen 8 köy ve 1 beldenin Belediyemiz idari sınırlarına katılması ile imar mevzuatı bakımından iş ve işlemlerin yürütülmesine yönelik genişletme yapılması gerektiğinden Belediyemizin yeni mücavir alan sınırının belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 24/01/2012 tarih 20/1115 sayılı İç İşleri Bakanlığı oluru ile kesinleşen mücavir alan sınırımızda; 16.03.2018 tarih ve 30.362 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018/179 sayılı kararnamede bahsedilen 8 köy ve 1 beldenin Belediyemiz idari sınırlarına katılması ile imar mevzuatı bakımından iş ve işlemlerin yürütülmesine yönelik genişletme yapılması için Belediyemizin yeni mücavir alan sınırının belirlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin oylamasına geçildiğinde üyelerden Tolga PİRİNÇCİ ve Himmet DUYGU oturumdan ayrılmıştır.)
5.07/09/2018 tarih ve 582 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ilave nazım imar planlarında onaylandığı tarihte Uşak Belediyesi onaylı mücavir alan sınırları dışında (Bölme Belediyesi sınırları içinde kalan) olan alanlarla ilgili plan kararları getirildiği ve bu alanlar ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen kurumların uygun görüşleri bulunmadığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili Manisa 1.Bölge İdare Mahkemesinde 2019/197, 2019/220 esas nolu davaların devam etmesinden ve muhtelif itirazlar olmasından dolayı 07/09/2018 tarih ve 582 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ilave nazım imar planların iptal edilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 07/09/2018 tarih ve 582 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ilave nazım imar planlarında onaylandığı tarihte Uşak Belediyesi onaylı mücavir alan sınırları dışında (Bölme Belediyesi sınırları içinde kalan) olan alanlarla ilgili plan kararları getirildiği ve bu alanlar ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen kurumların uygun görüşleri bulunmadığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili Manisa 1.Bölge İdare Mahkemesinde 2019/197, 2019/220 esas nolu davaların devam etmesinden ve muhtelif itirazlar olmasından dolayı 07/09/2018 tarih ve 582 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ilave nazım imar planların iptal edilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.07/09/2018 tarih ve 583 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ilave uygulama imar planlarında onaylandığı tarihte Uşak Belediyesi onaylı mücavir alan sınırları dışında (Bölme Belediyesi sınırları içinde kalan) olan alanlarla ilgili plan kararları getirildiği ve bu alanlar ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen kurumların uygun görüşleri bulunmadığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili Manisa 1.Bölge İdare Mahkemesinde 2019/197, 2019/220 esas nolu davaların devam etmesinden dolayı, muhtelif itirazlar olmasından dolayı ve ayrıca yaklaşık 536 hektar büyüklüğündeki üst ölçekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı sınırları içerisinde sadece yaklaşık 9 hektar büyüklüğündeki alanda plan onayının gerçekleşmesinin uygun olmaması sebebiyle 07/09/2018 tarih ve 583 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ilave uygulama imar planların iptal edilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 07/09/2018 tarih ve 583 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ilave uygulama imar planlarında onaylandığı tarihte Uşak Belediyesi onaylı mücavir alan sınırları dışında (Bölme Belediyesi sınırları içinde kalan) olan alanlarla ilgili plan kararları getirildiği ve bu alanlar ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen kurumların uygun görüşleri bulunmadığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili Manisa 1.Bölge İdare Mahkemesinde 2019/197, 2019/220 esas nolu davaların devam etmesinden dolayı, muhtelif itirazlar olmasından dolayı ve ayrıca yaklaşık 536 hektar büyüklüğündeki üst ölçekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı sınırları içerisinde sadece yaklaşık 9 hektar büyüklüğündeki alanda plan onayının gerçekleşmesinin uygun olmaması sebebiyle 07/09/2018 tarih ve 583 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ilave uygulama imar planların iptal edilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
7.16.03.2018 tarih ve 30.362 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018/179 sayılı kararname ile Uşak İli Merkez İlçesine bağlı Bölme Belediyesi ile Hacıkadem, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Karaağaç Köylerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak Uşak Belediyesi sınırları içine katılması ile yenilenen idari sınırlarımızda, genişletilmesi için çalışmalar başlanan mücavir alan sınırı içerisinde; 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen imar planlarına ait esaslara uygun; halihazır haritaları bulunmayan alanlarda halihazır hazırlanması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları bulunmayan alanlarda imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanması ve bu çalışmalar doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları hazırlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 16.03.2018 tarih ve 30.362 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018/179 sayılı kararname ile Uşak İli Merkez İlçesine bağlı Bölme Belediyesi ile Hacıkadem, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Karaağaç Köylerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak Uşak Belediyesi sınırları içine katılması ile yenilenen idari sınırlarımızda, genişletilmesi için çalışmalar başlanan mücavir alan sınırı içerisinde; 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen imar planlarına ait esaslara uygun; halihazır haritaları bulunmayan alanlarda halihazır hazırlanması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları bulunmayan alanlarda imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanması ve bu çalışmalar doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları hazırlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin oylamasına geçildiğinde üyelerden Tolga PİRİNÇCİ ve Himmet DUYGU oturuma katılmıştır.)
