Meclis Karar Özetleri

04.01.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

653
11-01-2021

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
04.01.2021     PAZARTESİ         15.00            2021                 1                   1         1

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Kazım KUŞÇU, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Turgut ÖZÇELİK, Züleyha YILDIRIM, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN,  Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ,  Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL ve Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1.2020 Aralık ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemiz denetim komisyonunun oluşturulması, üye sayısının belirlenmesi ve gizli oyla üye seçilmesi konusunun görüşülmesi.
3.5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkanı ve üyelerine,  24. Maddesi gereğince oluşturulan İhtisas Komisyonlarına ve 25.maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonuna seçilen üyelere 2021 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediyemiz Denetim Komisyonunda çalışacak kamu personelinin kaç kişinin görevlendirileceği ve günlük kişi başına ne kadar ödeme yapılacağının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.2021 Mali yılında Belediye Başkan yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
6.5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine istinaden Zabıta Personeli ve 52. Maddesine istinaden İtfaiye Personeline 2021 yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
7.5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesine göre "Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir" denildiğinden, Belediyemiz bünyesinde 2021 yılında sözleşmeli statüde çalıştırmaya devam edilmesi düşünülen talep yazıya ekli listedeki kadro ve unvanlardaki Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.İl Özel İdaresinin; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 405 ada 7 ve 10 numaralı parseller ile 401 ada 3 numaralı parselin 07.03.2019 tarih 60 ve 61 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının onaylandığı, ilgili planlara göre yola terk, parka terk ve ifrazının yapıldığı bildirilmiştir. Ancak ruhsat aşamasında planlama alanının 4000 m²'sinin Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde kaldığı fark edildiğinden mücavir alan sınırlarımıza giren kısım ile ilgili plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
9.İlimiz, Merkez, Fatih ve Kuyucak Mahalleleri, 6894  ve 4703 adalarda yapılaşma koşullarında düzenleme yapılması amacı ile imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.01.12.2020 tarih ve 289 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 200 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Uşak İl Jandarma Komutanlığı'nın; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 976 ada 654 numaralı parselin bulunduğu alanda askeri alanın yapılaşma koşullarının belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Mustafa DEMİR tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 01.12.2020 Tarih ve 284 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Sami YİĞİT ve Koray YİĞİT vekili Turan KUTLU’nun, İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 4777 ada 1 numaralı parselde Emsal değerde değişiklik yapılmaksızın Yençok=7.50 m. yapılaşma koşullarında ticaret alanı olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih ve 81 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, İslice, Kurtuluş, Durak Mahallelerinde kalan, İsmetpaşa ve Orhan Dengiz Caddelerinden cephe alan binalarda “cephe düzenleme işi”nin 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi (Ek fıkra:16.05.2012-6306/18 md.) gereğince projesi doğrultusunda mantolama, boya, kaplama, doğrama, korkuluk, levha vb. işlerinin, toplam maliyetinin tamamının mülk sahipleri tarafından karşılanması şartıyla Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmesi ve ödeme şeklinin belirlenmesi konusunda Belediye Başkanına Yetki verilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 01.10.2020 Tarih ve 226 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Erkan BODUR, Kemal SUNUCU ve Mehmet Emin KAYA'nın; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, K22c13d3b paftada, 593 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parsellerde ada kenar çizgisinin mülkiyet hattına çekilmesi  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 181sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Sarayaltı ve M. Akif Ersoy Mahallelerinde yaklaşık 34.3 hektar alanda, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uygun olarak ticaret kullanımı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 181sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Sarayaltı ve M. Akif Ersoy Mahallelerinde yaklaşık 34.3 hektar alanda, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uygun olarak; E=0.70, Yençok=10.50 ve