Meclis Gündemi

01.11.2016 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

2703
26-10-2016
               
26/10/2016          
T.C.
UŞAK  BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ                                                                                                                                                         
                                                                                                                                        
Sayın :
Belediye Meclis Üyesi

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı  01.11.2016 Salı günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim. 
                                       Nurullah CAHAN
                                                                         Belediye Başkanı 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
G ÜNDEM:
1.2016 Ekim ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediyemiz 2017 yılı Performans Programının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (a) ve 41.maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
3.Belediyemiz 2017 Mali yılı ve izleyen iki yılın Gelir Gider Bütçesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediyemizin 2017 Mali yılı Ücret Tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediyemizin 2017 Mali yılı Harç Tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
6.İlimiz, Merkez Aybey Mahallesi, 3974 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsellerde kayıtlı Aybey Nekropolünün Kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilen kazı raporunun onaylandığı, Belediyemizce ilgili alanda yapılması planlanan Arkeopark uygulama projesinin iletilmesinin istenildiği, Söz konusu projenin gerçekleştirilebilmesi için alana ilişkin koruma amaçlı imar planının onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda vatandaşlar tarafından yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenen kat adetlerinin yeniden düzenlenmesi hakkındaki, aşağıda liste halinde belirtilen 9 adet değişiklik taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
8.Nurullah NAYIR ve Yusuf KARINCA'nın İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 4739 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
9.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, K22c07d2a ve K22c07d2b paftalarda, 1032 numaralı parseldeki sosyal tesis alanının (yurt alanı) yapı yoğunluğunun E=2.15 olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak İl Temsilciliği tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Elmalıdere Mahallesi 782 ada 35 ve 46 numaralı parsellerde, Eski adliye ve cezaevi binalarının yer aldığı alan, Uşak Emniyet Müdürlüğü Binası ve Uşak Emniyet Müdürlüğünün hali hazırda sosyal tesis olarak kullandığı Has Bahçenin yer aldığı alan ve Askeri Gazinonun yer aldığı alan ve çevresine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.  Elmalıdere Mahallesi 782 ada 35 ve 46 numaralı parsellerde, Eski adliye ve cezaevi binalarının yer aldığı alan, Uşak Emniyet Müdürlüğü Binası ve Uşak Emniyet Müdürlüğünün hali hazırda sosyal tesis olarak kullandığı Has Bahçenin yer aldığı alan ve Askeri Gazinonun yer aldığı alan ve çevresine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması  konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Tecelli UÇMAZ'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 5162 ada 1, 2, 3, 4, 8, 9 numaralı parsellerde yapılaşma nizamının yeniden düzenlenmesine yönelik plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Kent merkezinde kalıp da kent gelişimine engel olarak karşımıza çıkan sanayi tesislerinden bir kesimi de "Hazır Beton Tesisleri"dir. Kent içinde kalmış ve kentin gelişmesine engel olan, çevre ve görüntü kirliliği de oluşturan bu hazır beton üretme tesislerinin, kentlilik olgusu ve kent gelişimine engel olanlarının kent dışındaki uygun bölgelere taşınmak üzere faaliyetlerinin durdurulması hususunun görüşülerek karara bağlanması.
14.Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin onaylanması konusunun Trafik Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporlarıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 07.10.2016  tarih ve  723 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 7 adet talebin Trafik Komisyonu  Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 07.10.2016  tarih ve  723 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  24 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen  36 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
18.Mülkiyeti belediyemize ait Köme Mahallesi Belediye İş hanı Kat-2 No:238/A’ daki taşınmaz  Belediye Meclisinin 03.12.2013 tarih ve 865 sayılı kararı ile  Anadolu Ajansına 3 yıllığına tahsis edildiği, İlgili taşınmazın tahsis süresi 02.12.2016 tarihinde bitecek olup, Anadolu Ajans’ın söz konusu yerin 5 yıllığına tahsis edilmesi taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.


0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Gayrimenkul Satış İhalesi İlanı - 04/07/2023 UŞAK BELEDİYESİ ÜRETEREK TASARRUF EDİYOR 01.06.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Gayrimenkul Satış İhalesi İlanı - 06/06/2023 02.05.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU İSTANBUL'DAN ÖDÜLLE DÖNDÜ 02.05.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ RAMAZAN COŞKUSUNU MAHALLELERE TAŞIYOR 03.04.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN STATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE SKORBORD ALIMI DOĞRUDAN TEMİN
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.11.2016