8.Belediye Meclisinin 01.03.2019 tarih ve 76 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08a, K22c08b, K22c08c ve K22c08d paftalarda onaylanan imar plan revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilerek haklı bulunan itirazlara konu olan kısımların eski haline döndürülmesine, zayiat fazlalığı olan kısımların emsallerinin 1.20 ile sınırlandırılmasına, kamulaştırma davası olan parsele isabet eden kısmın 1.20 emsalde konut alanı olarak düzenlenmesine, alanda kayıtsız şartsız bağış yapanların hak mağduriyeti yaşanmaması için planda yeniden düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan revizyonuna askı süresi içerisinde; Ali Osman DOĞAN, Ramazan DOĞAN, Yaşar DOĞAN, Necati GÖK, Abdulmuttalip DOĞAN, Salih KAHRAMAN, Kamil YİĞİT, Emin YİĞİT, Sami YİĞİT, Avni ÖZENİRLER, Ziya YILMAZ, Kadriye Tamay AKCAN, Gülay ÖZTAN, Tülay AKSELİ vekili Av. Hüsnü Şahin BÜLBÜL ve TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Temsilciliği tarafından yapılan 15(on beş) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08a, K22c08b, K22c08c ve K22c08d paftalarda onaylanan imar plan revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilerek haklı bulunan itirazlara konu olan kısımların eski haline döndürülmesine, zayiat fazlalığı olan kısımların emsallerinin 1.20 ile sınırlandırılmasına, kamulaştırma davası olan parsele isabet eden kısmın 1.20 emsalde konut alanı olarak düzenlenmesine, alanda kayıtsız şartsız bağış yapanların hak mağduriyeti yaşanmaması için planda yeniden düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan revizyonuna askı süresi içerisinde; Ali Osman DOĞAN, Ramazan DOĞAN, Yaşar DOĞAN, Necati GÖK, Abdulmuttalip DOĞAN, Salih KAHRAMAN, Kamil YİĞİT, Emin YİĞİT, Sami YİĞİT, Avni ÖZENİRLER, Ziya YILMAZ, Kadriye Tamay AKCAN, Gülay ÖZTAN, Tülay AKSELİ vekili Av. Hüsnü Şahin BÜLBÜL ve TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Temsilciliği tarafından yapılan 15(on beş) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.Belediye Meclisinin 01.03.2019 tarih ve 77 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08a3c, K22c08b4d, K22c08c1a, K22c08c1b,K22c08d2a ve K22c08d2b paftalarda onaylanan imar plan revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilerek haklı bulunan itirazlara konu olan kısımların eski haline döndürülmesine, zayiat fazlalığı olan kısımların emsallerinin 1.20 ile sınırlandırılmasına, kamulaştırma davası olan parsele isabet eden kısmın 1.20 emsalde konut alanı olarak düzenlenmesine, alanda kayıtsız şartsız bağış yapanların hak mağduriyeti yaşanmaması için planda yeniden düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonuna askı süresi içerisinde; Kamil YİĞİT, Emin YİĞİT, Sami YİĞİT, Avni ÖZENİRLER, Emre ALTINDAĞ, Kudret YAVUZ ve TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Temsilciliği tarafından yapılan 7(yedi) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08a3c, K22c08b4d, K22c08c1a, K22c08c1b,K22c08d2a ve K22c08d2b paftalarda onaylanan imar plan revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilerek haklı bulunan itirazlara konu olan kısımların eski haline döndürülmesine, zayiat fazlalığı olan kısımların emsallerinin 1.20 ile sınırlandırılmasına, kamulaştırma davası olan parsele isabet eden kısmın 1.20 emsalde konut alanı olarak düzenlenmesine, alanda kayıtsız şartsız bağış yapanların hak mağduriyeti yaşanmaması için planda yeniden düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonuna askı süresi içerisinde; Kamil YİĞİT, Emin YİĞİT, Sami YİĞİT, Avni ÖZENİRLER, Emre ALTINDAĞ, Kudret YAVUZ ve TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Temsilciliği tarafından yapılan 7(yedi) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Üyelerden Mehmet GÜN’ün teklifi üzerine Başkan Mehmet ÇAKIN oturuma 10 dakika ara vermiştir.