E=0.60, Yençok=10.50 yapılaşma koşullarında ticaret kullanımı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 01.12.2020 Tarih ve 281 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22c09a4c ve K22c09a3d paftalarda, 610 ada 5, 6, 16, 18, 25, 26 ve 611 ada  3, 4, 5, 6, 20 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.09.2020 tarih ve 5892 kararına istinaden, koruma alanı sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 01.12.2020 Tarih ve 282 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22c09a4c ve K22c09a3d paftalarda, Sarayaltı Mahallesi, 431 ada 9, 19, 16, 51, 58, 61, 468 ada 18, 467 ada 1 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.09.2020 tarih ve 5892 kararına istinaden, koruma alanı sınırı belirlenmesi ve 431 ada 19 numaralı parselin tescilli olarak belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 01.12.2020 Tarih ve 276 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.09.2020 tarih ve 5893 numaralı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 613 ada 3, 5, 6 numaralı 614 ada 6, 7, 8 numaralı parsellerde koruma alanı sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 01.10.2020 Tarih ve 215 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.09.2020 tarih ve 15448 numaralı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 625 ada 19, 20, 21 numaralı 630 ada 3, 13 ve 631 ada, 4, 6, 7 ve 11 numaralı parsellerde koruma alanı sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 01.10.2020 Tarih ve 216 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.09.2020 tarih ve 5834 numaralı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 548 ada 7, 26, 27, 33, 38 ve 566 ada 8, 9, 10, 11, 12 numaralı parsellerde  koruma alanı sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 01.12.2020 Tarih ve 278 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.08.2020 tarih ve 5831 numaralı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 163 ada 10, 12, 13, 14 numaralı 164 ada 1, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 numaralı ve 608 ada 19, 20 numaralı parsellerde koruma alanı sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediye Meclisinin 01.12.2020 Tarih ve 279 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.09.2020 tarih ve 5894 numaralı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 571 ada 4, 6, 7, 8, 9 numaralı 572 ada 18 numaralı ve 567 ada 1 numaralı parsellerde koruma alanı sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 01.12.2020 Tarih ve 277 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.08.2020 tarih ve 5832 numaralı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 47, 85 ,87 ve 892 ada 25 numaralı parsellerde koruma alanı sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Belediye Meclisinin 01.12.2020 Tarih ve 280 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.09.2020 tarih ve 5895 numaralı kararına istinaden; İlimiz, Merkez,Ünalan Mahallesi, 163 ada 8, 13, 14, 17, 18, 25 ve 609 ada 20, 28 numaralı parsellerde koruma alanı sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.Uşak Belediyesi Teşkilat Yönetmeliği 05.06.2020 tarih ve 129 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 04.08.2020 tarih ve 167 sayılı Belediye Meclis kararı ile Plan ve Proje Müdürü kadrosu ihdas edildiğinden, Plan ve Proje Müdürlüğü kurulmuştur. Bu sebeple Uşak Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (II) Sayılı Boş  Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
27.Mülkiyet Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait 6 adet taşınmazlara uygulama imar planındaki fonksiyonları gereği Belediyemizin ihtiyacı bulunmakta olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 30.maddesi hükümleri çerçevesinde satın alınması istenilmektedir. 5393 sayılı Kanununun 18/e maddesi hükümleri gereğince konunun görüşülerek karara bağlanması.  
28.Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğünce İl Sağlık Müdürlüğüne 14.11.2019 tarihinde hibe araç talebinde bulunulduğu, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Belediyemize şartlı nakdi yardım kapsamında 1 adet yaralı hayvan naklinde kullanılmak üzere hayvan ambulansı hibe edildiği, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesinde şartlı bağışları kabul etmek Belediye Meclisinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayıldığından, bahsi geçen aracın şartlı bağış olarak kabul edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
29.5393 sayılı Belediye kanununun 75.maddesine istinaden Uşak Belediyesi ve Uşak İl Özel İdaresi arasında yol yapım hizmetlerinde iş birliği yapılması kapsamında yapılacak olan protokolde Belediye Başkanına  yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
30.Belediyemizin 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu sonuçlarının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 55.maddesi hükmü uyarınca Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.
