Meclis Gündemi

03.03.2014 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

2017
27-02-2014
26.02.2014

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.

Toplantı 03.03.2014 Pazartesi günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.

Ali ERDOĞAN
Belediye Başkanı

G Ü N D E M :

1. 2014 Şubat ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2. Belediyemiz ihtiyaçları için bankalardan çekilmesi planlanan 2.850.000,00 TL bedelli ve en fazla 48 ay vadeyle talep edilen nakti/gayrinakti kredilere ilişkin sözleşmeleri ve her türlü taahhütnameleri, ödeme planını, ve ilgili her türlü evrakı imzalamaya, yapılacak her türlü sözleşme şartlarını belirlemeye, kredi genel sözleşmesine özel şartlar eklemeye, bunları müzakereye, imzalamaya veya gerektiğinde kredi borcunun ve taksitlerinin ertelenmesini, kredi vadesinin uzatılmasını veya kısaltılmasını talep etmeye, kullanılacak kredinin faiz oranını ve diger her türlü masraf ve komisyonunu kararlaştırmaya, kullanılacak kredilerin teminatını teşkil etmek üzere Belediyemiz mülkiyetindeki gayrimenkuller üzerinde kredi kullanılacak bankaya dilediği bedel, şekil ve koşullarla, dilediği sıra ve derecede hertürlü ipotek vermeye, ipotekle ilgili senet, sözleşme taahhütname beyanname ve bilcümle evrakı tanzim ve imzalamaya, serbest dereceden istifade hakkı tanıma ve şerh ettirme, kullanılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere Belediyemizin her türlü hak, alacak ve gelirlerini devir temlik etmeye, belediyemiz adına açılmış mevduat ve gelir hesapları üzereinde rehin tesis etmeye mezun ve yetkili olmak üzere 5393 sayılı kanunun 18/d maddesine istinaden borçlanma için Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması konusunun görüşülmesi.
3. Bakanlar Kurulunun 08/02/2002 tarihli ve 24665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28/01/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamesinin Eki Karar’ın 1inci maddesinde "Gaziler, şehit ve gazi, dul ve yetimleri, özürlüler, öğrenciler ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişiler 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.” denildiğinden, engellilerin ikametgahlarında indirimli su tarifesinden yararlanması konusunun görüşülmek üzere Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
4. Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 4728 ada, 6 parselde kayıtlı 3751.24 m² miktarındaki imar planında eğitim tesis alanı olan arsada, taşınmaz üzerine eğitim tesisi yapılmasına dair şartlı bağışın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca ekli protokole göre kabulü konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5. Uşak Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, İlimiz merkez Cumhuriyet mahallesinde Ata park içerisinde uygun bir yerin tahsis edilmesini istemektedir. 5393 sayılı belediye Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c ) bendi uyarınca İl Emniyet Müdürlüğüne Ata park içerisinde uygun bir yerin tahsis edilmesi ve anılan kanununun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6. Mülkiyeti Belediyemize ait Fatih Mahallesi 2992 ada, 4 parselde kayıtlı 9182,61 m² miktarındaki imar planında spor tesisi alanı olan arsada, Uşak Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün talebi üzerine 07.02.2014 tarih ve 2014/147 sayılı Uşak Belediye Meclisinin kararı ile tahsisi için karar alınmıştır.
Uşak Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 18.02.2014 tarih ve 474 sayılı yazılarında, ilgili Meclis kararında alınan Uşak Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adına yapılan tahsisin, Spor Genel Müdürlüğüne yapılması istenmektedir. Tahsisi istenilen Fatih Mahallesi 2992 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazda alınan Meclis Kararının, Spor Genel Müdürlüğü olarak düzeltilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca uygun görülen 6 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8. Ahmet CEYLAN’ın; İlimiz, Bozkuş Köyü, 135 ada, 12 ve 56 numaralı parsellerde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
9. Belediyemiz aleyhine Manisa 1. İdare Mahkemesi Başkanlığının 2012/26 E. Sayılı dosyası ile ilimiz Durak Mahallesi 327 ada 46 parsel (eski 23-24) taşınmazda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne dair, Belediye Meclisinin 07.07.2006 tarih 196 sayılı kararının iptali istemi ile Özgöbek Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, mahkemenin 2013/1402 K. sayılı karar ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş bulunmaktadır. Hukuk İşleri Müdürlüğünün 25.11.2013 tarih ve 420 sayılı yazılarında; Mahkeme kararlarının 30 gün içerisinde uygulanması zorunluluğundan bahsedilerek; yürütmenin durdurulması kararı gereği, gerekli işlemlerin icrası ve Mahkeme kararında tespit edilen eksikleri giderici şekilde yeni bir planlama çalışmasının görüşülerek karara bağlanması.
10. Şakir UZCAN’ın İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, 215 numaralı parselde 26.12.2001 tarihinde İller Bankası tarafından plan hazırlanmış olup 08.01.2007 yılında yapılan revizyon imar planı ile aykırılık ve mağduriyet oluşturulduğundan plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
11. Belediyemiz aleyhine Manisa 2. İdare Mahkemesi Başkanlığının 2013/152 E. Sayılı dosyası ile Fevzi Çakmak Mahallesi, 257 ada 182 ve 183 sayılı taşınmazların kamulaştırılması yahut plan değişikliği yapılması isteminin reddedilmesi üzerine ikam edilen davada Mahkemenin 2014/24 K. Sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Hukuk İşleri Müdürlüğünün 24.02.2013 tarih ve 154321 sayılı yazılarında; Mahkeme kararlarının 30 gün içerisinde uygulanması zorunluluğundan bahsedilerek; imar planı tadilatı gerçekleştirilmek üzere konunun Belediye Meclisinin gündemine getirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Konunun görüşülerek karara bağlanması.
12. Belediyemiz Bünyesinde çalıştırılması düşünülen Eğitmen ücretinin tespiti konusunun görüşülmesi.
13. Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin 72. Maddesine ilişkin iptal istemi ile açılan Manisa 1. İdare Mahkemesinin 2013/396 E. Selahattin AKÇİÇEK davasında, mahkemenin 23.01.2014 tarih ve 2014/75 K. Sayılı kararı ile yönetmeliğin 72. Maddesinde yer alan "Belediye Encümenince 1608 sayılı kanunun ilgili hükümleri uyarınca 3 günden 15 güne kadar, Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce 4 güne kadar ticaret ve sanattan mene karar verilir.” İle "Verilen ticaret ve sanattan men cezası süresince araç Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere çekilerek bağlanır. " hükümlerinin iptaline karar vermiş bulunmaktadır. Mahkeme kararı gereği Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin 72. Maddesindeki ilgili hükümlerin iptal edilerek yeniden düzenlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması


Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 04.08.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı BELEDİYEMİZ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE PLOTTER KAĞIDI ALIMI. UŞAK BELEDİYESİ 15 TEMMUZ DESTANINI NOTALARDA YAŞATTI UŞAK BELEDİYESİ VE ÇEVRECİ VATANDAŞLAR KİRLİLİĞE DUR DEDİ 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (35) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (5) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 20 Adet Ticari (S) Plakası Açık Artırma İhale İlanı UŞAK BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLER BÜTÇE İÇİ İŞLETMESİ ATAPARK ÇAYZADE BİRİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE TABE