Başkan Mehmet ÇAKIN 2019 yılı Mayıs ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 2.Oturumunu açmıştır.

10.Belediye Meclisinin 07/09/2018 tarih ve 580 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde gelen itirazlar; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07/02/2019 tarih ve 68 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile değerlendirilmiş ve itirazlar üzerine planda değişiklik yapılan kısımların yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine, askı süresi içerisinde; TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği,  Sultan BALKAN, Ali GÜNDÜZ  Halil GÖRGÜLÜ, Şenay GÜNEŞHAN, Ayşe KOÇ, Yıldız BÖBER, Ramazan ÇAĞLAR, Erkan ÇOHADAR, Emine ÖZGÜL, Kadir BÖBER tarafından yapılan 11(on bir) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 07/09/2018 tarih ve 580 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde gelen itirazlar; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07/02/2019 tarih ve 68 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile değerlendirilmiş ve itirazlar üzerine planda değişiklik yapılan kısımların yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine, askı süresi içerisinde; TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği,  Sultan BALKAN, Ali GÜNDÜZ  Halil GÖRGÜLÜ, Şenay GÜNEŞHAN, Ayşe KOÇ, Yıldız BÖBER, Ramazan ÇAĞLAR, Erkan ÇOHADAR, Emine ÖZGÜL, Kadir BÖBER tarafından yapılan 11(on bir) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
11.Belediye Meclisinin 07/09/2018 tarih ve 581 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde gelen itirazlar; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07/02/2019 tarih ve 69 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile değerlendirilmiş ve itirazlar üzerine planda değişiklik yapılan kısımların yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine, askı süresi içerisinde; TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği, Ali GÜNDÜZ  Halil GÖRGÜLÜ, Şenay GÜNEŞHAN, Ayşe KOÇ, Yıldız BÖBER, Ramazan ÇAĞLAR, Erkan ÇOHADAR, Emine ÖZGÜL, Kadir BÖBER tarafından yapılan 10 (on) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 07/09/2018 tarih ve 581 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde gelen itirazlar; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07/02/2019 tarih ve 69 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile değerlendirilmiş ve itirazlar üzerine planda değişiklik yapılan kısımların yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine, askı süresi içerisinde; TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği, Ali GÜNDÜZ  Halil GÖRGÜLÜ, Şenay GÜNEŞHAN, Ayşe KOÇ, Yıldız BÖBER, Ramazan ÇAĞLAR, Erkan ÇOHADAR, Emine ÖZGÜL, Kadir BÖBER tarafından yapılan 10 (on) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
12.İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyünde; İzmir II numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 11/01/2001 tarih ve 9769 kararı ile tescil edilen ve Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27/04/2018 tarih ve 4675 sayılı kararı ile  sit sınırları sayısallaştırılan  Çınarcık Nekropolü I. Derece arkeolojik sit alanı sınırının 01/11/2018 tarih ve 254 sayılı karar ekinde tarafımıza gönderilen krokide sit alanı sınırının 22/01/2001 tarih ve 146 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan nazım imar planındaki sınırdan farklı olduğu görülmekte olup bu sınırın düzeltilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyünde; İzmir II numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 11/01/2001 tarih ve 9769 kararı ile tescil edilen ve Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27/04/2018 tarih ve 4675 sayılı kararı ile  sit sınırları sayısallaştırılan  Çınarcık Nekropolü I. Derece arkeolojik sit alanı sınırının 01/11/2018 tarih ve 254 sayılı karar ekinde tarafımıza gönderilen