31.(İlave Madde 1): Şehrimiz sınırları içersinde meydana gelen sıkışmalı trafik kazalarına kısa zamanda müdahale edilmesi için, İtfaiye Müdürlüğü envanterinde fazlalık olarak bulunan Hidrolik Kaza kırım ekipmanlarının Banaz Belediyesine hibe edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
32.(İlave Madde 2): Belediyemizin iştirak şirketlerinden Uşak Spor Faaliyetleri ve Altyapı Yatırımları A.Ş.ne 02.09.2019 tarih ve 339 sayılı Meclis Kararı ile 2.000.000,00.-TL. (İkimilyonTürkLirası) sermaye artırımına karar verildiği, Uşak Spor Faaliyetleri ve Altyapı Yatırımları A.Ş.' nin 31.12.2020 tarihli talep yazıları ile sermaye artışı yapılmadığından, söz konusu sermaye artış kararının iptal edilmesi talebinin görüşülerek karara bağlanması. 

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2020 Aralık ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemiz denetim komisyonunun oluşturulması, üye sayısının belirlenmesi ve gizli oyla üye seçilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden Denetim Komisyonunun kurulmasına, Ak Parti Grup Başkanı Mehmet GÜN’ün önerisi doğrultusunda, Komisyonun 5 kişiden oluşması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiş, Denetim Komisyon Üyeliklerine Ak Parti Grup Başkanı Mehmet GÜN; Züleyha YILDIRIM, İlknur ERTUĞRUL ve Yusuf AKCAN’ı, İyi Parti Grup Başkanı Himmet DUYGU; Nurten BAKIR ve Necmi DURSUN’u  sözlü olarak önermişlerdir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemiz Denetim Komisyonu  üye seçimi gizli oyla yapılmış olup, oyların tasnifi neticesinde Belediyemiz Denetim Komisyonu üyeliklerine önerilen, Züleyha YILDIRIM’a 29 oy, İlknur ERTUĞRUL’a 28 oy, Yusuf AKCAN’a 29 oy Nurten BAKIR’a 29 oy ve Necmi DURSUN’a 29 oy çıkmış olup, Belediyemiz Denetim Komisyonu üyeliklerine, Züleyha YILDIRIM 29 oyla, İlknur ERTUĞRUL’a 28 oyla, Yusuf AKCAN 29 oyla, Nurten BAKIR 29 oyla ve  Necmi DURSUN  29 oyla seçilmişlerdir.
3.5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkanı ve üyelerine,  24. Maddesi gereğince oluşturulan İhtisas Komisyonlarına ve 25.maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonuna seçilen üyelere 2021 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti tespiti konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkanı ve üyelerine,  24. Maddesi gereğince oluşturulan İhtisas Komisyonlarına ve 25.maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonuna seçilen üyelere 2020 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin ödenmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Belediyemiz Denetim Komisyonunda çalışacak kamu personelinin kaç kişinin görevlendirileceği ve günlük kişi başına ne kadar ödeme yapılacağının belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2021 Mali yılında Belediyemiz Denetim Komisyonunda 8 kişinin azami 40 gün süreyle görevlendirilmesine ve 1000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı çarpımı sonucu bulunacak ücretin ödenmesi  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.2021 Mali yılında Belediye Başkan yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2021 Mali yılında Belediye Başkan yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin Belediye Başkanı maaşının 2/3’ü olması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine istinaden Zabıta Personeli ve 52. Maddesine istinaden İtfaiye Personeline 2021 yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine istinaden Zabıta Personeli ve 52. Maddesine istinaden İtfaiye Personeline 2021 yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin 2021 Mali yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K cetvelinde Belediyemizin nüfusuna göre belirlenen aylık brüt 429,00.-TL. ödenmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesine göre "Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir" denildiğinden, Belediyemiz bünyesinde 2021 yılında sözleşmeli statüde çalıştırmaya devam edilmesi düşünülen talep yazıya ekli listedeki kadro ve unvanlardaki Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesine istinaden Belediyemiz bünyesinde 2021 yılında sözleşmeli statüde çalıştırmaya devam edilmesi düşünülen talep yazı ekindeki listede kadro ve unvanları yazılı tam zamanlı personel ücretlerinin belirlenmesinde üyelerden Ak Parti Grup Başkanı Mehmet GÜN; Cumhurbaşkanlığının  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ekindeki cetvelde sayılan özellikleri 4 Sayılı Cetvelde sayılan sözleşmeli personel özelliklerini ve niteliklerini taşıyan sözleşmeli personel çalıştırılmak üzere revize edilmesini önermiş olup, Cumhurbaşkanlığının  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ekindeki 4 Sayılı Cetvelde sayılan sözleşmeli personel özelliklerini ve niteliklerini taşıyan sözleşmeli personel çalıştırılmak üzere revize edilerek, Hazine ve Maliye Bakanlığının genelgesine göre 2021 yılında sözleşmeli personelle ilgili belirtilen taban ücretin ödenmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.