Meclis Karar Özetleri

04.08.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

391
15-08-2017

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ  DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
04.08.2017        CUMA               17.00             2017              9                  4        1

Katılan Üyeler; Meclis 2.Başkan V. : Zeki ERCEL,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

2.İlimiz Merkez Elmalıdere Mahallesi 765 ada 212 parsel, 241,85 m² miktarındaki, imar planında H=6,50 ve ikiz nizamda 2 kata müsaadeli konut alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 1007 ada, 17 parsel nolu 925 m² miktarındaki taşınmazın Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ait olduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 69.maddesi gereğince satın alınıp alınmayacağı, satın alınmasına karar verilmesi halinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.Ömer COŞKUN’un İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi, 2643 adada İmar planı değişikliği yapılmasına yönelik talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarih ve 579 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 7 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarih ve 579 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 28 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 33 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 07.07.2017 tarih ve 374 sayılı kararı ile Belediye Trafik Komisyonu ve Hukuk Komisyonlarına havale edilen Uşak Belediyesi Özel Servis Araçlarının Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’ne “Servis plakası verilmesi işlemlerinin Uşak İl Emniyet Müdürlüğünün 17.04.2006 tarih ve 18 sayılı yazısı ile belediyemize devredildiği 30.03.2006 tarihinden başlayarak bugüne kadar adına kayıtlı S plaka bulunan, özel servis araçlarına ait çalışma ruhsatını hiç almamış olan veya şartlarını gerçekleştiremediği için yeniden özel servis araçlarına ait çalışma ruhsatını alamayan hak sahiplerinden 31.12.2017 tarihine kadar Uşak Belediyesi Özel Servis Araçlarına ait Çalışma Ruhsatını almayanların tüm hakları belediye encümen kararı ile iptal olunur” maddesinin eklenmesi konusunun Trafik Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporlarıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.İlave Madde 1: Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Uşak İl Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09d paftada, 6081 ada 1 parselde 10x6.5 m. ölçülerinde trafo alanı, park ve yeşil alan düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.İlave Madde 2: Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Uşak İl Müdürlüğünün  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09d2d paftada, 6081 ada 1 parselde 10x6.5 m. ölçülerinde trafo alanı ve park düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.İlave Madde 3: Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Uşak Şubesinin Hali hazır yeni bir dernek olmaları, malzeme ve finans problemleri nedeniyle Uşak Belediyesinden İslice Mahallesi Oto Garaj İçi Sokak No:40-A’daki işyerini dernek merkezi olarak kullanmak için  talep edildiği, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin (d) bendine istinaden İlgili derneğe bahsi geçen yerin tahsisinin yapılıp yapılmayacağı konusunun görüşülerek karara bağlanması.
15.İlave Madde 4: Belediyemiz hizmetlerini hızlı ve zamanında yerine getirebilmek, kentin teknolojik gelişimi için destek alabilmek, İlimizdeki hizmetlerde birlikte çözümler üretebilmek amacıyla TÜRKSAT A.Ş. ile yapılması planlanan iş ve işlemler için TÜRKSAT ile yapılacak işbirliği protokolünün imzalanması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
17.İlave Madde 6: Kuyucak Köyü Muhtarı Ali YILDIZ’ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü ile Belediyemiz mücavir alan içerisinde Kuyucak Köyü mevcut yerleşik alanı (meskun mahal) ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı arasındaki alanın planlamaya dahil edilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
18.İlave Madde 7: Adem BAYSAL’ın İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 1031 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
19.İlave Madde 8: Ceylanlar Otelcilik  Turizm Sağlık Hiz. Tekstil İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3084 ada 4 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
20.İlave Madde 9: Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Uşak İl Müdürlüğü’nün Belediyemiz imar planları sınırları içerisinde iki adet trafo alanı düzenlenmesine yönelik plan değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
21.İlave Madde 10: Fen İşleri Müdürlüğü’nün 01.08.2017 tarih 452, 453, 454, 455, 456 sayılı yazılarında belirtilen finansman talebinin karşılanabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesine göre borçlanma miktarının belirlenerek borçlanma yapılabilmesi için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
22. İlave Madde 11: İlimiz Merkez Sarayaltı  Mahallesi 6770  ada 1 parsel nolu imar planına göre E=0,60 Yençok=27,50 Ticaret Alanı olan 8,244.48 m2 miktarındaki taşınmaz ve üzerindeki 4 adet bina Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait olduğundan, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi gereğince satın alınıp alınamayacağı, satın alınmasına karar verilmesi halinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

Gündemin 21.Maddesinin (İlave Madde 10) gündemin 2.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

21.İlave Madde 10: Fen İşleri Müdürlüğü’nün 01.08.2017 tarih 452, 453, 454, 455, 456 sayılı yazılarında belirtilen finansman talebinin karşılanabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesine göre borçlanma miktarının belirlenerek borçlanma yapılabilmesi için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Fen İşleri Müdürlüğü’nün 01.08.2017 tarih 452, 453, 454, 455, 456 sayılı yazılarında belirtilen finansman talebinin karşılanabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesine göre borçlanma miktarının belirlenerek borçlanma yapılabilmesi için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi konusunun Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 2.Başkan V. Zeki ERCEL; 2017 Ağustos ayı Meclis Toplantısının kalan konularının 07.08.2017 Pazartesi günü saat 17.00 de yapılması teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 2.Başkan V. Zeki ERCEL; Gündemin kalan maddelerinin 07.08.2017 Pazartesi günü saat 17.00 de görüşmek üzere 4. Birleşimi kapatmıştır.     
             

   Zeki ERCEL               Emine YILDIRIM       Sevgi COŞKUN
Meclis 2.Başkan V.                  Katip                        Katip

       

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 07.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Yorulmak Bilmeyen Başkan Cahan, 24 Haziran'a Kadar Durmamaya Kararlı UŞAK'IN 24 HAZİRAN KARARI AK PARTİ 05.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi 6 branşta yaz okulu açıyor MİNİKLERİN HAYALLERİ UŞAK BELEDİYESİYLE GERÇEK OLDU ŞAMPİYONDAN BELEDİYE ZİYARETİ
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.08.2017