krokide sit alanı sınırının 22/01/2001 tarih ve 146 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan nazım imar planındaki sınırdan farklı olduğu görülmekte olup bu sınırın düzeltilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün; İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, 2. Kerim Sokak No:3 ve 1. Kerim Sokak No:54 numaralı binaların kanalizasyon sorunlarının çözüme kavuşması için bu alanda imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün; İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, 2. Kerim Sokak No:3 ve 1. Kerim Sokak No:54 numaralı binaların kanalizasyon sorunlarının çözüme kavuşması için bu alanda imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.İbot Tekstil İnşaat Deri  Sanayi ve Tic.Ltd.Şti'ni temsilen  İsmail TAŞCAN, Banu BÖREKÇİ, Murat Kaya'nın ; İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, 156 ada 11 ve 17  numaralı parsellerde  plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İbot Tekstil İnşaat Deri  Sanayi ve Tic.Ltd.Şti'ni temsilen  İsmail TAŞCAN, Banu BÖREKÇİ, Murat Kaya'nın ; İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, 156 ada 11 ve 17  numaralı parsellerde  plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.Uşak Özen Ekmek Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Tic .Ltd .Şti’ne temsilen Akın ÖZEN'in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2637 ada 1 ve 12  numaralı parsellerde  plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Özen Ekmek Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Tic.Ltd.Şti.ni temsilen Akın ÖZEN’in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2637 ada 1 ve 12 numaralı parsellerde  plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.Belediye Meclisinin 07/03/2019 Tarih ve 82 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mehmet YILMAZ’ın; İlimiz, Merkez, Karaağaç Köyü, 245 ada 1 numaralı parselde konut amaçlı ilave imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mehmet YILMAZ’ın İlimiz, Merkez, Karaağaç Köyü, 245 ada 1 numaralı parselde konut amaçlı ilave imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.Belediye Meclisinin 04/01/2019 Tarih ve 15 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez Cumhuriyet Mahallesi 1. Albayrak Sokak ile 2. Albayrak Sokak kesişiminde bulunan 2.390,144 m2 büyüklüğündeki park alanının cami alanı olarak imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez Cumhuriyet Mahallesi 1. Albayrak Sokak ile 2. Albayrak Sokak kesişiminde bulunan 2.390,144 m2 büyüklüğündeki park alanının cami alanı olarak imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.Belediye Meclisinin 05/02/2019 Tarih ve 43 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Nurtekin AKTEKE, Emine AKTEKE, Rahime BAYTUR, Orhan AKTEKE ve Salih AKTEKE’ nin; İlimiz, Merkez Karaağaç Mahallesi 5713 ada 3 numaralı parsel için  A-3, TAKS=0.30, KAKS=0.90, ön bahçe mesafesi 5.00 metre, yan bahçe mesafesi 3.00 metre yapılaşma koşulları belirlenmiş konut alanı olarak  imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Nurtekin AKTEKE, Emine AKTEKE, Rahime BAYTUR, Orhan AKTEKE ve Salih AKTEKE’ nin; İlimiz, Merkez Karaağaç Mahallesi 5713 ada 3 numaralı parsel için  A-3, TAKS=0.30, KAKS=0.90, ön bahçe mesafesi 5.00 metre, yan bahçe mesafesi 3.00 metre yapılaşma koşulları belirlenmiş konut alanı olarak  imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.Belediye Meclisinin 01/03/2019 Tarih ve 74 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ayhan KOZAK’ın; İlimiz, Merkez Kaşbelen Köyü 2164 numaralı parsel ile ilgili talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ayhan KOZAK’ın; İlimiz, Merkez Kaşbelen Köyü 2164  numaralı parsel ile ilgili talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin oylamasına geçildiğinde üyelerden Savaş ACAR oturumdan ayrılmıştır.)