İl Özel İdaresinin; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 405 ada 7 ve 10 numaralı parseller ile 401 ada 3 numaralı parselin 07.03.2019 tarih 60 ve 61 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının onaylandığı, ilgili planlara göre yola terk, parka terk ve ifrazının yapıldığı bildirilmiştir. Ancak ruhsat aşamasında planlama alanının 4000 m²'sinin Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde kaldığı fark edildiğinden mücavir alan sınırlarımıza giren kısım ile ilgili plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İl Özel İdaresinin; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 405 ada 7 ve 10 numaralı parseller ile 401 ada 3 numaralı parselin 07.03.2019 tarih 60 ve 61 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının onaylandığı, ilgili planlara göre yola terk, parka terk ve ifrazının yapıldığı bildirilmiştir. Ancak ruhsat aşamasında planlama alanının 4000 m²'sinin Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde kaldığı fark edildiğinden mücavir alan sınırlarımıza giren kısım ile ilgili plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.İlimiz, Merkez, Fatih ve Kuyucak Mahalleleri, 6894  ve 4703 adalarda yapılaşma koşullarında düzenleme yapılması amacı ile imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Fatih ve Kuyucak Mahalleleri, 6894  ve 4703 adalarda yapılaşma koşullarında düzenleme yapılması amacı ile imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.01.12.2020 tarih ve 289 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 200 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Uşak İl Jandarma Komutanlığı'nın; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 976 ada 654 numaralı parselin bulunduğu alanda askeri alanın yapılaşma koşullarının belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Mustafa DEMİR tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 200 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Uşak İl Jandarma Komutanlığı'nın; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 976 ada 654 numaralı parselin bulunduğu alanda askeri alanın yapılaşma koşullarının belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde;  Mustafa DEMİR tarafından yapılan itirazın  İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.Belediye Meclisinin 01.12.2020 Tarih ve 284 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Sami YİĞİT ve Koray YİĞİT vekili Turan KUTLU’nun, İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 4777 ada 1 numaralı parselde Emsal değerde değişiklik yapılmaksızın Yençok=7.50 m. yapılaşma koşullarında ticaret alanı olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Sami YİĞİT ve Koray YİĞİT vekili Turan KUTLU’nun, İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 4777 ada 1 numaralı parselde Emsal değerde değişiklik yapılmaksızın Yençok=7.50 m. yapılaşma koşullarında ticaret alanı olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 28 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
12.Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih ve 81 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, İslice, Kurtuluş, Durak Mahallelerinde kalan, İsmetpaşa ve Orhan Dengiz Caddelerinden cephe alan binalarda “cephe düzenleme işi”nin 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi (Ek fıkra:16.05.2012-6306/18 md.) gereğince projesi doğrultusunda mantolama, boya, kaplama, doğrama, korkuluk, levha vb. işlerinin, toplam maliyetinin tamamının mülk sahipleri tarafından karşılanması şartıyla Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmesi ve ödeme şeklinin belirlenmesi konusunda Belediye Başkanına Yetki verilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, İslice, Kurtuluş, Durak Mahallelerinde kalan, İsmetpaşa ve Orhan Dengiz Caddelerinden cephe alan binalarda “cephe düzenleme işi”nin 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi (Ek fıkra:16.05.2012-6306/18 md.) gereğince projesi doğrultusunda mantolama, boya, kaplama, doğrama, korkuluk, levha vb. işlerinin, toplam maliyetinin tamamının mülk sahipleri tarafından karşılanması şartıyla Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmesi ve ödeme şeklinin belirlenmesi konusunda Belediye Başkanına Yetki verilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN,  Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ,  Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 13 ret,  Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
13.Belediye Meclisinin 01.10.2020 Tarih ve 226 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Erkan BODUR, Kemal SUNUCU ve Mehmet Emin KAYA'nın; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, K22c13d3b paftada, 593 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parsellerde ada kenar çizgisinin mülkiyet hattına çekilmesi  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Erkan BODUR, Kemal SUNUCU ve Mehmet Emin KAYA'nın; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, K22c13d3b paftada, 593 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parsellerde ada kenar çizgisinin mülkiyet hattına çekilmesi  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi taleplerinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 28 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
14.Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 181sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Sarayaltı ve M. Akif Ersoy Mahallelerinde yaklaşık 34.3 hektar alanda, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uygun olarak ticaret kullanımı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Sarayaltı ve M. Akif Ersoy Mahallelerinde yaklaşık 34.3 hektar alanda, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uygun olarak ticaret kullanımı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Serdar VAROL, Nuri DEMİREL ve Harun GÜVENÇ’in 3 çekimser oyuna karşılık 26 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
15.Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 181sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Sarayaltı ve M. Akif Ersoy Mahallelerinde yaklaşık 34.3 hektar alanda, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uygun olarak; E=0.70, Yençok=10.50 ve E=0.60, Yençok=10.50 yapılaşma koşullarında ticaret kullanımı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Sarayaltı ve M. Akif Ersoy Mahallelerinde yaklaşık 34.3 hektar alanda, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uygun olarak; E=0.70, Yençok=10.50 ve E=0.60, Yençok=10.50 yapılaşma koşullarında ticaret kullanımı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Serdar VAROL, Nuri DEMİREL ve Harun GÜVENÇ’in 3 çekimser oyuna karşılık 26 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
16.Belediye Meclisinin 01.12.2020 Tarih ve 281 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22c09a4c ve K22c09a3d paftalarda, 610 ada 5, 6, 16, 18, 25, 26 ve 611 ada  3, 4, 5, 6, 20 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.09.2020 tarih ve 5892 kararına istinaden, koruma alanı sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22c09a4c ve K22c09a3d paftalarda, 610 ada 5, 6, 16, 18, 25, 26 ve 611 ada  3, 4, 5, 6, 20 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.09.2020 tarih ve 5892 kararına istinaden, koruma alanı sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.Belediye Meclisinin 01.12.2020 Tarih ve 282 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22c09a4c ve K22c09a3d paftalarda, Sarayaltı Mahallesi, 431 ada 9, 19, 16, 51, 58, 61, 468 ada 18, 467 ada 1 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.09.2020 tarih ve 5892 kararına istinaden, koruma alanı sınırı belirlenmesi ve 431 ada 19 numaralı parselin tescilli olarak belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22c09a4c ve K22c09a3d paftalarda, Sarayaltı Mahallesi, 431 ada 9, 19, 16, 51, 58, 61, 468 ada 18, 467 ada 1 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.09.2020 tarih ve 5892 kararına istinaden, koruma alanı sınırı belirlenmesi ve 431 ada 19 numaralı parselin tescilli olarak belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.Belediye Meclisinin 01.12.2020 Tarih ve 276 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.09.2020 tarih ve 5893 numaralı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 613 ada 3, 5, 6 numaralı 614 ada 6, 7, 8 numaralı parsellerde koruma alanı sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.09.2020 tarih ve 5893 numaralı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 613 ada 3, 5, 6 numaralı 614 ada 6, 7, 8 numaralı parsellerde koruma alanı sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.Belediye Meclisinin 01.10.2020 Tarih ve 215 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.09.2020 tarih ve 15448 numaralı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 625 ada 19, 20, 21 numaralı 630 ada 3, 13 ve 631 ada, 4, 6, 7 ve 11 numaralı parsellerde koruma alanı sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.09.2020 tarih ve 15448 numaralı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 625 ada 19, 20, 21 numaralı 630 ada 3, 13 ve 631 ada, 4, 6, 7 ve 11 numaralı parsellerde koruma alanı sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