20.Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün; İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesinde krokide işaretli olan kısımdan su hattı bağlantısı geçirileceğinden dolayı imar planında değişiklik yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün; İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesinde krokide işaretli olan kısımdan su hattı bağlantısı geçirileceğinden dolayı imar planında değişiklik yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin oylamasına geçildiğinde üyelerden Savaş ACAR oturuma katılmıştır.)
21.(İlave Madde 1): Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün, İlimiz, Merkez, Çevre Köyünde Bulunan 3033 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 22/A Maddesi uyarınca yenileme çalışması yapılmış olup bu çalışmadan kaynaklı imar planı ve mülkiyet arasındaki farklılıkların giderilmesi amacı ile imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün, İlimiz, Merkez, Çevre Köyünde Bulunan 3033 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 22/A Maddesi uyarınca yenileme çalışması yapılmış olup bu çalışmadan kaynaklı imar planı ve mülkiyet arasındaki farklılıkların giderilmesi amacı ile imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
22.(İlave Madde 2): Uşak İl Özel İdaresi’nin; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesinde, Maliye Hazinesine ait, Mevcut Valilik Binası’nın bulunduğu 81 ada 88 parsel numaralı taşınmaz ve güney çevresi yönünde bulunan taşınmazın bir kısmı ile ilgili, yapılması düşünülen yeni Valilik Binası için imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İl Özel İdaresi’nin; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesinde, Maliye Hazinesine ait, Mevcut Valilik Binası’nın bulunduğu 81 ada 88 parsel numaralı taşınmaz ve güney çevresi yönünde bulunan taşınmazın bir kısmı ile ilgili, yapılması düşünülen yeni Valilik Binası için imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
23.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 14.04.2019 tarih ve 102 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 21 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 14.04.2019 tarih ve 102 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 21 adet taleplerin Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 13 çekimser, oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
24.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 14.04.2019 tarih ve 102 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 27 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu Belediye Meclisinin 14.04.2019 tarih ve 102 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 27 adet taleplerin Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 13 çekimser, oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
25.(İlave Madde 5): Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 22 adet talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 22 adet talebin Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26.(İlave Madde 6): Mülkiyeti Belediyemize ait, Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Belediye İş Hanı 4.Katta bulunan toplam 21 adet işyeri, 07.03.2018 tarih ve 2018/204 sayılı Meclis kararı ile 1 (bir) yıllığına Uşak Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğüne tahsis edilmiş olup, süresi 07.03.2019 tarihinde sona erdiği,  Uşak Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğünün ilgili işyerlerini 3 (Üç) yıllığına tahsis edilmesi talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Belediyemize ait, Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Belediye İş Hanı 4.Katta bulunan toplam 21 adet işyerinin Uşak Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğüne Ak Parti Grup Başkanı Mehmet GÜN’ün önerisi doğrultusunda giderlerinin ve masraflarının kendileri tarafından karşılanması şartıyla 1 (bir) yıl süreli bedelsiz olarak tahsis edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2019 Haziran ayı Meclis Toplantısının 10.06.2019 Pazartesi günü saat 15.00 de yapılması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis Başkanı (Belediye Başkanı); Mehmet ÇAKIN; 2019 Mayıs ayı Meclis Toplantısının gündemdeki konularının görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.
                   
  Mehmet ÇAKIN              Regaip Emre HAZAR           Yusuf AKCAN
 Belediye Başkanı                     Katip                                Katip
  (Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediyesi'nden Arefe Mesaisi UŞAK BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞA KADİR GECESİ İKRAMI UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK HEDİYESİ Zeyilname 3 Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması UŞAKTA MİNİKLER SABAHA UŞAK BELEDİYESİ'NİN SÜRPRİZİYLE UYANDI Uşak Belediyesi'nden Renkli Etkinlik UŞAK BELEDİYESİ'NDEN NORMALLEŞME SÜRECİNE DEZENFEKTE DESTEĞİ KIZILAY'IN KAN VERME KAMPANYASINA UŞAK BELEDİYESİ'NDEN DESTEK
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2019