20.Belediye Meclisinin 01.10.2020 Tarih ve 216 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.09.2020 tarih ve 5834 numaralı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 548 ada 7, 26, 27, 33, 38 ve 566 ada 8, 9, 10, 11, 12 numaralı parsellerde  koruma alanı sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.09.2020 tarih ve 5834 numaralı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 548 ada 7, 26, 27, 33, 38 ve 566 ada 8, 9, 10, 11, 12 numaralı parsellerde  koruma alanı sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.Belediye Meclisinin 01.12.2020 Tarih ve 278 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.08.2020 tarih ve 5831 numaralı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 163 ada 10, 12, 13, 14 numaralı 164 ada 1, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 numaralı ve 608 ada 19, 20 numaralı parsellerde koruma alanı sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.08.2020 tarih ve 5831 numaralı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 163 ada 10, 12, 13, 14 numaralı 164 ada 1, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 numaralı ve 608 ada 19, 20 numaralı parsellerde koruma alanı sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
22.Belediye Meclisinin 01.12.2020 Tarih ve 279 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.09.2020 tarih ve 5894 numaralı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 571 ada 4, 6, 7, 8, 9 numaralı 572 ada 18 numaralı ve 567 ada 1 numaralı parsellerde koruma alanı sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.09.2020 tarih ve 5894 numaralı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 571 ada 4, 6, 7, 8, 9 numaralı 572 ada 18 numaralı ve 567 ada 1 numaralı parsellerde koruma alanı sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
23.Belediye Meclisinin 01.12.2020 Tarih ve 277 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.08.2020 tarih ve 5832 numaralı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 47, 85 ,87 ve 892 ada 25 numaralı parsellerde koruma alanı sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.08.2020 tarih ve 5832 numaralı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 47, 85 ,87 ve 892 ada 25 numaralı parsellerde koruma alanı sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
24.Belediye Meclisinin 01.12.2020 Tarih ve 280 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.09.2020 tarih ve 5895 numaralı kararına istinaden; İlimiz, Merkez,Ünalan Mahallesi, 163 ada 8, 13, 14, 17, 18, 25 ve 609 ada 20, 28 numaralı parsellerde koruma alanı sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.09.2020 tarih ve 5895 numaralı kararına istinaden; İlimiz, Merkez,Ünalan Mahallesi, 163 ada 8, 13, 14, 17, 18, 25 ve 609 ada 20, 28 numaralı parsellerde koruma alanı sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
25.Uşak Belediyesi Teşkilat Yönetmeliği 05.06.2020 tarih ve 129 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 04.08.2020 tarih ve 167 sayılı Belediye Meclis kararı ile Plan ve Proje Müdürü kadrosu ihdas edildiğinden, Plan ve Proje Müdürlüğü kurulmuştur. Bu sebeple Uşak Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi Teşkilat Yönetmeliği 05.06.2020 tarih ve 129 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 04.08.2020 tarih ve 167 sayılı Belediye Meclis kararı ile Plan ve Proje Müdürü kadrosu ihdas edildiğinden, Plan ve Proje Müdürlüğü kurulmuştur. Bu sebeple Uşak Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun İmar  Komisyonuna  ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (II) Sayılı Boş  Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzim edilen (II) Sayılı Boş  Kadro Değişiklik Cetvelinin kabul  edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN,  Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ,  Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 13 çekimser oylarına  karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
27.Mülkiyet Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait 6 adet taşınmazlara uygulama imar planındaki fonksiyonları gereği Belediyemizin ihtiyacı bulunmakta olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 30.maddesi hükümleri çerçevesinde satın alınması istenilmektedir. 5393 sayılı Kanununun 18/e maddesi hükümleri gereğince konunun görüşülerek karara bağlanması  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyet Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait 6 adet taşınmazlara uygulama imar planındaki fonksiyonları gereği Belediyemizin ihtiyacı bulunmakta olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 30.maddesi hükümleri çerçevesinde satın alınması istenilmektedir. 5393 sayılı Kanununun 18/e maddesi hükümleri gereğince, konunun plan ve Bütçe Komisyonuna, İmar  Komisyonuna  ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
28.Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğünce İl Sağlık Müdürlüğüne 14.11.2019 tarihinde hibe araç talebinde bulunulduğu, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Belediyemize şartlı nakdi yardım kapsamında 1 adet yaralı hayvan naklinde kullanılmak üzere hayvan ambulansı hibe edildiği, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesinde şartlı bağışları kabul etmek Belediye Meclisinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayıldığından, bahsi geçen aracın şartlı bağış olarak kabul edilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğünce İl Sağlık Müdürlüğüne 14.11.2019 tarihinde hibe araç talebinde bulunulduğu, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Belediyemize şartlı nakdi yardım kapsamında 1 adet yaralı hayvan naklinde kullanılmak üzere hayvan ambulansı hibe edildiği, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesinde şartlı bağışları kabul etmek Belediye Meclisinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayıldığından, bahsi geçen aracın şartlı bağış olarak kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
29.5393 sayılı Belediye kanununun 75.maddesine istinaden Uşak Belediyesi ve Uşak İl Özel İdaresi arasında yol yapım hizmetlerinde iş birliği yapılması kapsamında yapılacak olan protokolde Belediye Başkanına  yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 sayılı Belediye kanununun 75.maddesine istinaden Uşak Belediyesi ve Uşak İl Özel İdaresi arasında yol yapım hizmetlerinde iş birliği yapılması kapsamında yapılacak olan protokolde Belediye Başkanına  yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
30.Belediyemizin 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu sonuçlarının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 55.maddesi hükmü uyarınca Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
31.(İlave Madde 1): Şehrimiz sınırları içersinde meydana gelen sıkışmalı trafik kazalarına kısa zamanda müdahale edilmesi için, İtfaiye Müdürlüğü envanterinde fazlalık olarak bulunan Hidrolik Kaza kırım ekipmanlarının Banaz Belediyesine hibe edilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Şehrimiz sınırları içersinde meydana gelen sıkışmalı trafik kazalarına kısa zamanda müdahale edilmesi için, İtfaiye Müdürlüğü envanterinde fazlalık olarak bulunan Hidrolik Kaza kırım ekipmanlarının Banaz Belediyesine hibe edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN,  Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ,  Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 13 çekimser oylarına  karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
32.(İlave Madde 2): Belediyemizin iştirak şirketlerinden Uşak Spor Faaliyetleri ve Altyapı Yatırımları A.Ş.ne 02.09.2019 tarih ve 339 sayılı Meclis Kararı ile 2.000.000,00.-TL. (İkimilyonTürkLirası) sermaye artırımına karar verildiği, Uşak Spor Faaliyetleri ve Altyapı Yatırımları A.Ş.' nin 31.12.2020 tarihli talep yazıları ile sermaye artışı yapılmadığından, söz konusu sermaye artış kararının iptal edilmesi talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin iştirak şirketlerinden Uşak Spor Faaliyetleri ve Altyapı Yatırımları A.Ş.ne 02.09.2019 tarih ve 339 sayılı Meclis Kararı ile 2.000.000,00.-TL. (İkimilyonTürkLirası) sermaye artırımına karar verildiği, Uşak Spor Faaliyetleri ve Altyapı Yatırımları A.Ş.' nin 31.12.2020 tarihli talep yazıları ile sermaye artışı yapılmadığından, söz konusu sermaye artış kararının iptal edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN,  Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ,  Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 13 ret oylarına  karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 


2021 Şubat ayı Meclis Toplantısının  01.02.2021 Pazartesi günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

   Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN: 2021 Ocak ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.Mehmet ÇAKIN                 Yusuf AKCAN                      İbrahim TÜRKSOY
Belediye Başkanı                  Katip                                       Katip
(Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 01.10.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (29) Adet Taşınmazın Satış İlanı UŞAK BELEDİYESİNİN İLK KÜLTÜR YAYINI GÖRÜCÜYE ÇIKTI 02.09.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ 7. GELENEKSEL CİRİT TURNUVASI SONA ERDİ 02.09.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SU TASARRUFUNA DEV KATKI UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SU TASARRUFUNDA BÜYÜK ADIM 02.08.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.08.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.01.2021